Tolnai Népújság, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-19 / 294. szám

> 2018. DECEMBER 19., SZERDA Manczinter László (balról) és Baráth Péter hozta el a szállóra az iskola által felajánlott finom ebédet Fotó: Mártonfai Dénes Iskola főzött menüt a hajléktalanoknak Negyven adag étellel lep­te meg tegnap a Szekszár­di SZC Vendéglátó Szakkép­ző Iskolája a megyeszékhely hajléktalanszállójának lakó­it. A gulyáslevesből és túrós batyuból álló menüt szalon­cukorral is megédesítették. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A szeretet ünne­pének közeledtével felérté­kelődik a másokkal való tö­rődés fogalma. Ilyenkor már egy jó szó is nagyon sokat je­lenthet, egy apró kis ajándék, vagy kedves gesztus pedig ta­lán még többet. A Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Is­kolájában ezért döntöttek úgy, hogy egy jó ügy mögé állnak. - Sajnos, elég sok hajléktalan­nal lehet találkozni az ország­ban - mondta Baráth Péter gyakorlati munkaközösség­vezető. - Szekszárdon is akad­nak fedél nélküliek. Ezért me­rült fel bennem a gondolat, hogy mi, vendéglátósok úgy já­rulnánk hozzá méltó módon az ünnephez, ha valami finomság got készítenénk az elesett em­berek számára. Ötletemmel ál-Telt házzal üzemel Szekszárd nem Budapest: en­nek a nyilvánvaló ténynek bizo­nyos összefüggéseiben bom­lik ki az értelme. Például az, hogy míg a fővárosban élő fe­dél nélküli emberek nem cse­kély része igyekszik elkerülni az ottani hajléktalanszállókat, addig Tolna megye székhelyén talános egyetértésre találtam. Az ételt kollégám, Manczinger László mesterszakács főz­te meg. A diákok is örömmel ajánlották fel segítségüket, így mintegy negyvenen tették le­hetővé, hogy a tervből valóság legyen. Szólnom kell az intéz­mény vezetéséről is, hiszen ne­kik köszönhető az anyagi hát­tér biztosítása. a létesítmény az erre szakosodott intézmény telt házzal üzemel. Akadnak néhányan, akiknek nem jut ágy, ők matracokon alszanak. Mindent összegezve, végzett egy gyors fejszámolást Szűts László, úgy negyvenre tehető a létszám. Éppen ennyi adag ételt készített az iskola. Szűts László, a hajlékta­lanszálló szakmai vezetője mindehhez hozzátette: lehető­ség szerint igyekeznek minél meghittebbé tenni a karácso­nyi-szilveszteri ünnepi idő­szakot. - Egy szemlátomást nagyon finom menü is hozzá­járul a jobb közérzethez. Az adományozó jóvoltából éppen ez történt - állapította meg. Erzsébet már megízlelte az illatozó gulyáslevest, miután jó étvágyat kívánva megszó­lítottuk. Az asszony Sáros­patakról került Szekszárdra, immár egy éve.- Megköszönjük, hogy gon­dolnak ránk az iskolában - tolmácsolta társai érzéseit is, majd ismét belemerítette ka­nalát a levesbe. - Nagyon fi­nom! - adott gyors és lelkes szakvéleményt. Ünnepek Brunner Mónika monika.brunner@mediaworks.hu MEGYEI KÖRKÉP g Sok szó esik mostanában a karácsonyi feszültségekről, amikor a szeretet ünnepét torzsalkodások kereszttüzé­ben kénytelen tölteni az ember. Gyakran nem számít rá, le sem tudja csillapítani a felcsapó indulatokat, pláne, ha annak elszenvedője. Ilyen esetekben talán keveset gondol azokra, akik magányosan kénytelenek eltölteni az ünnepeket. Az egyik ismerősöm tudott egy idős néniről, aki egyedül élt másfél szobás, gyakran fűtetlen albérletében. Minden pénzét cigarettára költötte. Reggel kávéval, cigivel indított, aztán még aznap megivott a feketéből hármat-négyet, és legalább másfél doboz elszívásával zárta a napját. Leginkább hús nélküli cson­tokból készített leveseket fő-Van akit hidegen hagynak a felaján­lott lehetőségek zött magának, kevés zöldség­gel. Gyümölcsöt alig evett, konzerveket, kenyeret, vajat vásárolt, néha kevés felvágot­tat. Az ismerősöm elmesélte, hogy támogatta étellel, ruhák­kal, pénzzel, de hiába invitálta a saját otthonába, hiába akart neki jót, a néni nem élt a lehető­séggel. Nem kellett neki a karácsonyfa, az ünnepek sem érde­kelték, az idegen családi környezettől ódzkodott. A szeretet napjain egy-két rokonával beszélgetett telefonon, de leginkább cigarettafüstbe burkolózva, rádiót hallgatva töl­tötte az ünnepeket, magányosan az albérletében. Jó néhány éve, hogy elhunyt, de ismerősöm azóta is őrzi az emlékét. Nem lehet tudni, mi a rosszabb, ajtócsapkodások, üvöltözések között eltöl­teni a karácsonyt, vagy magányosan, alig várva, hogy vége le­gyen az ünnepeknek. Azt hiszem, igazából egyik sem az igazi. Tündérszép lehetsz TOLNA MEGYE Izgalmas és esz­tétikus vállalkozással fejezi be az ó-, és kezdi el az új évet szerkesztőségünk. Háromfordulós szépségver­seny során keressük meg ti­zenhárom megye Tündérszé­pét. Elsőként Tolna megye legszebb ifjú hölgyeit szeret­nénk megtalálni olvasóink segítségével. Egyrészt arra kérjük Önö­ket, hogy biztassák jelent­kezésre tündérszép ismerő­seiket, másrészt pedig arra, hogy a szakmai zsűri által kiválasztott, majd a profi fo­tósaink által lefényképezett versenyzőkre szavazzanak. A megyei fordulóból ugyan­is a közönség három, a zsűri pedig egy hölgyet juttat to­vább a regionális megméret­tetésre. Innen szintén az ol­vasói voksok és egy elismert szakemberekből álló zsű­ri ítélete alapján léphetnek majd a legszebbek az orszá­gos porondra. A dicsőségen túl minden fordulóban értékes nyeremé­nyek illetik meg a legjobban szereplő hölgyeket, összesen hárommillió forint értékben. A Tündérszépek versenyére 16 és 29 év közötti, Tolna me­gyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezé­sét várjuk január 27-ig. Nevezés és további részle­tek a teol.hu/tunderszepek oldalon. TN A partról kérdeztek TOLNA A Duna-part volt a köz­ponti téma az idei tolnai köz­meghallgatáson. A fórumon négyen jelentek meg a lakos­ság részéről, valamennyien a tolnai-holtág, illetve a Duna­­part, az ottani nagyberuházás kapcsán mondták el vélemé­nyüket. Az első hozzászóló örömét fe­jezte ki, hogy a területen többek között egy játszótér is épült, il­letve felhívta a figyelmet a holt­ág vízpótlásának problémáira. Ezután két Duna-parti lakos az első hozzászólóval szem­ben számos kritikát fogalma­zott meg, főként a parton léte­sített játszótérrel, illetve a la­kóházak közelében elhelyezett- az ott élőket erősen zavaró- csúszdákkal kapcsolatban. Elsősorban azt kifogásolták, hogy a város előzetesen nem kérte ki a lakosság véleményét a tervezett beruházásról. Pedig megítélésük szerint abban az esetben talán jobban, okosab­ban is el lehetett volna költeni a pályázaton elnyert több, mint negyedmilliárdos támogatást. A negyedik hozzászóló, szin­tén dunai lakos, a játszótér kap­csán megnövekedett forgalom miatt kialakult áldatlan parko­lási helyzetre panaszkodott. Appelshoffer Ágnes polgár­­mester a hozzászólásokra rea­gálva leszögezte: a Duna-part a város valamennyi lakójáé, nem csak az ott lakóké. A be­ruházással a cél az volt, hogy minél szebb legyen a terület, minél többen örömüket leljék az új, rendezett környezetben. Ami tény, hogy már akkor is a korábbinál sokkal többen láto­gatták a partot, amikor még el sem készült teljesen a játszó­tér. Igaz, vannak olyanok is, akiknek nem tetszik az új kör­nyezet. A polgármester egyetértett abban, hogy a lakosságot nem sikerült időben tájékoztatni a beruházással kapcsolatban, amiért elnézést is kért. Hozzá­tette: a projekttel kapcsolatban nagyon rövid idő alatt kellett a döntéseket meghozni. Megígér­te, hogy a pályázatban rögzített fenntartási időszak lejárta után megvizsgálják a csúszdák átte­lepítésének lehetőségét. A városvezető a holtág víz­pótlása kapcsán elmondta: tisztában vannak a problémá­val, és több lépést is tettek már annak megoldására. A Duna­­közeli utcák parkolási problé­máinak enyhítésére is intézke­dést ígért. S. K. HIRDETÉS Foglaljon online EGYEDI KEDVEZMÉNNYEL! PELION EXTRA hotelpeuon.huncuesthotels.hu HIRDETÉS ./j Utó-nászút 2 éjszakára [ I a Hotel Bonvino Wine & Spa-ba JH2-3. díj: l %*», Gyertyafényes vacsorák SZEREZZ MINÉL TÖBB SZAVAZATOT HOGY MEGNYERHESD AZ ERTEKES NYEREMÉNYEK EGYIKET^ Játék és részletek: www.teol.hu/az-ev-parja 1 1 B32 A HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK ÉTELEI CÍMŰ SZAKÁCS­KÖNYVÜNK! Mpppnpppi lé*

Next

/
Oldalképek
Tartalom