Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-05 / 206. szám

2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA KITEKINTŐ g Hét riasztást kapott, de továbbra is műtétre vár Stangliczky Katalin. Összefogott érte Mőcsény, ott volt a jótékonysági bálon Fotó: Mártonfai D. PROGRAMOK SZERDA KIÁLLÍTÁS Bátaszék Petőfi Sándor Művelő­dési Ház: Baloghné Búzás Rozá­lia - Mama és Balogh Jenő festő­művészek jótékony célú kiállítása a Jótékonyság Világnapján. Meg­nyitja Lovas Csilla főmuzeológus, közreműködik a Kerékhegyi Szom­szédok Band, 17.30. A tárlatot ok­tóber 5-ig lehet megtekinteni. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: így pihen egy zománc­művész - Stekly Zsuzsa akvarell­­kiállítását Lászlóné Takács Ágnes Zsuzsanna művészettörténész nyitja meg, aki ezt követően az Ifj. Kunhegyesi Ferenc művészete című könyvet mutatja be 16.30. WORKSHOP Szekszárd Prométheusz park: a Család, Esélyteremtő és Ön­kéntes Ház szervezésében héli­ummal töltött lufikat engednek a magasba, felhívva a figyelmet az apák szerepének fontosságára, 16.45. Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár terem: Apák nél­küli ország? - előadást tart Tolá­­cziné Varga Zsuzsanna szociálpo­litikus, a Humánszolgáltató Köz­pontvezetője, Füves Erika gyógy­pedagógus, pszichopedagógus és Fábián Anita, a Család- és Gyer­mekjóléti Szolgálat szakmai veze­tője, 17 óra. CSÜTÖRTÖK Bölcske: A kutyám nélkül sehova (ciprusi kalandfilm), 16 óra. Mam­ma Mia! Sose hagyjuk ABBA (ame­rikai zenés vígjáték), 18 óra. Sö­tét elmék (amerikai sci-fi thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció (ameri­kai animációs film), 14 .30. Mam­ma Mia! Sose hagyjuk ABBA (ame­rikai zenés vígjáték), 17 óra. Vég­állomás: Esküvő (amerikai roman­tikus vígjáték), 19.30. KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS Tamási: A Művelődési Központ előtti tér: a Tamási, a Dombóvári és a Szekszárdi járás önkormány­zatai a Start munkaprogram so­rán elért eredményeiket mutatják be. Köszöntőt mond dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, Szuli­­mán Zsolt, a Belügyminisztérium osztályvezetője és Porga Ferenc, Tamási polgármestere, 9.30. Kul­turális programok 10-12 óráig. A közfoglalkoztatás során előállított termékek bemutatója, 10-13 órá­ig. Közfoglalkoztatási konferencia 11-12.45. Hat esztendeje még a hoz­zá hasonló, tízéves gyerme­kek mindennapjait élte, ját­szott, futott, olvasott, is­kolába járt. Egy augusztus végi napon hányinger tört rá. Később egyre fáradtabb­nak érezte magát és étvá­gya sem volt. Mind gyakrab­ban csak aludt volna. Ezt már nem lehetett betudni a kamaszodás jelének. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu- Öt éve a napokat szinte át­aludtam, ezért a nyárj szünet­ben laborvizsgálatra mentem- mondta Stangliczky Kata­lin. - Másnap már csörgött is a telefon, hogy a májfunkció­immal baj van. Vártuk a javu­lást, ám hiába, mert nem for­dult jobbra az állapotom. Vé­gül 2013 decemberében egy gasztroenterológus befekte­tett a kórházba. A következő év február 2-án egy aprócs­ka szövetet vettek a májam­ból. Hamarosan megérkezett a pontos diagnózis: máj auto­immun hepatitis. Ez azt jelen­ti, hogy a szervezetem olyan anyagot termel, mely a mája­mat pusztítja. Gyógyszeres ke­zelést kaptam, rengeteg szte­­roiddal, mert későn derült ki a bajom. A szteroidok miatt négy-öt hónap alatt közel száz­kilósra híztam. Külsőm miatt sokan kiközösítettek, ezért ha csak tehettem, kerültem a kö­zösséget, magamba fordultam és otthon maradtam, tanul­mányi eredményem jelentő­sen romlott. Tavaly szeptember óta Bu­dapesten, az egyetemi gyer­mekklinikán kezelnek, itt már nem kellett szteroidokat szednem és visszanyerhet­tem eredeti formámat. Októ­ber végén a transzplantáci­ós klinika egyik professzora megállapította, hogy májzsu­gorodásom van és sürgősen szükségem lenne egy új máj­ra. Tavaly év vége óta vagyok a transzplantációs listán. Idén januárban meg is történt az el­ső riadóm. Éjjel csörgött a tele­fonom, hogy van remény a mű­tétre, mert csak egyvalaki van előttem. Összepakoltam, lejött értem Mőcsénybe a mentőau­tó és már száguldott is velem Budapestre. Ott azonnal vit­tek röntgenre, tizenkét am­­pullányi vért vettek tőlem, el­lenőrizték, hogy nincs-e vala­mi heveny betegségem. Min­den rendben volt. Másnap es­te tizenegy órakor jött az érte­sítés, hogy a májat másvalaki kapta meg. Nemrég éltem át a hetedik ilyen riasztást, de most is volt valaki előttem. Ez már Buda­pesten történt, mert az álla­potom egyre kevésbé engedi meg, hogy itthon legyek. Ver­senyt futok az idővel. Mostan­ra nekem már nem elég egy máj, vele együtt epevezetékre is szükségem van. Három hó­napja elzáródásom van, ezért egy cső vezet ki belőlem az ol­dalamnál. A vénáim sem jók, mert már annyi szúrást kap­tam. Ezért egy centrális vénát kaptam két hónapja. De azért itt vagyok! A csa­ládtagjaim, a barátaim ad­nak erőt. Anyukám és apu­kám ugyan külön élnek, de mindketten szülői szeretettel támogatnak, igyekeznek min­dent megtenni értem, amire csak képesek. A múlt év szep­tembere óta magántanuló va­gyok, most kezdtem a bony­hádi gimnázium 10. osztá­lyát. Szeretnék minél több­ször bent lenni az iskolában. Addig is várom a donort, az újabb riasztást, ami talán meghozza az átültetést úgy, ahogyan kell. Nem egyszerű dolog ez sem, mert sok min­den nagyon hasonló, vagy tel­jesen azonos kell, hogy legyen mindkét oldalon: testsúly, ma­gasság, vércsoport és így to­vább. Van még egy feladatom, az utóbbi időben eléggé leso­ványodtam, az orvosok igye­keznek is valamelyest feltáp­lálni, hogy megerősödjem a műtétre, és bírjam. A titokzatos Nazca Már évtizedek­kel ezelőtt - sőt, akkor csak igazán - felvil­lanyozta a ke­reső elméket a perui síkságon csakis felülről látható giganti­kus mértani alakzat- és állatfi­gura-csoport. Ezeket az úgyne­vezett geoglifákat az 1920-as években fedezték fel, amikor is repülők szálltak a Nazca és az Ingenio folyó által határolt perui kősivatag fölött. Máig nem tud­juk pontosan, hogy kik és mi­ért vésték a földbe a több mint száz alakzatot, jóllehet sokan igyekeztek már megfejteni a tit­kot. Köztük volt Erich von Däni­­ken UFO-szakértő is, aki szerint nyilvánvaló, hogy csillagközi lé­nyek használták ezt a helyet le­szállópályának. Mások azon­ban valami különös oknál fogva nem vették készpénznek ezt az állítást. A magyar Zelkó Zoltán úgy vélte, hogy a vonalrendszer egy ősi civilizáció térképe. Ha­zánkfiát magyar forgatócsoport is elkísérte a helyszínre, az ér­demes térképész ingben-nyak­­kendőben-zakóban, némileg megilletődve járkált fel és alá a hőségtől izzó sziklaszőnyegen. Hiába, ez közel negyven esz­tendeje volt. A ma 22 órakor a National Ge­ographie csatornán kezdődő dokumentumfilm immár egy korszerű távérzékelési techno­lógiákkal, valamint drónokkal is felszerelt tudóscsoport felfe­dezéseit mutatja be. A csapat szerint ők megfejtették a titkot. Legyen úgy, a film után pedig érdemes meghallgatni az Ome­ga együttes Nazca című szerze­ményét. Sz. Á. National Geographie 22 óra Sikere volt a jótékonysági bálnak Mőcsény összefogott Katá­ért. Magdali Henriett, az uno­kanővér útjára indította a leg­nagyobb közösségi portálon az Együtt Katáért! oldalt. Közzétett egy számlaszámot is, mely tá­mogatásokat fogadott és fogad ma is Kata javára. László Orso­lya pedig jótékonysági bált szer­vezett, hogy a keletkező bevétel ugyancsak a számlára kerüljön. - Egyszerűen alig akarom el­hinni, hogy miattam egy jóté­konysági bált rendeztek és eny­nyien eljöttek - mondta la­punknak a múlt hét végén tar­tott rendezvényen Kata. - Sza­vakkal nem is tudom méltó módon megköszönni a renge­teg felajánlást. Nagyon jól esik és kicsit zavarban is vagyok. A bál 807 500 forint bevé­telt hozott, a számlára múlt péntekig 1 millió 400 ezer fo­rint érkezett. A szám tovább­ra is nyitott az önzetlen felaján­lások előtt. OTP 11773463- 01025738 Titokzatos tárgyat sodort magával a víz Szánkó szezon előtt A lakosság segítségét kéri az önkormányzat Közös célunk a rend SZEKSZÁRD A várost immár két napja ostromló trópusi jellegű viharok sok mindent az utcára mostak, leginkább gallyakat és faleveleket. Ám mint a kép tanúsítja, azért eléggé különleges dolgok is akadtak ezek között. Hogy hogyan és honnan keveredett a városközpont­ba egy szánkó, talán örökre rejtély marad. Lehet, hogy az eső mosta le valakinek a hát­só udvarából, és hó helyett ví­zen siklott idáig. Bízzunk ben­ne, hogy mindössze ennyi tör­tént, és nem a Télapó szenve­dett balesetet egy különösen erős villámcsapás miatt. V. M. A rejtélyes szeptemberi szánkó Fotó: Mártonfai Dénes SZEKSZÁRD A napokban rövid idő alatt esett sok csapadék, il­letve a viharos erejű széllöké­sek miatt lehullott falevelek, ágak jelentős mértékben elbo­rították Szekszárd közterüle­teit. Az önkormányzat mun­katársai igyekeznek minden területen helyt állni, azonban a megnövekedett feladatok el­látását nem győzik kapacitás­sal. A megyeszékhely önkor­mányzata azt kéri a lakosság­tól, hogy a köztisztaság fenn­tartásáról és a települési hulla­dékkal kapcsolatos helyi köz­szolgáltatásról, annak kötele­ző igénybevételéről szóló ön­­kormányzati rendeletben fog­laltaknak tegyenek eleget. Az önkormányzati rendelet ér­telmében az ingatlanhaszná­ló feladata az ingatlan közte­rülettel érintkező, telekhatá-Az ingatlanok használóinak is vannak feladatai rai mellett meglévő járdasza­kaszának (járda hiányában kétméteres területsáv), illető­leg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terü­letnek (legfeljebb az ingatlan ötméteres körzetén belül) tisz­tán tartása. A rendelet hatálya alá értendő még a közúttal pár­huzamos nyílt csapadékvíz-el­vezető útárkok és a kapubejá­róknál épített átereszek, vala­mint a gépkocsibejárók terü­lete is. Az ingatlanhasználó feladata emellett a csapadék­víz zavartalan lefolyását aka­dályozó anyagok és más hul­ladékok eltávolítása, továbbá tömbtelken a külön tulajdon­ban álló egyes épületek gyalo­gos megközelítésére és körül­járására szolgáló terület, átjá­rók, árkádok tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefo­lyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása. TN

Next

/
Oldalképek
Tartalom