Tolnai Népújság, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-19 / 294. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. DECEMBER 19., SZERDA HÍREK Felvidékiek és székelyek műsora BÁTASZÉK Két nemzetisé­gi csoport tartotta meg kará­csonyváró programját. Szom­baton a Székelyek Baráti Köre - immár hagyományo­san - karácsonyváró estet tartott. A kis műsor mellett forralt bor és zsíros kenyér várta a közösség tagjait. Va­sárnap a felvidékiek ünnepel­tek a művelődési házban, a tánccsoportok fellépéseivel, szeretetvendégséggel. M. I. A kutya sem fürödhet a kútban TOLNA Módosította közterü­leti rendeletéta tolnai képvi­selő-testület. Néhány admi­nisztratív jellegű változtatás mellett akad gyakorlati mó­dosítás is. Ilyen például, hogy a Hősök terén levő diszkói­ban immár nemcsak az em­berek hűsölése, tisztálkodá­sa tiltott, de a negatív tapasz­talatok nyomán a kutyák (ál­latok) fürdetése is. Emellett közterületen nem csupán az állatok legeltetése nem meg­engedett, hanem ezentúl az állatok etetése is. Rendelet szabályozza a fák kivágását és ültetését is. s. K. Herner Dóra Anett nyerte a vetélkedőt BONHYÁD Hetedikes és nyol­cadikos diákokat vártak a Solymár Imre Városi Könyv­tárban tartott adventi euró­pai uniós vetélkedőre, ame­lyet Dombay Szilvia, a szek­szárdi Europe Direct - Euró­pai Információs Pont veze­tője vezényelt le. Érkeztek fh atalok a helyi Széchenyi is­kolából, Cikóról, Mecsekná­­dasdról és Hidasról is. A vég­eredmény az alábbiak sze­rint alakult: 1. Herner Dóra Anett (Cikó), 2. Herner Kitti (Cikó), 3. Antal Zita (Cikó), 4. Varga Katinka (Széchenyi), 5. Pollák Zita Kisanna (Hidas)- tájékoztatott Matisz Nóra könyvtáros. TN Egy jó füstérzékelő életet menthet vészhelyzet esetén A nem megfelelő fűtés és a felügyelet nélkül hagyott égő gyertya is okozhat nagy bajt, de odafigyeléssel mindez megelőzhető. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A hőmérséklet drasztikus csökkenése nyo­mán a fűtés is intenzívebbé vált. Számos tűzeset azonban a nem megfelelő éghető anyag használatára vezethető vissza, ezért fontos, hogy a fűtéshez csak megfelelő tüzelőanyagot használjanak a lakók - figyel­meztet Boros Brigitta, a Tol­na Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Elmond­ta, hogy a lakás- és a kémény­­tüzek kialakulásában nagy­ban közrejátszik a nem megfe­lelő tüzelés-fűtés. Sajnos előfor­dul, hogy a tüzelőberendezés­be a fa mellé még műanyagpa­lackokat, csomagolóanyagokat, régi bútorlapokat, rongyokat tesznek, ez pedig a füstelveze­tők állapotának rohamos rom­lását eredményezi, amely nem­csak kéménytüzek kialakulá­sához, hanem szén-monoxid­­mérgezéshez is vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy a kazáno­kat, a kályhákat, a kandallókat csak az előírt tüzelőanyaggal fűtsék, és a begyújtás során ke­rülni kell a színes, magas fes­téktartalmú szórólapok, maga­zinok használatát. Az otthonok tűzbiztonságát tovább lehet növelni füstérzé­kelők alkalmazásával, ame­lyek tűz esetén időben, átlago­san egy percen belül jeleznek. Az eszköz alkalmazásával már a tűz kezdeti szakaszánál jelez az ottlakóknak, így még esély lehet otthoni eszközökkel meg­fékezni a lángokat, illetve idő­ben menteni az emberi életet és értékeket az ingatlanból. Ebben az időszakban a má­sik komoly veszélyforrást az adventi koszorúk, gyertyák je­A tűzjelző felszerelése biztonságot jelent, és nem csak a téli időszakban Fotó: Shutterstock lentik. Nemrégiben például Dombóváron, egy társasházi la­kásban keletkezett tűz adven­ti koszorún elhelyezett gyer­tya miatt. A lángok a koszorú­ról a berendezési tárgyakra is átterjedtek, és az otthon lakha­tatlanná vált. Az ilyen tűzese­tek leggyakoribb oka, hogy a lakásban az égő mécsest, gyer­tyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, emiatt pedig a lángok átter­jednek a lakás más helyiségei­re is. Ezért csak tűzálló anyag­ból készült alátétre helyezett gyertyát ajánlott meggyújtani, így ugyanis megakadályozha­tó, hogy a mécses vagy a gyer­tya átforrósítsa a környezetét. A biztonságot szolgálja a seprés A biztonság érdekében lénye­ges a fűtőeszközök és az égés­termék-elvezetők évenkénti el­lenőriztetése. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nem­csak biztonságosabb, hanem gazdaságosabban is lehet mű­ködtetni. Annak, aki családi házban ét, és oda nincs bejegyezve gazdál­kodó szervezet, ingyenes a ké­ményseprés. A kéményseprő akkor jön, amikorra az ingatlan­tulajdonos időpontot foglal. Ha a családi ház címére be van je­gyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező meg­rendelni egy kéményseprőcég­től. Ha a házban szilárd tüzelő­anyaggal fűtenek, akkor éven­te, ha gázzal, akkor kétévente szükséges az ellenőriztetés, és a kéményseprésért fizetni kell. A társasházban élők számára, abban az esetben, ha a lakás­ban nincs bejegyezve gazdálko­dó szervezet, a kéményseprő értesítést követően érkezni fog, és ingyenesen elvégzi a sor­munkát. Amennyiben a lakás­ban cég is működik, akkor a ké­ményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Elvittek egy targoncát, s nem fizették ki az árát TOLNA-MÖZS A Tolnai Rend­őrőrs eljárást folytatott lopás vétség elkövetésének megala­pozott gyanúja miatt egy har­mincnégy éves, egy negyven­éves és egy huszonhét éves bátaszéki lakos ellen. A három férfi a nyomozás adatai szerint 2018. március 23-án délelőtt egy toina-mözsi telephelyen szóban megálla­podtak a tulajdonossal abban, hogy a telepen lévő targoncát az alkatrészeivel együtt meg­vásárolják. Miután a három férfi felpakolta az alkatrésze­ket a gépkocsijukra, rosszul­­létre hivatkozva fizetés nélkül távoztak a helyszínről, és a vé­telárat utána sem rendezték. A rendőrök a nyomozás eredményeként azonosították, majd gyanúsítottként hallgat­ták ki a három férfit, akik az eljárás során szabadlábon vé­dekezhetnek. A nyomozás vizsgálati sza­kaszában a Tolnai Rendőrőrs a szükséges eljárási cselekmé­nyeket elvégezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyész­ségnek - tájékoztatott a me­gyei rendőr-főkapitányság. TN A székházat hozzák majd rendbe belőle TOLNA Több mint tízmillió forint támogatást kap léte­sítményfejlesztésre a tolnai Fastron Asztalitenisz Club, az országos szövetségen ke­resztül, az Emberi Erőforrá­sok Minisztériumától. A forrásból a Fastron AC által használt, önkormány­zati tulajdonú „sportszék­­házat” szeretnék fejleszteni. A tervezett beruházás része a nyílászárók cseréje, a tetőhé­­jazat-csere és a világítás kor­szerűsítése is. A 10,1 millió forintos köz­ponti támogatás mellé a klub­nak százezer forint önerőt kell biztosítania. Az önkor­mányzatnak nem kell anya­gilag hozzájárulni a fejlesz­téshez. A képviselő-testület viszont a tulajdonosi hozzájá­rulást természetesen megad­ta a beruházáshoz. S. K. Az átadott szakasz munkába járásra, vagy akár a szabadidő eltöltésére is használható Kerékpárút épült Bátaszék és Alsónyék között ALSÓNYÉK-BÁTASZÉK Ünne­pélyesen is átadták az októ­ber 31-én befejezett valamivel több, mint egy kilométer hosz­­szú kerékpárutat a két telepü­lés között, amelynek megva­lósítására konzorciumot hoz­tak létre, s kétszázhetvenhét millió forint uniós támogatást nyertek. A Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Fehérvári Tamás a települések összekapcsolá­sát nevezte a megyei önkor­mányzat egyik fő feladatának, amelyhez az alsónyéki projekt is nagyban hozzájárul. A ke­rékpárút hasznáról szólva el­mondta, hogy a munkába já­rást, az egészség megőrzését, a környezet védelmét és még a kikapcsolódást is szolgálja. Ezt kiegészítve Bozsolik Ró­bert, Bátaszék polgármestere azt mondta: a településeken élő emberek kapcsolattartását is segíti az út. A város vezetője köszönetét mondott a megyei önkormányzatnak és a dön­téshozóknak a fejlesztés tá­mogatásáért.- Tegyétek el, szükség lehet még rájuk - utalt a leendő kor­szerűsítésekre Dózsa-Pál Tibor, Alsónyék polgármestere, a sza­lagátvágó ollók visszaadásakor. A településvezető bizakodik a jövőben nyíló pályázati lehető-A lakosság már birtokba vette a két települést összekötő új kerékpárutat Fotó: Mártonfai Dénes ségekben, és örömmel üdvözöl­te a kerékpárút elkészültét. Aszfalt burkolatú, kétirá­nyú kerékpáros forgalomra al­kalmas útpálya épült, bizton­ságos, a közlekedés minden résztvevője számára jól hasz­nálható közúti, illetve vasúti keresztezés kialakításával. A beruházás során napele­mes közvilágítási lámpates­teket helyeztek ki LED-es vi­lágítási rendszerrel. A pályá­zatnak köszönhetően szén-di­­oxid-mentes kerékpáros beru­házás valósult meg, a beton­csík pedig hozzájárul a klíma­­változás negatív hatásainak mérsékléséhez. B. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom