Tolnai Népújság, 2018. augusztus (29. évfolyam, 177-202. szám)

2018-08-03 / 179. szám

2018. AUGUSZTUS 3., PENTEK KITEKINTŐ g Makó András szürettel kapcsolatos képeket készít a szeptemberi szekszárdi kiállítására A szerző felvétele Makó András első kiállítása még 1978-ban volt Egy festményben jó, ha van felfedeznivaló PROGRAMSOROLÓ FALUNAP A kolozsvári képzőművésze­ti főiskolán végzett Makó András, s hat évvel a romá­niai forradalom után tele­pült át, feleségével, Paksra. Kollégiumi nevelőtanárként dolgozik, amellett sok ideje jut az alkotásra. Számos ki­állítása volt már. A követke­ző Szekszárdon lesz, a szü­reti fesztivál ideje alatt. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu PAKS Jó hasznát vette a kisha­­tár-átlépőnek Makó András a hetvenes-nyolcvanas évek­ben. Egy tisztán magyar falu­ban, Kökényesden nőtt fel - képletesen szólva: kőhajítás­­nyira a határtól, de már ro­mán területen -, s gyakran átjárt vásárolni, főleg hangle­mezeket: Omegát, Fonográfot, LGT-t. De nem a zene a fő ér­deklődési köre, hanem a fes­tészet. Szatmárnémetiben művé­szeti középiskolát, Kolozsvá­ron képzőművészeti főiskolát végzett, s a nevezetes 1989- es esztendőben kezdett rajz­tanárként dolgozni a Kolozs megyei városban, Aranyos­­gyéresen. Ceausescu buká­sát követően végre mód nyílt arra, hogy ne egy kijelölt he­lyen álljanak munkába a ta­nárok, hanem ott, ahol sze­retnének. így került, felesé­gével együtt, annak szülőhe­lyére, a Kovászna megyei Ba­­rótra. S öt évvel később jöttek át Magyarországra, egészen pontosan Paksra.- A feleségem öccse egy paksi lányt vett el - mondja aztán mi is az áttelepülés mellett döntöttünk. A nejem a katolikus iskolában tanít, én meg az ESZI kollégiumában vagyok nevelőtanár. Emellett viszonylag sok időm jut az al­kotásra. Mint a legtöbb képzőmű­vész, úgy Makó András is re­alistaként kezdett, s fokoza­tosan jutott el a mai, szürrea­lizmusba hajló képalkotásig. Névtelen utazó A kishatár-átlépőnek köszön­hetően hozzájutottak min­den magyarországi lemez­hez. A hetvenes évek közepén megjelent Időrabló című Ome­­ga-album ihlette Makó András­nak ezt a festményét, melynek a Névtelen utazó címet adta. Első tárlata Szatmárnéme­tiben volt, 1978-ban. Azóta, több mint húsz egyéni, és kö­zel harminc csoportos kiállí­táson láthatta munkáit a kö­zönség. Legutóbb Kecskemé­ten, a Cifra Palotában kapott helyet egy tematikus anyag­ban, az Ádám és Éva kiűzeté­se a Paradicsomból című al­kotása. Következő bemutat­kozása a szekszárdi szüreti fesztiválon lesz.- Nem vagyok egy kapko­­dós festő - hangsúlyozza -, szeretem megadni magam­nak az alkotás, és az alkotás közbeni felfedezések örömét. Törekszem arra, hogy a szem­lélő is találjon felfedeznivalót a képeimen. Csábítsanak el­vonatkoztatásra, legyen ben­nük fantázia! Nemrég jelent meg a festőt és műveit bemutató könyv, hetvenkét képpel. S foglalko­zik egy másik kiadvány elő­készítésével is: tizenkét fest­ményt készített egy falinap­tárhoz. PÉNTEK MOZI BÖLCSKI: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (német fantasy ka­landfilm), 16 óra. Férfiak fecskében (angol vígjáték), 18 óra. A Hangya és a Darázs (am. akciófilm), 20.30. SZEKSZÁRD: A hihetetlen család 2 (am. animációs akció-vígjáték), 14.30. Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA (am. zenés vígjáték), 17 óra. Escobar (spanyol dráma), 19.30. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD Babits központ: Ma­­kovics Kornél Hihetetlen energi­ák című fotókiállítását Vincze Bá­lint természetfotós nyitja meg, kö­szöntőt mond Zsikó Zoltán igazga­tó, közreműködik Matók Ákos sza­xofonon, 17 óra. A tárlatot augusz­tus 31-ig lehet megtekinteni. BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK BONYHÁD Vörösmarty központ: a „Mátyás király - mecénás és ka­tona" című kiállítást Csibi Kriszti­na, a Magyarság Háza igazgatója nyitja meg, 17.30. Fesztiválmeg­nyitó 18 órától. Köszöntőt mond Potápi Árpád János nemzetpoli­tikáért felelős államtitkár, Zbigni­ew Kowalski, a Bukovinai Találko­zások Nemzetközi Folklórfesztivál főszervezője és Illés Tibor, a Bu­kovinai Székelyek Országos Szö­vetségének elnöke. Fesztiválnyitó színpadi műsor „Keresztelő” cím­mel, 18.30. GRANIT FESZTIVÁL MÓRÁGY Kiállítás nyílik Peity László és Kiss Helga fotósok, va­lamint dr. Lehel Péterné tojásfes­tő munkáiból, 18 óra. Színházi est a Bezdáni Petőfi Sándor Művelő­dési Egyesület Színjátszó csoport­jának közreműködésével, 19 óra. A Dunavkinje zenekar koncertje, 21 óra. FALUNAP KAJDACS Faluház: polgármeste­ri köszöntő, a kajdacsi elismeré­sek átadása, 18.30. Operettmű­sor Egri József és Keszler Éva elő­adásában, 19 óra. SZOMBAT MOZI BÖLCSKE Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (német fantasy ka­landfilm), 16 óra. Férfiak fecs­kében (angol vígjáték), 18 óra. A Hangya és a Darázs (amerikai akciófilm), 20.30. SZEKSZÁRDI A hihetetlen család 2 (amerikai animációs akció-víg­játék), 14.30. Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA (amerikai zenés víg­játék), 17 óra. Escobar (spanyol dráma), 19.30. KAJDACS Sportpálya: focikupa 9-12 óráig. Eredményhirdetés, 12.15. Főzőverseny 10 órától, eredményhirdetés, 14 óra. Ugrá­lóvár a gyerekeknek 13-17 órá­ig. Felnőtt vetélkedő 14-16 óráig, eredményhirdetés, 18 óra. Bikago­­ló 15-17 óráig. Habparti, 17 óra. Gyerek diszkó, 18.30. Kredenc együttes, 20 óra. Korda György és Balázs Klári, 21 óra. Retro diszkó Dj. Savanyúval, 22-4 óráig. SZÁRAZD Emléktábla-avatás, 9 óra. Kispályás foci, 9 óra. Kutyás ügyességi bemutató, 9 óra. Roli bo­hóc, 10 óra. Szimborák Együttes, 11 óra. Habparti, 12 óra. Ebéd, 12 óra. Fut a malac, 12 óra. Dezső és zenekara, 13 óra. A Magyar Hon­védség toborzó pontja és bemutató­ja 13 órától. Staudt Renáta, 14 óra. Takács Ferenc, 14.45. Zumba Nagy Katával, 15.15. Fellépők 16 órától: Balogh Krisztián (Szipuka), a gyönki Gyöngyvirág Tánccsoport, a v'arsá­­di Remény Gyermek Tánccsoport és az udvari Egymásért Tánccsoport. Margaret Mazsorett és Táncklub, 19 óra. Utána a Regölyi Nyugdíjas Klub nótás műsora. Tombola sor­solás, 21 óra. Bál a Pepe Banddel. SZEKSZÁRD Babits Mihály Kultu­rális Központ: A Lomonoszov te­kercs című, atomenergiáról szóló musical a Roszatom Nuclear Kids előadásában, 17 óra. GRANIT FESZTIVÁL Mórágy Szotyor (Erdély) - Mórágy - Bajmok (Szerbia) labdarúgó-mér­kőzések, 8.30. Szórakoztató prog­ramok 10 órától: eurobungee, gye­rekjátszó, légvár, szamaras kocsi­kázás, arcfestés, autószimulátor, Both Zoltán vadál latbefogó kisál­lat bemutatója, katonai bemuta­tó és kiállítás, mórágyi archív fo­tók és filmek vetítése, Aranyfaka­nál főzőverseny, rali- és driftbemu­­tató. Habparti, 13 óra. Kulturális műsor, 14 óra. Zalatnay Sarolta, 15 óra. Marót Viki és a Nova Kul­túr Zenekar, 17 óra. Hagyományos ételek kóstolója, zenél a Band of Streets utcazenekar, 18 óra. Mo­toros bemutató, 20 óra. Acustic69 koncert, 21 óra. Tűzijáték, 22 óra. BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK BONYHÁD Sólymát Imre Városi Könyvtár Bukovinai székelyek Bács­kában - a Szabadkai Városi Múze­um vándorkiállítását dr. Szőts Zol­tán, a Völgységi Múzeum igazgató­ja nyitja meg, 15.30. Utcai felvonu­lás a Solymár Imre Városi Könyvtár­tól, 16 óra. Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályája: Színpadi műsor „Mulatságok Bukovinában” címmel, 17.30. Táncház, vezeti Radák János, zenél a Csurgó Zenekar, 21 óra. ORVOSI ÜGYELET Az Ügyeletek 2018. augusztus 3-án 16 órától augusztus 6-án reggel 8 óráig. SZEKSZÁRD: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Tele­fon: 74/318-104. Ellátási terület: Szekszárd, Harc, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zomba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek felnőtt lakossága, Me­dina, Sióagárd, Szedres felnőtt és gyermek lakossága. Gyermekor­vosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Ellátási te­rület: Szekszárd, Harc, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zom­ba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek gyermekla­kossága. Fogászati ügyelet (szom­baton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szekszárd, Szent István tér 18. Te­lefon: 74/419-688. BÁTASZEK: Kossuth u. 54. Tele­fon: 74/318-104. Ellátási terület: Bátaszék, Báta, Alsónyék, Mór­ágy, Pörböly, Alsónána, Várdomb. BONYHÁD: Rendelőintézet, Baj­­csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318- 104. Ezen a telefonszámon hív­hatják a Völgységi Központi Házi­orvosi Ügyeletet Aparhant, Báta­­apáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Győré, Izmény, Ka­­kasd, Kisdorog, Kismányok, Kis­­vejke, Lengyel, Mőcsény, Mucsfa, Nagyvejke, Nagymányok, Tevel, Váralja és Závod lakói. DOMBÓVÁR: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségé­ben. Telefon: 74/461-198. Ellátá­si terület: Dombóvár, Attala, Csib­­rák, Csikóstőttős, Dalmand, Döb­­rököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospu­­la, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs és Várong. HÉTVÉGI UGYELETEK HÖGYÉSZ: Kossuth tér 6. (a mentőállomás mellett). Telefon: 74/488-008. Ellátási terület: Hő­­gyész, Dúzs, Mucsi, Kalaznó, Sza­­kály, Gyönk, Szakadát, Diósbe­­rény, Varsád, Szárazd, Udvari, Miszla orvosi körzetei. IREGSZEMCSE: Rákóczi u. 1. Tele­fon: 74/570-028. Ellátási terület: Iregszemcse, Nagyszokoly, Magyar­­keszi, Felsőnyék orvosi körzetei. PAKS: Tolnai u. 2. (Rendelőinté­zet). Telefon: 75/410-222. Ellátá­si terület: Paks, Németkér, Duna­­szentgyörgy, Dunaföldvár, Bölcs­ke, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Kajdacs, Györköny, Sárszentlőrinc és Tengelic orvosi körzetei. SIMONTORNYA: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318- 104. Ellátási terület: Simontornya, Pincehely, Ozora, Fürgéd, Tolnané­­medi, Nagyszékely, Kisszékely, Be­­lecska, Igar, Mezőszilas és Pálfa. TAMÁSI: Dózsa Gy. u. 18-22. Tele­fon: 74/570-028. Ellátási terület: Tamási, Regöly, Nagykónyi, Értény orvosi körzetei. TOLNA: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. Ellátási terület: Tolna, Bogyiszló, Mözs, Fadd, Fácánkert. jmnssmsmm SZEKSZÁRD: Hunyadi Gyógyszer­­tár, Hunyadi u. 6. Tel.: 74/411- 453. BONYHÁD: Aranysas Gyógyszer­­tár, Perczel utca 9. Tel.: 74/451- 832. DOMBÓVÁR: BENU Gyógyszertár Dombóvár Pelikán, Hunyadi tér 27. Tel.: 74/565-488. DUNAFÖLDVÁR: Amarillisz gyógy­szertár, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. HOGYESZ: Szent Teréz gyógyszer­­tár, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. PAKS: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. SIMONTORNYA: Kapinya gyógy­szertár, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. TAMÁSI Fagyöngy Gyógyszertár, Móricz Zs. Itp. 8. Tel.: 74/471-308. TOLNA: Salvia Gyógyszertár, Baj­­csy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com ÁLLATORVOSOK HATÓSÁGI állatorvosi szolgálat 2018. augusztus 3-án 14 órától augusztus 6-án 8 óráig: DR. Bach Miklós, Paks, Tavasz u. 13. Tel.: 75/532-011, 06- 30/9935-676. DR. Nagy Péter Kristóf, Simontor­nya, Szilfa u. 58. Tel.: 06-30/499- 3806. DUNAFÖLDVÁRON a Túri Állatkór­ház nyújt 0-24 órás állategész­ségügyi készenléti ügyeletet, ál­landóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. Bírósági fogalmazókat keresnek TOLNA MEGYE Két bírósági fo­galmazói állás betöltésére hir­detett pályázatot az Országos Bírósági Hivatal Tolna megyé­ben. A munkavégzés helye mindkét esetben a Szekszárdi Járásbíróság. Az álláshelyek­re végzett jogászok és végzős joghallgatók jelentkezhetnek. A pályázatot személyesen vagy postán az OBH címére kell eljuttatni. A beérkezés ha­tárideje 2018. augusztus 24-e, 14 óra. A jelentkezés feltétele­iről és a felvételi versenyvizs­gáról a www.birOsag.hu web­­oldal pályázatok menüpontja alatt található részletes infor­máció. 1.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom