Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-20 / 219. szám

KITEKINTŐ g 2018. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK PROGRAMOK KEDD SZEKSZÁRD: Egy kis szívesség (amerikai krimi), 17 óra. Az apáca (amerikai horror), 19.30. FILMKLUB BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Régi idők mozija. Mo­solyvarázsló - Kabos Gyula éle­te és munkássága Kindl Gábor szemszögéből. Filmevtítéssel egy­bekötött előadás, 10 óra. SZERDA MOZI SZEKSZÁRD: Egy kis szívesség (amerikai krimi), 17 óra. Az apáca (amerikai horror), 19.30. AVATÓ ÜNNEPSÉG SIMONTORNYA Malom út 37.: Dai Bi Buddhista Szentély avatója, val­lási ceremónia, 10 óra. Pályázatot hirdettek SZEKSZÁRD Pályázatot hirdetett a Szekszárdi Katasztrófavédel­mi Kirendeltség és a szekszár­di önkormányzat a város szer­vezett tűzvédelmének 145 éves fennállása alkalmából. Három korcsoportban - óvodás, alsó és felső tagozatos - várják az al­kotásokat, amelyeken keresz­tül azt mutathatják meg a gye­rekek, hogyan látják a tűzoltó­kat, a tűzoltói hivatást. A pálya­művek bármilyen technikával készülhetnek, lehet jelentkez­ni fotóval, kollázzsal, rajzzal, festménnyel, montázzsal, tex­til, papír vagy vegyes techniká­val készült alkotással. A mun­káknak 2018. október 15-ig kell beérkezniük a Szekszárdi Ka­tasztrófavédelmi Kirendeltség­hez (7100 Szekszárd, Mikes ut­ca 16-22.). Kérik, hogy a pálya­művek hátulján legyen feltün­tetve a mű címe, az alkotó neve, oktatási intézményének neve és címe és a pályázó törvényes képviselőjének mobiltelefono­­száma, melyen helyezés esetén értesíteni tudják. Az eredmény­­hirdetés az évforduló alkalmá­ból szervezett ünnepségen, ok­tóber 18-án lesz a Babits Mihály Kulturális Központban. További információ kérhető a kirendeltségen, a 74/412-422- es telefonszámon vagy a titkar­­sag.szekszard@katved.gov.hu e-mail-címen. H. E. Gyümölcs- és zöldségdöm­­ping van a piacokon, még érik a szőlő, a paradicsom és a paprika. Csak pénz kér­dése, hogy a széles kínálat­ból mit visz haza a vásárló. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Nem volt hatalmas a szerdai piac Szekszárdon, ám így is bőséges volt a kíná­lat. Mivel a kofák szerint min­den egy hónappal előbb kez­dett érni, így azt mondhatjuk, hogy még kapható a szőlő. De lassan el is fogy, és jönnek a kifejezetten őszi áruk, így az alma, a krumpli, hagyma, a birsalma és a sütőtök. Termé­szetesen ezeket már most is be lehet szerezni, a birsalmát pél­dául kilónkénti hatszáz forin­tos áron. A krumpli kilójáért százötven-kétszázhúsz forin­tot kell fizetni fajtától függő­en, de kápia paprikából is ta­láltunk kisebbet háromszá­zért, nagyobb darabokat ki­logrammonként ötszáz forin­tos áron. Azt már korábban is mesélték a kereskedők, hogy van, aki tíz kilót is vásárol, hi­szen Erős Pistát és édes törött paprikát is készítenek belőle. Ezt most megerősítették. Kiderült, hogy a paradicsomnak is elindult felfelé az ára, általában négyszáz forintot kértek érte a terme­lők. A spenót kiló­ja nyolcszáz forint volt, százötvenért eperpalántát lehe­tett vásárolni, és megjelentek az őszi virágok. Az árvácskát száz forintért lehetett besze­rezni. Káposzta és mindenféle paprika még nagy mennyiség­ben és jó minőségben kapható, sokan tesznek el ezekből téli­re. Egyébként igen színes volt a piac, bár volt olyan az árusok közül, aki panaszkodott, hogy a Szüreti Napok után jóval ke­vesebb vevő jön, részben azért, mert a vendégek miatt a szoká­sosnál többet vásároltak a ven­déglátó szekszárdiak. Vevő azért így is akadt szép számmal, és mint az ilyenkor nem ritkán előfordul, kiláto­gattak a piacra az óvodások is. A Köl­csey ovi Süni cso­portja például ezen a héten a gyümöl­csökkel foglalko­zik, de nemcsak azt figyelték meg, milyen gyümöl­csöket lehet vásá­rolni a piacon, hanem a zöld­ségeket is, hiszen jövő héten már ez lesz a témájuk. Körtét vásároltak, hiszen körtesünit készítenek, ezen kívül besze­reztek némi mézet, hogy gyü­mölcssalátájukat ezzel ízesít­sék, és ajándékba kaptak né­hány szem almát is. Az utóbbi időben minden­hol emelkedett a zöldségek, a fehérrépa, sárgarépa ára, egyes esetekben akár duplá­jára is. A kereskedők szerint ez a meleg és száraz időjá­rással magyarázható, hiszen a folyamatos öntözés meg­emelte az előállítás költsége­it. Idén nyáron nem volt olcsó a gyümölcs sem, hiszen pél­dául cseresznyéből, barack­ból, sárgabarackból is keve­sebb termett. Most szerdán egyébként igen sok mindent lehetett venni a zöldségek, gyümölcsök mellett, így pél­dául tojást, kolbászt és sza­lonnát, mézeskalácsot, szép őszi ajtó- és asztaldíszt, háló­inget, lépegető játékzsiráfot, antik tárgyakat. Az utóbbiak­kal foglalkozó hölgy elmond­ta, nincs tömeges érdeklődés az általa kínált dolgok iránt, ennek ellenére egy éve rend­szeresen árul a szekszárdi pi­acon. Már Kapha­tok a kifeje­zetten őszi áruk, minden egy hónappal előbb érik TV-AJÁNLÓ Az elmúló ifjúság Paolo Sorren­­tino a Rómá­ba kalauzoló, Oscar-díjas A nagy szépség után ismét Fellinit idéző, le­nyűgöző filmjében ezúttal egy alpokbeli luxusszálloda szol­gáltatja a díszletet. Itt pihen a már nyugdíjba vonult, világhí­rű zeneszerző és karmester, Fred (a kétszeres Oscar-dí­jas Sir Michael Caine) és leg­jobb barátja, a filmrendező Mick (Harvey Keitel). Fred kí­váncsisággal szemléli a ho­tel többi vendégét, lánya (az Oscar-díjas Rachel Weisz) problémáit, valamint a fiatal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt dolgozik egy for­gatókönyvön. Saját zenei kar­rierjét lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten sze­retnék, hogy még egyszer ve­zényeljen: magától II. Erzsé­bet brit királynőtől kap meghí­vót, hogy lépjen fel Philip her­ceg születésnapján. A meghí­vást rögtön elutasítja, de a ki­rályi család állhatatosnak bi­zonyul. Az Európai Filmdíjak 2015 decemberi, berlini gálá­ján az Ifjúság című dráma öt jelölésből hármat váltott díjra. Caine-t a filmnek köszönhe­tően megválasztották 2015 legjobb európai színészé­nek, emellett egy életműdíjat is kapott, amelyet az Európai Filmakadémia elnöke és igaz­gatótanácsa ítélt oda neki. Sorrentino elmúlásról szóló édesbús, sztárokkal telezsú­folt és gyönyörűen fényképe­zett elmélkedésében feltűnik a szépséges magyar modell­ből lett színésznő, Cseh Anna­mária (A fény ösvényei, Töre­dék) is. MW Michael Caine Ifjúság, Paramount 21.00 Hasznos tanácsokkal is szolgál a Vigyázz magadra! című bűnmegelőzési kiállítás fiataloknak Alkohol GYÖNK Bűnmegelőzési vándor­­kiállítás nyílt a helyi művelő­dési házban „Vigyázz magad­ra” címmel szeptember 17- én délelőtt. A kiállítást, ame­lyet Ignácz Attila alezredes, hőgyészi őrsparancsnok nyi­tott meg, a Budapesti Rendőr­múzeum, a gyönki művelődé­si ház és a Tamási Rendőrka­pitányság hívta életre. A ösz­­szeállítás célja, hogy felhív­ja a fiatalok figyelmét a min­dennapok során rájuk leselke­dő veszélyekre, témacsopor­tonként mutatva be, mennyi­féle veszély leselkedik rájuk. Az egyik ilyen témakör a testi épség, a másik pedig az anya­, drog, bűn, balesetek és bántalmazás gi értékek, mint a például a te­lefon, a laptop védelme. Külön kiemelve, hogy a rablás, ami­kor erőszakkal veszik el vala­ki értékeit, súlyos bűncselek­mény. A kiállítás felhívja a figyel­met arra is, hogy ne csak a sa­ját védelmükkel törődjenek, hanem a társaikéval is. Meg­tudhatják az érdeklődők pél­dául azt is, hogy mi számít zsarolásnak, zaklatásnak, rongálásnak. Külön témakör a szexuális erőszak. Bizony­nyal sokan nem tudják, hogy aki 14 év alatt lánnyal, még ha ebbe bele is egyezett az il­lető, nemi életet él, az bűncse­lekményt követ el. Ugyancsak fenyegeti a fiatalokat az alko­hol és a drogozás is, amelyről a gondtalan szórakozás, fő­ként az úgynevezett diszkóba­lestek kapcsán esik szó. Hasz­nos tanácsokat is tartalmaz a bemutató arra nézve, hogy mi­ként kerülhetők el a veszély­­helyzetek. A diszkóbaleset például úgy, ha előre megbe­szélik a barátok, ismerősök, hogy ki vezeti majd hajnalban az autót, és az illető ezen alka­lommal egyáltalán nem iszik alkoholt. Ugyancsak szó esik a kiállításon a családon belüli erőszakról, illetve bántalma­zásról. „Ha otthonodban sú­lyosan bántalmaznak, feltét­lenül jelezd közeli hozzátarto­zódnak, rokonodnak, vagy ta­národnak”, olvasható az egyik plakáton piros felkiáltójellel. Valamennyi bűncselekmény­fajtát érintően megtudható az is, hogy adott esetben az érin­tett fiatalok civil szervezetek­től kérhetnek segítséget, illet­ve milyen rendőrsági progra­mok működnek a megelőzés­ben, és az érintett fiatalok tá­mogatására. A kiállítás két hétig tekinthető meg Gyün­kön, majd Hőgyészen, Tamá­siban és Simontornyán is be­mutatják még az ősz folya­mán. 1.1. A kiállítást Ignácz Attila alezredes nyitotta meg Fotó: Tamási RK A szekszárdi Kölcsey óvoda Süni csoportja elsősorban a gyümölcsökkel ismerkedett a szekszárdi piacon Fotó: Makovics Kornél Bőséges a kínálat a piacon zöldségből és gyümölcsből is

Next

/
Oldalképek
Tartalom