Tolnai Népújság, 2018. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

2018-02-24 / 47. szám

2018. FEBRUÁR 24., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP g A polgárőrség megerősítette fontos kapcsolatait Felülvizsgálták és meghosszabbították Széles János (balról), Frazon Ferenc (Közút), dr. Hábermayer Tamás (TMKI), dr. Fülöp Ferenc (NAV), Fausztné Czirják Zsanett (a NAV megyei igazgatója), Becze Szabolcs (Közút) és dr. Kovács Zoltán (TMRFK) az együttműködési dokumentumok aláírása után A szerző felvétele A polgárőrségre számítha­tott és a jövőben is számít­hat a rendőrség, a kataszt­rófavédelem csakúgy, mint az adóhivatal és a közútke­zelő. A szervezetek eredmé­nyesnek ítélték és megújí­tották együttműködésüket. Vida Tünde szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu DUNAFÖLDVÁR Több évtized­re visszanyúló, stabil alapo­kon nyugvó együttműködése­ket vizsgált felül és hosszab­bított meg partnerszerveze­teivel a Tolna Megyei Polgár­­ó'r Szervezetek Szövetsége. Az ezt magába foglaló szerző­déseket, amelyek a Tolna Me­gyei Rendőr-főkapitányság (TMRFK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Tolna Me­gyei Adó- és Vámigazgatóság, a Tolna Megyei Katasztrófavé­delmi Igazgatóság (TMKI) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatósága és a megyei polgárőr szövetség között született, utóbbi rész­ről Széles János elnök írta alá. Dr. Hábermayer. Tamás, a TMKI igazgatóhelyettese sze­rint közösen nagyobb bizton­ságot tudnak garantálni a me­gyében élőknek. A polgárőrök sok ponton kapcsolódhatnak a katasztrófavédelem széles spektrumú munkájához, segí­teni tudnak akár riasztással baleset, vagy tűz esetén, de be­avatkozással, vagy akár azzal, hogy egy-egy ilyen esetben át­vállalják például a forgalom­­irányítást, így a katasztrófa­­védelem szakemberei hatéko-Az elmúlt több mint huszonöt évben lépésről lépésre épült ki a polgárőrség és a rendőrség kapcsolata. A nagy múltú és mindkét fél részéről evidens­nek nevezett együttműködést harmonikusnak értékelte dr. Kovács Zoltán megyei rendőr­főkapitány-helyettes. Ez a ne­gyedszázad már olyan hosszú idő, ami alatt jócskán levonha­­tóak a következtetések arról a munkáról, amit a közbizton­nyabban dolgozhatnak. Szá­míthatnak rájuk a rendezvé­nyeken ugyanúgy, mint rend­kívüli helyzetekben, így példá­ul árvíz idején, a gátakon. A népes létszámú polgárőr­ség a közútkezelő munkáját a vagyonvédelem és közlekedés­­biztonság növelésében segíti - mondta Becze Szabolcs me­gyei igazgató. Elsősorban az út­fejlesztések, útépítések során a forgalomszervezésben, intézke­désekben kérik a polgárőrök se­gítségét éves ütemterv szerint. ság érdekében a polgárőrök a rendőri tevékenységet segítve végeznek - vázolta. Azt mond­ta, a polgárőrség polgárjogot nyert, működésüket termé­szetesnek tartja a lakosság, a rendőrség pedig természe­tes szövetségesnek tartja őket. - Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy szakszerű, törvényes, ud­varias munkát végezzenek a rendőrök mellett polgárőr ba­rátaink is - húzta alá.- Mindenki megelégedésére jó az együttműködés - húzta alá az igazgató, aki szerint 2018- ban lesz feladat bőven, hiszen a TOP-os és hazai forrásból indu­ló útfejlesztések a megye úthá­lózatát jelentősen érintik. A NAV fontos feladatában, a gazdaság fehérítésében számít a polgárőrökre, akik a megye legtöbb településén ott vannak- tájékoztatott a Tolna megyei vámigazgató helyettes, dr. Fü­löp Ferenc. Hatósági tanúk biz­tosításával, eljárásokban való közreműködéssel és informá­ció biztosításával segíti a pol­gárőrség a NAV ebbéli törek­vését. Az igazgatóhelyettes ki­emelte: fontos céljuk az illegá­lis fémkereskedelem, a nagy adótartamú jövedéki termé­kekkel kapcsolatos visszaélé­sek felszámolása, a mérgező, zárjegy nélküli termékek for­galomba kerülésének megaka­dályozása. Az ezzel kapcsolatos információk begyűjtésében, az ellenőrzések lebonyolításában eddig is hatékonyan közremű­ködtek a polgárőrök, amire a jö­vőben is számítanak. A rendőrséggel evidens a kapcsolat Átmeneti Wessely Gábor szerkesztoseg@to I na iné pujsag. h u W ass Albert egy ideig éjjeliőrként dolgozott. Koráb­ban báró volt. A sógora fakereskedést működtetett Németországban, s nála húzta meg magát az író át­menetileg - őrizve a fatelepet -, mielőtt kivándorolt Ameri­kába. Kellenek az élmények a jó toliforgatónak! Az átmenetek, az átmeneti időszakok többnyire zűrösek. Kapkodósak. Mert a régi rösszon már nagyon szeretnénk túl lenni - melyről sajnos sehogy sem sikerül bebizonyítani, hogy egyértelműen, mindenki számára rossz volt, és minde­nestől eltörlendő -, a csodás új meg valahogy nem akar köz­­megelégedésre kikerekedni. (Lásd: magyar történelem.) Ám a legzúzósabb átmene­ti probléma a borfogyasztás­sal van. Nevezetesen az, hogy nincs benne átmeneti meny­­nyiség. Két netes weblapon találhatók az összehasonlító adatok. Az egyiken az olvas­ható, hogy igen egészséges ta­lálmány a borocska. Értágító, gyulladásgátló, antioxidáns ha­tású. A vörösborfogyasztók között a szív- és érrendszeri beteg­ségek kockázata feleakkora, és a várható élettartamuk 11 év­vel hosszabb, mint a vörösbort nem fogyasztóké. A másik fó­rum azzal riogat, hogy a bor és más alkoholféleségek fogyasz­tása a demencia (időskori elbutulás) legfőbb oka. A piálóknál ennek kockázata megháromszorozódik, és az alkohol átlag­ban húsz évvel rövidíti meg az életet. És a mennyiségek: egész­séges a 2-3 deci napi borfogyasztás, a halálos dózis pedig 4 de­citől kezdődik. Nagyon kell koncentrálni a kocsmában! Borfogyasztás: napi három deci szükséges, négy deci veszélyes Egy hónapig kérhető a bevallástervezet TOLNA MEGYE Akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja, és tavaly egyéni vállalkozó sem volt, idén is kérheti a megyei adóigazgatóságtól az szja-be­­vallás tervezetének postázá­sát. Ehhez nem kell mást ten­ni, mint az adó­­azonosító jelet és a születési dátu­mot tartalmazó ké­relmet eljuttatni a NAV-hoz márci­us 19-ig - tájékoz­tatta lapunkat Mó­­zsik Szilvia sajtó­­szóvivő. A terveze­teket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges: SMS-ben a 06(30)344-43- 04-es telefonszámra, a NAV honlapján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével, telefonon a 1819- es infóvonalon, a NAV előze­tes regisztrációt és azonosí­tást igénylő ügyintéző rend­szerén keresztül, az ingye­nesen hívható 06(80)20-21- 22-es telefonszámon, postai úton, kötetlen levél formájá­ban, a NAV honlapjáról letölt­hető BEVTERVK-nyomtatvá­­nyon, valamint személyesen a NAV ügyfélszolgá­latain. SMS-ben az szja rövidítés mel­lett az adóazonosí­tó jelet és a szüle­tési dátumot is fel kell tüntetni. Annak sem kell azonban aggód­nia, aki esetleg le­csúszik a március 19-ei ha­táridőről, ugyanis május 22- ig személyesen a NAV ügy­félszolgálatain is kérheti az adóbevallási tervezetének ki­nyomtatását. Emellett az adózó bármi­kor nyithat ügyfélkaput, mely­­lyel adóbevallási terveze­tét a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról el­érhető „eSZJA Portálon” azon­nal megtekintheti. NI. I. Annak sem kell azonban aggódnia, aki esetleg lecsú­szik a határ­időről Minden versenyzőt megvendégelt finomságokkal a bonyhádi gyermekkönyvtár Alkalom Prózákkal idézték fel Mátyás királyt BONYHÁD Mátyás napja al­kalmából idén is megrendez­te a Mátyás prózamondó ver­senyét a Solymár Imre Váro­si Könyvtár gyermekkönyv­tára. A megmérettetésre ti­zenhét tanuló nevezett Bony­­hádról, Cikóról és Pörbölyről. A Mátyás királyról szóló pró­zák előadását a Tihanyi Ignác­­né, Kolozsiné Gergely Cecília és Kató Gyöngyi alkotta zsűri értékelte. Matisz Nóra könyvtáros el­mondta, hogy a pörbölyi Tarlós Patrik végzett az élen. A má­sodik helyet megosztva Sza­bó Bálint és Csillag Péter kap­ta. Mind a ketten pörbölyiek. UKliVtl [1 ..... V 1 A - I [j.. V C j El • 1 • A Mátyás prózamondó verseny helyezettjei és különdíjasa Beküldött fotó A harmadik helyen szintén ketten osztoztak: Győrfi Liza és Glöckler Ferenc. Ok a bony­hádi Petőfi Sándor Evangéli­kus Általános Iskola diákjai. A különdíjat Fauszt Bernadett kapta, ő szintén a Petőfi Sán­dor Evangélikus Általános Is­kolába jár. A legjobbak könyvjutalmat, a helyezés nélkül zárók em­léklapot vehettek át. Édesség­gel valamennyi gyermeket ju­talmazták. Sőt, amíg a zsű­ri meghozta a döntését, pizzá­val és szörppel vendégelte meg őket a könyvtár. A verseny megrendezését a Nemzeti Kul­turális Alap támogatta. H. E. szülte a tolvajt DOMBÓVÁR A Dombóvári Já: rásbíróság egy év próbára bocsátott lopás miatt egy 40 éves vádlottat, akinek vissza kell fizetnie az ellopott össze­get is. A férfi tavaly júliusban egy áruházban észrevett egy őrizetlenül hagyott pénztár­cát, és azt nyomban el is tet­te. A pénztárcában 21 ezer fo­rint volt, valamint személyes okmányok és egy bankkár­tya. A tolvaj csak a pénzt köl­tötte el, az igazolványokat és a bankkártyát a bolt közelében egy kukába dobta, de mivel hivatalos iratokat is eltulajdo­nított, ezért a tette bűncselek­ménynek számít. 1.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom