Tolnai Népújság, 2016. augusztus (27. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-08 / 185. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. AUGUSZTUS 8., HÉTFŐ Játékosan tanultak németül 80NYHÁD Átlagosan 14 fős létszámmal zajlott le múlt héten a Solymár Imre Váro­si Könyvtár német tábora. Matisz Nóra könyvtárostól megtudtuk, az alsó tagoza­tos gyerekek délelőttönként német nemzetiségi tanárok­kal játékos foglakozások ke­retében mélyíthették el, bő­víthették ismereteiket. Dél­után pedig kézművesedhet­­tek, játszótéren, könyvtári programokon tölthették ide­jüket az ifjak. H.É. Kolléganőjétől lopott egy nő SZIKSZÁRD A Szekszárdi Rendőrkapitányság eljárást folytatott lopás megalapo­zott gyanúja miatt egy me­dinai lakos ellen. A rendel­kezésre álló adatok alap­ján a 31 éves nő áprilisban egy szekszárdi óvoda közös használatú szekrényében elhelyezett pénztárcából készpénzt tulajdonított el. A rendőrök a nyomozás ered­ményeként a medinai nőt gyanúsítottként hallgatták ki, amelynek során a bűn­­cselekmény elkövetését be­ismerte. A rendőrség a nyo­mozást lezárta, az ügy irata­it az illetékes járási ügyész­ségnek a napokban vád­emelési javaslattal átadta. V. M. Fél százalékkal több a gazdálkodó TOLNA MEGYE Az év első fe­lében megyénkben a KSH adatai szerint 38.300 gaz­dasági szervezet rendelke­zett székhellyel, 0,5 száza­lékkal több mint egy évvel korábban. A kilenctizedüket kitevő vállalkozások száma 0,6 százalékkal bővült, a 7,4 százalékot képviselő non­profit szervezetek köre 0,5 százalékkal, az 1,1 százalé­kos részesedésű költségve­tési szervezeteké 0,7 száza­lékkal csökkent. V. M. Negyedszázada vigyázzák a Tolna megyei települések biztonságát a polgárőrök. A 25 éves jubileumot a pati­nás városban, Bátaszéken ünnepelték meg szombaton a megyei polgárőrnap kere­tében. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu BÁTASZÉK A sportpályán meg­tartott rendezvényen a házi­gazdák nevében dr. Bozsolik Róbert köszöntötte a résztvevő­ket. Mint elhangzott, megtisz­teltetés a város számára, hogy itt náluk tartják a jubileumi Kiemelkedő polgárőr tevékeny­ségért és a polgárőr munkát se­gítő tevékenységért a Polgár­őr Érdemkereszt arany fokoza­tában részesült Király Gábor, a Dombóvári Polgárőr Egyesület elnöke, dr. Bozsolik Róbert, Bá­­taszék polgármestere, dr. Vas Já­nos rendőr százados, a Bátaszé­­ki Rendőrőrs őrsparancsnoka. A Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát kapta: Kardos József, a Felsőnyéki Polgárőr Egyesü­let elnöke, aki jelenleg a határon teljesít szolgálatot, Ferencz Jó­zsef né, Bátaszék Város Polgár­őr Egyesületének gazdasági ve­zetője, Tóthi Attila, az Regszem­cséi Polgárőr Egyesület elnök­rendezvényt. Köszönet illeti a polgárőröket, akik szabadide­jüket áldozzák fel azért, hogy a lakosság biztonságban lehes­sen, és köszönet a polgárőrök családjainak, akik ezt támo­gatják. A polgármester végeze­tül kellemes és tartalmas idő­töltést kívánt a résztvevőknek. A lakosság, az önkormányza­tok és együttműködő partnere­ink tudják, hogy a polgárőrség­re lehet számítani - mondta be­szédében Széles János. A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének (TMPSZSZ) el­nöke köszönetét mondott a kor­mánynak, a Belügyminiszté­riumnak, az Országos Polgár­ségi tagja, Kun Sándor, a Pak­si Polgárőr Egyesület alelnöke. A Polgárőr Érdemkereszt bronz fo­kozatában részesült Kamensz­­ky Tamás (Bátaszék Város Pol­gárőr Egyesülete) és Nagy Dezső Gyula (Felsőnyéki Polgárőr Egye­sület). OPSZ elnöki dicséretben és jutalomban részesült Farkas András, Bátaszék Város Polgár­őr Egyesületének elnöke. A Tol­na Megyei Rendőr-főkapitány­ság által adományozott „Közle­kedésbiztonság terén nyújtott ki­váló munkájáért' elismerést Kö­kény András István, a Sióagár­di Polgárőr Egyesület elnöke, a TMPSZSZ közlekedési munkabi­zottságának elnöke vette át. őr Szövetségnek (OPSZ) és az önkormányzatoknak, amiért mindenben támogatják és el­ismerik munkájukat. ígéretet tett arra, hogy a jövőben ugyan­úgy számíthatnak rájuk, ahogy eddig. Dr. Kovács Zoltán megyei rendőrfőkapitány-helyettes el­ismerését fejezte ki és köszöne­tét mondott a polgárőrök mun­kájáért, amelynek része van abban, hogy a megyében az elmúlt évben szinte példátlan mértékben csökkent a bűncse­lekmények száma. A rendezvé­nyen jelent volt dr. Túrós And­rás OPSZ elnök képviseletében Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke. Mint beszédében el­hangzott: a Tolna megyei pol­gárőrség országos szinten nem a legnagyobb létszámú, de min­dig is azok közé tartozott, akik­re eredményeik okán oda kell figyelni. Fontos, hogy a polgár­őr eszmeiség fennmaradjon, és még sokáig dolgozhassanak si­keresen a közösség érdekében. A szombati nap azonban nem a munkáról, hanem a baráti ta­lálkozásról, a kikapcsolódásról szólt. A bátaszék i sportpályán a polgárőrökre és családjukra számos érdekes program várt: bemutatók, folklórműsor, gyer­mekprogramok és különböző versenyek. Fizethet a verekedős nyugdíjas SZEKSZÁRD Garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség egy 71 éves szekszárdi férfi el­len, tájékoztatta lapunkat dr. Páli Péter, a Tolna Megyei Fő­ügyészség eseti sajtószóvivője. A vádlott tavaly augusztus­ban az esti órákban Szekszár­­don, a Bor utcában közlekedett személygépkocsijával. Az utcá­ban járda nincs kiépítve, ezért a 42 éves férfi sértett a mur­vás-földes úton sétált két kis­lányával. A 28 hónaposat baba­kocsiban tolta, 8 hónapos gyer­mekét pedig a hátára erősített babahordozóban vitte. Már messziről észrevette, hogy a személygépkocsi nagy sebes­séggel közeledik feléjük, ezért kezével jelezte a sofőrnek, hogy lassítson. A vádlott er­ről tudomást sem véve haladt tovább, ezért amikor a jármű melléjük ért, a sértett figyel­meztetésképpen ráütött egyet az autó tetejére. A vádlott né-Az ügyészség pénz­­büntetés kiszabá­sát szorgalmazza. hány méterrel odébb megállt, a sértett pedig rögzítette a ba­bakocsit és a jármű felé indult, hogy megkérje a vádlottat, ne száguldozzon az egyébként is igen keskeny utcában. A férfi azonban szó nélkül rátámadt a sértettre, és többször derék­tájékon rúgta. A megtámadott a kezével próbálta elhárítani a rúgásokat, miközben kiabálva kérlelte a vádlottat, hogy hagy­ja békén, mert egy kisgyermek van a hátára kötve. Miután a vádlott beült a gépkocsiba és távozni akart, a sértett igye­kezett ezt megakadályozni oly módon, hogy rácsukta a jár­mű ajtaját a még kint lévő lá­bára. Erre ő kilökte az ajtót, ki­szállt az autóból, és nagy erő­vel, többször meglökte a sér­tettet, aki könnyű, horzsolásos sérüléseket szenvedett. A vád­lott erőszakos magatartásával csak a szomszédok felszólítá­sára hagyott fel. A kihívóan közösségelle­nes, másokban megbotránko­zást keltő magatartást tanúsí­tó, büntetlen előéletű vádlottal szemben az ügyészség pénz­­büntetés kiszabását szorgal­mazza. 1.1. Polgárőrök a kezdetektől fogva 25 éves kiemelkedő polgár­őr munkájáért a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsé­ge (TMPSZSZ) elismerését kap­ták a kővetkezők: Kítanits La­jos (Teve!), a TMPSZSZ tiszte­letbeli elnöke. Szalai József (Ér­tény. a polgárőr egyesület el­nöke). Rohmann György Wil­son (Bátaszék). Bencs Vilmos (Bátaszék). Wetzl Ádám (Báta­szék). Hagyánek József (Dom­bóvár). Nagy Sándor (Dombó­vár). Balassa Ernő György (Dom­bóvár). Gárdi Győrgyné (Kötesd). Gárdi György (Kölesd, a polgár­őr egyesület elnöke). Borza Fe­renc (Kölesd). Kern János (Duna­­földvár), Linka József (Dunafőld­vár), Czobor Péter (Dunaföldvár), Széles Sándomé (Dunaföldvár), Hermanovszky Ferenc (Duna­­földvár). Debreczeni Sándor (Du­­naszentgyörgy), Fenyves Ferenc (Dunaszentgyörgy). Nagy Fe­renc (Dunaszentgyörgy). Szabó Ferenc (Dunaszentgyörgy), Mül­ler János (Kismányok). Soós An­tal (Kismanyok. a polgárőr egye­sület elnöke) és Széles János, a TMPSZSZ elnöke. Tolna megyé­ben mintegy 1.500 polgárőr tel­jesít szolgálatot. S bár Tolna me­gye bűnügyi szempontból a ke­vésbé fertőzött megyék közé tar­tozik. a lakosság biztonságérze­tét nagyban növeli a polgárőrök jelenléte. Elismerés a kiemelkedő munkáért A templomtorony felújított óráját is átadták, szép a harangjátéka Elköszönt a misén Herendi atya BÁTASZÉK Az augusztus 7-i va­sárnapi szentmise emlékezetes marad a bátaszékieknek, hi­szen negyvenhat évi szolgálat után leköszönő miséjét tartotta meg Herendi János. A plébános azért bízik abban, hogy ha az egészsége engedi, egy-egy mi­sével besegít majd a fiatal plé­bánosnak, Kürtösi Krisztián­nak, aki őt váltotta a szolgálat­ban. Herendi János 29 évesen, 1970 nyarán került a bátaszéki plébániára. A szomszédos Du­­naszekcsőről származik. Mint elmondta, hálás Bátaszéknek, amiért idős éveiben is marad­hat. Egy szép lakást biztosí­tott az önkormányzat számára, melybe hamarosan be is költö-Herendi János 29 évesen, 1970 nyarán került a bátaszéki plébániára zik, és élete végéig nyugalom­ban élhet ott. A leköszönő mi­sén dr. Udvardy György me­gyés püspök is részt vett. A vasárnapi szentmise má­sik eseménye volt a templom­­torony felújított óraszerkezeté­nek átadása. Dr. Bozsolik Ró­bert polgármester elmondta, a régi mechanikus órát digitális­ra változtatták, az új óra üti a negyed, fél, háromnegyed va­lamint az egész órákat is, és a harangjátéka is nagyon szép, amiről reggel ó és este 10 óra között lehet megbizonyosodni. A felújított óra költségéhez a város 1,2 millió forinttal, a bá­taszéki plébánia pedig 450 ezer forinttal járult hozzá. M. I. Tömegével érkeztek bejelentések SZEKSZÁRD Az illetékességi körzetébe tartozó polgármes­terek és közbiztonsági referen­sek részére tartott értekezle­tet a Szekszárdi Katasztrófavé­delmi Kirendeltség pénteken. A megjelenteket dr. Balázs Gá­bor igazgató köszöntötte, majd Olasz Tamás, a Szekszárdi Hi­vatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese beszélt az elmúlt időszak viharos idő­járásával kapcsolatos beavat­kozásokról. Czinczár Krisztián, a Szekszárdi Katasztrófavédel­mi Kirendeltség polgári védel­mi felügyelője pedig a viharká­rok csökkentésének lehetősége­ire hívta fel a figyelmet, hangsú­lyozva a vízelvezető árkok meg­felelő karbantartásának fon­tosságát, amelyet akár önkor­mányzati rendeletben is szabá­lyozhatnak. A felügyelő arra is kitért, hogy a júliusi viharokhoz hasonló természeti csapások idején tömegével érkeznek a be­jelentések a katasztrófavédelem ügyeletére. Ilyenkor a kárese­tek súlyosságának figyelembe vételével az eseményeket rang­sorolják, és a kapacitás függvé­nyében fontossági sorrendben riasztják a beavatkozó tűzoltó egységeket. Ezért előfordulhat, hogy a védekezés első szakaszá­ban a településnek kell beavat­koznia, melynek egyik bevált eszközei a települési önkéntes mentőcsoportok. H. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom