Tolnai Népújság, 2019. április (30. évfolyam, 76-99. szám)

2019-04-25 / 95. szám

2019. ÁPRILIS 25., CSÜTÖRTÖK GAZDASÁG y Egyszerűsödik és felgyorsul a vetőmagok minősítése AGRÁR Egyszerűsödik és fel­gyorsul a vetőmagok minősí­tési folyamata egy májusban megjelenő rendelet alapján. A jogszabályi változás lehe­tővé teszi, hogy a hatóság átru­házzon egyes feladatokat a ve­tőmag-előállítókra - jelentette be Nagy István agrárminisz­ter a Vetőmag Szövetség Szak­maközi Szervezet és Termék­­tanács közgyűlésén. Hangsú­lyozta: ha az ágazatban szak­mai kérdésben kialakul a kö­zös akarat, az onnantól a tár­ca akarata is, és mindent meg­tesz, hogy a gyakorlatba is átül­tethető legyen. A vetőmagága­zat kulcsszereplő a mezőgaz­daság megújításában - mond­ta a tárcavezető. Magyarország számára élelmezés- és élelmi­szer-biztonsági stratégiai kér­dés, hogy saját előállítású, jó minőségű szaporítóanyaggal tudja ellátni a mezőgazdasá­got. A GMO-mentesség ver­senyképességi előnyt biztosít, egyre inkább keresik az ilyen termékeket. A százezer hektáron terme­lő vetőmagágazat évente 180- 190 milliárd forint értékű ter­méket állít elő, amelynek a fe­le exportra megy. Ám az Euró­pai Unió számos, sok esetben nehezen pótolható növényvé­dő szer hatóanyagának forgal­mazását és használatát megtil­totta, ezért új alapokra kell he­lyezni a gazdálkodást. MW A faszenes grillező népszerűbb a gázosnál Mediaworks-összeállítás szerkesztoseg@mediaworks.hu Jó üzlet a sütögetés Közel két és fél milliárd fo­rintot költ el a lakosság má­jus és augusztus között a grillezéshez kapcsolódó ter­mékekre. SZEZON Tavaly május és au­gusztus között 2,4 milliárd fo­rint értékben 1200 tonna grill­­kolbász fogyott a boltokban, 18 százalékkal több, mint az egy évvel korábbi grillszezonban - közölte a Világgazdasággal a Nielsen. A piackutató cég adatai rávi­lágítanak, hogy a forgalom bolt­típus szerinti megoszlása kon­centrált: az értékesítés 92 szá­zaléka a 400 négyzetméteres­nél nagyobb üzletekben rea­lizálódott. Kiemelten népsze­rű a grillsajt is: 755 millió fo­rint értékben, 250 tonnányi ta­lált belőle gazdára. Szerényebb mértékben, de a grillfűszerek piaca is bővült. A grillezések­re használt fűszerkeverékből több mint 50 tonnát spájzolt be a lakosság, e célra hozzávetőleg 320 millió forintot költött. A Tesco 42-féle hústermék­kel (sertés-, marha-, csirkehús­ból készült grilltermékek) raj­tol az idei grillszezonra. Nö­vekvő forgalomra számíta­nak, de a termékkör iránti ke­resletet nagyban befolyásolja az időjárás. Kiemelték, hogy a tarja, karaj, oldalas, steakhús és a kolbászok mellett a kíná­latból nem maradhat ki a ham­burgerhús sem, amely a grille­zés egyik klasszikus terméke. Sertés-marha kategóriában tíz, a baromfi termékkörben pedig 12 új árucikket dobnak piacra a grillszezonra. Főként a gye­rekek miatt, csökkentett sótar­talmú és enyhébb fűszerezésű hústermékek is kaphatók, és a grilisaj tokból is széles a válasz­ték - közölték. A SPAR arról számolt be, hogy ugrásszerű keresletnöve­kedés tapasztalható a grillter­mékek iránt, ezért ahogy a tő­kehúsok és a fűszerezett, érlelt húsok, úgy a húskészítmények és a grillsajtok kínálatát is év­ről évre bővíti a lánc, 24 fűsze­rezett grilltermékkel készül az idényre. Egyre több hazai be­szállítóval, gazdálkodó család­dal dolgoznak, ahol csak lehet, a külföldi húsárukat vagy akár a grillfűszerkészítményeket színvonalas hazai termékek­kel váltják ki. Nem sajnáljuk a pénzt lávakőcsomagra és faszénre sem Az Extreme Digital tájékoztatá­sa szerint elsősorban a fasze­nes grilleket keresik a magya­rok, kétszer annyi fogyott belő­lük, mint gázpalackról működ­tethető grillsütőből. A tíz leg­népszerűbb terméket vizsgál­va átlagosan 36 ezer forintot szántak kerti grill beszerzésé­re a vevők. Emellett nagyjából azonos számban vettek gáz­­grillekben használható, három kilogrammos lávakőcsomagot és a sütögetéshez használatos faszenet is. HÍREK Több Fiirt a flottában KÖZLEKEi Tízzel nőtt, így már húsz Fiirt motorvonatból áll a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. flottája. Az új generációs, a korábbi­nál biztonságosabb vonatok a GYSEV teljes villamosított vo­nalhálózatán szállítják az uta­sokat, a négyrészes szerelvé­nyeken 208 ülőhely van. MW Tőkerekord a startuppiacon SIKER Európában tavaly 4199 alkalommal vontak be tőkét startupokba, ami 15 százalékos emelkedés az azt megelőző évhez képest, a be­fektetések értéke 11 száza­lékkal nőtt, és átlépte a 21 milliárd eurót - közölte az EY tanácsadó cég szerdán. A közleményben kiemelték, a tőkebefektetések számá­nak arányáttekintve Magyar­­országon a legnagyobb a nö­vekedés az egy évvel korábbi állapothoz képest. MW Csökkent a hiány KÖLTSÉGVETÉS Az első ne­gyedévben az államháztar­tás központi alrendszere - az önkormányzatok nélkül számolt államháztartás -141,9 milliárd forintos hiány­nyal zárt, ami lényegesen ke­vesebb a tavaly január-már­ciusi 871,9 milliárd forint de­ficitnél - erősítette meg az előzetes adatokat szerdán kiadott jelentésében a Pénz­ügyminisztérium. MW Megkönnyítették a tetőterek hasznosítását Szabadon beépíthetők Új otthonok születhetnek a tetőterekben Fotó: MTI Kazahsztánhoz kötnek gyökereink TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS Légin kább a belvárosi tetőterek la­káscélú hasznosítása előtt nyit utat az építési törvény új bekezdése - írja a Világgaz­daság. A március 15-étől hatá­lyos változás értelmében nem számít bele a helyi építési sza­bályzatban meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér­beépítés, és nem számít bele az adott területre előírt maxi­mális lakásszámba sem a tető­tér-beépítéssel létrejött lakás. jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu portál szerkesz­tője a lapnak kifejtette, a ren­delet azt is kimondja, hogy az új lakásokhoz előírt parkoló­helyek megváltását immár nem tilthatják meg a helyi ön­­kormányzatok rendeletéi. Rá­mutatott, hasonló horderejű változtatás valósult meg, mint 2016-ban a 300 négyzetméte­resnél kisebb lakóházak egy­szerű bejelentéssel lehetővé tett építési munkái esetében, amikor a helyi építési szabály­zatokból is kivettek több köve­telményt, amelyek egy részét később több lépcsőben vissza­emelték a megcsonkított helyi szabályozási jogkörökbe. Most a tetőtér-beépítéseket illetően lényegében a legtöbb fontos helyi. településrende­zési előírás figyelmen kívül hagyható - mondta a szakértő, aki szerint a jogalkotónak szá­molnia kellett azzal, hogy a te­tőterek beépítési feltételrend­szerének módosításával alap­vetően befolyásolták-e a be­ruházások megvalósíthatósá­gának feltételeit. A tetőtér-be­építés a nagyobb városokban, a budai és a pesti belső kerü­letekben is - a foghíjtelkek el­tűnése miatt - gyakorlatilag az egyedüli lehetőség a bőví­tésre. Csakhogy egy adott kör­nyék infrastruktúrája, köz­mű- és úthálózata, valamint parkolóhely-kapacitása sehol sem bír el korlátlan mennyi­ségű lakost, ezért az önkor­mányzatok különböző korláto­zásokkal tudták kordában tar­tani a még üres padlásterek lakássá avanzsálásának folya­matát. Sok esetben a társas­ház homlokzatfelújításának anyagi forrását adhatja a pad­lástér értékesítéséből befolyó összeg, de nincs mit eladni, mert ha nem lehet lakást ki­alakítani a tetőtérben, akkor a beruházóknak nem éri meg azt megvenni. Az új szabál­lyal bővül azon tetőterek köre, amelyeket a társasház-tulaj­­donosok áruba bocsáthatnak, az önkormányzatok ugyanis kevésbé szólhatnak bele ab­ba, hogy mi létesül az épüle­tek tetőterében. Dobi Ágnes, a terézvárosi önkormányzat sajtóreferen­se írásban a lapnak kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a vi­­lágörökségi listán szereplő te­rületeken az új építések he­lyett a védett érték megtartá­sát, felújítását érdemes ösztö­nözni. Terézváros a törvény­­alkotóval együtt arra számít, hogy a minőségi beépítések segítik majd a házak megúju­lását, ahol ez eddig nem volt lehetséges. Orosz piacon is sikeres magyar cégek AGRÁRIUM Nagyszerű, hogy az embargó ellenére a ma­gyar cégek sikerrel szerepel­nek olyan orosz állami pá­lyázatokon, amelyek lehető­vé teszik a gazdasági együtt­működést az uniós országok­kal - jelentette ki tegnap Bu­dai Gyula. A Külgazdasági és Külügyminisztérium kül­piacok fejlesztéséért és ko­ordinálásáért felelős minisz­teri biztosa fontosnak tart­ja, hogy az orosz embargó és az uniós szankciók által nem érintett gazdasági területe­ken megmaradjon és erősöd­jön az együttműködés Orosz­országgal. Budai Gyula példaként em­lítette, hogy a Hunland Trade Kft. tavaly ősszel ezer magyar Holstein vemhes üsző szállí­tására nyert el állami pályá­zatot Oroszországban. A Kül­gazdasági és Külügyminiszté­rium minden lehetséges segít­séget megad a magyar agrár­cégeknek, tavaly két magyar cég nyolcezernél is több te­nyészállatot szállított Orosz­országba majdnem húszmil­lió dollár értékben. Nemrég felmerült az orosz embargó eseüeges szigorítá­sának lehetősége is. Magyar szempontból jelentős a te­nyészállatok mellett például a keltetni való tojások és a vetés­re szánt borsó orosz exportja is. Amennyiben kivételt kaphat­nak az esetleges további szigo­rítás alól, az jelentősen mérsé­kelheti a magyar exportra hát­rányos hatást. MW DIPLOMÁCIA Hivatalos látoga­tást tett Kazahsztánban Orbán Viktor, megbeszélést folytatott Kaszim-Zsomart Tokajev ka­­zah elnökkel. Közös sajtónyüatkozatuk al­kalmával a magyar kormány­fő kiemelte: nekünk könnyen megy a kapcsolatok erősítése a keleti, közép-ázsiai országok­kal, mert történelmi gyökere­ink az e térségben élő népek­hez kötnek minket. Mint han­goztatta, megváltozott Kelet és Nyugat egyensúlyának helyze­te, de hazánk ebben az új hely­zetben nem veszélyt lát, ha­nem lehetőségeket, amelyeket a keleti országokhoz fűződő egyre erősebb kapcsolatok épí­tésével akar kihasználni. Arra is emlékeztetett, hogy a Kelet folyamatosan erősödik, és a kö­vetkező tíz évet is ebben az erő­viszony-változásban éljük le. A miniszterelnök arról is be­szélt, hogy mintegy száztagú magyar üzleti delegáció érke­zik Kazahsztánba a napokban. Megjegyezte, hogy már létre­hoztak egy beruházási alapot, amely első gyümölcseit meg is hozta, az első komoly mezőgaz­dasági beruházást már átad­ták, és elfogadták a másodikat, egy nagy tejüzem felépítését is. Tokajev kazah elnök hang­súlyozta: Magyarország fontos partnerük az EU-ban és a kö­zép-európai térségben, a két or­szágot politikai, gazdasági ér­dekek és történelmi gyökerek is összekötik. Emlékeztetett rá, hogy hazánk volt az első közép­európai állam, amely stratégiai partnerségi megállapodást írt alá országával, egyúttal köszö­netét mondott, amiért 250 ka­zah egyetemi hallgatónak ösz­töndíjat biztosítunk. Orbán Viktor útja tegnap Kí­nába vezetett, ahol a világ leg­nagyobb gazdasági programjá­nak találkozóját tartják. MW

Next

/
Oldalképek
Tartalom