Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-05 / 206. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA Éjszaka csaptak fel a lángok Szekszárdon, egy negyedik emeleti lakásban Tűz ébresztette fel a ház lakóit Árvái Imre (Jobbról) és Gyuricza Tibor tűzoltók a helyszínen. Képgaléria: TEOL.hu Fotó: Mártonfai D. Rövid idő alatt helyszínre értek a tűzoltók Fotó: TMKI Negyvenöt embernek kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát, miután tűz ütött ki egy negyedik emeleti lakás­ban Szekszárdon hétfőn éj­szaka. Tegnap délelőtt már a károk felszámolása zajlott az épületben. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás hétfőről keddre virradó hajnalban Szekszárdon, a Kö­rösi Csorna Sándor utcában. Azt, hogy melyik épületben történt az eset, nem volt ne­héz megtalálni tegnap. Füst­szag és a ház előtt felhalmo­zott, megégett berendezési tárgyak jelezték az irányt. A helyszínen az áramszolgálta­tó szakemberei dolgoztak, il­letve több lakó takarított ott­­jártunkkor. Nyilatkozni nem igazán szerettek volna, végül a kiégett lakás szomszédsá­gában élők álltak velünk szó­ba. Amíg a lépcsőházban be­szélgettünk, a nyitott ajtón át látni lehetett, hogy a la­kásban, ahol a tűz keletke­zett, rengeteg szemét borítja a padlót. A fiatal nő elmondta, hogy éjszaka üvegcsörömpölést hal­lott a mellettük lévő lakásból. Felkelt, kinézett az ablakon, és azt látta, hogy lángok csap­nak ki a szomszédból. Szólt a férjének, aki egyből felmérte a helyzet komolyságát, majd nem sokkal később a szom­szédban lakó férfi is a segítsé­güket kérte. Az egyre erőseb­ben terjengő füst miatt együtt elindultak lefelé, és jelezték a többi lakónak, ébredjenek, tűz ütött ki. Addigra a szemközti házban élők már hívták a tű­zoltókat, akik rövid időn be­lül a helyszínre értek. Mint megtudtuk, a közelben vihar­károk elhárításán dolgoztak. Egy férfi, aki az egyik szem­ben lévő házban lakik, arról számolt be, hogy éjfél körül arra ébredtek, hogy tűzoltók érkeznek az épülethez, majd meglátta a szomszéd ház abla­kán kitörő hatalmas lángokat. Mint mondta, megdöbbentő volt a látvány. Boros Brigitta, a Tolna Me­gyei Katasztrófavédelmi Igaz­gatóság szóvivője elmondta, hogy a lángok megfékezésé­re a megyeszékhelyről, illet­ve Bonyhádról érkeztek hiva­tásos tűzoltó egységek, vala­mint Paksról a magasból men­tő szert riasztották a helyszín­re. Az oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A lakásban közműszolgálta­tás nem volt, a szobákban fel­halmozott szemét égett. Az ott élő idős férfit a mentők füst­mérgezés gyanújával szállí­tották kórházba. A tizenöt la­kásos társasház további negy­venöt lakójának ideiglene­sen el kellett hagynia az ott­honát, és a várakozás idejére a Dél-dunántúli Közlekedési Központ biztosított számukra egy autóbuszt. A tűzoltók több­órás munkával fékezték meg a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át másik la­kásra, a lakók többsége az oltá­si munkálatok befejezése után visszatérhetett az otthonába. Fontos döntéseket hozott a képviselő-testület Járdát, utat javítanak, kerítés és urnafal épül a bátaszéki temetőben BÁTASZÉK Testületi ülést tar­tottak a képviselők a múlt hé­ten, melyen Simon Csabáné, a Bátaszéki Mikrotérségi Óvo­da és Bölcsőde vezetője szá­molt be az elmúlt évi nevelé­si feladatokról, illetve a kö­vetkező év előkészületeiről. Elhangzott, hogy Alsónána egy óvodai csoportjával és an­nak három óvópedagógusá­val kiegészülve tizenkét cso­port indulhat szeptemberben a bátaszéki intézményben, valamint két teljes létszám­mal működő bölcsődei cso­port várja a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évben. Dr. Bozsolik Róbert polgár­­mester elmondta, a települé­sen folyamatosan zajlanak a felújítások, a pályázatoknak köszönhetően az uszoda és a sportcsarnok korszerűsítése hamarosan befejeződik, vala­mint a Bátaszék-Alsónyék ke­rékpárút alapkőletételét köve­tően a kivitelezési munkála­tok már nagyban zajlanak. A zsidó temető felújítására hét­millió forint áll rendelkezés­re, amely összeget a kerítés el­készítésére költik, a munkála­tokat pedig a BÁT-KOM 2004 Kft. végzi. A Baross utca fel­újítására benyújtott pályázat nem nyert, a Malom utca ke­reszteződésétől a BátGrillig tartó útszakasz rendbetételé­re viszont rendelkezésre áll­nak a források. A kövesdi vis major kárelhárítása megtör­tént, azonban a benyújtott pá­lyázat elbírálása még folya­matban van. Kilenc gyermek ka- i pott rotavirus, há­rom kicsi pedig bá­rányhimlő elleni védőoltást A Nyéki utcai járdaszakasz kiépítésének utolsó simításait végzik a napokban, amelynek köszönhetően az úttesten ar­ra haladó autósok közlekedé­se is könnyebbé válik hama­rosan. Két héten belül pedig megkezdődik Kövesd és Laj­­vér szennyvízhálózatának ki­építése, miután Bátán már be­fejeződtek az ez irányú mun­kálatok. A katolikus temetőben há­rom urnafal alap-előkészí­téséről is döntött a testület, melynek költségeit az ön­­kormányzat biztosítja. Egyre népszerűbb a hamvasztásos temetés, így erre igény van. Terveik szerint a jövő évben elkészül egy urnafal. A védőoltásokkal kapcso­latos önkormányzati forrás­ból adott segítséggel többen is éltek már Bátaszéken, ki­lenc gyermek kapott rotavi­rus elleni vakcinát, három kisgyermek pedig bárány­himlő elleni védőoltásban ré­szesült. A Védőnői Szolgálat munkatársai és a gyermekor­vosok is bátorítanak minden­kit, hogy éljenek ezzel a ked­vezménnyel. Számos intézkedés és ön­­kormányzati rendelet módo­sításáról is döntött mindezek után a testület, többek között a Molyhos tölgy felé vezető út leterheltsége miatt annak közlekedésforgalmi szabályo­zásáról is, miszerint megtilt­ják az út szerkezetének meg­óvása érdekében a tíz tonná­nál nagyobb tömegű gépko­csik úthasználatát, amelyet azonban a célforgalom részé­re feloldanak. Az önkormányzat ez ügy­ben hozott intézkedését és a törvény betartatását a hatósá­goknak kell majd foganatosí­tani. M. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom