Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-09 / 263. szám

2016. NOVEMBER 9., SZERDA KITEKINTŐ g A legjobb, ha meg tudjuk akadályozni a veszélyes helyzetek kialakulását Jobb Az alaptörvény és a Bünte­tő törvénykönyv rendelkezé­sei szerint is mindenkinek joga van az ön- és vagyonvé­delemhez. Viszont ha tettle­­gességre kerülne a sor, ér­demesebb kitérni. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu TOLNA MEGYE - A jogszabályok lehetővé teszik, hogy mindenki megvédje magát, valamint java­it, viszont lényeges kérdés, hogy képesek-e erre - hangsúlyoz­ta Huszti Gábor, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószó­vivőjétől jogos ön- és vagyonvé­delemmel kapcsolatban. A táma­dók általában olyan áldozatokat szemelnek ki, akik fizikai adott­ságaiknál fogva kiszolgáltatot­tabbak egy ilyen helyzetben. Gyermekek, nők, idős szemé­lyek gyakrabban válnak ilyen bűncselekmények áldozatává. kitérni, mint ellenállni A rendőrség tapasztalatai szerint mindenki a saját habi­tusa, fizikai és mentális adott­ságai szerint reagál az ilyen kri­tikus helyzetre. Jó esetben elri­asztják az elkövetőt és tárcsáz­zák a 112-es segélyhívót, de nem ritka, hogy először a hoz­zátartozójukat hívják fel. Nagy probléma, amikor későn jut a rendőrség tudomására az eset, az a nyomozást és a későbbi el­járást is megnehezítheti.- Ha sértettnek lehetősége van arra, hogy elkerülje a fi­zikai összetűzést, akkor tegye azt, ne kockáztasson - java­solta Huszti Gábor, hozzátéve, hogy nem lehet előre kiszámí­tani egy ilyen konfliktus ki­menetelét. A támadó zsebéből akár egy addig nem látott ve­szélyes eszköz is előkerülhet, de a saját önvédelmi eszközét is a sértett ellen fordíthatják, ha nem rendelkezik megfele­lő felkészültséggel. Ha valaki TTgi líElSrSiiHiF s mm A jogos védelemről a Btk. is rendelkezik Az alaptörvény szerint minden­kinek joga van a személyi biz­tonságához, és ahhoz, hogy a személye, illetve a tulajdo­na ellen intézett vagy az eze­ket közvetlenül fenyegető jog­talan támadást elhárítsa. A jo­gos védelemről a büntető tör­vénykönyv is rendelkezik. így elmondható, hogy nem bünte­tendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy má­sok személye, javai vagy a köz­érdek ellen intézett, illetve eze­ket közvetlenül fenyegető jog­talan támadás elhárításához szükséges. A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védeke­ző életének kioltására is irá­nyúlt volna, ha azt személy el­len. éjjel, fegyveresen, felfegy­verkezve vagy csoportosan kö­vetik el. illetve az a lakásba, éjjel, fegyveresen, felfegyver­kezve vagy csoportosan törté­nő jogtalan behatolás, vagy az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jog­talan behatolás.­bajba kerül, hangosan hívjon segítséget - gyakran ez önma­gában is elriasztja a támadót -, értesítse a rendőrséget. Je­gyezze meg az elkövetés körül­ményeit, figyelje meg a tettest, hogy később minél pontosabb személyleírást adhasson. Ha járművel közlekednek, akkor jegyezze fel a rendszámot, a tí­pust és a jármű színét. Ugyan a jogi szabályozás szerint a meg­támadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől, minden­képpen ajánlatosabb ezt ten­nie, ha arra kerül sor. Nem büntethető az, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető fel­indulásból lépi túl. Ugyanak­kor a hatóság ilyen esetben is részletesen kivizsgálja a kö­rülményeket, hogy a jogos vé­delmi helyzet biztonsággal ki­mondható legyen. Elsődleges az élet és a tes­ti épség megóvása, ezért a leg­fontosabb, hogy előzzük meg az ilyen eseteket. Bizonyos nap­szakokban kerülni kell az ut­cán való egyedüli közlekedést. A szülők kísérjék el a gyerme­ket, és iskola után menjenek ér­tük. A fiatalok hétvégén éjsza­ka kérjék hozzátartozóik segít­ségét a szórakozóhelyekre való közlekedéshez, vagy használ­janak taxit. Végtelen hosszú a lista, amely azokat a fogásokat tartalmazza, amivel elkerül­hetjük a veszélyes helyzeteket. Visszatapsolták a D.s.D. gáláját Nem egyszerű bemutatót, igazi show-t csinált a Destiny’s Dancers PAKS A D.S.D., azaz a Destiny’s Dancers Tánccsapat gáláján olyan nagy volt az érdeklődés, hogy november 27-én ismét megtartják. Bor Andrea, a fia­tal csapat ifjú vezetője azt mond­ta, idén a korábbiaknál is jobban odatették magukat, mert időköz­ben szép eredményeket értek el hazai és nemzetközi versenye­ken, ezért úgy gondolta, hogy ennek a gálaműsorban is tükrö­ződnie kell. - Nem egyszerű be­mutatót akartunk, hanem igazi showt - mondta. A visszajelzé­sek szerint ez sikerült.- Mindig is imádtam a fellé­péseiket, de amit ma nyújtot­tak, azt nem lehet szavakba öl­teni. Ma este egy gálára indul­tunk, de egy olyan show műsor­nak voltunk fül-és szemtanúi, ami egy nemzetközi színpadon is példaértékű lehetne - mond­ta egy D.S.D.-S anyuka. Adorján­ná Knábel Tünde azt is elárulta, amikor egyik fia, Levi két éve az­zal állt elő, hogy hip-hopot akar táncolni, nem voltak elragadtat­va, sőt kicsit húzták is az időt, hátha csak fellángolás. Azóta már két gyermekéért szorít a né­zőtérről a D.s.D. fellépésein. A mostani alkalommal Bor Andrea egy „igazán extra, fiata­los és szórakoztató” táncgála ke­retein belül szerette volna bemu­tatni lépésről lépésre, hogy mi­lyen az, amikor „különböző stí­lusú és korosztályú táncosok ha­talmas odaadással, szenvedél­lyel és precizitással eggyé vál­nak a színpadon, ezzel egy mi­nőségi táncelőadást teremtve”. A tépésről lépésre címet viselő előadáson különböző korok tán­cait vették sorra, majd bemutat­ták azokat a koreográfiákat is, amelyeket nyári fellépéseik kö­zönsége és az Európa Bajnok­ság zsűrije is láthatott. Andrea elmondta, hogy hetven táncosa van a csapatnak, akik a gálán egytől-egyig ott voltak. Hozzá­tette, úgy gondolja, komoly igény van a különböző tánccsoportok­ra, mert egyre többen tisztában vannak azzal, hogy a tánc a moz­gás, az önkifejezés és a közös­ségépítés kiváló eszköze. Vida T. PROGRAMSOROLO 3L VERADAS MOZI SZEKSZÁRDI Trollok (amerikai ani­mációs kalandfilm), 2D 15 óra és 3D 17 óra. Lángelmék (amerikai ak­ció-vígjáték), 19 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD Babits Mihály Kulturá­lis Központ: a Bárka Művészeti Sza­lon 20 éves, jubileumi kiállítása. Kö­szöntőt mond Farkas János megbí­zott igazgató, a kiállítást Lönhárd Fe­renc nyitja meg, közreműködik az At­lantis zenekar, Juhász Diána (ének) és Víghné Székely Rózsa (vers). A tár­lat december 2-ig látogatható. EGÉSZSÉGHÉT BONYHÁD Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: Gyógyulástörténet - Szénási Katalin Acces Bars terapeu­ta és Bézsenyi Ildikó Acces Bars fa­­ciliátor, speciális életviteli tanácsadó tréner, holisztikus oktató előadása, 17 óra. Gyakori mozgásszervi prob­lémák és kezelési alternatíváik - Ba­ronek Béla gyógytestnevelő, termé­szetgyógyász előadása, 18.30. ELŐADÁS BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Önismeret az irodalom se­gítségével - Bodainé Csernik Mari­anna biblioterapeuta előadása, 17 óra. SZEKSZÁRD Wosinsky Mór Megyei Múzeum, könyvtárterem: Fejezetek a 120 éves Garay János Gimnázium történetének első száz évéből - Zen­­tai András, nyugalmazott gimnázium­igazgató előadása, 15 óra. NÉPFŐISKOLA TENGELIC Faluház: Családom és a holokauszt - László Boldizsárné elő­adása, 17 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI BÖLCSKE: Pizsamaparti (svéd csa­ládi vígjáték), 16 óra. Titkok és val­lomások (olasz-francia thriller), 18 óra. Inferno (amerikai misztikus thril­ler), 20.30. SZEKSZÁRD Doktor Strange (ame­rikai kalandfilm), 2D 17 óra és 3D 19 óra. HÉTTORONY FESZTIVÁL KAKASD Faluház: „Elfelejtett ősök árnyai" kiállítás Nagy Mari és Vidák István textilművészek, valamint ifj. Vidák István és Vidák Anna nemez­készítők munkáiból. Megnyitja And­­rásfalvy Bertalan néprajzkutató. Tö­rök Tilla zenekara és Szlama László koncertje, 18.30. A Vujicsics együt­tes koncertje, 19.30. KIÁLLÍTÁS TOLNA MAG-Ház: Móser Zoltán „Fák és falak” című kiállításának megnyi­tója, 17 óra. Közreműködnek a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Szí­nes Mimes színjátszó körének diák­jai és Pókai Eszter (vers). KÖZKINCS SZABADEGYETEM PAKS Csengey Dénes Kulturális Központ: Szuperérzékeny gyermek­kel más - Ambró Judit mentálhigié­nés, kommunikációs tréner előadá­sa, 18 óra. SZERDA Bátaszék Művelődési Ház 9.00- 16.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00- 14.00 Bonyhád Széchenyi Általános Iskola 14.00-17.00 TRAFFIPAX 04:0006:00 65ÖS főút 49. km 05:0006:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 05:000700 6-os főút 113. km 0800-1100 61-as főút 63. km 09:0011:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09:001130 M6 jobb 91. km 09:001200 Várdomb, Kossuth u. 50/A 09:301130 ____55äs főút 120. tan 09:3011:30 Oos főút 100. km 12:301400 Gos főút 127. km 13:0015:30 M6 jobb 111. km 13301530 Oos főút 93. km 13:3015:30 M6-os jobb 153. km 14001600 6508 főút 53. km 14:0017:30 Szekszárd, Tartsayu. 2. 14301600 Oos főút 133. km 16:0018:00 MOos jobb 164. km 16:001900 M6 bal 108. km 16:3017:30 6os főút 136. km 17001800 ______61-es főút 70. km 17:3019:30 6-os főút 100. km 18:001900 6-os főút 145. km 21:0023:00 6-os főút 120. km 21:3023:30 55-os főút 120. km VÍZÁLLÁS 1 A Dunán tegnap reggel 7 órakor: | Dunaföldvár-104 cm, Paks 30 cm, Dombori 51 cm, Árvízkapu 435 cm, Baja 158 cm. A Sió Palánknál 198 cm. PAKS Két héten át a Csengey Dénes Kulturális Központ előterében látható a Tolna Megyei Katasztrófavé­delmi Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság vándorkiállítása, amelynek célja, hogy fel­hívja a figyelmet a kéménytüzek veszélyeire, ráirányítsa a figyelmet a megelőzés fontosságára. Dr. Háber­­mayer Tamás igazgatóhelyettes a személyes felelősségről a tegnapi megnyitón azt mondta, tablók is bizo­nyítják, egy egész családot tönkretehet egy meghibásodott készülék vagy a kellő figyelem hiánya. Csak, ha használni is tudják Önvédelmi célból a kiskereske­delmi forgalomban megvásá­rolható eszközök alkalmazása is hatékony lehet, de csak ak­kor, ha a felhasználója megfe­lelő felkészültséggel rendelke­zik. A biztonsági eszközöket for galmazó üzletek polcain kap­ható eszközök széles választé­ka kapható. Az eladók a hasz­nálatról, a kockázatokról is fel­világosítják az érdeklődőket. Al­kalmas lehet a paprikaspray, a különböző riasztó eszközök és megfelelő engedély birtokában akár gáz riasztó pisztoly is tart­ható. Nem tarthatóak közbiz­tonságra különösen veszélyes eszközök, amelyekről külön jogszabály rendelkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom