Tolnai Népújság, 2017. május (28. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-24 / 119. szám

2017. MÁJUS 24., SZERDA KITEKINTŐ g A Szürke nénéket ruhájuk alapján nevezték el Zöldell az Ápolók Fája Ápolók Fája emelkedik a Tolna Megyei Balassa János Kórház udvarán - tájékoz­tatta lapunkat Gliedné Till­­mann Erzsébet ápolási igaz­gató. Az ültetés Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója, egyúttal az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából történt. Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője volt. Szeri Árpád arpad.szeri@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Az Ápolók Fája elül­tetését követően Kárpáti Vero­nika egyetemi okleveles ápoló, a gasztroenterológiai osztály ve­zető ápolója mondott köszöntőt.- Nekem most itt az lenne a posztom, hogy erről a csodála­tos fáról beszéljek - kezdte a fő­nővér. - Az ember minél öre­gebb lesz - mondom én, alig több mint harmincéves fejjel -, egyre többször kénytelen szem­besülni a ténnyel: vannak meg­változtathatatlan és megismé­telhetetlen dolgok az életben. Ez is egy ilyen. Most itt abban hi­szünk, hiszek, hogy valami iga­zán jó és tartós dolgot teszünk, tettem. Elültettünk egy fát, egy kislevelű hársot, és amikor már nem ennek az intézménynek a dolgozói leszünk, akkor is itt lesz. És reménykedünk, hogy ez a fa - az Ápolók Fája - hosz­„Mutatja az itt dolgozó ápolók nagyszerűségét” BSBRSHHESS Beküldött kép szú évek múltán is itt fog állni és mutatja az itt dolgozó ápolók nagyszerűségét. Az intézmény főigazgatója és ápolási igazgatója néhány szó­val köszöntötte a résztvevőket, majd Molnár Péter káplán meg­áldotta a fát, ezután az ápolás utánpótlását biztosító ápolóta­nulók színesítették műsoruk­kal a rendezvényt. Ezt követő­en immár a hagyomány szerint a résztvevők a déli kertvárosi temetőben megkoszorúzták a Szürke nénék sírját. Villányi Il­dikó egyetemi okleveles ápoló, rendelőintézet-vezető koordi­nálta a megemlékezést, egyút­tal beszélt a hivatásról.- Lényeges, hogy a hivatás­ban mindig valami plusz van, ami az átlagos emberi célok fö­lé mutat, a munka, a feladat, a foglalkozás kereteit, az egész életet átitatja - hangsúlyozta. - Az emberi létezés magasabb célja mutatkozik meg a hivatás­ban, mely messze több mint az önfenntartás, családfenntartás és az élethez szükséges javak megteremtése. Villányi Ildikó megemléke­zett Páli Szent Vince és Maril­láé Szent Lujza személyéről is. Ők ketten 1633-ban alapították az Irgalmas Nővérek Társula­tát. 1854-ben a szekszárdi kór­házba 4 nővér/apáca érkezett, a betegek ellátására. Ruhájuk miatt Szürke nénéknek nevez­ték őket. PROGRAMOK SZERDA Szekszárd: Jackie (amerikai-fran­cia életrajzi dráma), 17 óra. Arthur király - A kard legendája 3D (auszt­rál-amerikai kalandfilm), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Az Afrika Unió szudáni missziójának története - dr. ha­bil. Besenyő János ezredes, béke­­fenntartó, Afrika-szakértő könyvé­nek bemutatója, valamint Dárfúr, a lángoló tartomány című előadá­sa, 17 óra. ALLAMPOLGARI RÉSZVÉTEL HETE Szekszárd Szent István tér: ha­gyományos társas- és logikai játé­kok a Szent József Katolikus Álta­lános Iskola diákjainak és tanárai­nak közreműködésével 14-16 órá­ig. A Mozduljunk Együtt Szekszár­­dért Egyesület Fashion Dance to­­borzó tánca, 14 óra. A Tücsök Ze­nés Színpad szólistái énekelnek, 15 óra. A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Kadarka utcai óvodásainak műso­ra, 15.45. FITT-Mix Asztalos Adri­enn, Sági Ildi és Horváth Bea közre­működésével, 16 óra. A Szekszár­di Mozgásművészeti Stúdió fellé­pése, 16.20. Énekel a Szekszárdi Magyarnóta Klub, 17 óra. Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nem­zetiségi Néptáncegyüttes műso­ra, 17.20. A Szekszárdi Gitár Egye­sület fellépése, 17.30. Folyama­tos programok 14-18 óráig: civil szervezetek kitelepülése, bemu­tatkozása, „Szabad tér, szabad vé­lemény”, ÁRH-kérdőívek kitöltése, könyv cserebere, adománygyűjtés a Tolna Megyei Balassa János Kór­ház Pszichiátriai Osztálya és a Csa­ládok Átmeneti Otthona számára. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Lengemesék (magyar animációs film), 16 óra. Az uni­verzum története (amerikai-fran­­cia-német dokumentumfilm), 18 óra. A Karib-tenger kalózai: Sala­zar bosszúja (amerikai-ausztrál kalandfilm), 20.30. Szekszárd: Ricsi, a gólya (ame­rikai-német animációs családi film), 15 óra. A Karib-tenger kaló­zai: Salazar bosszúja (amerikai­ausztrál kalandfilm), 2D 16.30 és 3D 19 óra. ORBAN-NAP Bátaszék Orbán-hegy: Erb József, hímesházi plébános szentmisét celebrál 18 órától, majd az ünnep­lők, a hagyományoknak megfele­lően borral locsolják az Öreg Moly­­hos Tölgy törzsét. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE Szekszárd Szent István tér: hagyo­mányos társas- és logikai játékok a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjainak és tanárainak közreműködésével 14-16 óráig. A tűzoltó-parancsnokság tűzoltóau­tó-bemutatója 14-16 óráig. Éne­kel Kovács Gergő, 14 óra. Bognár Cecil tárogató zenéje, 15 óra. Az Iberican Táncegyesület bemutató­ja Hacsa Móni vezetésével, 15.30. Az Ifjúsági Fúvószenekar térzené­je, 16 óra. A FITT-Fitnesz Hordo­­zós Babás Tornája (KANGA Tré­ning) Garay Beatrix vezetésével, 17 óra. Énekel „Mondschein” Né­met Nemzetiségi Kórus Egyesület, 17.15. A Szekszárdi Mozgásművé­szeti Stúdió fellépése, 17.30. Ünne­pélyes adományátadás a Pszichiát­riai Osztály és a Családok Átmene­ti Otthona számára, 17.50. Finálé a Tücsök Zenés Színpad szólistáival galambröptetéssel, 18 óra. Folya­matos programok 14-18 óráig: ci­vil szervezetek kitelepülése, bemu­tatkozása, „Szabad tér, szabad vé­lemény”, ÁRH kérdőívek kitöltése, könyv cserebere, adománygyűjtés a Tolna Megyei Balassa János Kór­ház Pszichiátriai Osztálya és a Csa­ládok Átmeneti Otthona számára. HIRDETÉS MESESZÍNPAD MÁJUS 27. SZOMBATI PROGRAM: Házigazda: Tündérszép Ilona - Frank Ildikó 10:00 Egyszervolt Mesezenekar- Mulatság Meseországban 10:40 Megnyitó, köszöntőt mond Ács Rezső Szekszárd MIV pol­gármestere 10:45 Szekszárdi 1. Számú Óvo­da Kindergarten- Csukás Ist­ván: Sün Balázs c. mese 11:00 Vaga Banda - Vásári forga­tag gólyalábas előadás 11:45 Bolondos királyság című mesedarab Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum Dráma-játékos csoportja 12:15 Szent József Iskolaközpont bemutatkozása Mesemondók: • Szabó Dorka • Szigeti Boldizsár • Birtalan Kincső • Petrits Blanka Előadások: • Kormos István: Vackor isko­lába megy c. verses mese • Tolvaj Marcsi c. mesedarab 13:00 Kis mesemondók bemutat­kozása Szekszárdi 2. Számú Óvoda szervezésében 14:00 Hetvenkedő János - Ma­gyar Népmese Színház 15:00 A pap és a tojások című népmese Varga Fanni, a Szekszárdi Die­nes Valéria Általános Iskola 15:10 Csúfolódó Garay Gerlék, a Szekszárdi Garay János Általános Isko­la és AMI 15:30 Fábián Éva mesemondó előadása Szervező: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 16:00 Kutyás bemutató a Csi­­ga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival 16:30 MintAPinty Zenekar 17:30 Tündérszép Ilona és Árgyé­­lus királyfi c. népmese Tündérszép Ilona (Frank Ildikó) 18:00 POM-POM Együttes 19:30 Csurgó Zenekar gyermek­koncert 21:00 Legények, leányok, gyújt­son fényt ceruzátok! Fényfestés a Művészetek Há­zára gyermekrajzokkal, rajz­pályázat eredményhirdetése. MÁJUS 28. VASÁRNAPI PROGRAM: Házigazda: Lúdas Matyi - Hor­gász Dezső 10:00 Dr. Haag Éva Szekszárd MJV alpolgármesterének gyer­meknapi köszöntője 10:00 Mozielőadás: Ricsi a gó­lya - 2D 10:05 Az aranyszőrű bárány, ma­gyar népmese 2. Számú Óvoda Mérey utcai óvodásai 10:20 Tóparti mese 2. Számú Óvoda Kadarka utcai óvodásai 10:40 Fésűs Éva: A kacorlaki macskák Gyermeklánc Óvoda Mini-Ma­nók csoportja 11:00 Vaga Banda - Szép a hu­szár - gólyalábas előadás 11:45 A PTE ÍGY Gyakorlóisko­la által szervezett mesemondó verseny helyezettjeinek bemu­tatkozása • Keserű Mihály • Ivanecz Blanka • Antoni Csenge • Andorka Zselyke • Bakonyi Ágota • Takács Nóra 12:15 Comenius Általános Iskola - Mesemondók bemutatkozása Borsiczky Ádám, Fábián Dániel 12:30 Baka István Általános Is­kola - Mesemondók bemutat­kozása Ghioti Miklós Ferger Zsófia Julianna Erdélyi Márton 13:00 A szeretetre vágyó süni- A Forrás Alapítvány bábelőadása 13:30 Kis mesemondók bemutat­kozása a Szekszárdi 2. Számú Óvoda szervezésében 14:30 Szotyola Zenekar 15:00 Mozielőadás: Ricsi a gó­lya - 2D 15:30 Lúdas Matyi című magyar népmese Lúdas Matyi (Horgász Dezső) 16:00 Vándormuzsikus - avagy a régi világ 17:00 Langaléta Garabonciások- Háry János, avagy a nagyot lé­pő obsitos 18:00 Iszkiri Zenekar KÉTÓRÁNKÉNT ELDÖRDÜL A CUKORKAÁGYÚ! NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ MÁJUS 27-28.10:00-18:00 SZENT ISTVÁN TÉR, FÁK ALATT • Paszulykeringető • Fanyűvő ügyespark • Rettenetesnagymancs - To­rna és csapatával KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK Mesekuckó a Városi Bölcsödé dolgozóival Május 27., szombat, 15:00-17:00 BMKK Babajátszó sátor Május 27-28. 10:00-18:00 Művészetek Háza felőli füves rész Ringató László Virággal Foglalkozások: Május 27., szom­bat 10:15-10:45 és 11:00-11:30 BMKK Alkossunk nagyot! A város leg­hosszabb aszfaltrajza Május 27-28. 10:00-18:00 BMKK, Prométheusz park felő­li oldala Elektromos kisautók apró so­főröknek Május 27-28. 10:00-18:00 Jegyár: 6 perc/1000 Ft/ kisautó /2 fő, 35 kg-ig. 160 lakásos épület előtti tér Mobil KRESZ Park-Tóbiás és Balambér közlekedési kalandjai Május 27-28. 10:00-18:00 160 lakásos épület előtti tér Bicikligravírozás Május 28.10:00-17:00 160 lakásos épület előtti tér Vidámpark, ugráló várak Május 27-28. 10:00-18:00 Prométheusz park Csiga- Biga Alapítvány - Ku­tyás játszóház Május 27., szombat 16:30-18:00 Állatsimogató Május 28., vasárnap 10:00-18:00 Szent István tér, fák alatt Tolna Megyei Család, Esélyte­remtési és Önkéntes Ház Május 28., vasárnap 10:00-18:00 Szent István tér Kézműves- kirakodó vásár Május 27-28. 10:00-18:00 Szent István téri sétány Tűzoltóság bemutatója Május 28., vasárnap 10:00-14:00 Szent István tér, háziorvosi ren­delő mellett „Mesés bélyegek” kiállítás Babits Mihály Kulturális Köz­pont, Mozi előtér KÉZMŰVES UDVAR SZOMBAT - VASÁRNAP, 10:00-18:00 SZENT ISTVÁN SZOBOR KÖRÜL • Civil Cukrászda • Mentálhigiénés Műhely Mentál-mesetér működteté­se meseanyók közreműkö­désével • Mézeskalács házikó • Vecsei Gabriella, kézműves • Gulyás Éva, kézműves • Kék Madár Alapítvány • Szekszárdkörnyéki Foltvar­ró Egyesület • Varródoboz - WMMM Vár­­megyeháza • Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár TÁRSRENDEZVÉNYEK Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. május 27-28. Graffaló és barátai - meseolva­sás és filmvetítés Tücsök Zenés Színpad BMKK, Vacak, a hetedik testvér 2017. május 28.15:30 Országos Természet- és Kör­nyezetvédelmi Filmnapok -Gödöllői Természetfilm Fesz­tivál 2017. május 27. Babits Mihály Kulturális Központ FILMEK: 8:00 Safari a nagyvárosokban 9:00 Évszakok 11:00 Dubai 11:50 Duir 12:10 A nagy fafi lm 13:10 Szomjas tó 13:30 Dunavirágzás 14:30 Olaj 15:00 Vad Kunság HÁRY JÁNOS MESEFESZTIVÁL TÁMOGATÓI 2017. • SZ+C Stúdió Kft. • Tarr Kft. • Tesco Global Áruházak Zrt. Szekszárdi áruháza • Tolnagro Kft. • VIZES-KOCSI Kft. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁ­ROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDEZVÉNYE RENDEZŐ: BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 7100 SZEKSZÁRD, SZENT IST­VÁN TÉR 10. T.: 74/529-610, INFO@SZEKSZARDAGORA.HU www.szekszardagora.hu HÁRY JAMOS IESEFESZTIV; ( Szcks/ópcl '*') \) BABITS MIHÁLY y Kulturális Központ www.szekszardagora.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom