Tolnai Népújság, 2018. augusztus (29. évfolyam, 177-202. szám)

2018-08-04 / 180. szám

2018. AUGUSZTUS 4., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP ^ Tegnap elkezdődött és há­rom napig teszi színesebbé a Völgység kulturális életét az immár 29. alkalommal megszervezett Bukovinai Ta­lálkozások Nemzetközi Folk­lórfesztivál. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu BONYHÁD - A rendezvény cél­ja, hogy azokat az értékeket, amelyeket a valaha együtt élt népek magukban hordoztak, felidézzék, megmutassák, to­vább adják - emelte ki a Bu­kovinai Találkozások XXIX. Nemzetközi Folklórfesztivál pénteki ünnepélyes megnyi­tóján Illés Tibor. A bukovinai Székelyek Országos Szövet­ségének elnöke elsőként kö­szöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a megje­lent népcsoportok a hasonló­ságok által erősítik, a külön­bözőségek révén pedig színe­sítik egymás kultúráját. Potápi Árpád János, a Mi­niszterelnökség nemzetpoli­tikáért felelős ál­lamtitkára, a tér­ség országgyűlési képviselője a fesz­tivál hazai történe­tét elevenítette fel, visszaemlékezve az 1997-es első al­kalomra, majd ar­ra is, hogy a kez­detben kétévenkénti rendsze­­rességűre tervezett rendez­vény a siker miatt hamarosan már évente került megrende­zésre. Hangsúlyozta, ez a fesz­tivál nem csak a székelyeké, hanem minden olyan népcso­porté, amelyek jelenleg Buko­vinában jelen vannak, vagy onnan elszármaztak. Ezek a nemzetiségek, ha sok évtized­del ezelőtt voltak is közöttük súrlódások, ma már barátként üdvözlik egymást. Zbigniew Ko­walski, a folklór­fesztivál főszer­vezője pedig azt emelte ki, ugyan sokszor elhangzott a neve, az, hogy már sokadik alka­lommal találkoz­hatnak, nem az ő érdeme, hanem az összes bu­kovinai népcsoporté, akik él­tetik, fenntartják a rendez­vényt. A témaválasztással kapcsolatban elmondta, ta­valy a bukovinai lakodalmast mutatták be, így adta magát, hogy idén a gyermekáldás té­máját foglalják keretbe. A Bu­kovinai székely keresztelő cí­met viselő fesztiválnyitó szín­padi műsor rögtön a megnyitó után kezdetét vette. A mai folytatásban a Sza­badkai Városi Múzeum Bu­kovinai székelyek Bácskában című vándorkiállítását nyit­ják meg a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban. Ezt követő­en vonulnak át a résztvevők a bibliotékától a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályá­jára, a fesztivál helyszínére, ahol a Mulatságok Bukoviná­ban című színpadi műsort ad­ják elő. Este táncházzal zárják a programot, de csak a szom­batit, hiszen vasárnap még a környező településeken lép­nek fel a külhoni és külföldi együttesek. A hasonló­ság erősíti, a különböző­ség színesíti a kultúrát Csak óvatosan Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu Autósok ezrei indulnak meg hétvégén a vízpartok felé. Ilyenkor nem mehetünk el szó nélkül a közúti közleke­dést befolyásoló emberi tényezők mellett. A nagy meleg­ben nem árt az óvatosság: gyorsan felforr az agyvíz, tompulnak a reflexek, türelmetlenül tülkölő idióták lepik el az utakat - na­gyobb eséllyel alakulnak ki balesetek. Magyarország legveszé­lyesebb útjai között találjuk például a hatos számú főutat. A csak halálútnak hívott Szolnokra vezető négyes főúton van a legtöbb halálos, a legtöbb súlyos, és a legtöbb könnyű sérüléssel járó bal­eset. Veszélyes közlekedési üzemnek számít autópályán közle­kedni, hiszen némelyiknek a forgalma, illetve az állapota ad ma­gyarázatot arra, miért történik rajtuk sok tragédia. A hosszú­ság alapján nézve sokkoló az Ml legmagasabb balesetszá­ma, annak ellenére, hogy ez a legrövidebb a négy sztráda kö­zül. A Balatonra menet, vagy onnan érkezve az M7-es ősz ha­­lántékú úrvezetőknek nem ajánlott. Nyári időszakban átlag he­ti három baleset van, igaz az ütközések nagy százalékban a fő­város és a tó között történnek. Itt Polgárdi számít a szakasz leg­veszélyesebb pontjának. Az EU 2020-ig szeretné felére csökkenteni a közúti balesetben elhunytak számát. Minden évben elköltünk egy rakat pénzt asz­faltra, betonra, és mégis, nehezen mozdulunk a középmezőny­ből. Nem nagy kunszt, elárulom, hogy lehetne csökkenteni a bal­esetek számát. Normális utakat kellene építeni és azokon normá­lisan kellene közlekedni. Tompulnak a refle­xek, türelmetlenül tülkölő idióták le­pik el az utakat Megvilágítja a tájat a villám energiája SZEKSZÁRD Makovics Kornél, lapunk fotóriportere villámok­ról készült képeiből Hihetetlen energiák címmel nyílt kiállí­tás pénteken a Babits kulturá­lis központban, a mozi előteré­ben. A különleges tárlatot Vin­­cze Bálint természetfotós nyi­totta meg. Egyebek közt úgy fogalmazott, hogy a képeken megjelenik a villámok „szemé­lyisége” és a fotós energiái is. Kérdésünkre Makovics Kornél elmondta, hogy 2011 óta fényképezi a villámokat, ugyanis akkor jelentek meg a hazai piacon az úgynevezett tükörreflexes fényképezőgé­pek, amelyek ezt lehetővé te­szik. Azért fordul gépével az ég felé, mert olyan képeket akart készíteni amilyeneket, leg­alábbis a megyében, még sen­ki sem készített. Ennek meg­volt az a hátránya, hogy min­dent magának kellett kikísér­leteznie, mert nem volt kitől tanácsot kérni. A célja az volt, hogy felhívja magára és alko­tásaira a figyelmet. Úgy fotóz­za a villámokat, hogy közben megvilágítja a tájat is, amely felett felvillannak és kisülnek a hihetetlen energiák. 1.1. Naponta nyerhetnek olvasóink az Utazzon velünk! játékkal Balin üdülhetnek a Népújsággal Minden nap értékes nyereményeket sorsolunk. Részletes játéksza­bályzat a www.teol.hu/utazzonvelunk/oldalon Grafika: MW TOLNA MEGYE Akár egyetlen SMS, és ha szerencséje van olvasónknak, akár elutazhat Báli szigetére, de nyerhet na­ponta más ajándékokat is! Csak egy mobiltelefon és egy kis szerencse kell hozzá, hogy egy olvasónk megnyerje Utaz­zon velünk! című játékunk fő­díját, a 15 napos utat Báli szi­getére, vagy a napi nyeremé­nyek valamelyikét elvigye az augusztus 13-án kezdődő, öt napon keresztül tartó játékso­rozatunkban. Báli az indonéz szigetvilág gyöngyszeme. Az emberek kedvesek, a sziget természe­ti kincsei, a vulkánok, az eső­erdők zöldje, a tenger kékje, a hófehér illetve fekete homok­kal borított strandok pedig varázslatos világot tárnak az utazó szeme elé. A fürdésen, a búvárkodáson túl is ezernyi látnivaló várja az ott üdülőket. A játék ideje alatt, augusz­tus 13-17. között minden nap közlünk egy öt karakterből álló kódot a Tolnai Népújság­ban, amit a +36-30/344-4421- es telefonszámra kell bekülde­ni SMS-ben az adott napon éj­félig. Ügyeljen rá, hogy napon­ta egy telefonszámról csak egy SMS-t fogadunk el, és arra is, hogy minden nap más lesz a kód! Küldje be mind az öt na­pon a kódot, így ötszörös esélye lesz a fődíjra, közben pedig na­pi nyeremények várják, ame­lyek hozzájárulhatnak a sza­badidő kellemes eltöltéséhez! Az első napon egy bőrönd­szettet és hűtőtáskát sorso­lunk, hogy legyen mibe cso­magolni a gyerekek ruháit, na meg a papa sörét hidegen tar­tani. Másnap egy wellnesshét­­végét, hogy ne kelljen gondol­kodnia, hová induljon a csa­lád. Ezután a segway, majd egy sup deszka jön. Tudja mik ezek? A segway az a kétkere­kű valami, amire ha rááll az ember, körbe lehet járni vele a látnivalókat, a sup pedig a szörfhöz hasonló, de könnyeb­ben elsajátítható sport, áílva, evezővel kell hajtani a desz­kát a vízen, mint a polinéz ha­lászok. Az ötödik napon pedig elektromos robogó lesz a nye­remény. Augusztus 13. tehát az első nap, amikor éjféüg be kell ér­keznie a napi kódnak. Másnap, 14-én, kedden pedig megtart­juk az első sorsolást. Az utolsó sorsolás időpontja a péntek éjfé­lig beérkezett SMS-ek összesí­tése, a hétvégi pihenő és a hét­fői ünnepnap után augusztus 21., kedd. Az ötödik napi nyere­mények mellett ekkor derül ki az is, hogy kié lesz a fődíj, a 15 napos Báli szigeti utazás. A nagy nyári Utazzon ve­lünk! játékban kiadónk, a Me­­diaworks 12 megyei napilapja vesz részt, így a napi nyeremé­nyek mindegyikéből 12 darab van, egy-egy minden lapunk, így a Tolnai Népújság olvasói számára is. A játék végén vi­szont az összes lap, valameny­­nyi napi SMS beküldője között sorsoljuk ki az 1 darab 2 sze­mélyre szóló, 15 napos egzoti­kus utazást Balira. Mindent összevetve, no meg Báli szépségeire is gondolva ki merjük jelenteni, hogy ezt a já­tékot nem szabad kihagyni. El ne felejtse: augusztus 13.! A szerencsés 13. T. N. HIRDETÉS Terrakotta Csempecentrum • www.terrakotta.hu 6500 Baja, Keleti körút 5. Tel.: 79/520-170 . H-P 7:30-17, Szó. 7:30-12. Terrakotta Csempecentrum Szolgaltatasok: házhoz szállítás ínauenesüí Potápi Árpád János a bukovinai fesztivál hazai történetét elevenítette fel Fotó: Mártonfai Dénes Székely keresztelővel indított a fesztivál

Next

/
Oldalképek
Tartalom