Tolnai Népújság, 2019. április (30. évfolyam, 76-99. szám)

2019-04-25 / 95. szám

2019. ÁPRILIS 25., CSÜTÖRTÖK fi MEGYEI KÖRKÉP Soha nem felejti Szekszárdot, mert minden szép és fontos itt történt velük Akár időskorban is érdemes és lehetséges ú] életet kezdeni Élete első munkahelyéről 35 év után ment nyugdíjba, s mint mondta, szép szak­mai pályát futott be. Negy­vennyolc év után el- vagy in­kább visszaköltöznek Sze­gedre, ahol az egyetemen ismerkedtek meg a férjével. Az új élet ugyanakkor foly­tatása is az eddigieknek. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Nyugdíjaskorban is lehet új életet kezdeni, meg­őrizve persze minden koráb­bi értéket, derült ki dr. Han­­kovszkyné Máté Mária szava­iból. A tanárnő Vaskúton szü­letett. Azért nem telepítették ki a családját, mert édesany­ját egy jóindulatú katonatiszt mint mindenórás asszonyt az állomásról családostól vissza­irányította, s Mária megszü­letett még azon a napon, ami­kor a sváb családoknak vonat­ra kellett szállniuk. Baján érettségizett a Fran­kel Leó Német Nyelvű Gimná­ziumban, majd Szegeden vég­zett 1971-ben a bölcsészka­ron, magyar-német szakon. Szegeden az egyetemen is­merkedtek meg a férjével, aki­vel közös jövőről álmodtak. Már ki volt tűzve az esküvő­jük időpontja, amikor a dé­káni hivatal falitábláján azt olvasta, hogy Szekszárdon a Kereskedelmi és Vendéglátó­ipari Szakmunkásképző Is­kola magyar-német szakos ta­nárt keres. Férje, dr. Hankovszky Zsolt a szekszárdi cégbíróság nyu­galmazott vezetője debreceni volt, és a megyei tanács ösz­töndíjasa. Ez azt jelentette, hogy ugyanannyi évig kellett volna ott dolgoznia, ameddig az ösztöndíjat kapta. A tanár­nő táviratban kérdezte meg tőle, jönne-e utána a kisvá­rosba. Csak a fiatalok kedvé­ért jegyezzük meg, hogy ak­koriban nem volt még mobil­­telefon és vezetékes telefon sem nagyon. lőtt, pedig visz­sza kellett fizetnie az ösztön­díjat, viszont volt Szekszár­don az ügyészségen egy fogal­mazói állás. Albérletben kezd­ték el a közös életüket, s ak­kor úgy gondolták, hogy csak ideiglenesen maradnak Szek­szárdon. Negyvennyolc év után el­vagy inkább visszaköltöznek Szegedre. Amikor a tanár­nő életében először járt Szek­szárdon - azelőtt csak vonat­ból látta a várost - elbűvölte a fasor szépsége. Második alka­lommal az adott erőt, hogy az akkor még kis létszámú tan­testület nagy szeretettel fo-A döntés a költözésről azért szü­letett meg, mert egyedül ma­radtak Szekszárdon. Több, ná­luk fiatalabb rokon és barát is váratlanul elhunyt. A „mit is te­gyenek?” dilemmáját megint egy éppen adódó lehetőség dön­tötte el. Megláttak egy hirdet­ményt, hogy eladó egy lakás ab­ban a társasházban, ahol a fiuk él. Kisebb ugyan, mint a szek­szárdi, de azért majd megold­ják a család elszállásolását is, ha hazajönnek látogatóba. Bár elhagyják Szekszárdot, soha el nem felejtik, hiszen minden, ami szép, ami fontos, itt történt velük. Ami viszont folytatása ed­digi életüknek, az például a szín­házba járás. Nagy reményeket fűznek a szegedi lehetőségek­hez. Évek óta hangversenybérle­tük van a pécsi Kodály Központ­ba, szerintük azt a színvonalat nem lehet felülmúlni, bár nyil­ván a Tisza-parti városban is van zenei élet. Szeretnek olvasni, ki­rándulni, a tanárnő nagy rejt­vényfejtő, a férje pedig ott is tag­ja marad a Rotary Clubnak. gadta. Az egyetemen két na­gyon különböző jellegű gya­korló gimnáziumban sajá­tította el a szakma alapjait. Az egyik merev és szigorú, a másik pedig bohém közeg volt. Mindkét tárgyból jeles vizsgatanítással nem feltét­lenül szakmunkásképzőben képzelte el az életét, bár ép­pen 1971-ben vált lehetővé az idegennyelv oktatása a szak­munkásképzőkben. Az első pillanatban azon is megdöb­bent, hogy a diákok egy ré­szének általános iskolai ered­ménye alig haladta meg a>ket­­tes átlagot. Ugyanakkor a gyerekek nagyon kedvesek, szeretetre méltóak voltak. Mint elmond­ta, abban az időben még meg­volt a kölcsönös tisztelet a ta­nárok, a gyerekek és a szü­lők között, ami ma már mint­ha kiveszőben lenne. A jó csa­pat, a tanári közösség és a di­ákok miatt maradt mindvégig abban az iskolában, pedig ké­sőbb lett volna lehetősége vál­tani. A szakközépiskolai jogot 1981-ben kapta meg az intéz­mény, más megyékre is kiter­jedő nagy beiskolázási kör­zettel. Az osztályaiból sokan lettek diplomások. Élete első munkahelyéről kerek 35 év után ment nyugdíjba, s mint mondta, szép szakmai pályát futott be. Úgy fogalmazott, hogy nem haverkodós, ha­nem szigorú tanár volt, mert véleménye szerint a szere­tet és a szigorúság jól megfér egymással. Mindezek ellené­re ritkán buktatott, tanítvá­nyai nagy számban és öröm­mel vesznek részt a rendsze­res érettségi találkozókon, és értesítik életük fontos esemé­nyeiről. Két gyermekük született. Zita az apja nyomdokain ha­ladva jogot végzett. Ő lett - csak a XX. században - a kilencedik jog végzett Han­­kovszky. Egy évfolyamtársá­hoz ment feleségül. Három gyermekükkel - Zita, Han­na, Sophie - Luxemburgban élnek, az Európai Unió bíró­ságán, illetve parlamentjénél dolgoznak. Péter fiuk harmadikos gim­nazista korában elhatározta, hogy orvos lesz, úgy is tör­tént. Ott is maradt a szegedi klinikán, két szakvizsgával egy intenzív részleg főorvosa. A gyógyítás mellett előadáso­kat tart, szakmai publikációi jelennek meg. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu HIRDETÉS olvasóinktól ELDÖRDÜLI ASTARTPISZTOUr. R eceptversenyünk Tolnai Népújság www.teol.hu Új, 2019-es szakácskönyvünkben olvasóink recepjeire építünk. Ezt tükrözi a kötet címe is: A Kárpát-medence ízei olvasóinktól. Váijuk receptjeiket, melyek felölelik a Kárpát-medencében élő magyarság ízvilágát, másrészt az itt élő nemzetiségek gasztronómiai hagyományait. Azaz magyar és nemzetiségi ételek receptjeit egyaránt várjuk. Elküldhetik kedvenc családi receptjüket a hagyományos leves, főétel, desszert kate­góriában, de ezen túl gyorsételekre, szabad tűzön elkészíthető ételekre, valamint min­denmentes finomságokra is számítunk. Osszák meg velünk receptjeiket, a végső bekül­dési határidő: 2019. Június 15. Receptjeiket e-mailben a receptverssny@mediaworks.hu címre, postai úton a 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. címre várjuk. A receptek beküldői kozott kisorsolunk........... két mikrohullámú sutot ÉS KÉT KÁVÉFŐZŐT. Sorsolás: 2019. június 21.10 ÓRA Sorsolás helyszíne: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. A recept beküldője: . ____ . \----------------:—-------------:----------------------1—­f ... • Címe: ) ( J Telefonszáma: ) E-mail-címe: 1 A J Aláírása: ) Aláírásommal elfogadom a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi szabályzatát (mely megtalálható a www.mediaworks.hu/hu/content/adatkezelesi-tajekoztato oldalon), és □ hozzájárulok ahhoz / □ nem járulok hozzá* ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján áz információs és önrendelkezési jogról szóló, 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Mediaworks Hungary Zrt. a marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön részemre. Aláírásommal tudomásul veszem és elfo­gadom, hogy a személyes adataim törlését az adatvedelem@mediaworks.hu e-ma­­il-címre eljuttatott elektronikus levélben, vagy postai úton (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) is kérhetem a Kiadótól. Játékszabályzat: http://mediaworks.hu/hu/ content/jatekszabaly *Az Ön választását kérjük, jelölje X-szel. ______ -*«»»3** 5^ V. Amikor először járt Szekszárdon, elbűvölte a fasor szépsége, mondta dr. Hankovszkyné Máté Mária Fotó: Makovics Kornél Elhagyják, de soha el nem felejtik

Next

/
Oldalképek
Tartalom