Tolnai Népújság, 2017. június (28. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-15 / 137. szám

2017. JÚNIUS 15., CSÜTÖRTÖK BELFÖLD-KÜLFÖLD y IPAR Az első negyedévben a megyék között önmagához képest Somogy teljesített a legjobban, ugyanis az előző év azonos időszakához képest 28,8 százalékkal növelte ipari exportjának volumenét, ami a legjobb teljesítmény volt a me­gyék közt, 172 milliárd forin­tos értéke azonban csak a kö­zépmezőnyre elég. Az ipari export értékét néz­ve az idei első három hónap­ban Győr-Moson-Sopron vég­zett az élen 781,5 milliárd fo­rinttal - ez a teljes ipari kivi­tel majdnem 15 százaléka volt. A régiókat nézve Nyugat- és Közép-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország súlya nagyságrendileg megegye­zik, mindhárom régió ipa­ri exportja közel 1100 milli­árd forint volt az első negyed­évben, 5-7 százalékkal maga­sabb, mint az előző év azonos időszakában. Ez a három ré­gió adja a teljes magyar ipari export (5258,6 milliárd forint) majdnem kétharmadát. Bács-Kiskun megye - főleg a Mercedesnek köszönhetően - 400 milliárdos exportjával az élbolyba tartozik Borsod kivételével a legerő­sebb öt megye átlag felett tel­jesített az egy lakosra jutó be­ruházások terén. 2016-ban a fővárosi székhelyű szervezetek­től származott a beruházások értékének 41 százaléka, ami egy lakosra vetítve 939 ezer fo­rintot jelent - az országos át­lag 410 ezer forint volt. A hoz­zájárulás mértéke Zalában (1,2 százalék) és Nógrádban (0,6 százalék) volt a legkisebb, két olyan megyében, ahol az ipari­­export-értékesítés is rendkívül alacsonyan alakult. ki, és a megyék közt egyedü­liként tavaly egész évben sem tudta elérni a 100 milliárdos határt. A Dél-Dunántúlt a dél-alföl­di régió követi 508 milliárdos exporttal, még úgy is, hogy Bács-Kiskun megye - főleg a Mercedesnek köszönhetően - a maga közel 400 milliárdos ipari kivitelével az erősebb megyék közé tartozik: hato­dik a rangsorban. A megyék ipariexport-ada­­tainak nagysága arányaiban nézve könnyen összevethető a Fotó: MW havi nettó átlagkeresetekkel: ahol magas a kivitel mértéke, ott általánosságban elmond­ható, hogy a bérek is maga­sabbak. A legtöbbet exportá­ló megyék - Győr-Moson-Sop­­ron, Budapest, Fejér, Bor­­sod-Abaúj-Zemplén és Komá­­rom-Esztergom - közül egye­dül Borsodban volt 160 ezer forint alatt a nettó átlagke­reset (a 134 ezres átlag a ne­gyedik legrosszabb az ország­ban), a többi megye a legjob­ban fizető térségekhez tarto­zott tavaly. Ahol autógyártás van, ott általában jobb az életszínvonal Bérnövelő exportképesség Ahol exportra is termelnek, ott általában magasabbak a fizetések és több a beruhá­zás. Exportképesség és bér­­színvonal szempontjából a nyugati országrész vezet, il­letve azok a megyék, ahol autógyártás is folyik. Mediaworks-összeállítás kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu Sosem volt még ekkora kereslet jó munkaerőre ÁLLÁS A munkaerőhiány már komoly veszteséget okoz a vál­lalatoknak. Az első negyedév­ben csak a versenyszférában 43 ezer betöltetlen álláshelyet tartott nyüván a KSH. Az elő­ző év azonos időszakához ké­pest hétezres a növekedés, egy negyedév alatt 3500-zal emel­kedett az üres állások száma. A fenti adat csak azokat a mun­kahelyeket összesíti, amelyeket a cégek jelentenek, vagy ame­lyeknél lépést tettek az állás­hely betöltésére; szakmai szer­vezetek 100-200 ezerre teszik a betöltetlen álláshelyek számát. Az idei második negyedévben a szolgáltató szektorban tevé­kenykedő cégek 40 százaléka tartja a növekedés legfőbb kor­látjának a munkaerőhiányt. Az iparban már a cégek há­romnegyede küszködik mun­kaerőhiánnyal. A feldolgozó­­iparban 17 ezer dolgozót ke­restek január-március között, ami több mint kétezerrel ha­ladja meg a 2016 első negyed­évit. Az infokommunikációban 2700 állás betöltetlen, azonban akár 20 ezer informatikus is hi­ányozhat. Az építőipari vállala­tok immár fele tartja hatalmas problémának a munkaerőhi­ányt. Emelkedik a munkaerő­­hiány a közigazgatásban, az egészségügyben és a szociális ellátásban is. Utóbbiból hétezer dolgozó hiányzik, ami történel­mi rekord. MW Halálos áldozatai is vannak a tűztengernek Pokoli toronyház A magyar kormány elutasítja Schulz riogatását „Előbb határvédelem, LONDON „Láttam valakit kizu­hanni, egy nő pedig kidobta a kisgyerekét az ablakon, sze­rencsére sikerült elkapni a ba­bát” - mondta el egy szemta­nú a nyugat-londohi Grenfell Tower toronyházban tegnap kitört tűzvészről. Kora reggel értesítették a tűzoltókat, hogy a 24 emeletes, 120 lakásos to­ronyház második emeletén tűz kezelkezett, ami nagyon ha­mar átterjedt az egész épület­re. A tűzoltók negyven jármű­vel és 200 fős egységgel vonul­tak a helyszínre. Három órával azután, hogy a lángok felcsap­tak az épületben, még tartott az evakuáció. „Ahogy mentem le a lépcsőn, a tűzoltók épp fel­felé mentek, a tűz irányába, hogy akit lehet, ki tudjanak menekíteni” - számolt be egy lakó, aki a hetedik emeleti la­kásából menekült ki. Az épü­let legfelső emeletén a mobil­­telefonjukkal vagy fáklyákkal világítva várták, hogy meg­mentsék őket, mások pedig a lakásaikban ragadva az abla­koknál várták a segítséget. A Scotland Yard késő kora este közölte, legalább tizenket­­ten meghaltak, de az áldozatok száma növekedhet. 74 embert kórházba szállítottak. Sadiq Khan londoni polgármester délután azt mondta, még sok ember hollétéről nem is tud­nak a hatóságok. A toronyház 1974-ben épült, és a lakók már többször figyel­meztették a hatóságokat, hogy az épület tűzveszélyes. MW Bármelyik pillanatban összedőlhet a Grenfell Tower Fotó: AFP aztán szolidaritás...” BERLIN/BUDAPEST A magyar kormány a leghatározottabban visszautasítja Martin Schulz nyilatkozatát, mivel a német szociáldemokraták kancellár­jelöltje egyértelműen „politi­kai haszonszerzésre próbálja felhasználni” Magyarország­nak az övétől eltérő felfogását a migráció kérdéséről - mondta Kovács Zoltán. A kormányszó­vivő arra reagált, hogy Schulz a Politico című brüsszeli hír­portál szerint azt mondta, ha ő lesz a kancellár, mindent meg fog tenni azért, hogy akik nem veszik ki a részüket a mene­kültek befogadásából, azok ne részesüljenek az uniós tá­mogatásokból (ehhez persze a kormány- és államfőket tömö­rítő tanács egységes jóváha­gyása kellene). Kovács közölte: azt tanácsol­ják Schulznak, hogy mivel az elmúlt négy hónapban há­rom választást veszített, kon­centráljon a saját belpolitikai problémáira és Magyarorszá­got hagyja ki a német válasz­tási kampányból, mert „egy­máshoz semmi köze” az ille­gális migrációval kapcsolatos magyar álláspontnak és a ko­héziós alapoknak. Lapunkban is közöltük az Európai Bizottság keddi dön­tését, hogy Brüsszel kötelezett­­ségszegési eljárást indít Ma­gyarország, Lengyelország és Csehország ellen, amiért nem hajtják végre a kötelező uni­ós menekültkvóták felállítá­sáról szóló döntést. Bár Ma­gyarország mellett Szlovákia is megtámadta az EU bírósá­gán a kvótahatározatot, a bi­zottság szerint Pozsony febru­árban több menedékkérőt is át­vett az olaszoktól és a görögök­től, májusban pedig újabb fel­ajánlást tett, így az ország el­len nem indult eljárás. Auszt­riát sem büntetik, mert fel­ajánlotta, hogy a szeptemberi határidőig befogadnak továb­bi 50 menekültet. Elemzők rá­mutatnak, az EU-n belüli átte-Megnézik a civiltörvényt is Az Európai Bizottság vizsgál­ja, hogy a Magyarországon kedden elfogadott civiltör­vény összhangban van-e az Európai Unió belső piaci sza­bályaival és az alapjogi char­tával a brüsszeli testület ille­tékes szóvivője szerint - írja az lnforadio.hu. lepítésnek jószerivel egyik tag­állam sem tett maradéktalanul eleget. A kvóták rendszere nem bu­kott meg, és az uniós „külső ha­tárok biztosítása után el lehet kezdeni beszélni a tagállamok közötti belső szolidaritásról” - jelentette ki a bajor keresztény­szocialista Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezető­je. Egy interjúban azt mondta, a bizottság lépése „teljesen rend­ben van”, mert az EU „jogközös­ség” és minden tagországnak tiszteletben kell tartania a kö­zösségi jogot. Németország el­len is számos eljárást folytat a bizottság, és a migrációs válság elmélyülése, 2015 előtt Berlin is ellenezte a menekültkvóták bevezetését - jegyezte meg. A német kormány tegnap üd­vözölte a bizottsági döntést. MW Szijjártó: a terrorveszély nem téma? Brüsszelt bírálta a külügyminisz­ter, amiért nem foglalkozik a terrorral, viszont kötelezettség­­szegési eljárást indít kvótaügy­ben. - Az Európai Bizottság mi­ért nem tárgyal arról, hogyan ad­juk vissza a biztonságot az eu­rópai embereknek? Miért nem tárgyal arról, mit kell tenni min­den idők legsúlyosabb terrorfe­nyegetettségével szemben Euró­pában? - tette fel a kérdést. A legkevesebbet exportáló régió továbbra is a Dél-Dunán­­túl, ahonnan az első' negyed­évben 247 milliárd forint ér­tékben szállítottak külföldre. A megyéket nézve Zala súlya a legkisebb, ipari kivitele mind­össze 25 milliárd forintot tett Zalában a legkevesebb a beruházás

Next

/
Oldalképek
Tartalom