Tolnai Népújság, 2017. augusztus (28. évfolyam, 177-203. szám)

2017-08-17 / 191. szám

2017. AUGUSZTUS 17., CSÜTÖRTÖK ! KITEKINTŐ g PROGRAMSOROK) CSÜTÖRTÖK SZEKSZÁRD Az Emoji-film 3D (amerikai animációs családi film), 15 óra. Pappa Pia (magyar zenés vígjáték), 17 óra. Raid - A törvény nemében (belga-francia akcióvíg­játék), 19 óra. PÉNTEK SZEKSZÁRD Az Emoji-film 3D (amerikai animációs családi film), 15 óra. Pappa Pia (magyar zenés vígjáték), 17 óra. Raid - A törvény nemében (belga-francia akcióvíg­játék), 19 óra. UTCAFESZTI VÁL BÁTASZÉK Árpád utca: a balkáni népek zenéjét ismerhetik meg az érdeklődők Vélin Vesznával és a Vizin zenekarral, 19 óra. FÁCÁNKERTI NAPOK FÁCÁNKERT Szabácsy István Sport- és Szabadidőpark: Ráhan­goló 20 órától. NEMZETKÖZI FÓRUM ALSÓNÁNA Ünnepi képviselő-tes­tületi ülés a rendezvénysátorban, 18 óra. Kulturális est: Szotyor színjátszók, 19 óra. ÜNNEPSÉG SZEKSZÁRD Szent István Ház: a Szekszárd-Újvárosi Római Katoli­kus Társaskör Szent István-napi ünnepsége, melyen a kenyérszen­telés után átadják a .Horváth Ká­roly Esperes Díj - A Társaskörért" elismerést, 17 óra. TRAFFIPAX 03:00-05:00 M6 jobb 108. km 0490-0690 Tamási, Belátó u. 3. 04:30-06:30 55-os főút 120. km 0730-09:30 fl/rejobblLLkm 0890-1100 61-esfőút 70. km 0990-1190 . frog főút 153. km 0990-1290 6-os főút 147. km 0990-1290 60s főút 93. km 09:30-1130 Bátaszék, Budai u. 86. 12:30-1490 65-ös főút 4. km 13:00-15:00 6-os főút 113. km 1330-1730 Szekszárd, Tartsay u. 2. 14:00-16:00 651-es főút 8. km 1430-16:00 Zomba, Rákóczi u. 56. 15:00-17:00 M6 bal 108. km 1630-18:30 M6 bal 153. km 1790-18:00 60s főút 148. km 1790-1890 650» Sitit 53. kro 1790-2090 60s főút 100. km 1890-2090 56osfőút5.km 19:30-2130 M6 jobb 134. km 2130-23:30 Bátaszék, Budaiu. 86. VÉRADÁS CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Bátaszék Polgármesteri Hivatal 9.00- 16.00 PÉNTEK Szekszárd Magyar Vöröskereszt 10.00-13.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 58 cm, Paks 222 cm, Dombori 272 cm, Árvízkapu 641 cm, Baja 367 cm. A Sió Palánknál 170 cm. A tolnai gimnázium és a lovarda megálmodója TV-AJÁNLÓ Szívesen tervezne egy szép templomot Az egykori tolnai főépítész, Lovas Ferenc sok időt tölt mö­­zsi szülőházában, amit gon­dosan felújított. Most életmű­ve, legjobb tervei bemutatá­sát, kiállítását készíti elő. Wessely Gábor szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu SZEKSZÁRD-TOLNA Szépen fel­újította a mözsi szülői házát Lo­vas Ferenc. Pályája kezdetén, a hetvenes években még vadí­tóit, hogy mi legyen: szobrász vagy építész. Az utóbbi mel­lett döntött, mert a megélhetés biztosabbnak látszott ily’ mó­don. A művészet iránti érzé­kenysége, elkötelezettsé­ge így is megmaradt. Az építészet maga is művé­szet, s az ő épületeit még igényes díszítőelemek is gazdagítják. Munkái között szerepel a tolnai gimnázium, a lovarda, az idősek otthona és a mözsi művelődési ház. Sokat dolgozott őcsé­­nyi megrendelésre is - polgármesteri hivatal, iskola, művelődési köz­pont -, családi házak min­den környékbeli településen, terménytárolók országszerte épültek a tervei alapján. Feleségével Szekszárdon él, két fiuk külföldön dolgozik. A mözsi házukat 2008 és 2011 kö­zött újították fel, megőrizve a ti­pikus sváb épület minden fon­tos elemét. Elöl van két, úgyne­vezett szép szoba - amit általá­ban csak akkor használtak, ha vendég jött -, hátul pedig a la­kórész, ahol a háziak élték min­dennapjaikat. Visszatekintve az elmúlt évti­zedekre, Lovas Ferenc is hason­ló konklúziót von le, mint kor­társainak többsége: a szocializ­mus békés, unalmas időszakát, az eszeveszett verseny, a felszí­nen maradásért folytatott min­dennapos harc követte. A rend­szerváltás előtt, ahogy a helyi építészek többsége, ő is a me­gyei tervező vállalatnál dolgo­zott. Saját cégét a Kontúr-Terv Kft.-t 1991-ben hozta létre. A társaság a gazdasági élet hul­lámzása szerint létezett és mű­ködött: néha egészen komoly bevételeket könyvelt el, más­kor még a bérfizetéssel is prob­lémák adódtak. Ha csőstül jött a munka, az okozott stresszt, ha pangott a piac, akkor meg az. Stabilitással kecsegtetett a fő­építészi megbízatás. Lovas Fe­renc 2004-től 2010-ig volt Tol­na város főépítésze. E pozíció másféle feszültségekkel járt, mint az építésziroda-vezetés. Itt azt tudta nehezen megemészte­ni a szakember, hogy sokszor az építészeti kérdések felvető­désekor is politikai viták bon­takoztak ki, és politikai dön­tés született. De ennek dacá­ra is pályája egyik legszebb időszakának tartja a főépí­tészi éveket. Mostanában életmű­ve bemutatása foglalkoz­tatja leginkább. A mözsi ház falain sorakoznak az üveg mögé bújtatott, lekicsinyített látvány­tervek. S ennél jóval több anyaga, negyven zsákra való van még a szekszárdi háza pad­lásán. Rendszerezni kellene, s valami hor­dozó anyagra kasíroz­va, bemutatható állapot­ba hozni azokat! Kisebb munkákat még vállal, főleg családi házakat tervez. S van két álma. Az egyik meg­valósulásához isteni csoda ké­ne; merthogy olyasmit szeret­ne csinálni, amire még sosem kapott megbízatást: egy szép templomot. A másik álom köny­­nyen valósággá válhat: két fara­gás a mözsi művelődési ház sza­badtéri színpadának tartóoszlo­paihoz. Az eredeti tervben sze­repelt ez, csak aztán nem fért be a költségvetésbe. Már a ki­vitelezéskor tárgyaltak a duna­­földvári fafaragóval, Csepeli Ist­vánnal, aki a mözsi népcsopor­tokra jellemző székely és sváb motívumokkal díszítené az osz­lopközöket. Pár százezer forin­tos tétel. Nem elérhetetlen cél... Lovas Ferenc a felújított mözsi szülőházban Fotó: Németh István Az ismert építész fontosabb munkái A Tolna Megyei Építészeti Kiállí­tásra (1999) a zsűri a követke­ző munkáit jelölte: Széchenyi Üzletház (Szekszárd), 12 tanter­mes gimnázium (Tolna), Lakta­nyai lakások (Tolna), Tiffany kis­vendéglő (Szekszárd), Mintala­kótelep társasház (Szekszárd). További emlékezetes ter­vei: Lvov lakótelep, 116. la­kás (Pécs), Széchenyi u. 21. üz­let és irodaház (Szekszárd), helytörténeti ház (Dunaszent­­györgy), repülőklub hangárépü­let (Őcsény), hajléktalanszál­ló (Szekszárd), idősek otthona (Tolna), erdei vendégház (Kö­tesd), Deák-ház (Tolna), közös­ségi ház (Őcsény), óvoda (Tol­na). művelődési ház (Mözs), apartman ház (Fadd-Dombo­­ri). Emellett számos lakóházat, mezőgazdasági és ipari épüle­tet - főként terményszárítót - tervezett országszerte. Munkásságát többek között Pro-Urbe Tolna Város díjjal (2009) is elismerték. Jöjjenek az érzelmes filmek vx fi Romantikas fil­­meket aján-I AJ lünk csütörtök­­re> mert a ro­­marták, az jó. A Middleton (Duna, 20.55) pe­dig azért is kiemelkedő alko­tás, mert Andi Garcia és Vera Farmiga a főszereplői. Edith (Vera Farmiga) határozott, szabad szellemű és sikeres üzletasszony, aki a tizennyolc éves lányával, Audrey-val el­megy megnézni azokat a fő­iskolákat, amelyek szóba jö­hetnek. George (Andy Garcia) zárkózott szívsebész, aki az ugyancsak tizennyolc éves fi­ával, Conraddal indul egy ha­sonló utazásra. A két páros útja a Middleton főiskolán ke­resztezi egymást, amely a fes­tői Connecticut államban ta­lálható. Miközben a két gyere­ket lefoglalja az iskola, meg­lepő módon a két magányos szülő egymásra talál, és sze­relemre lobbannak. A másik film romantikus vígjá­ték, a címe Működik a kémia. Doug (Sam Rockwell) egy lel­kiismeretes patikus. Minden reggel városi biciklibajnok, kontrollmániás felesége (Mi­chelle Monaghan) mellett éb­red és a nem kevésbé idege­sítő apósa patikájában dolgo­zik. Hallgatja a szürke kisvá­rosiak panaszait és gyógyírt keres a bajaikra, amíg az el­lenállhatatlan Elizabeth (Oli­via Wilde) be nem tipeg a pa­tikába. A gazdag kirakatfele­séggel fellángoló váratlan vi­szonya egy csapásra kirázza Dougot a papucsából. A fel­doppingolt piti patikus pedig egy akcióhős vagányságával igyekszik életét magasabb fo­kozatba kapcsolni. B. K. Működik a kémia, Filmcafe, 21 óra BONYHÁD Mozgalmas napjaik voltak azoknak a gyerekeknek, akik az elmúlt hetet a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár tinitáborában töltötték. A programokon tizennégy, 10 és 14 év közötti ifjú vett részt. Számukra három napon Szabó Ferenc Roland rendőr törzszászlós, DADA-oktató beszélt a nyár veszélyeiről. Az intézmény beszámolója szerint a fennmaradó időben kirándulni voltak Zobákpusz­­ta, Hidasi-völgy, Márévár érintésével. A gyerekeknek volt alkalmuk Hanák-Kovács Gizella segítségével kaspókat készíteni (képünkön), valamint Dombai Szilvia, az EU információs iroda munkatársa szerve­zett számukra játékokat, vetélkedőket. Beküldött kép POSTABONTÁS Kanyarodási ügyben írt levelet olvasónk Tolna megye. Olyan 2-3 éve tűnt fel, hogy a nem hegyvidéki utakon, ka­nyarokban (ívmenetekben, mint megyénkben is) főleg az úrvezetők nem csökkentik a sebességüket, ám mégis tar­tanak a kisodródástól, ezért az úttest közepéhez húzód­nak. Egyesek még ezen is túl­lépnek, mert „meglovagolják” a záróvonalat, a terelővonalat, és jelentősen átlógnak a szem­közti sávba. Amennyiben kis ívben, a kanyarban szembe haladó is így gondolkodik, és ő is átlóg a felezőn, mire a két járművezető észleli egymást, nincs idő a kormánykorrekci­óra, garantált a frontális üt­közés! Ráadásul ezek relatíve nagy sebességgel történnek. Ezt nevezik egyesek „kanyar­levágásnak”, csak azt felejtik el ezek a vezetők, hogy ezek az utak nem egyirányú utak, nem Forma 1-es pályák, nem magán-, hanem közutak. Itt szembe jövő forgalom is van, arról nem is szólva, hogy ma már ezek zsúfoltakká váltak. Engem úgy tanítottak, hogy a kanyarban biztosan jön va­laki szembe. A kanyarokban való ütközések 70-80 százalé­ka ezért következik be, a többi elalvás, kisodródás, műszaki hiba. Egy tolnai olvasójuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom