Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-17 / 41. szám

2017. FEBRUÁR 17., PÉNTEK BELFÖLD - GAZDASÁG y ABUX index alakulása (pont) 34000 33900 Lázár: „Megkérdezzük a szülőket és a tanárokat” Nem csap az asztalra Nyertesek Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) CIGPANN0NIA 214 2,39 ALTE0 4 800 2,13 K0NZUM 57 1,79 PVALT0 630 1,61 M0L 21000 1,45 F0RRAS/0E 927 0,22 PANNERGY 474 0,21 RABA 1200 0,08 ZWACK 17 210 0,06 PLOTINUS 5 701 0,02 FORRÁS: BÉT Vesztesek Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) 0TT1 27 ■3,57 4IG 2 760 ■2,13 OTP 9079-2,07 NUTEX 62 ■1,59 RICHTER 6 600-1,23 FHB 495-1,2 DUNAH0USE 3 563 ■1,03 MASTERPLAST 525-0,57 FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 2017. február 16.) MALMI BÚZA 2017. március 41000 MALMI BÚZA 2017. május 46300 MALMI BÚZAindex 2017. március 41000 MALMI BÚZA index 2017. május 46300 TAKARMÁNYKUKORICA 2017. március 42500 TAKARMÁNYKUKORICA 2017. május 43500 TAKARMÁNYKUKORICA 2017.j«us 43500 TAKARMÁNYKUKORICA 2017. szeptember 44500 TAKARMÁNYKUKORICA 2017. november 44600 TAKARMÁNYKUKORICA index 2017. március 42500 TAKARMÁNYKUKORICA Index 2017. máius 43500 TAKARMÄNYKUK0RICA index 2017. július 43500 TAKARMÁNYKUKORICA index 2017. szeptember 44500 TAKARMÁNYKUKORICA index 2017.nwember 44600 NAPRAFORGÓMAG 2017. március 107 550 NAPRAFORGÓMAG 2017. május 110000 NAPRAFORGÓMAG index 2017. március 107 550 NAPRAFORGÓMAG index 2017. május 110000 REPCE 2017. augusztus 109000 REPCE 2017. szeptemberi 110000 FORRÁS: BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2017. február 16.) €/Ft 308,05 0,01 Ft □ S/Ft 289,55-0,20 Ft CHF/Ft 289,17 0,28 Ft Valutaárfolyamok (förint/euró/2017. február 16.) Vételi Eladási Budapest Bank 298,96 317,46 CIB Bank 295,94 320,60 Erste Bank 297,41 318,99 FHB Bank 299,26 317,14 K&H Bank 299,52 316,78 MKB Bank 300,25 313,75 OTP Bank 299,38 316,62 Raiffeisen Bank 298,91 317,39 Jelentősen javult Magyar­­országon a közbiztonság 2010 óta - mondta a teg­napi Kormányinfón Lázár János, aki beszélt arról is, hogy a veronai busztragédia miatt szigorítják az éjszakai diákutaztatások szabályozá­sát, de előbb az érintettek véleményét is felmérik. Szabó Palócz Attila attila.szabo.palocz@mediaworks.hu BUDAPEST Jelenleg Magyaror­szág Európa egyik legbizton­ságosabb országa, az illegális bevándorlás azonban érdem­ben veszélyeztetheti az elmúlt években helyreállított közbiz­tonságot - mondta tegnap Lá­zár János, a Miniszterelnök­séget vezető miniszter a Kor­mányinfón. A politikus hang­súlyozta, a kormány 2010- ben úgy kezdte meg a munká­ját, hogy 440-450 ezer között volt a regisztrált bűncselek­mények száma, de ez 2016-ra már 270-290 ezer közé csök­kent. A csökkenés legkeve­sebb harmincszázalékos - fo­galmazott. Hasonló arányban csökkent a gyilkosságok szá­ma is, a rendőrségnek tavaly 224 ilyen esetet kellett felde­rítenie. A nyomozó hatóságok 2016-ban már eljutottak arra a szintre, hogy száz bűncselek­ményből 63-at felderítenek, és ez európai összevetésben is kiemelkedő teljesítmény. BÜNTETŐPOLITIKA „Ki vannak vonva a forgalomból azok, akik a bűncselekményeket el­követnék” - mondta Lázár Já­nos, utalva arra, hogy nem­rég szigorították a Btk.-t, és ennek köszönhetően az ítéle­tek is szigorúbbak lettek, töb­ben kerültek börtönbe, mint korábban. Lázár szerint a bűncselekmények számának csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy 7100 fővel nőtt a rendőrség létszáma. A javuló statisztikákban jelentős sze-Lázár ígéri, Paks ügyében konstruktív lesz Brüsszelben Fotó: MTI Alexandra-ügy: kudarcot vallott L. Simon László Súlytalan L. Si­mon László próbálkozása az Alexandra könyvesboltháló­zat megmentése ügyében - jelentette ki lapunk kérdésé­re Lázár János. A volt kulturá­lis államtitkár „szerezhet tá­mogatókat, maga mellé állít­hat olyanokat is, akik szíve­sen felkarolnák a kezdemé­nyezését, érhet el részeredmé­nyeket, de egy falba minden­képp bele fog ütközni” - han­goztatta a Miniszterelnöksé­get vezető miniszter. Hozzátet­te: „Ez akkor fog megtörténni, ha a gazdasági miniszter elé kerül majd a kezdeményezés. Ugyanis ő nem kívánja erre költeni az adófizetők pénzét, mert ez meggyőződése szerint nem nemzeti ügy.” Lázár Já­nos emlékeztetett arra is, hogy a kormány gazdasági kabinet­je még korábban határozott arról, nem támogatja a Ma­gyar Könyvkiadók és Könyvter­jesztők Egyesülése azon kez­deményezését, vállalja át az Alexandra könyvhálózat csőd­je miatt keletkezett többmil­liárdos tartozást. A döntés nyil­vánosságra hozása után L. Si­mon László lobbizni kezdett azért, hogy a kabinet fontol­ja meg újra a döntést és bírál­ja felül korábbi álláspontját. Szerinte az Alexandra könyves­­bolthálózat válsága nem csu­pán magánügy, hanem súlyos kultúrpolitikai kérdés, súlyos nemzeti ügy. Három éve egyébként, amikor szintén bajban volt az Alexand­ra, maga L. Simon László is azon az állásponton volt, hogy nem kell az államnak beavat­koznia az ügybe. Ma egyébként Budapesten több könyvkiadó tüntetést szervez a Nyugati téri Alexandra előtt. repe van a körzeti megbízot­ti rendszernek: ilyen beosz­tásban immár 1609 települé­sen 3441-en ügyelnek a köz­­biztonságra. A miniszter je­lentősnek nevezte a rendőr­ség technikai eszközeinek fej­lesztését: négyezer szolgálati járművet és öt helikoptert vá­sároltak. A kormány szerdán újabb rendőrségi helikopter­beszerzésről döntött. DIÁKUTAZTATÁS Balog Zoltán miniszter szerdán tájékoztat­ta a kabinetet a veronai busz­tragédiáról, és az ennek nyo­mán javasolt szigorításokról a diákutaztatások, kirándu­lások szervezése körül. Lázár János elmondta, konzultáció­kat kezdeményeznek, hogy a megfelelő döntéseket hozhas­sák meg, mert szeretnék meg­ismerni a szülők, pedagógu­sok és az iskolaigazgatók véle­ményét. Mint ismeretes, szóba került, hogy korlátoznák az éj­szakai buszos utazásokat. PAKS „Kárt okoz a magyar gaz­daságnak, hogy az Európai Bi­zottság immár 18 hónapja nem tudja eldönteni, hogy a Paks 2 beruházás megfelel-e a ver­senyjogi feltételeknek” - érté­kelte a helyzetet Lázár János, aki kedden Brüsszelbe utazik majd, hogy az ottani illetéke­sekkel tárgyaljon erről. Konst­ruktív megbeszélésékre ké­szül, mint mondta, „nem fo­gok az asztalra csapni”. Véle­ménye szerint a döntés halo­gatásával az Európai Bizottság csak azt éri el, hogy a magyar függőség az energiapiacon to­vább növekedjen. „Felvetődik a kérdés, hogy miért diszkri­minálják Magyarországot” - jegyezte meg a politikus. Paksi atomerőmű (villamosenergia-termelés; 2000-2016, gigawattóra) 20 000 .............................-......... 2000 2003 2006 2010 2013 2016 MW-grafika, forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Újabb pályázat jón hűtőre, mosógépre MAGYARORSZÁG Tavasszal foly­tatódhat az Otthon melege program. Újra lehet majd pá­lyázni támogatásra mosógé­pek, hűtőszekrények cseréjé­hez vagy más energetikai kor­szerűsítéshez - közli a Híradó, hu. Kamatmentes hitellel is ki­egészül a program. Ez bármi­lyen olyan eszközre igényelhe­tő, amellyel legalább egy kilo­wattóra energia megtakarít­ható. Ez a lehetőség kiegészí­ti a programot, de attól függet­lenül is igénybe vehető lesz a Magyar Fejlesztési Bank pont­jain, az országban több száz helyen. Családi házakra ez maximum 10, lakásoknál pe­dig 7 millió forint fejlesztési forrás - ismertette Szabó Zsolt államtitkár. A keretösszeg 115 milliárd forint, a pályázatok február végén jelennek meg. Az Otthon melege programot 2014 őszén indította el a kor­mány. Két év alatt 23 milliárd forint vissza nem térítendő tá­mogatással 120 ezer családon tudtak segíteni vele mosógép- és hűtőszekrénycserével, in­gatlanok felújításában. MW Támogatás munkahelyi bölcsődékre MAGYARORSZAG Megjelent a munkahelyi bölcsődék létre­hozását támogató négymilli­­árd forintos pályázat, a kérel­meket március 20-ától lehet benyújtani. Rákossy Balázs államtitkár szerint a pályázó vállalkozások, nonprofit szer­vezetek, költségvetési szer­vek 8 és 100 millió forint kö­zötti összegre nyújthatnak be kérelmet. A vissza nem térí­tendő támogatást fordíthatják a munkahelyi bölcsőde helyé­nek kialakítására, a gondozás­hoz szükséges eszközök be­szerzésére, személyi képzés­re vagy a munkába visszaté­rő kisgyermekes szülők felké­szítésére. A Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai alapján 779 családi bölcsőde, 762 böl­csőde, 40 mini- és 6 munkahe­lyi bölcsőde, s 133 napközbeni gyermekfelügyelet szerepel a nyilvántartásban. MW Nemzetközi vízi úttá szeretnék tenni a Tiszát, a Balatonon 22 kikötőt újítanak fel Milliárdok a hazai hajózás fejlesztésére BUDAPEST Több vidéki kikö­tőt is fejlesztenek a követke­ző években - mondta lapunk­nak Völner Pál, az IM parla­menti államtitkára, aki egy­ben a Magyar Hajózási Orszá­gos Szövetség elnöke is. Ki­emelte a Győr-Gönyű kikö­tőt, a dunaújvárosi, paksi, ba­jai, mohácsi és a szegedi léte­sítményt. -A kikötőfejleszté­sek elsősorban a logisztikai és raktározási funkciók kiépí­tésére és bővítésére, az orszá­gos létesítmények belső infor­mációs rendszerének fejlesz­tésére irányulnak. Összesen 36 milliárd forint áll rendel­kezésre az Európai Hálózat­fejlesztési Eszköz által bizto­sított keretben a hajózás fej­lesztésére. Emellett pedig az Integrált közlekedési opera­tív programban (Ikop) 13 mil­liárd forint támogatja a beru­házásokat. További hétmilli­­árd hazai forrás jut a 22 bala­toni kikötő fejlesztésére, új ha­jók beszerzésére és felújításra. A felsorolt hat vidéki hálózati kikötő mellett hazánkban két törzskikötő található: a buda­pesti és a komáromi. A hajózá­si szövetség célja, hogy a meg­lévő szolgáltatást a tényleges piaci igények alapján költség­­hatékonyan megnövelje. En­nek megvalósítása az Ikoppal már elkezdődött. Az uniós tá­mogatású projekteknél ideális esetben 85 százalékos lehet a közösségi támogatás. Fontos lépés a Tisza nem­zetközi vízi úttá tétele. Mint ahogy Völner Pál lapunknak elmondta, novemberben a szerb partnerekkel aláírták a Tisza-egyezményt, és ezzel lé­nyegében a Tiszát nemzetközi vízi úttá nyilvánították. A Ti­szán - Tokajtól a folyó torko­latáig - szabad és nyitott a ha­józás minden ország számára. Kérdésünkre, hogy a folyó uk­rajnai, kárpátaljai szakaszára miért nem terjed ki az egyez­mény, Völner úgy válaszolt, a folyónak az a része hajózás­ra kevésbé alkalmas, és így a transzeurópai közlekedési hálózatba (TEN-T nemzetkö­zi rendszer) nem is kerülhet­ne be. A magyar szakembe­rek a szerb partnerekkel azon dolgoznak, hogy a Tisza integ­rálódhasson ebbe a hálózat­ba. A Duna-Rajna-korridorról készülő tanulmány vizsgálja majd a Tisza Szeged és Tokaj közötti szakaszát. A csongrádi megyeszékhely és a déli határ közötti szakasz jelenleg is ré­sze a TEN-T hálózatnak. A Balatonon a Bahart ha­zai támogatással és saját for­rásból 22 kikötő felújítását és három új hajó beszerzését, to­vábbá hét régi hajó és komp felújítását tervezi 2018-ig. A kormány jóváhagyta a már említett hétmilliárdos támo­gatást. Ugyancsak a kabinet támo­gatásával már az idén elkez­dődik a balatoni hajózás jár­mű- és infrastruktúra-fej­lesztése mintegy kétmilli­árd forintos hazai forrásból, így megújulhat Balatonfüred, Alsóörs, Keszthely, Szántód­­rév, Tihanyrév és Szigliget ki­kötője is. Sz. P. A Lassan elkészül a fenyvesi kikötő is Fotó: Szabó Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom