Tolnai Népújság, 2018. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

2018-01-12 / 10. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. JANUÁR 12., PÉNTEK HÍREK Sokoldalúságát mutatja be Sokoldalú hobby címmel Sebestyén Lili alkotá­saiból nyílt kiállítás szerdán Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Az ér­deklődők többek között de­­kupázs és pirográf techniká­val készült műveket, foltvarró munkákat láthatnak. Jó pár régi használati tárgy is meg­újult Sebestyén Lili keze alatt, ezeket szintén meg lehet te­kinteni a hónap végéig tartó tárlaton. A megnyitón Dávid­­né Sebestyén Sarolta, a ka­­kasdi könyvtár vezetője mél­tatta az alkotót, Basa Erzsé­bet pedig szavalt. H. E. Szerszámokat és gázpalackot lopott DÓSRÓ Több házból, mel­léképületből lopott egy 31 éves helybéli férfi a nyomozás szerint az elmúlt hetekben. Szerszámokat és gázpalackot vitt el. A gyanúsítottat kihall­gatták, ennek során beismer­te a bűncselekmények elkö­vetését. 1.1. Gazdálkodási napló és adatlap rOLNA MEűYI Elérhetők a 2017-es gazdálkodási nap­ló és a nitrát adatlap bekül­déséhez szükséges elektro­nikus űrlapok a Nemzeti Élel­miszerlánc-biztonsági Hiva­tal honlapján. A hír több száz gazdálkodót érint Tolna me­gyében is. Kizárólag elektro­nikusan lehet teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezett­séget, amelyre a gazdálkodá­si naplónál január 31-ig, a nit­rát adatszolgáltatásnál márci­us 31-ig van mód. IVI. I. Jókedvvel búcsúztak az évtől SZEk RO A Szekszárdi AI sóvárosi Katolikus Közhasznú Egyesület tagjai szentmisével, majd bátyus összejövetellel búcsúztak el az óesztendőtől, tudtuk meg Ékes László írótól, a rendezvény résztvevőjétől. A hagyományoknak megfe­lelően Bíró László tábori püs­pök celebrálta a szentmisét. Előkerültek a finom falatok, a kiváló borok. Az első koccintá­sok után Ékes László harmo­nikajátékával kísérve felcsen­dültek a szépséges népdalok, magyarnóták, a jókedv éjfél utánig kitartott. B. K. Kurdi, csibráki és gyulaji idősek vesznek részt a programban Informatikai ismeretekkel segítik a 65 év felettieket Potápi Árpád János elmondta: a Családok éve programban kiemelt figyelmet fordítanak az idős korosztályra Fotó: Makovics Kornél Idősügyi Infokummunikáci­­ós Program kezdődött Kur­­don a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásá­val. Tegnap tartottak sajtó­­tájékoztatót a polgármeste­ri hivatalban, ahol számító­gépeket és más infokommu­nikációs eszközöket adtak a részt vevő időseknek. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu KURD Országszerte ötezer 65 év feletti ember számára biz­tosítanak laptopot, internet­szolgáltatást és az alapfokú di­gitális kompetenciák elsajátí­tásához szükséges oktatást az Idősügyi Infokommunikációs Programban. Kurd Csibrákkal és Gyulajjal közösen kapcsoló­dott be, a három faluban össze­sen 54 idős ember vesz részt a programban kilenc közfoglal­koztatott segítségével - tudtuk meg Müller Jánostól, Kurd pol­gármesterétől. Hozzátette: nem volt könnyű megfelelő szemé­lyeket találni a közfoglalkoz­­tatotti feladatkörre, ugyanis az alkalmazás feltételéül szociá­lis, egészségügyi, vagy infor­matikai végzettséget szabtak. Végül Dombóváron és környé­kén találták meg a megfelelő embereket. Kezdetben a falvakban élő idősek bizalmatlanok voltak, és az informatikai ismeretek hiánya miatt tartottak a prog­ramtól. Többen azonban de­cember közepe óta már hasz­nálják a laptopjukat, és fejlesz­tik tudásukat nemcsak a köz­foglalkoztatottak, hanem a csa­ládtagok segítségével is. - Van, aki már az interneten intézi a pénzügyeit - büszkélkedett a polgármester. A sajtótájékoztatón Jeneiné dr. Rubovszky Csilla minisz­teri biztos, az Idősügyi Info­­kommunikációs Program fele­lőse ismertette a célokat. Mint mondta, a kormány szeretné, ha a korszerű infokommuni­kációs eszközök hozzájárulja­nak az idősek életminőségé­nek javításához, a családtagok idősgondozásból eredő terhei­nek csökkentéséhez, munka­­vállalásuk elősegítéséhez, a szociális és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesí­téséhez, továbbá új munkahelyek lét­rehozásához. A rendszer mű­ködtetése a tele-. pülésenként ki­alakított diszpé­cserszolgálatok fel­adata lesz, amely­nek munkatársai Skype-on keresztül naponta, személyesen pedig heti gyako­risággal tartják a kapcsolatot a résztvevőkkel, így enyhítve az idősek magányérzetét. A prog­ram másik fontos eleme a bűn­­megelőzés, amelyben szintén nagy szerepet kap a részt ve­vő idősek számára ingyenesen biztosított számítógép és in­ternet elérés, hiszen ezen esz­közök segítségével vehetnek részt az ORFK által tartott on­line bűnmegelőzési Skype-konferenci­­ákon. A program az időskorral együtt járó egészségügyi kockázat, a demen­­cia megelőzésére is megoldást kínál: a Budapesti Mű­szaki Egyetemmel együttműködve olyan számító­­gépes játékokat fejlesztettek ki, amelyek hozzájárulnak a szel­lemi frissesség megőrzéséhez. Az Idősügyi Infokommuni­­kációs Modellprogram 2015. szeptember 1. és 2017. augusz­tus 31. között zajlott. Tapasz­talatai igazolták, hogy az info­kommunikációs eszközök je­lentősen javítani tudják az idő­sek életminőségét. Potápi Árpád János nemzet­politikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képvise­lője szintén arról beszélt, hogy a kormány kiemelt feladatának tekinti az idősek támogatását, ezt bizonyítja a nyugdíjprémi­um és az ünnepek előtt érke­zett Erzsébet-utalvány is, idén pedig három százalékkal eme­lik a nyugdíjakat. - A 2018-ra meghirdetett Családok éve programban - amelynek kül­honi részét a Nemzetpolitikai Államtitkárság valósítja meg - szintén kiemelt figyelmet fordí­tunk az idős korosztályra - tet­te hozzá az államtitkár. Az elöregedés Magyarországon - az euró­pai országokhoz hasonlóan - az egyik legjelentősebb társa­dalmi kihívás az elöregedés: a lakosság közel 4.5 százalé­ka, mintegy 430 ezer ember 80 év feletti, és az előrejelzé­sek szerint ez a szám 2050-ig két és félszeresére nő. Az eb­ben rejlő problémakör nem­csak a szociálisan és egész­ségügyileg rászorulókat, ha­nem az idős korosztály túl­nyomó többségét is érinti. Egy 2013-as felmérésből ki­derült: az idősek három leg­főbb problémája a magány, a bűncselekményektől való fé­lelem és a kognitív képessé­gek csökkenése. Ezek az esz­közök jelen­tősen javítani tudják az idő­sek életminő­ségét A szolgálat azt szeretné elérni, hogy minden Tolna megyei lakásba jusson a köteteiből Marad a könyvszekér Szekszárd központjában SZEKSZÁRD A könyves szekér Szekszárd belvárosában soka­kat késztet arra, hogy ügye­iket félretéve megálljának egy kicsit, és belelapozzanak a könyvekbe. Sokaknak okoz örömet, hogy olyan köteteket találnak a kocsi polcain vagy a dobozokban, amelyeket utol­jára gyermekkorukban olvas­tak. Tarzan kalandjai, csíkos könyvek és Verne-regények is találhatóak itt, de az ifjú­ságnak szánt írások mellett minden más is: szépirodalom, sci-fi, útleírás és szakköny­vek is. Szabó Auguszta szolgálta ki csütörtökön a vevőket, és el­mondta: mindenfélét vesznek a járókelők, de különösen a gyermekkönyvek a kelendő­ek. Neki a szíve csücske lett Szekszárd, a budapesti hölgy szerint a város lakói kedve­sek és segítőkészek. Azt, hogy az önkormányzat is támogatja ezt a kezdeményezést, Veress Márton, a Könyvszolgálat Kul­turális Egyesület szakmai ve­zetője is megerősítette.- Nagyon hálásak vagyunk elsősorban dr. Haag Éva alpol­gármester asszonynak, hiszen ő hívott minket a városba. De­cember 3-án nyitottunk az ad­venti vásárban, és negyven nap alatt hatezer könyv talált Kezdik megszokni a könyves szekeret a szekszárdiak Fotó: NI. D. gazdára. A hatás felmérhetet­len, hiszen sokaknak a könyv az utolsó jó barátja - állítja. A háromszáz forintos da­rabonkénti ár valóban ked­vez diáknak, nyugdíjasnak, és azoknak, akik a magas könyvárak miatt jó ideje a lá­bukat sem tették be egy köny­vesboltba. Arra a kérdésre, hogy med­dig marad a szekér a Garay té­ren, Veress Márton azt mond­ta, hogy örökre, jó esetben a könyvárusítás ezen mód­ja a várossal együtt múlik el. A szolgálat azt szeretné elérni, hogy minden Tolna megyei la­kásba jusson a köteteiből. B. K. Nagy tervek A könyvszolgálat egyelő­re négy szekérrel van jelen Szekszárd mellett Kőbányán, Veszprémben és Székesfehér­váron, de a cél, hogy össze­sen kétszáz kocsi szolgálja ki a közönséget. Márciusban a remények szerint Kolozsváron nyitnak. A könyvek többsége használt, de előfordul, hogy új kiadványok kerülnek a szeke­rek polcaira, adományokból és felvásárlás útján szerzik be ezeket. Veress Márton szerint vállalásuk már most bizonyít­ja: sokan szeretnek olvasni. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom