Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-09 / 263. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2016. NOVEMBER 9., SZERDA Míves táblákkal köszöntik az érkezőt DÖBRÖKÖZ Köszöntő táblákat avattak szombaton Döbrökö­­zön, a falu két „bejáratánál”. Az ünnepség résztvevőit Far­kas Róbert alpolgármester kö­szöntötte. Mint mondta, egy falutábla sokat elárul a köz­ségről és az ott élő emberek­ről. A döbrököziekről azt mu­tatják az új köztéri alkotások, hogy a faluban rend van, élet van és vendégszerető emberek lakják. A táblákon megjelennek a település jelképei, utalva ar­ra, hogy a döbrököziek büsz­kék elődeikre, és tisztelik a hagyományaikat. A kő alap a Werbőczy várromot ábrázolja, a tölgyfából kifaragott táblán a község címere látható, körü­lötte pedig két liliomszál, ame­lyek a falu templomára és így a község védőszentjére, Szent Imre hercegre is utalnak. A táblák avatását ezért is időzí­tették Imre napjára. A másik oldalon a templom körvonalai láthatók, és a „Visszavárunk” felirat olvasható. A táblákat Ábrahám Zsolt kőműves és Milkovics lenő fafaragó készítette, az anyagi forrást az önkormányzat biz­tosította. A beszédet követően galam­bokat röptettek, majd Buko­­vics István plébános megál­dotta a köszöntőtáblát, és vers, valamint ének hangzott el. Az ünnepség végén forró itallal kínálták a megjelenteket. H. E. Az illyés-nappal megkezdődött kedden a PTE Kultúratudomá­nyi, Pedagógusképző és Vidék­­fejlesztési Karán a tudomány hónapja rendezvénysorozata. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@partner.mediaworks.hu SZEKSZÁRD A tudományos bi­zottság ünnepi ülésén, a hall­gatóság nyilvánossága előtt Prof. Dr. Horváth Béla dékán nyitotta meg az Illyés-napot, hangsúlyozva a tudomány je­lentőségét és nem túl bőkezű támogatását. Majd átadta a szót a kar új díszdoktorának, Prof. Dr. Ekkenhard Nuissl von Re­innak, akit a PTE szenátusa ma avat díszdoktorrá Pécsett. A professzor előadásában a pedagógusképzés új útjairól és az európai képző intézmé­nyek együttműködéséről szólt, majd az idén habilitált oktatók dr. habil Németh Balázs az ösz­­szehasonlító felnőtt tanulási és oktatási kutatások új útjairól, dr. habil Koltai Zoltán pedig a területi versenyképesség ma­gyarországi megítéléséről tar­tott előadást. A hagyományoknak megfe­lelően bemutatták az Illyés-na­­pon a KPVK Tudományos Köz­lemények legújabb, immár XIII. kötetét, a beszélgetést Dr. habil Nagy Janka Teodóra álta­lános és tudományos dékán he­lyettes, a tudományos bizott­ság elnöke vezette. Kérdésünk­re elmondta, hogy a kötet ma­gyar, angol és német nyelven jelent meg. A korábbiakhoz ké­pest változott, amennyiben a közös kar kiadványa, amely­ben nemcsak a kar, hanem az egyetem más oktatói is szere­pelnek benne aktuális témák­kal. Megtartották azt a hagyo­mányt, hogy az írások az adott év tudományos tevékenyégéről számolnak be, és hogy azok az oktatásban is használhatóak. Idén is megjelentek a korábbi kötetekben is szereplő törzs­publikálók. Az írások végén az idei kötetben is rövid összefog­laló olvasható a szerzők mun­kásságáról. A rendezvényen Üvegvilág címmel emlékműsorral adóz­tak a 114 éve született Illyés Gyula előtt. A zenés irodalmi összeállítást a Tehetséges Hall­gatók Zenekara mutatta be, amelynek művészeti vezetője Tancz Tünde mesteroktató. Vé­gezetül megkoszorúzták a kar aulájában a költő plakettjét és a parkban álló Illyés Gyula szob­rot. A koszorúzáson a költő ne­vét viselő intézmények, a város és a civil szervezetek képvise­lői is részt vettek. Bukovics István plébános áldotta meg a köszöntőtáblát Minden fiatal számára példa lehet Kolonics György Emléktárlatot nyitottak PAKS Minden fiatal számára példa lehet Kolonics György - hangzott el az emlékére létre­hozott kiállítás paksi állomá­sán. Tizenhetedik helyszíne a Paksi Energiaház a legendás kenus emlékkiállításának. A házban pedig ez az első ilyen program az egy hónappal ez­előtti avatása óta. A működ­tető egyesület alapítója, Koz­­mann György azt mondta, már a tervezés során szándéka volt, hogy elsők között éppen ezt a kiállítást hozzák el, hi­szen Kolonics Györgytől a kö­zösen elért szép sikereken túl is sokat kapott, amelyek pá­lyafutását, életét a mai napig meghatározzák. Dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó is kiemelte Kó­ló sportolói és emberi nagy­ságát. Hangsúlyozta, minden fiatalnak érdemes végignéz­ni a tárlatot, érdemes megta­nulni azt az alázatot, ami Ko­lonics Györgyöt jellemezte, akinek szerénysége úgy nőtt, ahogy egyre magasabbra ke­rült, s aki minden győzelem után ugyanaz az ember tudott maradni. A kiállítást gondozó alapítvány mostani vezetője, Csabai Edvin arról szólt, hogy ő mit kapott Kolonics György­től. Mint elmondta, sokan hi­szik, hogy a sikér csak ma­gasztos pillanatokból áll, mi­közben sok könny, fájdalom és csalódás kíséri, sok lemon­dást kíván. - Engem ezeken a nehézségeken Kóló segített át a jelenlétével, példájával - fo­galmazott. Kozmann György egyko­ri edzője, Sziklenka László is méltatta a fiatalon elhunyt ki­váló sportolót, de arra is ki­tért, hogy a sportnak köszön­hetőek Kozmann György az élet más területén elért sike­rei is, hiszen ott tanulta meg a küzdeni tudást, kitartást. Kozmann György elmond­ta, hogy a Dél-dunántúli Köz­lekedési Központ Zrt. közre­működésével a paksi iskolá­sok szervezett keretek között láthatják a tárlatot, amely há­rom héten keresztül fogadja az érdeklődőket a Paksi Ener­giaházban. Vida T. Sziklenka László edző is méltatta a fiatalon elhunyt kiváló sportolót, Kolonics Györgyöt HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom