Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-15 / 137. szám

2017. JÚNIUS 15., CSÜTÖRTÖK Ők azok a diákok, akik bölcsen választottak fi MEGYEI KÖRKÉP________________________ SZEKSZÁRD Ők azok, akik a focimeccs, a youtube-ról le­töltött videó, a játék helyett a Rákóczi szabadságharcot és a négyzetre emelést válasz­tották - mondta dr. Kis Szil­via, az Oktatási Hivatal Ka­posvári Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályveze­tője azokra a diákokra utalva, akik részt vettek a hivatal és a megyei önkormányzat szer­dai ünnepségén. A szekszárdi Vármegyeháza dísztermében a megyei tanulmányi verse­nyek első három helyezettje­it díjazták, de köszönet illette a felkészítő ta­nárokat is. A megyei versenyekre több mint há­romezer gye­rek nevezett, közülük 370- en jutottak a megyei dön­tőkbe, 155 helyezettből pe­dig 32 képviseli a megyét az országos finálékban. A főosz­tályvezető, csakúgy mint dr. Gábor Ferenc főjegyző, a ver­senyzők választásának böl­csességét hangsúlyozták.- Nehéz a véleményvezérek, bloggerek és divatdiktátorok között feltűnni egy jó üggyel, egy önzetlen akcióval. Nehéz alternatívát állítani a főváros­sal, vagy akár a határon túli boldogulással szemben. Ne­héz, de mégis úgy gondolom, hittel és kiváló munkával, le­hetséges. Ennek szellemében igyekszünk legjobb tudásunk szerint fejleszteni a vidéket, és támogatni az arra méltó ügye­ket - fogalmazott dr. Gábor Ferenc. Hozzátette: a megye nem akar kimaradni a dicsé­rők sorából. Ott akar lenni az első sorban, hogy elismerését fejezze ki mindazoknak, akik kiválóan teljesítenek. Éppen ezért keresték fel az Oktatási Hivatal kaposvári központját, hogy hagyományaikhoz híven kezüket nyújthassák a megye talentumainak. A különböző tantárgyakban eredményes gyerekeknek és tanáraiknak a megyei önkor­mányzat, a kormányhivatal, a szekszárdi önkormányzat, a tankerületek, az oktatási hi­vatal képvi­selői gratulál­tak. Tolna Me­gye Talentu­ma díjat idén hatan kaptak, ők azok, akik két első vagy egy első és egy második helyezést szereztek a megyei döntőkben. Molnár Eszter, An­gyal Réka és Trapp Margaré­ta a szekszárdi Dienes Valé­ria Általános Iskola, Bíró Bo­­tond a Zombai Általános Isko­la, Stingli József a dunaföld­­vári Magyar László Gimnázi­um, Zentai Balázs a szekszár­di Garay János Gimnázium jó hírét öregbíti. Kimle Má­ria, az idei Létay Menyhért-dí­­jas, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ta­nára elmondta: szerencsés, mert mindig olyan iskolában taníthatott, ahol nagy figyel­met szenteltek a tehetséggon­dozásnak, valamint köszöne­tét mondott a szülőknek a tá­mogatásukért. B. K. Tolna Megye Talen­tuma díjat idén hatan kaptak, és Kimle Mária lett az idei Létay Menyhért-díjas Felszerelték Tolnán az új utcanévtáblákat Gyakorlatilag befejező­dött az új utcanév-jelzőtáb­lák felszerelése a város tel­jes területén - tájékoztatott Appelshoffer Ágnes. Szomo­rú, hogy már az újak közül is megrongáltak és elloptak néhányat, fűzte hozzá a vá­ros polgármestere. Steinbach Zsolt szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu TOLNA Mint arról többször is írtunk, az évekkel korábban kihelyezett esztétikus táblák nagy részét egy idő után meg­rongálták, lerugdosták isme­retlen tettesek. Egy idő után aztán kiderült, hogy iskolás gyerekek voltak az elköve­tők, akik szórakozásból tették, amit tettek. A tolnai képvi­selő-testület évek múltán, 2015 de­cemberében dön­tött arról, hogy - első körben - pótol­ja a hiányzó táblá­kat fémből készült, zománcozott új da­rabokkal. Ezeket - akárcsak a korábbia táblákat - a bonyhádi Ema-Lion Kft. gyártotta, ez a cég adta a leg­olcsóbb, 1,3 millió forintos ár­ajánlatot. Később a város vezetése úgy döntött, hogy az összes tá­jékoztató táblát lecserélik a te­lepülésen. így ösz­­szességében mint­egy négyszázöt­ven darab új táblát szereltek fel, nem egy esetben ezek­hez új keretet is csináltatni kellett. A teljes anyagkölt­ség végül mint­egy 2 millió forintra rúgott, a munkát - amely több hóna­pon keresztül tartott - köz­foglalkoztatottak és a Thele­­na Kft. dolgozói végezték. A polgármester arról is tá­jékoztatott, hogy már az újon­nan felszerelt táblák közül is megrongáltak és elloptak né­hányat, ezeket ismét pótol­ták. Felháborítónak, egyben elszomorítónak tartja, hogy vannak, akik örömüket lelik az értelmetlen károkozásban. A város vezetése azonban vál­tozatlanul törekszik a telepü­lés arculatának folyamatos ja­vítására, és bízik benne, hogy a város lakóinak jó szándé­kú többsége ebben ezután is partner lesz. Úgy látszik, vannak, akik örömüket le­lik az értel­metlen kár­okozásban HIRDETÉS PostaSzemünkfénye Életbiztosítás és megtakarítás ü % tm. ISMERJE MEG PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS! Kössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között Posta tünkfény* biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával! Freshka kézműves koala figura Lenovo A1000 DualSim Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja • legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap ajándékba, • nem éri el a 16000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával ajándékozzuk meg. A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito. hu honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt. www.posta.hu ISO Magyar Posta A jövőnek címezve ^ A diákok és tanáraik sok tantárgyban remekeltek Fotó: M. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom