Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-08 / 33. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. FEBRUAR 8., SZERDA A házasságok javát nyáron, jó időben kötik, érthető okokból. Egyre divatosabbak a szabadban, akár különleges helyszíneken rendezett házasságkötési ceremóniák. A lényeg, hogy emlékezetes legyen Fotók: MW Kevesebben válnak, később házasodnak, jobban megtervezik az életüket Az elmúlt két évben megnőtt a házasságkötések száma Tolna megyében 2009-ben volt a mélypont, már ami a házasulási kedvet illeti, eb­ben az évben mindössze 775 pár kötött házasságot. Az utóbbi két évben azon­ban egyre többen köteleződ­nek el, és a válások száma is csökkent. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE A házasság hete kapcsán kiadott elemzés sze­rint a házasságkötések száma a kilencvenes években évről évre csökkent, majd 2000-ben megugrott, akkor országosan több mint 48 ezer házassá­got kötöttek, Tolna megyében 1088-at. Ezután tovább folyta­tódott a kedvezőtlen irányzat, amely 2009-ben érte el mély­pontját, amikor mindössze 35 520 házasságkötés történt, megyénkben pedig 775. Ez­után lassú emelkedés kezdő­dött, tavaly pedig már orszá­gosan 43190, Tolnában 1093 házasságot kötöttek. Öt éve együtt A 25 éves szekszárdi No­­vák Krisztina és vőlegénye, a 28 éves Budai Jenő öt éve szá­mítanak egy párnak, annak ellenére, hogy mindketten, külön-külön a szüleikkel él­nek. Mint elmondták, sok vi­ta volt emiatt a szülőkkel, fő­leg Krisztáéknál, hogy ösz­­szeköltözhetnek-e, végül be­letörődtek a szülők akaratá­ba. Ez viszont nem jelentette azt, hogy időről időre ne utaz­hattak volna el kettesben, ki­kapcsolódni. Májusban lesz az esküvőjük, melyre nagyon komolyan készülnek. Egyhá­zi esküvőt is szeretnének, hi­szen mindkét család vallá­sos. Jelenleg jegyesoktatás­ra is járnak, ami számukra is meglepő, de nagyon érdekes. Sok olyan dolog hangzik el ott, ami elgondolkodtató, pél­dául az, hogy közös életük so­rán vegyék majd figyelembe, hogy más-más szokásokat, ér­tékrendet, viselkedési mintá­kat tanultak eddig, amelyek­ből most egy újat, közöset, ön­állót kell kialakítaniuk ma­guknak. Jelentősen nőtt az életkor Az elmúlt 15 évben az el­ső házasságukat kötők átlag­­életkora jelentősen, öt évvel nőtt, ma már harmincéves kor körül vannak azok, akik először nősülnek vagy men­nek férjhez. Az először háza­sulok aránya az összes meg­kötött házassághoz viszonyít­va másfél évtizede 66-71 szá­zalék között mozog, a válások száma pedig 2008 óta folya­matosan csökken. Az élettársi kapcsolat A KSJi Népességtudomá­nyi Intézetének munkatársai megállapították, hogy az első tartós párkapcsolatoknak csu­pán egytizede jön létre házas­társiként, míg kilenctizedük a kilencvenes évek óta egyre el­terjedtebb élettársi kapcsolat­ként, amelyek közül később minden második házassággal végződik. Változott az élettár­si kapcsolatban élők köre, míg évtizedekkel ezelőtt inkább a válást vagy a megözvegyülést követően választották ezt az együttélési formát, addig ma­napság a házasságot megelő­ző vagy azt helyettesítő meg­oldásként tekintenek rá. A tudatosan egyedüllé­tet választók csoportja a 30- 49 évesek között csak három százalék, ugyanakkor ennek a korcsoportnak a 22 száza­léka nem rendelkezik tartós párkapcsolattal, kétharma­duk viszont korábban már élt házasságban. Közülük min­den másodiknak gyermeke is született: az e körbe tarto­zó férfiak 9, a nők 61 százalé­ka egyedülálló szülő. Házasság hete és Valentin-nap Közel két évtizede Angliából indult el a házasság hete kez­deményezés, amely Valen­­tin-nap környékén minden év­ben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házas­ság hetét - amelyhez hazai és nemzetközi szinten is szá­mos ismert közéleti személyi­ség csatlakozott, kifejezve el­köteleződését a házasság, a család ügye iránt - mára 4 kontinens 21 országában ün­nepük. Hazánkban az orszá­gos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresz­tény egyházak és civil szerve­zetek széles körű összefogá­sával, számtalan nagyváros, település, közösség részvéte­lével. Szekszárdon tavaly 37 pár fogadott örök hűséget egy­másnak templomi esküvőn. Ma már kiállításokon is ismerkedhetünk a trendi dolgokkal Manapság később állnak oltár elé A 40 évesnél fiatalabb magya­rok több mint fele házasság­párti - derül ki a Médiakutató Intézet felméréséből. A 2016 januárjában, a 40 év alatti kor­csoportban készített felmérés szerint a magyarok 56 száza­léka gondolja azt, hogy a „há­zasság a normális családi élet alapja". A megkérdezettek 40 százaléka elfogadja a házas­ságot, ha van hozzá megbízha­tó partner, míg a válaszadók 4 százaléka elutasítja, mert az „túlhaladott, korlátozó, felesle­ges”. A KSH közzétette az első esküvő megkötésekor betöl­tött átlagéletkor változásait is: míg 2000-ben a férfiak 27,2, a nők pedig 24,7 évesen álltak oltár elé, addig 2014-re a fér­fiak 32,5, a nők 29,7 éves ko­rukban szánták el magukat először a házasságra. HIRDETÉS A Tolnai Népújság és a teol.hu megrendezi „Az év ifjú párja" versenyt amelyen mindazok indulhatnak, akik 2016-ban Tolna megyében házasságot kötöttek, illetve A verseny győztese az lesz, aki a legtöbb szavazatot (lájkot) kapja a képére. A játék vége: 2017. február 14., 16 óra A verseny végén az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik helyezett is komoly nyereményben részesül. feltöltik legjobbnak gondolt esküvői fotójukat a teol.hu Facebook-oldalára RÉSZLETEK: TEOL.HU

Next

/
Oldalképek
Tartalom