Tolnai Népújság, 2018. szeptember (29. évfolyam, 203-227. szám)

2018-09-05 / 206. szám

g BELFÖLD 2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA HÍREK Megvan az LMP új frakcióvezetője Keresztes L. Lóránt Fotó: MTI VÁLASZTÁS Keresztes László Lóránt társelnököt választot­ta vezetőjének az LMP parla­menti frakciója kedden. A po­litikus a posztról lemondott Szél Bernadettet váltja. Az új frakcióvezető különösen fon­tosnak nevezte, hogy az LMP parlamenti munkájával biz­tosítsa „a valódi népképvise­letet”, és vállalja fel konkrét helyi ügyek képviseletét. MW Rendezi a kormány a tulajdonokat JOGALKOTÁS Elkészült az osz­tatlan közös tulajdon felszá­molását célzó törvényjavas­lat - hangzott el az Inforádió Aréna című műsorában. En­nek elfogadása az őszi parla­menti törvénykezési időszak meghatározó eleme lesz. A régóta húzódó probléma több mint egymillió hektár termőföldet és közvetlenül 3,5 millió embert érint. Az új tervezet egyik lényegi eleme, hogy az államnak kellene vá­sárlóként fellépnie. MW Csak a megkérdezettek 14 százaléka akar külföldön dolgozni Nem szeretik a hálapénzt a magyar orvosok Az orvosok közül ki menne külföldre? (százalék) Nem 52 ■jMaximum két év 10 _j Igen, 2-5 év között 11 Hjlgen, öt évnél hosszabban 7 í jKitelepedést tervez/ 14 kitelepedett Már hazajött 6 MW-grafika, forrás: Orvosokról orvosoknak kutatás - Világgazdaság fotó: Shutteretock A múlt évben kevesebben kértek munkavállalási engedélyt Az Orvosokról orvosoknak című felmérésben a dokto­rok szinte egyöntetűen azt vallották, nem szeretik a há­lapénzt, mégis elfogadják a megélhetés vagy a beteg el­várásai miatt. Mediaworks-összeállítás szerkesztoseg@mediaworks.hu BORÍTÉK Az orvosok 90 százalé­ka nem szereti a hálapénz rend­szerét, a doktorok fele mégis „el­szenvedi” a paraszolvenciát, az­az megélhetési okból vagy a be­teg elvárásai miatt elfogadja a borítékot - derül ki egy friss fel­mérésből. A válaszadó orvosok 50 százaléka havonta 40 ezer fo­rintnál is kevesebb hálapénzről számolt be. Az Orvosokról orvosoknak cí­mű felmérést, amelyet több zárt Facebook-csoportban osztott meg egy Fejér megyei doktor, már közel ezer magyar orvos töltötte ki. A tanulmányt megal­kotója a szakmán belüli párbe­széd elindítása miatt tartja fon­tosnak - írja a VUággazdaság. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai sze­rint 37 és fél ezer orvos dolgo-Az Állami Egészségügyi Ellá­tó Központ legutóbbi publi­­kus adatai szerint 2017 első fél évében 324 orvos, 78 fog­orvos, 327 egészségügyi szak­dolgozó és 19 gyógyszerész kért hatósági bizonyítványt külföldi munkavégzéshez. Egy évvel korábban, vagyis 2016 első felében a külföldre távozó doktorok száma négyszáz fe­lett volt, a fogászok száma pe­dig valamivel több, mint száz. Tavaly 59 orvos jelölte meg célországként az Egyesült Ki­rályságot, 54-en Németorszá­got, 38-an Svájcot. A tíz leg­gyakrabban választott ország között a hetedik helyen Ro­mánia áll, a szomszédos álla­mot 19 orvos jelölte meg cél­országként. Öt-öt orvos pedig Malawiba és Dániába ment gyógyítani. zik, a felmérés célja az, hogy tíz százalékuk kitöltse a kérdőívet. A kutatás eredményei szerint tévhit, hogy majdnem minden magyar orvos külföldön akar dolgozni, a válaszadók több mint fele egyáltalán nem tervez üyet. Bő 14 százalékuk terve­zi, hogy külföldre költözik, hét százalékuk öt évnél is több idő­re menne más országba gyógyí­tani, ám majdnem minden har­madik orvost leginkább a jövő­beni kiégés aggasztja. A külföl­di munkavállalásban 7-es ská­lán 6,2 pontot kapott a maga­sabb fizetés, 6,3-at pedig a jobb munkakörülmények. A válaszadók nagy része 35 év alatti. A húsz kérdésből ál­ló kutatás több kérdése is fog­lalkozik a hálapénz mellett az orvosok jövedelmi viszonyai­val, illetve azzal, hogy melyek a motiváló faktorok a külföl­di munkavállalásban. Az orvo­sok 39 százaléka a nyilatkoza­tok szerint sohasem fogad el hálapénzt, ugyanennyien tilta­koznak a paraszolvencia ellen, ám néha „rajtuk marad”. Tízből csak egy orvos válaszolta azt, hogy nem szereti a hálapénzt, de el kell fogadnia. HIRDETÉS lakáskultúra • ken - éhinmi Megjelent a Lakáskultúra Otthon, dekoráció, kert, életmód: mindez egy helyen! WWW.LAKASKULTURA.hu I KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! j| SZERVIZ í l UrM |]K vÁlawtBíii' T Milliárdok maradnak a magyar családoknál Pályára állt az oktatás TÁMOGATÁS Iskolakezdésre „Családbarát ország” zászlók­kal díszítik fel Budapest hídja­it, a kormányzat és a főváros kö­zös, egy hónapig tartó akciója a családok éve szeptemberi prog­ramjait kíséri. Hét hídon csak­nem ötszáz zászlót helyeztek ki hétfőn. Az elmúlt években szeptem­berről szeptemberre egyre szé­lesebb körű támogatásban ré­szesültek a családok - mondta az Emmi parlamenti államtitká­ra az Ml-nek. Rétvári Bence ki­fejtette: a tankönyvtámogatások révén 6 milliárd forinttal több maradt a családoknál. Emellett idén már az ingyenes KRESZ- vizsga, ingyenes nyelvvizsga is mind olyan támogatás, amely csökkenti a családok terheit. Mindezek mellett jövő január­tól - négy év alatt - a második gyermek után járó adókedvez­mény is megduplázódik. Az államtitkár kitért arra, hogy több mint háromszázzal nőtt a tornatermek, tornaszo­bák száma, segítendő a minden­napos testnevelést. A kormány­zat azt is célul tűzte ki, hogy va­lamennyi járásban legyen uszo­da. Rétvári Bence a Kossuth rá­diónak is nyilatkozva azt mond­ta: van még fejleszteni való, de a kormány fejlődő pályára állí­totta az oktatást. Magyarorszá­gon most sokkal nagyobb biz­tonságban van az oktatási rend­szer, mint 2010-ben volt - mu­tatott rá. A pedagógus-utánpótlás kap­csán Rétvári Bence kiemelte, hogy 50 százalékkal emelked­tek a bérek, és jövőre 800 mil­lió forinttal többet fordítanak a Klebelsberg-ösztöndíjra, amely azt célt szolgálja, hogy a fiatalo­kat ösztönözzék a tanári pálya választására. MW Sürgető ajánlatot kapott Volner a Mi Hazánktól Kilépne a Jobbikból? CSÁBÍTÁS Szívesen lenne a Job­­bik-alelnök, Volner János egyik ajánlója, ha csatlakozna a Mi Hazánk Mozgalomhoz, közöl­te az új párt igazgatója. Árgye­­lán János úgy vélte, a Jobbik­ban megvannak azok a törés­vonalak, melyekről Volner is említést tett, és érthető, hogy most hezitál és döntéshelyzet­ben van. Volnerhez hasonló­an többen is vívódhatnak a Job­bik frakciójában. A pártigaz­gató várja azokat, akik vissza­térnének a nemzeti konzerva­tív politizáláshoz, de idővel ha­tárt kell szabni az átjárásnak. A Magyar Idők megírta, Volner a közösségi oldalán fejtegette vi-Volneré a döntés Fotó: MTI szonyát a Jobbikkal és elemez­te a pártszakadás okait. „Olyan nemzeti értékrendű pártot sze­retnék építeni, ahol nincs helye elvtelen alkuknak, csak a nem­zetünk felemelése számít” - fo­galmazta meg. Arra nem tért ki, hogy a Vona Gáborhoz hű Sneider Tamás vezette Jobbik fedi-e az általa elvártakat, de je­lezte, a pártban maradt embe­rek és a felelősségtudata oda kö­ti. Az ATV-nek Volner azt mond­ta, őt csak elzavarni lehet a Job­bikból. Mindez annak fényében is érdekes, hogy az utóbbi idő­ben Sneider Tamás többször is helyre tette az alelnököt egy-egy nyüatkozata után. MW

Next

/
Oldalképek
Tartalom