Tolnai Népújság, 2018. március (29. évfolyam, 51-75. szám)

2018-03-17 / 64. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. MÁRCIUS 17., SZOMBAT A szélsőséges időjárásra a hétköznapokban sem lehet felkészülni A talajmegújító mezőgazdaság enyhítene a bolygó gondjain Dr. Hetesi Zsolt, Döbröközön élő fizikus a klímaváltozással is foglalkozik Fotó: MW Egyénileg is sokat lehet tenni a környezetért Az időjárásban tapasztalt szélsőségekért részben az úgynevezett sarki körbefutó áramlás zavarai a felelősek. A klímaváltozás okairól és megoldási módokról dr. He­tesi Zsolt, Döbröközön élő fizikus beszélt. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu DÖBRÖKÖZ „Miért pont én?” „Ezt így nem lehet.” „így szok­tuk.” Dr. Hetesi Zsolt, Döbrö­közön élő fizikus szerint ez a mondathármas jól jellemzi sokak gondolkodását, és egy­ben akadálya is a változás­nak. Ugyanakkor úgy látja, a rossz példák mellett azért számos jó is akad. A szak­ember a Nemzeti Közszolgá­lati Egyetem oktatója, illetve óraadó tanár az ELTE-n. Kör­nyezeti-energetikai valamint fenntarthatósággal kapcso­latos kutatásokkal 2005 óta foglalkozik. Elmondta, hogy az üveg­ház hatású gázok mennyisége nap­jainkra hatvan százalékkal meg­nőtt az ipari for­radalom előtti év­századokhoz ké­pest. Ennek egyik oka, hogy a fosz­­szilis energiahor­dozók - mint a szén, a kőolaj, az olajtermékek, a földgáz - az „energiatorta” háromne­gyedét teszik ki, ez pedig rendkívül megterheli a lég­kört. A másik ok, hogy amió­ta az ember földet művel, az­óta szünteenül irtja az erdő­ket. Egyrészt alapanyagként használja az ember a fát, más­részt egyre nagyobb területe­ket von művelésbe. A mérsé­kelt és a mediterrán égövben az erdők hetven százaléka el­tűnt mostanra, illetve az ős­erdők felét is kivágták. Érin­tetlen erdő egyébként Ma­gyarországon sincs. A vilá­gon 1,4 milliárd hektárnyi te­rületet vontak művelésbe, ha­zánk termőterülete pedig 4,5 millió hektár. Mindezen tényezők növe­lik az átlaghőmérsékletet, ami az utóbbi időkben drasz­tikusan megugrott, és az el­múlt két évben évente 0,4 fokkal nőtt az átlaghőmér­séklet. Persze ez nem biz­tos, hogy tartós, túl rövid két év ahhoz, hogy messzeme­nő következtetést vonjunk le, ugyanakkor mégis megle­pő a gyorsaság - tette hozzá a kutató. Dr. Hetesi Zsolt arról is be­szélt, hogy évente harminc­hat-harmincnyolc milliárd tonna szén-dioxidot bocsát ki az emberiség. Ez fejenként négy-öt tonnát jelent, és Ma­gyarország is hozza az átla­got, ugyanis hazánkban 4,5 tonna az egy főre jutó kibo­csátás. A szakember szerint első­ként meg kellene állítani a negatív folyamatot, de ez a jelenlegi helyzetben, amikor ilyen nagy arányban támasz­kodik a termelés a fosszilis forrá­sokra, egyelőre le­hetetlen. Emellett a természet több ezer éven keresz­tül képes volt rá, hogy fenntartson egy dinamikus egyensúlyt a lég­körben, de az emberiség által kibocsátott többletmennyi­séggel már nem bír el, és az a légkörben marad. Másodszor ennek a többletnek a kivoná­sát kellene megoldani. A talaj szervesanyag-tar­­talmát helyreállító, legtöbb­ször szántás nélküli gazdál­kodás elterjedésére is szük­ség lenne, ugyanis a föld for­gatása szintén szén-dioxi­dot juttat a légkörbe. A szán­tás hatására ugyanis bom­lik a talaj humusztartalma, a földek kimerülnek. A talaj­megújító mezőgazdasággal - amelynek lényege, hogy a termőföld felszíne állandó ta­karásban legyen élő növény-Annak kapcsán, hogy mit tehet az egyén, dr. Hetesi Zsolt a saját és családja példáját hozta. El­mondta, hogy talajmegújító gaz­dálkodásnak köszönhetően egy évben kétszer annyi szén-dioxi­dot vonnak ki a légkörből, mint amennyit kibocsátanak. De ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, ak­kor is a magyar átlagnak csak a felét bocsátanák ki, mert meg­újuló energiaforrásokat hasz­nálnak, a házuk szigetelt, nap­elem van a tetőn, szigorúan sze­lektíven gyűjtik a hulladékot, vi­dékiként ugyan szükségük van autóra, de az alacsony fogyasz­tású, és előnyben részesítik a tömegközlekedést. Sok élelmi­szert maguk termelnek a csa­ládi gazdaságban, ahol a ta­lajmegújítást alkalmazzák, és amit minden évben újabb gyü­mölcsfákkal gyarapítanak. A kutató szerint szülőfaluja, Döbrököz jó helyzetben van, hi­szen Farkas Edit polgármester nyitott a környezettudatos meg­oldásokra. A kutató kezdemé­nyezésére gazdaszövetkezet­be tömörültek a község kisebb gazdái, hogy érdekeiket jobban érvényesíthessék és az új gaz­dálkodási módszerek bevezeté­sére, új gépek, eszközök vásár­lására közösen vállalkozzanak. nyel, vagy szármaradványai, azt gyökerek hálózzák be, szerkezetessége és szerves­­anyag-tartalma nőjön - gaz­daságosabb földművelési for­mára lehet váltani. Ez ugyan­olyan termést eredményez, mint a szántásos módszer, csak közben mindenki job­ban jár: a gazda, a természet és nem utolsósorban a boly­gó is, hiszen ha mindenütt át­térnének a talajmegújító gaz­dálkodásra, az évente kibo­csátott harmincnyolc milli­árd tonna szén-dioxid felét ki lehetne vonni a légkörből. A helyzeten pedig tovább ja­vítana, hogy ahol csak lehet­séges, erdősítenének - tette hozzá dr. Hetesi Zsolt. Azt is megerősítette, Ma­gyarországnak van még hova fejlődnie, de szerencsére tör­téntek már előrelépések. Egy­re nagyobb teret nyernek a megújuló energiaforrások, fi­atalodik a járműpark, korsze­rűsödik az Ipar és a mezőgaz­daságban is egyre többen vá­lasztják a talajmegújító gaz­dálkodást. Az Egyesült Ál­lamokban van, aki már har­minc éve foglalkozik ezzel, és kiemelkedő eredményeket ér el. Az időjárásban tapasztalt szélsőségek kapcsán a szak­ember elmondta, hogy azért részben az úgynevezett sar­ki körbefutó áramlás zava­rai a felelősek, amelyeket a sarki hideg enyhülése, a sar­ki jégtakaró visszahúzódása okoz. Emiatt például a Kár­pát-medencében gyakoribbá válnak a hőhullámok, és bár kevesebb lesz a fagyos napok száma, de azok akár május­ban is előfordulhatnak. Eme­lett ráadásul a nagy hőmér­séklet-különbségű légtöme­gek találkozása nyomán az eddiginél is nagyobb viha­rok keletkezhetnek. Mind­ez olyan kiszámíthatatlansá­got okoz, amelyre sem a me­zőgazdaságban, sem pedig a hétköznapokban nem lehet felkészülni. Évente 36- 38 milli­árd tonna szén-dioxidot bocsát ki az emberiség A lapkiadással kapcsolatos feladatokban jeleskedtek Sajtótörténetből vetélkedtek BONYHÁD Idén is sajtótörténe­ti vetélkedőt hirdetett a Ma­gyar Sajtó Napja alkalmá­ból a Solymár Imre Városi Könyvtár, felső tagozatos és középiskolás diákok számá­ra. A lelkes két fős csapatok Cikóról, Hidasról, Bonyhád­­ról és Tamásiból érkeztek. A magyar lapkiadással kapcso­latosan a középiskolások ösz­­szetett feladatsort kaptak, az általános iskolások pedig négy munkaállomáson mér­ték össze tudásukat. A fiata­labbaknál első helyen Takács Kitti, Borbandi Lilla, a má­sodikon Hénel Richárd, Bi­­szak Ákos, a harmadikon pe­dig Réti Dominik, Varga Ákos párosa végzett. A középiskolás korcsoport­ban Striz Dorina-Rákóczi Bet­tina (BONI Arany János Gim­názium) duója bizonyult a legjobbnak. Őket Ficsor Bar­­na-Paróczai Máté (Szekszár­di SZC Perczel Mór Szak­képző Iskolája), és Hajas Pé­­ter-Sebestyén Laura (BONI Arany János Gimnázium) pá­rosa követte a képzeletbeli dobogón. A nyertesek könyv­­utalványt, oklevelet kaptak. A többi résztvevő emléklap­pal, édességgel és egy kelle­mes tapasztalattal gazdago­dott. T. N. Egy versenyző páros sem ment haza üres kézzel Beküldött fotó Két pályázat is segíti a termelőt TOLNA MEGYE Április 1. és 30-a között lehet benyújtani az új borszőlő-ültetvények iránti telepítési kérelmet a hegybírók­hoz. Az unió harmadik éve en­gedélyezi a tagállamok számá­ra, hogy borszőlő-ültetvényeik összterületét egy százalékkal növeljék. Ez hazánk esetében mintegy 650 hektárnyi bővítés­re ad lehetőséget, de az első év­ben csak 30 hektár telepítése jutott el az engedélyezési fázi­sig. Tavaly már 340 hektár kap­ta meg az engedélyt, ami alap­ján idén elkezdődhetett a telepí­tési támogatás igénylése is. Az új telepítések pályázati ablaka február 15-én nyílt, de az Ál­lamkincstár eddig mindössze négy támogatási kérelem beér­kezését regisztrálta. A másik pályázati lehetőség, az ültet­vények szerkezet-átalakításá­ra rendelkezésre álló csaknem 14 milliárd forintos keretet vár­hatóan idén is teljes egészében lekötik a kérelmezők. Erre leg­közelebb novemberben lehet beadni a pályázatot. Most nem az érkezés sorrendje, hanem az anyag szakmai értéke számít. Pontozásos rendszerben dönte­nek a támogatottakról. Február­ban 1196 egyéni tervet nyújtot­tak be, ez alapján mintegy 2000 hektárnyira becsülhető a kor­szerűsíteni kívánt terület. NI. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom