Tolnai Népújság, 2018. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

2018-02-24 / 47. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2018. FEBRUÁR 24., SZOMBAT Egyaránt elborzadhatunk történelmi traumáinktól és azok értelmezésétől is Závada Pál: „Nem csoda, ha sokan mondják: nincs remény” Závada Pál Szekszárdon, a megyei könyvtárban tartott előadást Fotó: Makovics Kornél Závada Pál volt a vendége az Illyés Gyula Megyei Könyv­tárnak a magyar széppró­za napján. A József Attila- és Kossuth-díjas író már a nyolcvanas években orszá­gos hírre tett szert Kulák­prés című szociográfiájá­val. Az átütő sikert a Jadviga párnája című, napló formá­ban írott nagyregénye hoz­ta meg számára 1997-ben. A műből 2000-ben film ké­szült, és több díjat is elnyert. Závada Pál lapunknak adott interjújában szekszárdi kö­tődéseiről is említést tett. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu- A tótkomlósi gyermekévek után Szegeden járt gimnázium­ba, Pécsett szerzett első dip­lomát, majd szociológia sza­kos lett Budapesten. Erre lehet mondani: tervezni sem lehetett volna jobban... Egyébként pécsi egyetemistaként, akár átutazó­ban, néha nem állt meg Szek­szárdon egy pohár jóféle borra?- Sokáig nem tudtam eldönteni, mivel is akarjak foglalkozni. Tót­komlósról inkább csak a jó gimnázi­um kedvéért küld­tek Szegedre, a pé­csi közgazdasági karra pedig azért kerültem, mert arra tip­peltem, hogy oda fölvesznek - márpedig mindenképp egye­temre akartam járni. De mind­kettő meghatározó városom­má vált, főleg néhány fontos tanárnak, barátnak és kapcso­latnak köszönhetően - meg a könyvtárak és a színházak mi­att. Szegeden a hetvenes évek elején az opera nyűgözött le, a pécsi évek idején pedig a kor­társ irodalmi művek meg a he­lyi és a kaposvári színházi él­mények váltak fontossá. Szek­szárdon ugyanekkor utaztam át először - egyetemistaként egyszer végigcsavarogtam itt céltalanul egy egész napot Ba­bits és Mészöly Miklós bűvöle­tében -, azóta pedig könyvheti megnyitó, író-olvasó találko­zó vagy dedikálás céljából sok­szor jártam itt. Talán tizen­négy éve lehetett, hogy több szerzővel együtt olvastam föl a színházban, de velünk volt Jan­­csó Miklós is, aki vetített meg beszélt, és a város kitűnő borá­szai is eljöttek Jancsó kedvéért, akkor az igazán remek borok is előkerültek...- Kinyílt értelemmel figyelhet­te a 60-as évek végét, egye­temistaként a 70-es évek zö­mét, pályakezdő értelmiségi­ként a 80-as évek elejét. Mi­ként élte meg ezeket az idő­szakokat? Mi határozta meg lelkiállapotát 1990-ben, a vál­tás idején?- Hát, mit mondjak, sikerült az egyik leggubancosabb kér­dést föltennie, amelyre nem­hogy ilyen rövid interjúban le­hetetlen válaszolnom, de hosz­­szú beszélgetésben se tudnám megfejteni a rendszerváltás korának, elő- és utóéletének a di­lemmáit. Különö­sen úgy, hogy ne­kem ez a személyes életemet meg a pá­lyámat tekintve is a komoly változá­sok és fordulatok ideje volt. Emiatt aztán mintha egy furcsa szű­rőn keresztül látnám a nagy­politikai-társadalmi földindu­lásokat, amelyek számomra is meghatározóak voltak ugyan, mégis kívül álltam rajtuk. Ha egyszer sikerülne megírnom mindebből valamit, akkor ta­lán közelebb kerülhetnék a vá­laszhoz valamelyest.- Első jelentős műve, a Kulák­prés című szociográfia 1986- ban jelent meg. Egy tönkretett paraszti réteget mutatott be. Az első kiadás óta eltelt több mint harminc év és a mezőgaz­daságban újabb jelentős válto­zások mentek végbe, ha nem is az 50-es évek tragikus mód­ján, de időnként fájdalmas kö­vetkezményekkel. Ám mintha ennek az időszaknak még nem lenne Závada Pál ihletettségű és elkötelezettségű megörökí­­tője...- A szülőfalumról és a fel­menőimről szóló Kulákprést a ’86-os első kiadás óta még két­szer bővítettem (1991, 2006) - de persze megmaradt az ere­deti történet. Amely egyrészt a két háború közti falusi tár­sadalomszerkezet háború alat­ti megcsonkolásáról, a front­ra és a lágerekbe hurcoltak el­pusztításáról szól, másrészt a ’49 utáni pártállami diktatúrá­nak a gazdálkodó paraszti-pol­gári réteggel szembeni fölmor­zsoló hadviseléséről. De hát én nem vagyok történész, és nem terjesztettem ki kutatásokat a későbbi időszakokra - viszont az tényleg jó volna, ha fiatalab­bak írnának tényirodalmi mű­veket a Kádár-rendszer és a rendszerváltási fordulat utáni idők vidéki társadalmairól. Én a széppróza felé fordultam, és emberi sorsok, történetek, ma­gam teremtette figurák kezd­tek érdekelni - még ha ők sok szálon kapcsolódtak is szocio­­gráfusi terepeimhez és valós történeteimhez.- Az emberi sorsok és történe­tek felé fordulás eredménye­ként jelent meg átütő sikert arató, azonnal klasszikussá ne­mesülő regénye, a Jadviga pár­nája. Mi adta az ötletet, mely él­mények, történetek hatására írta meg a regényt; illetve a há­rom - naplót vezető, abba író - főszereplő teljes egészében ki­talált személy?- Számomra az jelentette az ihlető lökést a regény meg­kezdéséhez, amikor elolvas­tam egy fiatal gazda naplóját, de abban csakis a gazdálko­dásáról ír, az életéről viszont semmit. A helyszín - ez a Bé­kés megyei, döntőr'észt szlo­vákok lakta falu - valóságos, Tótkomlósról mintáztam meg, és valóságosak a helytörté­net eseményei, a két háborút meg a békeéveket is beleért­ve. Szociológusi gyűjtéseimet, írásos forrásaimat, sőt régeb­bi interjúimat is használtam a paraszti és vidéki polgári vi­lág ábrázolásához. Viszont a főbb figurák kitalált szemé­lyek, beleértve a szerelmi há­romszög szereplőit, a két fiu­kat, a családtagokat és a ba­rátokat is. Egy-egy melléksze­replő megformálásához segít­séget tudtak nyújtani általam megismert emberek, akik me­sélhettek is nekem olyan ese­tekről, amelyeket a könyvben aztán viszontlátott az olvasó.- Sorsunk, sorstragédiánk meg van írva és nincs remény - avagy csakis nagyon szűk ke­retek között van - a változta­tásra? Mindennek tükrében mit gondol, akár unokáink világába előretekintve, saját sorsunkról, rólunk, magyarokról, Magyar­­országról? Lehetünk a Jadviga párnája után derűlátóak?- Vegyük csak a mi XX. szá­zadi közép-európai történel­münket - benne a magyarsá­gét -, és vizsgáljuk meg, mi minden történt itt, és minder­re hogyan tekintettek az ak­kori kortársak meg a későbbi utódok! Hát bizony leginkább elborzadva hőkölhetünk visz­­sza az iszonyú traumákban bő­velkedő eseményektől is, meg a történtek fogadtatásától, ér­telmezésétől is. Nem csoda, ha sokan azt mondják: nincs re­mény. Ráadásul a múltunk ese­ményeinek ideologikus vagy hazug használata napi poli­tikai célokért - ez máig tartó gyakorlat sajnos, és keresztbe tesz annak, hogy okulhassunk a történelemből. Ez aztán meg­gátolja sajnos azt is, hogy föl­ismerjük a hatalmi önkény fe­nyegetését, hogy idejében és hatékonyan védekezzünk elle­ne. E tekintetben sem vagyok sajnos valami derűlátó. Elborzadva hő­kölhetünk visz­­sza az iszo­nyú traumák­ban bővelkedő eseményektől A globális felmelegedésre nem érzékenyek a kaktuszok A mínusz húsz fokot is kibírják Elégették Mucsfán is a kiszebábot TOLNA-MÖZS Több, mint tízfaj­ta áttelelő kaktusza van Lasz­­lovszky Imrének. Összesen meg több mint száz fajtából vagy ezer cseréppel. A legna­gyobbak 40-50 évesek. Mert­hogy a 86 esztendős mözsi ag­rármérnök már a hatvanas évek óta foglalkozik velük. Te­gyük hozzá: kora miatt már le­építi az állományt. Régebben a legnagyobb gyűjtők közé tar­tozott az országban. A Ma­gyar Kaktuszgyűjtők Orszá­gos Szövetségének magelosz­tója volt. Tapasztalatai szerint akkor teszünk jót a kaktusznak, ha az eredeti élőhelyén szokásos körülményeket biztosítunk neki. Vagyis nyáron meleget, télen hűvös, csapadékmentes helyet. A fűtött szobát nem szereti. Októbertől márciusig öntözni se kell. A télállók Laszlovszky úr fűtetlen üvegházában van­nak. De ha kitenné őket az udvarra, ott is kibírnák, akár a mínusz húsz fokot is. Egye­sek arról beszélnek, hogy a globális felmelegedés miatt egyre több kaktusz lesz télál­ló. (Mert nincsenek kemény telek.) Ezt a mözsi gyűjtő cá­folja. Egy-két fokos klímavál­tozás ennél a növénynél nem játszik szerepet. W. G. Laszlovszky Imre a télálló kaktuszokkal A szerző fotója MUCSFA Hagyományos módon űzték el a telet nemrég Mucsfa lakói is. Az ünnepséget a foci­pályán tartották meg, ahol az előzőleg közösen elkészített kiszebáb elégetésével igye­keztek elijeszteni a rossz időt, a telet - tájékoztatta lapunkat Kissné Hufnagel Rita, a ’szer­vező önkormányzat képvise­letében. Azt is közölte, hogy minden résztvevőt forró teá­val, zsíros kenyérrel és fánk­kal kínáltak, illetve forralt bort is készítettek. Mindezzel összességében egy jó hangu­latú, remekül sikerült rendez­vényt tudhatnak maguk mö­gött a mucsfaiak. TN Lángol a kiszebáb Beküldött kép

Next

/
Oldalképek
Tartalom