Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-08 / 33. szám

2017. FEBRUAR 8., SZERDA KITEKINTŐ g Influenza: rengetegen fordultak orvoshoz TOLNA MEGYE Tovább nőtt a 4. naptári héten az influenzás panaszok miatt orvoshoz for­dulók száma. Január 23. és 29. között másfélszer annyi be­teget regisztráltak a figyelő­­szolgálatban részt vevő orvo­sok, mint a 3. héten. Tolna me­gyében a helyzet a megbete­gedések arányát tekintve át­lagosnak mondható, Győr-Mo­­son-Sopron, Vas és Bács-Kis­­kun megyéből érkezett a leg­több bejelentés. A 20 százalékos lakossági mintán végzett megfigyelés alapján megállapítható, hogy a 4. héten az országban körül­belül 102 700 fő kereste fel or­vosát influenzaszerű tünetek­kel. Az ország valamennyi te­rületén diagnosztizáltak labo­ratóriumi vizsgálattal igazolt influenzás megbetegedést. Az elmúlt héthez viszonyít­va az életkor szerinti megosz­lásban jelentős változás nem A járványok túlnyo­mó többsége, 91 százaléka gyer­mekközösségben fordult elő. történt: az orvosnál megje­lent betegek 41,2 százaléka gyermek, 31,5 százaléka 15- 34 éves fiatal felnőtt volt. Az előző hetekben tapasztalthoz hasonlóan leggyakrabban az óvodás és az általános isko­láskorú gyermekek beteged­tek meg. Influenzaszerű megbetege­dések halmozódásáról a ne­gyedik héten harmincnégy jelentés érkezett tizenkét te­rületről, Tolna megyéből ket­tő. A járványok döntő többsé­ge, 91 százaléka gyermekkö­zösségben fordult elő. Az Or­szágos Epidemiológiai Köz­pont Légúti vírus osztályára a 4. héten 295 influenzagya­nús betegtől érkezett vizsgá­lati anyag. Száznyolcvan eset­ben igazolták az influenzaví­rust 174 az A, 6 esetben ^ B típust. Az ÁNTSZ összegzé­séből kiderül, hogy az elmúlt tíz évben egyetlen influenza­­szezonban sem regisztráltak ilyen magas heti betegszá­mot. B. K. Fólia alatt sokkal hamarabb elkezdődhet a palánták nevelése, különösen ott, ahol a hőmérséklet is szabályozható Fotó: Löffler Péter A termőföld minősége és hőmérséklete meghatározó Eljött a palánták nevelésének ideje Ha február, akkor itt az ideje elkezdeni nevelgetni a palán­tákat. Hogy sikerrel járjunk, sok mindenre figyelni kell. Wald Kata katalin.wald@mediaworks.hu TOLNA MEGYE A február a pa­lántanevelés kezdetének idő­szaka: egyre többen vannak, akik például a paradicsom­vagy paprikatöveket - főként, ha különlegességeket sze­retnének nyáron a kertjük­ben viszontlátni - nem a pia­con szerzik be. Inkább otthon, maguk nevelik a növényeket. Sokan vannak, akik saját sza­porítóanyagról is gondoskod­nak, az előző évi termés mag­ját gondosan éltévé.- Megfelelő minőségű és hőmérsékletű termőföld, az egyébként rendkívül érzékeny növénykék növekedése során folyamatosan biztosított meg­felelő hőmérséklet és rendsze­res, de nem túlzott locsolás - ezek, amik elengedhetetlenek a sikeres palántaneveléshez- mondják a szakemberek. - A végzetes palántadőléshez- amikor is a növény szinte egyik óráról a másikra eldől, Elég lábos vagy egy műanyag doboz a kezdéshez Fotó: Löffler Péter Anyanyelvet tanulni már az óvodában Várhatóan idén is 240 ezren jelentkeznek majd a külho­ni magyarság oktatási-neve­lési támogatására. Potápi Ár­pád nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn jelentette be, hogy három év után ismét a korábbi, 22400 forintos fe­jenkénti támogatási összeggel hirdeti meg a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön magyarul elnevezésű, a kül­honi magyarság oktatási-ne­velési támogatását szolgá­ló programját, amelyben ma­gyar nyelvű nevelésben részt­vevő óvodás, valamint általá­nos és középiskolás tanulók részesülhetnek. (MTI) Óvodaprogram A politikus kiemelte a ma­gyar nyelvű óvodai nevelés je­lentőségét: mint mondta, az óvodáskor nagyon fontos kor­szak a szocializációban, és a magyar iskola szempontjából sem mindegy, hogy milyen nyelvtudással érkeznek oda a gyerekek. A kormány ezért is határozott tavaly december­ben a Kárpát-medencei, 17 milliárdos óvodaprogramról, amelynek keretében bölcső­déket, óvodákat lehet építeni vagy felújítani a külhoni ma­gyaroknak - emlékeztetett. Tévéajánló: sokat javít a filmen a nosztalgia faktor Jön a Szupercsapat A nosztalgia mindent megszé­pít. Sokszor érezzük úgy, hogy milyen remek volt egy műsor, vagy a feldolgozás nem sike­rült olyan jóra, míg le nem ülünk megnézni a korábbit, és rá nem jövünk, mai szem­mel már nem is annyira jó, de mégis csak az az igazi. Nem igaz ez az állítás azonban a 80-as évek kultikus sorozatá­nak, A szupercsapatnak a re­­makjére. Hangulatában hozza a régi széria megszokott vilá­gát. Szinte újra a régi szerep­lők tűnnek fel szemünk előtt, de szerencsére Liam Neeson és Bradley Cooper szenzációs játéka kiemeli az újakat a na-Hangulatában hozza a régi szé­ria világát Fotó: MW gyök árnyékából. Egyedül ta­lán Quinton ’Rampage’ Jack­­son, aki nem tudott belenőni a korábban Mr. T által játszott Rosszfiú szerepébe. A történet talán nem a leg­kidolgozottabb, és nincs te­le megjósolhatatlan, váratlan fordulatokkal, de legalább eb­ből a szempontból is idézi a klasszikus sorozat sajátossá­gait, főleg mivel annak alap­felvetését, az üldözött kato­nákból verbuválódót, jókat szolgáló zsoldosok sztoriját érintetlenül hagyták az írók. Ezen azért sokat javít a nosz­talgia faktor. (A szupercsa­pat: Mozi+, 21:00) K. B. SZERDA MOZI Szekszárd: Vakfolt (magyar ak­ció-vígjáték), 17 óra. A kaptár 3D - Utolsó fejezet (amerikai ak­ció-horror), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Blénesi Ferenc fest­ménykiállítását Kovács Ferenc festőművész, művésztanár nyitja meg, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Ez csak a világ vége (ka­nadai-francia film), 16 és 18 óra. Szekszárd: Lego Batman - A film 3D (amerikai animációs családi film), 15 óra. A sötét ötven árnya­lata (amerikai romantikus dráma), 17 és 19 óra. Kálid Artúr a Vakfolt című filmben KIÁLLÍTÁS Dombóvár Helytörténeti Gyűjte­mény: Múlt idő - válogatás Kra­­uss Péter óragyűjteményéből, 17 óra. Szekszárd Ady Endre Szakképző­iskola, Székely Galéria: Szijjártó Istvánná foltvarró és Gyarmati Il­dikó kavicsfestő kiállítását Juhász Gábor igazgató nyitja meg, közre­működnek a Szekszárdi Szakkép­ző Centrum diákjai és Vighné Szé­kely Rozália, 15 óra. A tárlat már­cius 3-ig látogatható. Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: Revolver a szószéken: Egy kicsit másképpen Tolnai La­josról - Serdült Benke Éva elő­adása, 17.30. TRAFFIPAX 04:00-0700 61-es Kút 77. tan 0500-0700 6« főút 113. km 0500-0600 Szstazárt, Tartsay u. 2.___ 0900-1130 M6 jobb 134. km 09:30-1100 6535os mellékút 20. km 09:30-11:30 55« fótit U&tan______ 09:30-1100 &osJöút 100. km 0930-11:30 61« főút 84, tan________ 12:30-14:30 Bonyhád. CiKói út 33. 1100-15:30 M6 bal 108. km 1300-15:30 6« főút 93. km 1431M630 M6 lobbisakra________ 1500-1700 8« Bút 146. km 15:30-1300 Széksort. Keselyt* u. 20. 1600-1700 Dombóvár Köztáraaság u. 27. 1600-1900 M6 bal 118. km 1700-1900 M6 jobb 164. km 17:30-1900 60s főút m km 1800-1900 5113« mellékút 3. km 2000-2300Saksaul, Rákóczi u. 126. 2100-2300 6os főút 100. km 21:00-2300 Kapospula, Rákóczi u. 52. 21:30-23:30 Bátaszék. Budai utca 86. VÉRADÁS SZERDA DGyörköny Teleház 13.00-16.30 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Szekszárd Babits Általános Iskola 14.15-16.30 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-77 cm, Paks 58 cm, Dombori 95 cm, Árvízkapu 487 cm, Baja 200 cm. A Sió Palánknál 261 cm. szára vizenyőssé válik - veze­tő kórokozók szinte valameny­­nyi termőföldben megtalálha­tók, ezért annak fertőtlenítése a vetőmag elszórása előtt elen­gedhetetlen. Évtizedekkel ezelőtt nem használtak vegyszereket: a föl­det, mielőtt beleszórták a vető­magot, megsütötték, így pusztí­tottak el valamennyi kórokozót és baktériumot belőle. Ma már kaphatók kifejezetten a palánta­dőlést megelőző szerek a szak­boltokban, ami nem összekeve­rendő a rovarok ellen védelmet nyújtó különféle talajfertőtle­nítőkkel. Fontos az is, hogy ne ugyanabba a talajba vessük a magokat, mint amit az előző esz­tendőben használtunk. Szakemberek hangsúlyoz­zák: a sikeres palántanevelés legfontosabb szabálya, hogy mindent a megfelelő időben kell elvégezni. Mire a magból palánta fejlődik, általában 10- 12 hétig tart. A végét úgy érde­mes időzíteni, hogy illeszked­jen a növények szabadföldi vagy cserepes kiültetési ide­jéhez. Ha időben kezdünk, az áprilisban ültetett tövekről jú­lius-augusztusban már szü­retelhetünk is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom