Tolnamegyei Közlöny, 1877 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1877-01-01 / 1. szám

Ialkozása közben, új támaszokkal látják el; ha a hazafíság éltető ereje rakja reá a védelmező tetőt, — akkor a nyugati és keleti viharok kártékony nyom hátrahagyása nélkül fognak elvonulni fejeink felett, akkor a nemzeti genius az égbenyúló épület legma­gasabb pontján a háromszinü lobogóval kezében vi­lágrészeknek fogja hirdetni, hogy „él magyar, áll Buda még,“ mert munkánk folytán — — a jövő a miénk! Bartinai, A közművelődés érdekében. Beállott a tél; pihen a munka, hever az eke és az édes nyugvásban gyűjtünk új erőt a reánk váró új munkára. Ott ülünk tehát a kandalló mögött, boly­gatjuk a múltat és gondolkozunk a jövő felett. Fur­csábbnál furcsább pipafüst fellegekkel iparkodunk az unalmat elűzni. De azért az idő mégii csak lassacs­kán múlik. Ha tehát már minden kötél szakad, ka á' me­sékből már kifogytunk, ha a pipa már "nem Ízlik, akkor — no akkor átnézünk a korcsmába és a hegy nedve mellett Péter tehenéről és Pál epikájáról kez­dünk bölcs elmélkedéseket, mikből olykor-olykor,egy kis csetepaté fejlődik, melynek rendes eredménye egy-egy véres orr, dagadt fül stb. Ezt nevezzük azután falusi mulatságnak. Arra, váljon nem lehetne-e sokkal józanabban és hasznosabban szórakozni, arra, bogy időnként czélszerübben és hozzánk méltóbb módon lehetne az időt eltölteni, arra mondom, falu helyen vajmi ke­vesen gondolnak. Nem rég pedig, hogy az ország minden zugából hoztak a napi lapok tudósításokat a felnőttek okta­tása ügyében kifejtett tevékenységről, sokat beszél­tek azon lelkesedésről, melylyel ez eszme a nép minden rétegeiben felkaroltatott, de úgy látszik, hogy szalmatüz volt az csak, mely egy ideig táplálékát a közoktatásügyi ministerium budgetjéből vette; — elmúlt a láng, midőn ezen oktatásért járó díj pénz­szűke miatt kimaradt. így tehát ismét beleestünk régi hibánkba valamit lelkesedéssel kezdeni, de nem befejezni; ismét a közönyösség azon rákfene, mely minden jó ügynek, a haladás és közmivelődésnek ellensége. Ha tekintetbe vesszük köznépünk nuvelt- ségi fokát; ha szem előtt tartjuk a felnőttek okta­tásának sokoldalú hasznát; ha továbbá annak álta­lános jótékony befolyását vesszük fontolóra: lehe­tetlen, hogy nevezett intézmény oly rögtöni megszün­tetése felett mély fájdalom ne lepje el hazafiul szi­vünket. És azért módot kell találni, hogy a szóban forgó ügyet ismét mozgásba hozzuk, eszközökre gon­dolni, hogy azt állandósítsuk anélkül azonban, hogy egyrészt az államkincstárt' megterheluők, más­részt pedig az illető tanító méltányos követelmé­nyeit megrövidítenők, mi annál inkább keresztülvi hető, mivel a tanító igényei nagyon szerények. Szerény nézetem az volna, miszerint községe­ink elöljárói egyszer mindenkorra egy bi­zonyos 40—50 frtnyi évi fizetést szavazzanak meg az érintett czélra, mely összeg tekintve a czél hasz­nos voltát, bizonyára meghozandja százszoros ka­matjait. Ha az illetők tekintetbe veendik, miszerint mai napság a szellemi erő teszi a népeket hatalmassá, ha nem felejtendik el, hogy népünknek megkdttőz- tetett erővel kell dolgozni, ha állását fentarta^i és culturi missióját betölteni akarja, akkor ezen {cse­kély áldozatot bizonyára meghozandják népünk ér­dekében és boldogságáért. Ha egyszer a felnőttek oktatásának intézménye erős gyökeret vert, akkor a többi, ami vele karölt­ve jár — népkönyvtár, egyesülések stb. — magá­tól fog jönni és a tél reánk nézve sokkal kelleme- t.esb leend, mert a testi nyugalommal szellemi élve­zetek fognak párosulni. Báttaszéken, 1876. deczember havában. Weisz Hamu. Különfélék. I I 1 N KELEMEN JÓZSEF Tolnamegye központi járásának hat éven át fö- szolgabirája s utóbb a szegzárdi e. f. kir. törvényszék bírája 1876. deczember 31-én reggeli fél négy órakor I jobblétre szenderült. Egy folt nélküli élet nyert a férfi kor teljében végbefejezést. I A sz-ílidség, a jószívűség mintaképe nincs többé! I Ravatalát rokonai, barátai s ís-t"erősei gyászolva | állják körül, hogy a bánatos érzelem, mely anynyi i kebelben fogamzva, égbenyuló pyramiskép emelkedik I föléje, a böcsületes élet emlékét a szivekben megörö- | kítse. ’ ; Béke hamvaira! minthogy előfizetőink közöl többen az elő­fizetési pénzeket hiányosan küldöttek be, felhívjuk figyelmöket a lapunk élén látható feltételekre s tisz­telettel felkérjük őket a hiányzó összegek haladékta­lan beküldésére, — Halálozás. Az általános „Pista bácsi“ nincs többé! Meghalt szép korban szeretve, tisztelve ismerősei által. Gyász- jentése a következőleg hangzik: Angyal Viktória maga és férje Dr. Iraiber József, úgy gyermekei: Irma férjezett Fejős Imréné, gyermekei: Dezső és Imre, — Gizella fér-, jezett Dr. Abay Árminná, gyermekei: Hermin, János, és Viktor, — Györgyike férjezétt D. Szigeth Gáborné, — Ag­gyal Gábor és neje Tóth Ilka, gyermekei: István, Irén, Dani, Dezső, Ilka cs Gábor, — Angyal Béla és neje Hanekker Janka és Janka leánya, úgy számos rokonok nevében is szomorodott szivvel jelentik édesatyjuk, ipjuk, nagyapjuk ille­tőleg dédapjuk Angyal István urnák folyó hó 30-án reggeli 1 órakor életének 87-ik évében végelgyengülés kö­vetkeztében történt gyászos kiinultát. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 31-én délutáni 3 órakor fognak a cssltá' sírboltba öröknyugalomva tétetni, az engesztelő szentmi,e. áldozat jövő évi január hó 2-án reggeli 9 órakor fog a Min. denbatónak bemutattatui. Kelt Szegzájdon, 1876-ik évi fii ezember 30. Áldás és béke hamvaira 1 K. . Derek, község. Szakadátk Községe össz,, állami adóját (a behajtatlanokon kivül) lefizette. Éljen a derék nép s buzgó elöljáróság!!! —K.— Talált hulla. A múlt hetek egyikén a h|. gyészi urodalmi erdőben egy emberi hulla találtatott; I oly állapotában a feloszlásnak, hogy nem csak kilétét me?- ismerni, hanem nemét megkülönböztetni is bajos voll 4 hosszas vizsgálat után férfihullának bizonyult. —K.— Világban, jártasság. Elküldték X-en a szol gálót a casioóba, hogy hivja haza az urat. — A leány, M életében teke-asztalt sohasem látott, ilyenforma jelentés*! jő vissza: a téns ur mindjárt jön! de édes Istenem! téni; asszonyom, milyen emberek még azok az urak is, egy nagj zöd asztal mellett bosszú fehér botokkal úgy fenyegeti!) egymást, hogy talán még emberhalái is történik. Ilyen do! I log má csak még se illik az urakból —K.— UjraalaLult casinó. A gyönki casinó a köti vetkező három évre újra megalakult. A tagok száma 46. I —K.— Öngyilkosság. Ifjú Molnár Mihály pálfai lal kos e hó 9-én délután 1 órakor pisztolylyal vetett véget éle»;] tének. Az öngyilkosság a megjelent járási orvos s se^édj I szolgabiró által megejtett szigorú vizsgálat lolytán megálJiJ lapittatott. Okai a legnagyobb valószínűség szerint feslettj előélet, rósz anyagi helyzet, zilált családi viszony s rlet-0 untság lehettek. Egyik is elég azok közül. — A kutas! rablásra vonatkozólag az alispánt hi-S vatalhoz a következő értesítés érkezett: Folyó deczember I hó 19-ón este Kutason 5 órakorjö fegyvere* rabló Krizsa- l nits József lakásába ment és annak magával együtt egész családját összevervén, kirabolták. A rablók közöl 3 ment a szobákba s nevezetesen: I. Magas erős 35—40 év körüli szakály nélkül, szép cultivált bajusszal, igen szép nemes vonásokkal,-barna. II. Alacsony, fekete ritka pofaszakállal a két első metsző fog* nem ér össze, 32—36 év köiiili. III. Szőke, 24 év körüli igen gyenge pelhedző szakálla). Kettő őrt álván, azok személyleirása nem közölhető. A rab­lás csakis ‘A órát tartott, úgy, hogy mire egy kiszökött szolgáló hirt adhatott a községben és a hon levő 3 foglár­nak, a rablók már a Kis-Bajom belegi rezula irányában eltávoztak. A nyomozásokra kiment 3 foglár még vissza nem jött. A községben a harangok is félre verettek. .A rablók a következő tárgyakat vitték el. 1. Egy női a vaj- tórát, hátán emailirozva egy kis gyermek és kutya. 2. I, bro*chr fonyás, rubin kövekkel A Pirb-ö V,.,' , kzavakkftl, vadrécze és mepf gravirozással. 4. Egy stiletes bot feketére lakirozva, kard stilöttel melynek foggantyuja] kétfejüsas és a fokán Pottenburg szó van, az utóbbi igen kezdetlegesen bemetszve. 5 Egy darab Mátyás király féle aranyat, 3 darab franczia orlean aranyat 3 liliom és keresz­telő Jánossal. 2 darab másféle régi aranyat. 4 darab Suve- , rendőr aranyat. 6. Negyven s néhány forint pénzt. Az elől kpzlött 2 rablónál dupla puska és revolver, a harmadiknál csak: revolver volt. A kint levőknél mi volt, nem tudatik. AÍ,indbánom rabló egyformán parasztos dolmány, nadrág, c^iZu^á és báránybör sapkával volt öltözve. Kutas, deczem- bf 2ÖUn, 1876. Tallián s. k. szolgabiró. Ezen rablók egyi­kéneik Bödis József állítólag kisasszondi illetőségű kaposi ssoigabiróság által kiállított cselédkönyvvel hosszabb idő ótb csavargó — leginkább Nagy-Bajom s Kisasszond körük tartózkodó tegyen méltán gyauittatik. Bodis személy leivása alacsony termetű, pufitos barna arcza, barna hajú, litkás barna szakállu, — körül belöl 40 éves, ruházata posztó, dol­mány, szűr. Másik rabló ;— Máté József nevű kanász lett a Levelet ir imádottjának és a borítékra édesapja nevét ja fel, a ki esetleg nagy ellensége a szent frigynek. A vendéglőben szabókontóval akar fizetni és mikor inezér figyelmezteti, hogy még semitsem evett, görögdinyét ér január hóban és hogy nem kap, a keleti kérdést, meg szerbeket okozza. Kedvesét karácsony fával lepi meg piros pünkösd nap­in, karácsonykor meg hímes tojással. Vásárfiául falovat visz neki és csodálkozik, hogy fel em ül rá. Elkíséri a templomba és a szentelt víztartónál meg- inálja szivarral s fel nem foghatja, hogy miért nem gyújt i, pedig most felment a Virginia ára. Evangéliumkor a mellét veri és Urfelmutatáskor feláll. Hazamenet kedvessét otthagyja a faképnél. Társasjátékoknál elfeledi a jelszót, mindenét zálogba sze- k és mikor csókra megy a kiváltás, nem ismer a holmijére. Kedvese ablakja alját egyik este telerakja a legdrá- ibb külföldi virágokkal, másnap este legitározza mind. Nincs ügyetlenebb ember mint a szerelmes, az aga az ügyetlenség. ; A legkecsesebben jár az ulczán, de ha az ö ablaka att defiliroz, nagyokat botlik, vagy ha utána megy, leti- >rja az uszályát. Ha kedveltjétől megbízást kap, hogy ruháján egy háds>- slést vagy egy csokrot tűzzön meg, bizonyosan yetlen gombostűjét. Hat látogatás közül legalább kétszer elfefv ‘ kezet csókolni, vagy a papának parolát dói. Ha az ö szeme fekete, bizonyosan a kékre csinál ver­set és ha kék akkor a szürkét énekeli meg. A levessét vagy elsózza, vagy megégeti a szájút vele. Ha huszonötén esznek halat, egyedül az ő torkán akad meg a szálka. Ha megbízza kedvese, hogy a ma estéli nagy hang­versenyre hozzon két zártszékjegyet, neki meg a Mamájá­nak, egyik a mit hoz bizonyosan az elsősorban lesz, a má­sik meg a hatodikban. Ha párbaja van, bizonyosan ö kap ki és ha borozók közt van, ő kap be legelösször. Sok szépet el gondol, hogy mit fog mondani, de mi­kor alkalma volna, nem meri. Ha kínálják, nem eszik, ha nem kínálják, neheztel. Ha kérdik tőle tud-e vadászni, lovagolni, visztet vagy sakkot játszani, rámondja, hogy nem tud, ha tudna is. Tánczközben elesik imádottjával és pedig oly gonosz szerencsével, hogy az egész vendégsereg többet lát mintő. Ha kanárit ajándékoz, bizonyosan némát ad és ha egy pár gerlét, úgy mindkettő him. Porzótartóba mártja a tollát és végig önti tintával a kész levelet. Mikor megköszönik neki, hogy a temetesen jelen volt,' ríf szívesen máskor is. ry^ m a akinek sines, mint a sze­a caipérts nem \ kjjr az zjffi'akkot/ ! Mikor legjobban kicsipi magát, akkor nem talál ott­hon senkit; mit tegyen, megcsipi a szobaczicza állátyakkor meg rajtéri a kedvese barátnője, akivel félig-meddig feszült visfflnyban van. 1 Ha azt kérdi kedvesétől, hogy ki volt az az infamis csúnya bogár, a kivel a minap kocsikázott a mamája, bi- zonfo^an azt a feleletet nyeri, hogy az az én unokafivérein voltl most'jött haza Münchenből. 0a a feketekávét dönti fel, rendesen akkor van rajta a fejiéij nadrágja és ha a feketét huzza fel, valami kis gye-, rak pekení penipővel. Együtt utazni akar imádottjával és lekésik, a gőzhajó meg azt orra előtt indul meg a drága teherrel. Há l'gyottja van megáll az órája és elkésik, ha ma­jálisra indul, fagy és ha korcsolyára adja utolsó pénzét, enged. Ha eső köpenybe megy ki, rekkenö hőség áll be és ha otthon hagyja, megázik a legkényesebb szalonkabátja,j Megörül neki, hogy egy pár triviális anekdotát mondhatott el kédve^ének négy szem* 1 közt és puff Deligrad akkor ve­szi éizre, hogy a mama nem alszik. Elmegy haza és a sötét folyosón ,a papanak a tyúk­szemére hág, pedig nem körönt neki, hogy észre ne vegye-. AnonVm levelet is a családi pecsétnyomóval pecseteli le, pedig át egésszet balkézzel ijta. . Mikor hárlekin öltönyben ' álczásbálba megy, a társa­ság fenhantíon nevén szólítja, hogy ne bolondozz Miska! tükörbe nézvnem hagyta-e otthon az álarezot, azt nem, baj nem a hátáj egy nagy iv hirdetés, arról olvassák | &

Next

/
Oldalképek
Tartalom