Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-05 / 206. szám

2018. SZEPTEMBER 5„ SZERDA GAZDASÁG y Számos szolgáltatás olcsóbb lett az utóbbi években Többet ér a fizetésünk Általában véve stagnáltak az árak 2015 és 2017 kö­zött hazánkban,ráadásul több termék és szolgáltatás olcsóbb lett - derül ki az Eu­rostat adataiból. A fizetések értéke mindeközben 16 szá­zalékkal nőtt két év alatt. Mediaworks-összeállítás szerkesztoseg@mediaworks.hu JÖVEDELEM Alig változott az el­múlt években hazánkban az alapvető termékek, élelmisze­rek ára, több árucikkhez még olcsóbban is hozzájuthattunk tavaly, mint a 2017-et megelő­ző években - derül ki az uniós statisztikai hivatal adataiból. Az Eurostat mérése szerint a kenyérért 2015-höz képest ta­valy 3,5 százalékkal kellett többet fizetnünk, ami a gya­korlatban néhány forintos, jellemzően tíz forint alatti ár­emelkedést jelent, nagyjából 2012-ben is ez az ár volt a jel­lemző - írja a Magyar Idők. A tejtermékek két év alatt egy százalékkal drágultak, 2012-höz képest pedig három százalékkal kérnek el többet értük az üzletekben. A zöld­ségek és gyümölcsfélék ára két év alatt tíz százalékot drá­gult, ám ezeknek az élelmisze­reknek az árát nagyban befo­lyásolja az adott évre jellemző termésátlag, ami leginkább az időjárás függvénye. Nemcsak az alapvető élelmiszerek ára stagnált az elmúlt években, de nem változott a nem alapvető termékek, a kávé, a tea, a ka­kaó ára sem, sőt, ma olcsób­ban szerezhetjük be ezeket a cikkeket, mint 2012-ben. A szolgáltatások egy részét olcsóbban vehettük igénybe ta­valy, mint 2015-ben: a mobilte­lefon-szolgáltatás közel 17 szá­zalékkal olcsóbb lett két év alatt, intemetszolgáltatásért pe­dig öt százalékkal fizetünk keve­sebbet. A tömegközlekedés árai nem változtak az elmúlt négy évben, és öt év alatt is kevesebb Hétévestagnál a ruhák ára A korábbinál sokkal kevésbé költséges a ruházkodás. A ru­házat ára gyakorlatilag 2011 óta változatlan. Komoly ár­emelkedéssel egyedül a do­hányosoknak kellett szembe­sülniük: a cigaretta ára 2010 óta közel negyven százalékkal emelkedett. mint 6,5 százalékkal drágult a tarifa. A tankolás tavaly közel húsz százalékkal volt olcsóbb, mint 2012-ben. A gyógyszerek drágultak, 2012 és 2017 között 13 százalékkal ment fel az áruk átlagosan, ám az olcsóbb készít­ményeknél ez szintén néhány tíz forintos drágulást eredmé­nyezett. Az árak változásában a leg­nagyobb könnyebbséget a re­zsicsökkentés jelentette. A villamos energia ára 2015 óta nem változott, a gáz ára 2012- ben 31,1 százalékkal volt maga­sabb az uniós statisztikai hivatal adatai szerint. Jócskán nőttek viszont a reál­keresetek a vizsgált időszakban. Míg a termékek nagy részének ára 2015 és 2017 között öt szá­zalék körüli arányban változott, addig a fizetések értéke 16 szá­zalékkal nőtt, tehát jóval több vagy jobb minőségű árucikket vásárolunk, és ez a tendencia várhatóan az idén is folytatódik. HÍREK Költsük el a régi ezreseket! BUDAPEST Október 31-éig le­het fizetni a 2017 előtt kibo­csátott ezerforintosokkal, a bankjegyeket ezt követően a bank- és postafiókok há­rom évig, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakossági pénz­tára 2038. október 31-éig díj­mentesen váltja át azonos címletű törvényes fizetőesz­közre. A jegybank keddi közle­ménye szerint november 1-jé­­től csak a márciusban meg­jelent, új ezerforintosokkal le­het fizetni. A bankjegyek több mint háromnegyedét augusz­tus végéig már lecserélték. A változásokról az MNB-hon­­lap bankjegy- és érmeolda­la részletesen tájékoztatja az érdeklődőket. MTI Azonosítatlan potencianövelők VISSZAHÍVÁS Nem nyomon követhető, illetve lejárt minő­ségű étrend-kiegészítők és -alapanyagok árusítását tiltot­ta meg a Nébih. Az áru 37 té­teles össztömege meghalad­ta a 780 kilót. A hatóság az érintett vállalkozás által cso­magolt, kapszulázott termé­keket visszahívta a forgalom­ból, csomagolását felfüggesz­tette. Augusztus végén ellen­őrizték a vállalkozást, mely­ben Kínából behozott alap­anyagokkal dolgoztak, és el­sősorban potencianövelő, va­lamint kovaföld étrend-kiegé­szítő termékeket készítettek. A hatóság azért büntetett, mi­vel a cég nem vezetette a kö­telezően előírt nyomon köve­tési dokumentációt. MW Nem fogy a lendület a lakossági hiteleknél Maradt a dinamika Csaknem hatezermilliárdra duzzadt a háztartások által felvett kölcsönök összege Fotó: MW Idei viharkárok: a kevesebb is sok PÉNZÜGYEK Júliusban is tovább folytatódott a lakossági hitelpiac növekedése. Az első hét hónap­ban összesen 856,9 milliárd fo­rint értékben kötöttek fogyasz­tási és lakáshitel-szerződéseket a háztartások, ami 44,2 száza­lékkal több az egy évvel koráb­binál - derül ki a Magyar Nem­zeti Bank (MNB) friss statiszti­kai adataiból. A fogyasztási hi­telek növekedése volt dinami­kusabb: ilyet az idei első hét hó­napban 374,2 milliárd forint ér­tékben vettek fel a háztartások, ami 54,2 százalékos bővülés a bázishoz viszonyítva. A lakáshi­telek körében meghaladta a 482 milliárd forintot az új szerződé­sek összege, ez 37,3 százalékos növekedés. A fogyasztási hiteleknél - ha­sonlóan a korábbi hónapokhoz - a személyi kölcsönöké a hú­zóerő - írta meg a VUággazda­­ság. Ezekből január eleje és jú­lius vége között csaknem 270 milliárd forint értékben vettek fel a háztartások, ami 52,1 szá­zalékos bővülés az egy évvel ko­rábbiakhoz képest. Látványo­san, több mint két és félszeresé­re nőtt - a legfeljebb ötéves ka­­matfixálású konstrukciókat fi-A hitelállomány / aiakuíása hazánkban/ háztartásoknál, júliusban (milliárd forint) MW-grafika, forrás: MNB gyelembe véve - az újonnan ki­helyezett áruvásárlási és egyéb hitelek mennyisége is, és meg­haladta a 41 milliárd forintot A legfeljebb egyéves kamat­­periódus mellett felvett jár­műhitelek mennyisége eköz­ben csak bő tizedével nőtt -26,2 milliárd forintra -, a sza­bad felhasználású jelzáloghite­lek pedig bő ötödével növeked­tek, csaknem 40 millárd forin­tos szerződéses összeg mellett A folyószámlahitelek területén az újonnan felhasznált hitelke­retek mennyisége csökkent egy év alatt. Közben a betétek mennyisége újabb történelmi csúcsra emel­kedett a háztartásoknál, több mint nyolcezer-háromszázmilli­­árd forintot ért el, ami 11,6 szá­zalékkal több az egy évvel ko­rábbinál. MW Növelni kell az öntözhető területeket AGRÁRIUM Tudásalapú megol­dásokra és a versenyképessé­get javító eszközökre van szük­sége a mezőgazdaságnak, hogy a magyar termékek továbbra is piacot találjanak, az ágazat pe­dig képes legyen megoldani a következő évtizedek kihívása­it - mondta Nagy István agrár­miniszter tegnap az Ml-en és a Kossuth rádióban. Hangsú­lyozta: erősödik a mezőgazda­­sági termékek iránti kereslet, hiszen 2050-re 70 százalékkal nő a világ élelmiszer-szükség­lete, a termőterület viszont 30 százalékkal, az ivóvíz meny­­nyisége pedig 40 százalékkal csökken. Hosszú távú megol­dás ma még nincs, a feladat a jövő agrárszakembereire vár, ezért hosszabb távon bővíteni kell az utánpótlást. A legsürgősebb teendők kö­zül a miniszter kiemelte az öntözhető területek növelését, hozzátéve, hónapokon belül le­hetőséget kell biztosítani arra, hogy a gazdák a saját kútjaik­­ból öntözhessenek. A minisz­ter versenyképességi kérdés­nek nevezte a technológiai kor­szerűsítéseket, az élőmunka kiváltását, a precíziós gazdál­kodást és a telephelyek korsze­rűsítését is. A gazdák növekvő hitelállománya azt jelzi, hogy az érintettek felismerték a hi­tellehetőség jelentőségét, és le­hetőséget látnak a versenyké­pességet erősítő fejlesztések­ben - hangsúlyozta az agrár­tárca vezetője. MTI BIZTOSÍTÁS Idén kevesebb kárt okozott a nyári viharszezon mint tavaly, bár az elmúlt na­pok esőzései még sokat ront­hatnak a mérlegen - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsé­ge (Mabisz) tegnap az MTI-vel. Nem végleges összesítése alap­ján május 1. és augusztus 31. között 57 016 bejelentés érke­zett vihar, felhőszakadás, jég­verés, tetőbeázás címén a biz­tosítókhoz amelyek közel 3,2 milliárd forintot fizettek ki. Tavaly ebben a periódusban 103 ezer káreseményre hat­­milliárd forint kárt térítettek meg, 2010 és 2017 között pe­dig 80 milliárd forint érték­ben 1,1 millió kárt rendeztek a társaságok. A Mabisz szerint az elmúlt évek biztosítói ada­taiból nem lehet trendszerű következtetéseket levonni az sáról. Mint szinte minden év­ben, idén is a legsűrűbben la­kott Pest megyében és a fővá­rosban rongálódott meg a leg­több lakossági ingatlan, emel­lett Pécsről és környékéről ér­kezett szokatlanul sok bejelen­tés. A legtöbbször a házak tető­­szerkezete sérült meg, illetve az ebből eredő beázás volt a leggyakoribb kártípus. A villámcsapások egyre több kárt okoznak, 2010 óta mintegy harmadannyival ter­helték meg a társaságok kár­ráfordítási összegeit, mint a viharok. Tavaly egész évben 2350 elsődleges és több mint 30 ezer másodlagos hatás nyo­mán 2,6 milliárd forintot térí­tettek meg ügyfeleiknek a biz­tosítók, idén az első nyolc hó­napban már 2,3 milliárd forint környékén jár ez az összeg, kö­zölte a Mabisz. MTI időjárás szélsőségesebbé válá-Az egész országban tarolt a vihar, és még nincs vége Fotó: MTI A benzint mindig drágának érezzük: tavaly például 20 százalékkal kevesebbet kellett érte fizetni Fotó: MTI

Next

/
Oldalképek
Tartalom