Tolnai Népújság, 2019. december (30. évfolyam, 279-302. szám)

2019-12-10 / 286. szám

2019. DECEMBER 10., KEDD KITEKINTŐ jg KÖNYVAJÁNLÓ Róma elbukott, mégis itt van Saint-Just sze­rint mióta nincs Róma és birodalma, az­óta üres a vi­lág. Ha valaki beleássa ma­gát az Imperium Romanum történetébe, nagyjából-egé­­széből egyet fog érteni a fran­cia forradalmár megállapí­tásával. Hiszen olyan histó­ria tárul elénk, mely egyrészt sokszorosan izgalmasabb minden kalandregénynél, kri­minél, hogy a gyermeteg fan­­tasykat ne is említsük; más­részt képet kapunk egy olyan világról, mely minden ellent­mondása, kegyetlensége el­lenére is óriási eredményeket produkált és megérdemelte volna a fennmaradást. Örömteli, hogy hazánkban olyan eminens iskola műkö­dik, melynek tagjai egyszer­re szakszerű és érdekfeszítő művekkel vetítik elénk a már nem létező Rómát. Hogy ne menjünk messzire, elég a Pé­csi Tudományegyetemre vet­nünk pillantásunkat. Grüli Ti­bor tanszékvezető profesz­­szor római világgal foglalko­zó, hiánypótló, kiváló soroza­ta újabb kötettel gyarapodott. Újabb 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiak­ról, ezt a címet viseli a könyv, mely mintegy folytatása a hat évvel ezelőtti első résznek. A kötetet fellapozva olyan, a közvéleményt napjainkban is foglalkoztató témakörökkel találkozunk, mint például az abortusz, az erdőpusztulás, a labdajátékok, vagy éppen a politikai humor. A múltról, mintha ma lenne: ez is Róma egyik csodája, Grüli Tibor kifo­gástalan tálalásában. Sz. Á. GRÜLL TIBOR 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról Az egykori birodalom újabb csodáiról olvashatunk Életteli faragások jelzik munkásságát: Törő György 75 éves HÍREK Pofozkodott a kocsma előtt CSIBRÁK Befejezték egy ga­rázdaság miatt indított vizs­gálatot és az ügy iratait átad­ták az ügyészségnek a dom­bóvári rendőrök. A gyanúsí­tott, egy 67 éves férfi, aki a cselekmény elkövetését beis­merte. A férfi augusztus 12- én az esti órákban az egyik italbolt előtt, előzetes szó­váltást követően, kétszer ar­cul ütött egy szintén helybéli férfit, közölte a rendőrség. 1.1. Törő György a bátaszéki kiállítás megnyitóján Fotó: Makovics K. Büszke a gyermekeire, unokáira Ünnepi várakozás címmel nyílt kiállítása Bátaszéken Törő György szekszárdi fa­faragó népi iparművésznek. Egyben jubileumi is ez az alkalom, hiszen az alkotó 75 éves lett. A kiállított tár­gyak egy részét feleségé­vel, Törő Anival együtt ké­szítették el. A kerek évfor­duló jó alkalom arra, hogy a múltról és a jövőről is be­szélgessünk. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Törő György alko­tó tevékenységét rajzzal, fes­téssel, kisplasztikával kezd­te, aztán faragott és karcolt csontra, tülökre. A következő lépés a fafaragás volt, amely mellett letette a voksát. A bá­taszéki kiállítás annyiban egyedi, hogy Törő Ani, a fele­ség, tűzzománccal egészítet­te ki a férje egy-egy alkotá­sát. Egyedülálló ez a fajta kö­zös alkotás.- Öröm, hogy nyugdíjas­ként együtt dolgozhatunk. Kiválasztjuk együtt a témá­kat, közösen tervezzük meg a munkafolyamatot. Európában sok helyen kiállítottunk már, mindig nagy sikerrel - mond­ta Törő György, aki ötven éve kezdett el faragni, addig kato­natisztként szolgálta a hazá­ját. Akkor még nem volt mű­helye, egy garázsban rendez­kedett be. Mint mondta, való­jában a család orientálta eb­be az irányba. Három óvoda­­pedagógussal - lányai és a fe­lesége - volt körülvéve, akik azt mondták, segítsen nekik, készítsen fából játékokat, tár­gyakat, amelyeket fel tudtak használni az óvodások köré­ben. A fa, mint alapanyag, ter­mészetesen nem volt idegen a számára. A fafaragás technikájáról annyit mondott, nehéz fizi­kai munka és nem mindegy, Törő György Szakályban szü­letett 1944-ben. Az érettsé­gi után felsőfokú katonai vég­zettséget szerzett. Nyugállo­mányba vonulása óta a fafa­ragásnak és a közösségi mun­kának szenteli életét. Mestere­inek a pécsi Szatyor Győző, a dunaföldvári Csepeli István és a tatai Cs. Kiss Ernő fafaragó­kat tarja. A Magyar Kultúra Lo­vagja, a Dunai Nemzetközi Al­kotókor elnöke. Házas, felesé­ge Törő Ani nyugdíjas óvodape­dagógus, tűzzománcos. Két lá­nyuk és két fiú unokájuk van. Anita lánya a Csigabiga Alapít­vány vezetője. Veje, Töttősi At­tila fafaragó népi iparművész. Lilla lánya egyetemet végzett humán menedzser és óvónő. Nagyon büszke az unokáira, a kisebbik noha csak 15 éves, de már felsőfokú angol nyelv­vizsgája van és elnyerte a kivá­ló sportoló, kiváló tanuló díjat is. A nagyobbik idegenforgalmi felsőfokú iskolába jár. Hobbija: a horgászat, a labdarúgás és a bográcsozás a barátokkal. milyen fajta fa van a kezei kö­zött. A kisebb alkotásokhoz a puha fák, például a hárs az alkalmasabb, illetve a gyö­kerek, melyekből szintén na­gyon sok alkotás született. A népi játszóterek eszközei pe­dig inkább tölgyből készül­nek. Hivatásáról, annak fogásai­ról több könyvet is írt: Farag­junk együtt I-IL, Játékország­ban, Szakályi mozaik, Száz tá­bor, több száz alkotás. Cége két alkalommal kapta meg a Ma­gyar Kézműves Remeke címet, továbbá a Kamarai Nívódíjat. Szekszárdon kézműves né­pi játszóházuk, magángyűj­teményük van, ahol őrzik a magyar kultúra egy szele­tét. A megyében több mint kétszáz település játszótere­in, óvodaudvarain, sétánya­in találhatók meg krokodil­jai, teknősbékái, faragott pad­jai és fa tartószerkezetű hin­tái, mászókái. Hazánkban és Európában több mint száz el­ső- és második világháborús, 1848-as, 1956-os emlékhelyet készített. A fafaragó népi iparművész elmondta azt is, hogy a Dunai Nemzetközi Alkotókor elnö­keként folyamatosan tapasz­talja, hogy az Európa külön­böző helyein élő magyarság milyen fontosnak tekinti a hagyományőrzést és -ápolást, a magyar kultúra és identitás megőrzését. Örömmel tapasz­talja, hogy a szétszórattatás ellenére is megújulásra képes nemzet vagyunk. Példaképének a mözsi Ha­tár Józsefet és a szekszárdi Horváth Imrét tekinti. És már őt is többen tekintik példaké­püknek. Tanítványai közül hárman is a népi iparművész cím birtokosai. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Ajándékot kaptak a jól közlekedők TOLNA MEGYE Baleset-megelő­zési kampányt szerveztek Mi­kulás napján a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Forga­lomellenőrző Alosztályának munkatársai a megye számos települését bejárva. A rend­őrök felhívták a gépjárműve­zetők figyelmét a közlekedési szabályok betartásának fon­tosságára. Azok a járműveze­tők és utasaik, akiknél min­dent rendben találtak, cso­koládémikulást kaptak aján­dékba. Ugyanezen a napon a „Látni és látszani” kampány keretében a rendőrök közle­kedésbiztonsági kiegészítő­ket, láthatósági mellényt, ke­rékpárlámpát, küllőprizmát, szélvédő védőfóliát ajándé­koztak autósoknak és gyalo­gosoknak, ha betartották a közlekedési szabályokat, tájé­koztatott a megyei rendőr-fő­kapitányság sajtóirodája. M. Két disznót vágtak közösen NAGYSZOKOLY Sikeres volt az önkormányzati disznóvágás, amelyet szombaton tartottak testvértelepülésük, Máréfalva delegációjának részvételével. Két disznót vágtak, egyiket a nagyszokolyi, a másikat a szé­kely ízvilág szerint dolgoztak fel. Az eseményen volt bor- és pálinkakóstoló, muzsikaszó, nótázás, és időben elkészül­tek a „disznóságok" is. B. M. PROGRAMOK KEDD MOZI SZEKSZÁRD Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa (kanadai animá­ciós családi film) 15 óra. Egy esős nap New Yorkban (amerikai ro­mantikus vígjáték) 17 óra. Char­lie angyalai (amerikai akciófilm) 19.30. FILMVETÍTÉS BÁTASZÉK Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: Maroknyi székely - Ott­hon az ötödik házban. A bukovinai székelyek története. Filmvetítés és közönségtalálkozó Kindl Gá­borral, a film forgatókönyvíró ren­dezőjével, 16 óra. KONCERT SZEKSZÁRD Művészetek Háza: PTE Ének kamaraest. Wiedem­ann Bernadett Liszt-díjas opera­énekes, Körtesi András zongo­raművész és magánének szakos növendékeik, 18 óra. Wosinsky Mór Megyei Múzeum: a Liszt Fe­renc Pedagógus Kórus adven­ti hangversenye. Karnagy: Pajor Márta, 15 óra. KIÁLLÍTÁS TAMÁSI Kindl Kupolagaléria: a Würtz Ádám Általános Iskola Ta­mási Alapfokú Művészeti Isko­la képzőművész növendékeinek IV. kiállítása. Megnyitja: Rill Má­ria rajztanár, művészeti vezető, 15.30. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Szabadi Mihály: Hol kél a Nap? Moderátor: Brenner György. Közreműködnek a Bartók Béla AMI növendékei, 17 óra. Egy esős nap New Yorkban - romantikus vígjáték Fotó: port.hu SZERDA MOZI SZEKSZÁRD Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa (kanadai animá­ciós családi film) 15 óra. Egy esős nap New Yorkban (amerikai ro­mantikus vígjáték) 17 óra. Char­lie angyalai (amerikai akciófilm) 19.30. BESZÉLGETÉS SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Gúzsba kötve tán­colni: a Kádár-rendszer könnyűze­nei legendái. Beszélgetés Török Ádámmal (Mini együttes). Beszél­getőtárs: dr. Csatári Bence rock­történész, 18 óra. KONCERT BONYHÁD Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: PTE zongora­est. Bánky József zongoraművész és növendéke, Murávszki Ingrid, 18 óra. KIÁLLÍTÁS TOLNA EDO Art Galéria: Bárdos Gutpintér Edit képzőművész Du­­napart című kiállításának megnyi­tója, 18 óra. VÁLLALKOZÓI SZALON SZEKSZÁRD Hotel Merops Mészá­ros: Mit tehet egy magyar vállalko­zás a növekedésért? Vendégek: Joó István, az export növelésé­ért felelős államtitkár, KKM, Vér­tes András, a GKI Gazdaságkuta­tó Zrt. elnöke, Szabó István Attila, az Eximbank Zrt. üzleti vezérigaz­gató-helyettese, 18 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom