Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-12 / 266. szám

2016. NOVEMBER 12., SZOMBAT KITEKINTŐ g A diszpécserközpont, ahol m a 104«s hívásokat fogadják. Ha felmerül a stroke gyanúja, azonnal hívni kell a mentőket Stroke esetén az életmen­tés első lépése, hogy aki ilyen helyzettel szembesül, az haladéktalanul hívja a mentőket a 104-es segély­hívó számon. A szakembe­reknek legfeljebb 4,5 órájuk van arra, hogy hatékonyan meg tudják kezdeni a cél­zott terápiát, amivel jó esély­­lyel elkerülhető a maradan­dó károsodás. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Szinte minden napra jut olyan riasztás, ami stroke gyanúja miatt fut be az Országos Mentőszolgálat Tol­na megyei mentésirányítóihoz - mondta Regős Renáta, me­gyei vezető mentőtiszt. Hozzá­tette, hogy a fejlett országokban a stroke a szívinfarktus és a tu­moros megbetegedések után a harmadik helyen áll a vezető halálokok között, és talán min­denkinek a családjában, az is­meretségi körében történt már ilyen megbetegedés. A köznyelvben gyakran em­legetik a stroke-ot szélütésként vagy gutaütésként. - Sokan té­vesen az agyvérzéssel is azo­nosítják, a két kifejezés azon­ban nem ugyanazt a takar­ja - tette hozzá Regős Renáta. Mint mondta, a stroke két nagy típusba sorolható. Az egyik az érelzáródásos, ami az esetek mintegy 80 százalékát teszi ki, míg a vérzéses esetek csu­pán a 20 százalékot közelítik. A stroke következtében vérel­látási zavar jelentkezik, ami miatt az agy nem tudja ellátni a funkcióit. A vezető mentőtiszt kiemel­te, hogy a stroke tünetei rend­kívül változatosak lehetnek, attól függően, hogy a károso­dás az agy mely területét érin­ti, és nem feltétlenül jelentke­zik egyszerre több tünet. Van, hogy csak egy ad okot a gyanú­ra. Egyértelműen figyelmez­tető jel, ha valakinél minden előzmény nélkül beszédzavar, szóformálási nehézség adódik, ha féloldali végtaggyengeség, elernyedés, bénultság jelentke­zik, ha az arc aszimmetrikus­sá válik, a száj elferdül. Szóba jöhet még szédülés, fejfájás és látászavar is, de ezek kevésbé egyértelmű jelek. A tünetek hirtelen, akutan lépnek föl. Regős Renáta azt tanácsolta, hogy aki külső fél­ként ilyen helyzetbe kerül, az kérdezze meg, mit érez a má­sik. Kérje meg, hogy próbál­jon beszélni, hogy emelje fel a karjait, és hogy próbáljon meg mosolyogni. Ha ezek közül va­lamelyik, vagy akár több is ne­hézséget okoz, az a legfonto­sabb, hogy az ember ne essen pánikba, és azonnal tárcsáz­za a mentők 104-es segélyhí­vószámát. Ne az ügyeltet, ne a háziorvost hívja! Lényeges, hogy a telefonáló nyugodt tud­jon maradni, hogy pontosan el tudja mondani a mentésirányí­tónak, mit lát, mit tapasztal. A mentők megérkezése után pedig legyen együttműködő, segítse a munkájukat. Nehezebb a helyzet akkor, ha nem a rosszullét első per­ceiben, hanem csak később ta­lálunk valakit szélütéssel, hi­szen nem tudni, mikor szen­vedte azt el. Aki eszméletlen, azt meg kell próbálni stabil oldalfekvésbe helyezni, vagy legalább a fejét oldalra fordí­tani, hogy a légútjai szaba­dok maradhassanak. Ha vala­kit egymagában ér a gutaütés, és még van ereje, megpróbál­hat maga mentőt hívni, vagy környezetében jelezni valaki­nek a bajt.- A stroke alattomos, félel­met keltő betegség, és sokszor nem látványosak a tünetei, ezért kell nagyon komolyan venni. Laikusként pedig az életmentés első lépése a men­tők hívása - emelte ki a vezető mentőtiszt. Verseny az idővel A szakembereknek legfel­jebb 4,5 órájuk van arra, hogy hatékonyan meg tudják kezdeni a célzott terápiát.- Ha ebből kicsúszunk, nő a maradandó károsodás esé­lye. Gyanú esetén ezért is na­gyon fontos a mentők azon­nali hívása - hangsúlyozta Regős Renáta. A mentők a kiérkezés után elkezdik a tü­neti kezelést, közben pedig a kórház sürgősségi osztályát is értesítik arról, hogy hama­rosan beszállítanak egy stro­­ke-gyanús beteget. Mire be­érnek, már minden elő van készítve ahhoz, hogy fel le­hessen állítani a pontos di­agnózist, a célzott kezelés pedig már a kórházban foly­tatódik. - Versenyt futunk az idővel, és a túlélés esé­lyét növeli a mielőbbi segít­ség - mondta a vezető men­tőtiszt, hozzátéve, hogy Tol­na megyében nagyon gördü­lékeny a kórházakkal való együttműködés. Nem csak az időseket fenyegeti A stroke előfordulásának kocká­zatát számos rizikótényező be­folyásolja. Ilyenek a társbeteg­ségek, például a szív- vagy a cu­korbetegség, az érelmeszese­dés, de az életmódbeli ténye­zők is hozzájárulhatnak a beteg­séghez. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz, a túlsúly, a mozgáshiány és az egészségtelen étkezés is növe­li a stroke kockázatát. Ugyanak­kor közre játszhatnak az örökle­tes tényezők is. A vezető mentőtiszt arra is ki­tért. hogy tévhit, miszerint csak az időseket fenyegeti a szél­ütés veszélye. Mint mondta: tény, hogy nagyjából 60 év fölött megnő a veszély, mivel az idő előrehaladtával nagyobb esély­­lyel fordulnak elő társbetegsé­gek. Ám a stroke-kal érintett be­tegek egynegyede 60 év alatti, és akár már 30 év alatt is előfor­dulhat szélütés. Regős Renáta beszélt az „Érte­tek!’’ projektről is, amellyel álta­lános és középiskolásokat szó­lítottak meg. A programot me­gyénk több városában megren­dezték már, és a baleset-meg­előzési bemutatót minden eset­ben a stroke-ellátásról és -pre­vencióról szóló kötetlen előadás előzte meg. A vezető mentőtiszt szerint ezek a programok hozzá­járulhatnak ahhoz, hogy egy kri­tikus helyzetben a fiatalok tud­ják, mi a teendő. TRAFFIPAX Német, török, olasz iskolákkal dolgoznak együtt Iskolai együttműködés SZOMBAT 09:00-1100 Szekszárd, Keselyűsi u. 20. 12:30-14:00 6-os főút 127. km 14:3016:00 6-os főút 133. km 16:3017:30 60s főút 136. km 18:0019:00 60s főút 145. km 05:0007:00 Bátaszék. Budai utca 90. 09:15-1115 M6 jobb 153. km 16:3018:30 M6 bal 153. km 213023:30 55ÖS főút 120. km 09:001130 M6 bal 111. km 13:0015:30 M6 jobb 108. km 16.0019:00 M6 bal 134. km 090010:00 60s főút 145. km 15:3018:30 Szekszárd, Keselyűsi u. 20. 20:0023:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 05:3007:30 Paks, Elkerúlő út Dunacent 09:3011:30 60s főút 107. km 13:3015:30 60s főút 93. km 17:3019:30 60s főút 82. km 210022:00 60s főút 100. km 04:0006:00 61-es főút 60. km 08:001100 65-ös főút 53. km 14:0016:00 Pincehely, Kossuth L u. 14. 17:0018:00 61-es főút 47. km VASÁRNAP 04:0006:00 66ösfőút 37 km 05:0007:00 M6 jobb 164. km 05:0007:00 60s főút 113. km 08:0011:00 61-es főút 46. km 09:001100 Nagymányok, Petőfi u. 112. 09:0011:30 M6 bal 91. km 09:15-11:15 M6 jobb 164. km 09:301130 60s főút 120. km 10:0012:30 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 13:0015:00 Bonyhád, Cikói út 33. 13:0015:30 M6 bal 119. km 13:3015:30 M6 jobb 153. km 13:3015:30 60s főút 100. km 13:3017:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 14:0016:00 Tamási, Belátó u. 3. 15:3016:30 56102-es mellékút 2. km 16:0019:00 M6 bal 108. km 16:3018:30 Bátaszék, Budai utca 90. 17:0018:00 65ösfőút24. km 17:0018:30 Bonyhád, Rákóczi u. 144. 17:3019:30 60s főút 82. km 18:0020:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 21:0023:00 60s főút 93. km BONYHÁD A Vörösmarty általá­nos iskola 10.500 eurót (jelen­legi árfolyamon megközelítő­en 3,2 millió forintot) nyert az Európai Unió támogatásával, a Tempus Közalapítványtól az Erasmus-*- program keretében nemzetközi együttműködésre az idei és a következő tanévre. A projektben német, török és olasz általános iskolákkal dol­goznak együtt - jelentette be Bábelné Rein Mária. Az intéz­mény vezetője a nyitó rendezvé­nyen kifejtette, a projekt célja, hogy hozzájáruljon a közokta­tás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimen­zióját, illetve segítse a nyelvta­nulást. A program a pedagógusok számára lehetőséget nyújt arra, hogy fejlesszék a szakmai kész­ségeiket és európai partnerek­kel dolgozzanak együtt. Támo­gatja a jó példák megosztását és az innovatív megoldások kipró­bálását, valamint az iskolán kí­vüli szereplőkkel, szülőkkel, ci­vil szervezetekkel, önkormány­zattal való együttműködést - tette hozzá Horváthné Bék Má­ria, a projekt koordinátora. A partnereikkel közösen kidolgo­zott projekt jelképes címe: „Egy fedél alatt élünk”. A céljuk ket­tős: az első évben a tanulók, ta­náraik segítségével megismerik egymás városának, országának jellegzetes épületeit, a második évben pedig az épületekben la­kó emberekre koncentrálnak, hogy élnek a mindennapokban, milyen hagyományokat őriz­nek. A projekt második évében közös házat (makettet) építenek, amelyhez mindegyik partneror­szág elkészíti a maga házrészét. A Vörösmarty iskola a német ki­sebbség hagyományainak őrzé­sét helyezi középpontba. A projekt első tevékenysége egy az „Egy fedél alatt élünk” témához kapcsolódó lógó ter­vezése volt, valamint egy kis­­filmet is készítettek Bonyhád jellegzetes épületeiről. Utóbbit magukkal viszik majd az első projekttalálkozóra, Treuchtlin­­genbe. H. É. PROGRAMSOROLÓ SZOMBAT MOZI Bölcske: Pizsamaparti (svéd csalá­di vígjáték), 16 óra. Titkok és vallo­mások (olasz-fr. thriller), 18 óra. In­ferno (am. misztikus thriller), 20.30. Szekszárd: Belle és Sebastian - A kaland folytatódik (fr. kalandfilm), 15 óra. Doktor Strange (am. ka­landfilm), 2D 17 óra és 3D 19 óra. MÁRTON NAP Szekszárd Béla király tér: bohóc műsor, 10.30. Csurgó zenekar koncert, 11.30. A Buborék együt­tes interaktív koncertje, 13 óra. A Szekszárdi Mozgásművészeti Stú­dió fellépése, 14.30. Kovács Ger­gő koncertje, 15 óra. A Dolce Dan­ce Tánciskola bemutatkozása, 16 óra. Mamin Baba hordozós latin fitnesz, 16.30. Happy Street Band koncert, 18.45. Wolf Kati koncert, 21 óra. The Stinky Rodders kon­cert, 22 óra. Funky party, 23 óra. KIÁLLÍTÁS Bogyiszló Vadászház: A vándorló fák nyomában című fotókiállítást Ju­hász Eszter nyitja meg, közreműkö­dik Bódai-Soós Judit (vers), 13.30. A kiállítás november 18-ig látható. BORÜNNEP Dombóvár-Gunaras Camping ét­terem: a boros standok nyitása, kulturális programok: klarinét szó­ló, néptánccsoportok és bordalok, 15 óra. Borkóstolás szakszerűen a Kertbarát Egyesület kalauzolásá­val, 16 óra. Az Alte Herren Blaska­pelle fúvószenekar koncertje, 18 óra. Kézműves foglalkozás a Szép­teremtő Kalákával 15-17 óráig. ÚJBORÁLDÁS Paks Sárgödör tér: a program 15 órakor kezdődik. Ökumenikus új­­boráldás, a Paksi Városi Vegyes­kar és a Bartina zenekar lép fel, majd kóstolásra is lehetőség lesz. ÉVFORDULÓ Paks Csengey D. Kulturális Központ 10. születésnapját ünnepli a Csám­pai Country Road Club, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Az önbizalom Gy pont­ja. Önbizalomturbó Jakab Gyöngyi nőismereti trénerrel, 15.30. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Pizsamaparti (svéd vígjá­ték), 16 óra. Titkok és vallomások (olasz-francia thriller), 18 óra. Infer­no (am. misztikus thriller), 20.30. Szekszárd: Belle és Sebastian - A kaland folytatódik (fr. kalandfilm), 15 óra. Doktor Strange (am. ka­landfilm), 2D 17 óra és 3D 19 óra. OROSZ NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Paks Csengey Dénes Kulturális Központ: orosz dalok és néptánc, versek, harmonika bemutató, zon­goradarabok, tatár tánc 11 órától. SZÍNHÁZ Tolna Kulturális Központ: vidám jelenetek Karinthy Frigyes, Hel­­tai Jenő, Rejtő Jenő és Nóti Károly műveiből, 17 óra. NÉPMŰVÉSZETI ROMA­MAGYAR FESZTIVÁL Decs Faluház: fellépők 11 órá­tól: zenés-táncos produkciók 11 órától. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-34 cm, Paks 110 cm, Dombori 139 cm, Árvízkapu 514 cm, Baja 238 cm. A Sió Palánknál 213 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom