Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-24 / 120. szám

p 2016. MÁJUS 24., KEDD A munka az érintett útszakaszon gőzerővel folyik, ezért hosszabb utazási idővel érdemes számolni Október közepére elkészül a Kölesd-Paks összekötő út. Ez a 15,4 kilométeres szakasz a legjelentősebb tétel a „Komp­lex útfelújítási program Tolna megyében” programba sorolt mellékutak közül. Vida Tünde vtunde67@gmail.com TENGELIC Összesen 31 kilo­méter főutat és 19 kilométer­nyi mellékutat újítanak fel 4,8 milliárdos költséggel, amiből a Pakstól Kölesdig tartó brut­tó 1,4 milliárd forintba kerül- mondta el Tengelicen a Ma­gyar Közút NZrt. Tolna megyei igazgatója, Becze Szabolcs. Ar­ról is tájékoztatást adott, hogy a rossz minőségű, elöregedett útburkolatot többrétegű asz­faltszőnyeg beépítésével újít­ja, erősíti meg a kivitelezéssel megbízott Soltút-Strabag Kon­zorcium. Átépítenek három hi­dat, buszmegállókat és kanya­­rodósávokat alakítanak ki az útkereszteződésekben, hogy biztonságosabbá tegyék a köz­lekedést. A meglévő, elörege­dett, elégtelen teherbírású, ré­gi burkolatot felmarják, és hid­raulikus kötőanyaggal, kőzú­zalékkal, továbbá vízzel keve­rik össze. Az így készült anya­got burkolatalapként építik vissza, majd további két réteg aszfaltburkolatot építenek rá, részletezte. Horváth István országgyű­lési képviselő kiemelte: sok­kal biztonságosabb és komfor­tosabb lesz a közlekedés. A fej­lesztés - mint hangsúlyozta - a megye több pontján folytató­dik, és összhangban van a Tol­na Megyei Önkormányzat által előkészített kerékpárút-fejlesz­­tési programmal. Fehérvári Ta­más, a Tolna Megyei Közgyű­lés elnöke szerint elengedhe­tetlen a kormányzat gazdaság­élénkítő és munkahelyterem­tő fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához a korszerű úthálózat. Gáncs István, Ten­­gelic polgármestere emlékez­tetett arra, hogy igen hosszas előkészületi munka, lobbitevé­kenység eredményeként újult meg előbb a községet Szedres­sel összekötő út, most pedig re­mény van arra, hogy október­től Paksra, a járási székhely­re is jó minőségű, biztonságos úton jussanak el. Mindenhatók Kvanduk Bence tolnai.nepujsag@mediaworks.hu MEGYEI Tizenöt perc alatt bort tudunk csinálni a vízből - állítja az Ava Winery nevű San Francisco-i start-up cég. A szőlő használatát teljesen nélkülöző eljárás szintetikus „bormá­solatokat” készítve különböző gyümölcsaromákat és alkoholt ke­ver össze. Mardonn Chua és Alec Lee ötlete egy kaliforniai bor­­fesztiválon született, ahol a két feltaláló túl drágának találta a Chateau Montelena nevű világhírű bort, így úgy döntöttek, elő­állítják saját maguk. A módszertől azt várják, hogy jóvaLolcsób­­bá tehetik világhírű, minőségi borok előállítását. Ebből a rövid idézetből is kitűnik, hogy az amerikai kutatók mennyire meg vannak elégedve azzal, amit a „rossz nyelvek” szerint az Alföldön már közel száz éve megoldottak, megalkot­ták a tablettás bort. Valószínű, hogy ha ellátogatnának kisha­­zánkba, igen hasznos tapasz­talatokkal térnének haza. És mi ebben az igazán bosszan­tó? Hogy míg itthon ezt a mód­szert a borfogyasztás legaljá­val azonosítjuk, addig külföl­dön a szőlő nélküli bort, mint valamilyen korszak alkotó zse­­nialtást üdvözlik. Bár láthatnának minden csodát, amit mi már rég megtapasztaltunk! Nem kell messzire se mennünk. Hiszen sokunk látott már zacskós, vagy épp dobozos bort, ami nyilván nem a borászat csúcsát képviselte. Talán küldenünk kéne nekik egy kis válogatást belőle. Természetesen Szekszárdon, és bizonyára híres borvidékein­ken érzékenyebben érint minket a téma, de nem hiszem, hogy ennek az ötletnek életképesnek kéne maradnia. Viszont ha be­válik az ötletük, egy-két eddig ismeretlen borász átkozhatja ma­gát, hogy nem védette le már régebben a boratlan bor gyártását. Nem hiszem, hogy ennek az ötletnek életképesnek kelle­ne maradnia Ismét Őcsény nyerte a versenyt Nem hiába készült lelkesen az őcsényi csapat, nyertek idén is Másfél milliós kárt okozott 19 embernek az internetes csaló Lezárták a nyomozást Tamásiban TAMÁSI-BUDAPEST Vádemelé­si javaslattal zárták le a tamá­si rendőrök az internetes csalás nyomozását, tájékoztatott Husz­­ti Gábor, a megyei főkapitány­ság sajtóreferense. Mint a nyo­mozás során kiderült, a 30 éves budapesti gyanúsított tavaly nyáron több alkalommal is fű­tőtesteket, mobiltelefonokat és egyéb tárgyakat kínált eladás­ra internetes hirdetési felüle­teken. A jelentkező vevőkkel a tárgyak árát a saját számlájá­ra előre átutaltatta, de a meg­rendelt holmikat nem küldte el. A nyomozás során az is bebizo­nyosodott, hogy a férfi egyálta­lán nem rendelkezett a hirdeté­sekben feltüntetett tárgyakkal, azokat kizárólag csalási szán­dékkal hirdette. A gyanúsított a bűncselekmények elköveté­sét beismerte, szabadlábon vé­dekezhet. A férfi az ország kü­lönböző településein lakó 19 sértettnek összesen több mint másfél millió forint kárt oko­zott. A Tamási Rendőrkapitány­ság munkatársai az ügy iratait a napokban a járási ügyészség­nek átadták. 1.1. ÖCSÉNY-DECS Az Őcsényi Per­­czel Mór Általános Iskola 6. al­kalommal vett rész Decsen a „Múltunkban a jövőnk” című, évente megrendezett hon- és népismereti versenyen. A csa­pat az 1. helyen végzett, ed­dig ez már négyszer sikerült az őcsényieknek. Ez évben a szüret témakörben mérettet­nék meg tudásukat és ügyessé­güket a versenyzők. Az alapos, jó hangulatú felkészülések ütős kis csapattá kovácsolták a négy őcsényi diákot: Demkó Petra és Mihályka Lilla 7. osz­tályos, valamint Galág Bars és Varga Dániel 6. osztályos tanu­lókat. A csapat felkészítő taná­ra Czakóné Bognár Tímea. A versenyre népdalcsokorral, sa­ját készítésű borosüveg-címké­­vel, kisbíró szöveggel érkeztek az indulók, és sok hasznos ta­pasztalattal gazdagodva távoz­tak. A szervezők jóvoltából a feladatok - mint minden év­ben - izgalmasak, érdekesek és nem utolsósorban szórakoz­­tatóak is voltak. B. K. Ifjúsági nap BELECSKA Ifjúsági napot tartottak a Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a belecskai művelődési ház udvarán. A program része volt a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kutyás bemutatója, va­lamint a technikai eszközök ismertetése is. Az általános iskolások vetélkedőkön mérhették össze tudásukat, melynek során hasznos bűnmegelőzési ismeretekkel gazdagodtak. 1.1. Szakmáztak, tapasztalatot cseréltek és bemutatták az értékeiket Találkozó a Hungarikum Klubban KÖLESD Komjáthi Tamásné me­gyei módszertani referens nem­régiben megyei Hungarikum Klub találkozót rendezett Kö­­lesden. A vendégek Sióagárd­­ról, Harcról, Medináról, Gyönk­­ről és Diósberényből érkeztek, tudtuk meg Vargáné Kisfalvi Erzsébettől, a Kölesdi Közéleti Egyesület tagjától. A klub cél­ja a településeken összegyűjtött értékek szakszerű dokumentá­lása, a gyűjtési módok ismerte­tése, a legjobb példák alkalma­zása a további gyakorlati gyűj­tőmunkában. Ezen túl az érté­kek nyilvánosságra hozatala a helyi közösségekben, a telepü­lések között, a megyében és or­szágos szinten. Elsőként Dr. Kiszler Gyuláné beszélt a kölesdi Kismegyeházá­­ról, majd a Képtár történetéről, kialakulásáról. Dr. Máté Andrea Ph.D a PTE KPVK Gazdaságtu­dományi és Turisztikai Intézeté­nek adjunktusa beszélt a turiz­mus alapfogalmairól, a kirándu­ló és turista közötti különbség­ről: Mint kiemelte, nagyon fon­tos, hogy a fogadó területnek le­gyen meg a megfelelő szolgálta­tása. A tematikus utak kapcsán a településeknek együtt kell mű­ködni. Szó esett a természetjá­rásról, kerékpáros turizmusról, horgászatról és vadászatról, a lo­vas turizmusról, de a kulturá­lis-, öko-, ifjúsági-, agro-, egész­ség- és bor turizmusról is. B. K. A Hungarikum Klub résztvevői kicserélhették tapasztalataikat

Next

/
Oldalképek
Tartalom