Tolnai Népújság, 2017. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-12 / 213. szám

2017. SZEPTEMBER 12., KEDD Tudatában van, hogy komoly felelősség vár rá A polgármesternek fontos a bizalom Szabó Péter szakemberekből álló kabinet létrehozását tervezi A szerző felvétele A Süli János által megkez­dett úton kíván haladni Paks új polgármestere, aki tisztában van vele, hogy mi­lyen komoly felelősség hárul rá és a városra. Szabó Pé­ter elődjéhez hasonlóan az együttműködés pártján áll. Vida Tünde szerkesztoseg@mediaworks.hu PAKS A részvételt és az ered­ményt illetően is túlszárnyal­ta Szabó Péter legmerészebb álmait a vasárnapi időközi választás. Az aktivitást már korábban is érzékelte, a Paks II. projekt kapcsán szervezett lakossági fórumokon szem­mel láthatóan nagyobb volt az érdeklődés, mint korábban, hasonló rendezvényeken. Az, hogy Süli Jánost miniszter­ré nevezték ki, még kézzel­foghatóbbá tette az atomerő­mű bővítését, amit a paksi­ak támogatnak. A több csa­tornán folytatott kampány­nyal sikerült elérnie az em­bereket, nem beszélve arról, hogy mint közéleti szereplőt, illetve korábban mint tanárt, sokan ismerik személyesen. - Nagyon kíváncsi lennék, hogy a fiatalok milyen arány­ban vettek részt, igyekeztem őket mozgósítani, és tudatosí­tani, hogy miért fontos a vá­lasztás - jegyezte meg. Arról is beszélt, hogy valójában va­sárnap este tudatosodott ben­ne is, hogy milyen nagy fele­lősség hárul rá és a városra a közelgő beruházás kapcsán, pedig az elmúlt hónapokban, mint ügyvivő alpolgármester már benne volt a dolgok sűrű­jében, orosz szakértőkkel, ál­lamtitkárokkal tárgyalt, tag­ja a Paks II. társaság felügye­lőbizottságának. Komoly feladat vár a város­ra, az már biztos, hogy a hi­vatal létszámát emelni kell, főként a műszaki, pénzügyi, pályázati területnek kell fi­gyelmet szentelni. Nemcsak a bővítés, hanem a szakem­bergárda megtartása is ko­moly feladat, hiszen érezhe­tő az atomerőművi társasá­gok elszívó hatása. A lehető leghamarabb szeretne Szabó Péter felállítani egy polgár­­mesteri kabinetet, amelynek tagjaitól gazdasági, műszaki, humán, jogi és kommuniká­ciós területen vár segítséget. Mint mondta, akárcsak a ka­binet tagjai, úgy az új alpol­gármester személyét illetően is fontos, hogy a szakértelem mellé bizalom párosuljon. Az SZMSZ három alpolgármes-Szabó Péter, a Fidesz- KDNP-Paksi Lokálpatrióták je­löltjeként a szavazatok 68 szá­zalékát megszerezve nyer­te meg az időközi polgármes­ter-választást. A nyertes jelölt 3423 voksot kapott, míg a má­sodik helyen végzett függet­len jelölt, Mezősi Árpád 1423 szavazatot tudhat magáénak. Medveczki Zoltánra, a Magyar Környezetvédők Pártja jelöltjére 111 fő szavazott, Kerezsi Lász­lóra, a Magyar Munkáspárt je­ter kinevezését teszi lehetővé, Szabó Péter polgármesterré választásával éppen a főállá­sú helyettes esett ki. - Türel­met kérek mindenkitől, de a legalkalmasabb személyt sze­retném megtalálni - fogalma­zott. Azt mondta, azt a megol­dást követné, ami az elmúlt másfél évet is jellemezte, az­az nem egyes szakterületeken számítana csak az új alpol­gármesterre, hanem minden területen, ahogyan rá az előd­je. Egyéb tekintetben is foly­löltjére 52. A vasárnapi válasz­táson rendkívüli esemény nem történt. Szabó Péter 43 éves, tanár, két gyermeke van. Másfél éve lett Paks főállású alpolgármestere Süli János felkérésére, akinek távozása óta ügyvivő alpolgár­mesterként vezette a várost. Elő­zőleg - szintén időközi választá­son - a 7-es körzet önkormány­zati képviselőjévé választották. A polgármesteri eskütétel a ter­vek szerint csütörtökön lesz. tatni kívánja a Süli János ál­tal megkezdett munkát, azon az úton haladva, de - mint ki­emelte - természetesen saját habitusának, személyiségé­nek, értékrendjének megfele­lően. - Amikor Süli János fel­kért az alpolgármesteri mun­kára, hamar kiderült, hogy hasonló értékrendet képvi­selünk - fűzte hozzá. Fontos jellemzőként emelte ki a nyi­tottságot, együttműködés­re való törekvést. A testületi munkában sem számít törés­re Paks vasárnap megválasz­tott polgármestere, mint em­lékeztetett, 2016-ban együtt­működést kötött a Süli János vezette frakció a Fideszszel, a KDNP-vel, idén májusban pedig - amikor Süli János le­mondott - a képviselő-testü­let minden tagja támogatásá­ról biztosította őt, ami jó alap a közös munkához. Szabó Pé­ter hozzáfűzte, a nyitottság és az együttműködés szán­déka nemcsak a város hatá­rain belül fogja jellemezni a munkáját, határozott célja, hogy megerősítse Paks kap­csolati hálóját. Nagy fölénnyel nyerte a választást MEGYEI KÖRKÉP ^ Csak okosan! Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainapujsag.hu Képzelj el egy olyan különleges anyagot, ami nyúlik, mint a rágógumi, pattan, mint a labda, szakad, mint a papír, törik, mint a porcelán, világít a sötétben, mágne­ses, és hőre, fényre megváltoztatja a színét! Ez az intelligens gyurma. Én nem tudom elképzelni, mert valószínűleg nem vagyok elég intelligens. Ha leesik, mi történik? Pattan, mint a labda vagy törik, mint a porcelán? A dolgok mögé kukucskálni, működési elvet firtatni manap­ság nem divat. Elfogadjuk, amit dob a gép. Okos a telefon, okos a hűtő, okos a mosógép, a belevaló mosópor meg már a rend­szerváltás óta okos. A gyártók most azon agyainak, hogy va­lami közös vezérlő rendszerre fűzzék fel a háztartási eszkö­zöket. így majd távolról indít­ható lesz a kazán, a kávéfőző, a sütő, meg minden, hogy mi­re hazaér a család - az okos autóval -, a meleg lakásban várja őket a kész vacsora. Az okos háztartások alkotják majd az okos várost, az okos váro­sok pedig az okos bolygót. Rajta az okos emberekkel. Mert az ember is megokosodik! Most volt egy műsor a té­vében az okosító tablettákról. Ezeket fejlesztgetik a tudósok, akik közül - állítólag - minden ötödik él is a szerek valame­lyikével. Arról még folyik a vita, hogy ezt szedhessék-e szaba­don a vizsgázó diákok, vagy legyen tiltott, mint a sportolóknál a doppingolás. Tény, hogy igény van rá. S a kereslet meghoz­za a kínálatot. Ahogy egy gazdabolt hirdetésében olvasható: Megérkeztek a minden igényt kielégítő kerti törpék! Az okos háztartá­sok alkotják majd az okos várost Véget ért a szezon, jöhet a téliesítés PAKS Igen jó szezont zárt az ür­gemezei strand, látogatottsága közel 25 százalékkal haladta meg az előző évit. Hónapról hó­napra javultak a mutatók, júni­usban 9, júliusban 12, augusz­tusban 13 ezer látogatója volt a strandnak, azaz 34 ezer vendé­get fogadtak az idén. Hanoi Já­nos, az üzemelte­tő Mezőföldvíz Kft. szervezési és kom­munikációs osz­tályvezetője úgy véli, hogy az időjá­rás is a „kezükre játszott”, a nagyobb nyári hőhullámok, hőségriadók növel­ték a strandolási kedvet. Ki­emelkedő volt a vendég szám június 24-én, július 23-án, va­lamint augusztusi első hétvé­géjén, 5-én könyvelték el az éves rekordot, ami 1576 stran­­dolót jelent. Az Atomzsaru Országos Rendőr Strandfoci Bajnokság kivételével minden szokásos programot megrendeztek, így például országos bocsabajnok­­ságot, Pool Festivalt, a Tűzka­­kas Országos Strandfoci Ván­dorkupát, amely már huszon­kettedik volt a sorban. A sze­zont mozgalmas programokkal zárták, így a Mezőföldvíz Kft. Családi és Sportnapjával, aho­va négy főmérnökség dolgozó­it és azok család­ját várták. A Nagy Paksi Sportágvá­lasztó már a naptá­ri ősz első napjára esett, amikor is két­ezernél több gyerek ismerkedett har­mincféle sportág­gal az Atomerőmű Sport Egyesület szervezésében. A 2017-es fürdőszezon lezá­rultával megkezdődik a strand­­terület és a medencék téliesíté­­se. Ennek során minden olyan csövet, illetve gépészeti beren­dezést vízteleníteni és légtele­níteni kell, ami a fagyhatár fö­lött van, szétszerelik a gépé­szeti eszközöket - tájékozta­tott Hanoi János. V. T. Számos szí­nes progra­mot rendez­tek a nyár folyamán Nyugdíjasok munkáit mutatják be BONYHÁD Új rendezvénysze­zon indult a bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban. Ennek első eseménye a Gondozási Központ Idősek Klubjának kiállításmegnyi­tója volt - számolt be róla Ví­zin Balázs, az önkormányzat kommunikációs munkatársa. A tárlatot Simó Józsefné aján­lotta az érdeklődők figyelmé­be, az ünnepi hangulat meg­teremtéséről Illés Balázs és Leila, valamint Bertus Ber­nadett gondoskodtak verssel és hegedűszóval. A kézműves tárgyakból berendezett kiállí­tás szeptember hónapban te­kinthető meg. TN A szekszárdi Mondschein nemzetiségi kórus Máriagyűdön énekelt A Németek búcsújára kaptak meghívást / / MÁRIAGYŰD A szekszárdi szék­helyű Mondschein kórus szép eredményei országszer­te ismertek. Ezért invitálták a megyeszékhely kiemelke­dő együttesét a múlt héten Ba­ranya megyébe, Máriagyűd­­re. A csapatot az ottani szer­vezők arra kérték, hogy éne­keljen a magyarországi néme­tek egyik legjelentősebb hazai eseményén, a szeptember 10-i Németek búcsúján, más né­ven a Kisboldogasszony főbú­csún. A feladatot örömmel vál­lalta a Mondschein. Mikola Pé­­terné egyesületi elnök elmond­ta, hogy a csapat egyaránt éne­kelt a német nyelvű, szabad té­ri szentmisén - ezt a kisdoro­­gi születésű, Lenau-díjas Ma­yer Mihály címzetes püspök celebrálta -, valamint a Rózsa­­füzér-körmenetben is. Délután a Lenau-ház szervezésében né­met nemzetiségi folklórprog­ram volt, ezen a tőle megszo­kott magas színvonalon mutat­kozott be a Mondschein, nagy elismerést aratva népdalcsok­rával. Több német kórus kép­viselője vette fel a kapcsolatot a szekszárdiakkal annak re­ményében, hogy új barátságok alakulhatnak ki. A máriagyű­­di rendezvényen néhány Tolna megyei település németsége is képviselte magát. Sz. Á. A Mondschein kórus a máriagyűdi katolikus templomnál Beküldött kép I

Next

/
Oldalképek
Tartalom