Tolnai Népújság, 2016. május (27. évfolyam, 102-126. szám)

2016-05-24 / 120. szám

X MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁJUS 24., KEDD A fővárosba, a Kossuth téri de-Fizethet a toronyba mászó mentős SZEKSZÁRD Kártérítés fizeté­sére kötelezte a Szekszárdi Já­rásbíróság azt a férfit, aki ta­valy szeptember 10-én reggel 8 óra után pár perccel felmá­szott a mentőállomáson lévő 20 méter magas rádiótorony­ba. Az ítélet szerint meg kell fi­zetnie a Tolna Megyei Kataszt­rófavédelmi Igazgatóságának 186.465 forintot, valamint an­nak 2015. szeptember 11-től a kifizetés napjáig járó törvé­nyes kamatát. A perköltség nagy részét is ő viseli. Az íté­let nem jogerős, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszár­di Törvényszék sajtószóvivője. A mentőszolgálat gépkocsi­­vezetője először mintegy 10 méterre magasságban tartóz­kodott az adótorony belsejé­ben, majd később még feljebb mászott. Végül este nyolckor önként jött le a toronyból, a tűzoltóság kosaras járművé­nek segítségével. A kártérítési perben a felpe­res Tolna Megyei Katasztrófa­­védelmi Igazgatóság költségei megtérítését kérte, aminek a bíróság 82,72 százalékban ele­get is tett. A bírósági megíté­lés szerint az üzemanyagkölt-Szerinte nem volt életveszélyben, a mentést nem kérte. ség egy részét a felperes nem bizonyította. Az alperes ellen­­kérelme a kereset elutasítá­sára és arra irányult, hogy a perköltséget a felperes fizes­se meg. Indokolása szerint a mentős tettével a véleményét akarta kifejezni, illetve de­monstrálni a munkahelyén ki­alakult helyzet miatt. Szerin­te nem volt életveszélyben, a mentést nem kérte, a felperes nem szakszerűen járt el, mert a tűzoltók semmilyen módon nem próbálták a testi épségét védeni. Ilyen lehetett volna például az aládeszkázás. Tény viszont, hogy a tűzvé­delemmel és a mentéssel kap­csolatos kötelezettségeket tör­vény és hatósági aláírások sza­bályozzák. Ezekben az is sze­repel, hogy a veszélyeztetett személy mentését annak akar­ta ellenére is végre kell hajta­ni. Arra is előírás, szabály van, hogy a mentés költségeit fel kell számolni annak, aki a beavatkozást igénylő helyzetet szándékosan okozta. 1.1. monstrációra tartottak tegnap Tolna megyéből a tejtermelők, amikor beszéltünk velük telefo­non. Mint mondták, nincs más eszközük, csak a nyilvánosság, hogy felhívják az emberek fi­gyelmét arra, nagy bajban van az ágazat. Jelenleg 64 forintot fizetnek nekik egy liter minősé­gi tejért. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE-BUDAPEST Már egy éve tart a tejesek mélyrepü­lése. Az önköltségi árnak 95 fo­rint körül kellene lennie literen­ként ahhoz, hogy ne fizessen rá az állattartó. Ehelyett pénteken 68 forintról újabb 4 forintos csök­kentést jelentett be a felvásárló, jelen esetben a Tolnatej Zrt. Schweitzer József, a teveli szö­vetkezet ágazatvezetője elmond­ta, nem a felvásárló tehet a hely­zetről, a termelők ezt megértik, hiszen ha nem csökkenti az ára­kat, akkor a jövőben a megter­melt tej teljes egészét sem tud­ja átvenni. A gond az, hogy miu­tán megszüntette a tejkvótát az unió, túltermelés van a piaco­kon, és ennek jelentős részét ide hozzák. Csak hazánkba, főleg a multik által fenntartott üzletek­be 800 millió liter tej jön be kül­földről. Amit a hazai tehéntar­tók megtermelnek, annyi pont elég lenne, ez évente 1,5 milli­árd liter tej, a felesleg pont az a mennyiség, amit behoznak, mondta Schweitzer József. A tej­fogyasztás is jelentősen csök­kent. Egy friss felmérés szerint hazánkban egy főre évente 140 liter tej jut, míg öt éve 200 liter/ év/fő volt. De nem csak a behozatallal van baj, hanem annak a minő­ségével is. Az általunk meg­kérdezett üzletláncok vezetői elmondták, az UH tejek zöme alacsony (egy százalékos), alig van benne valóban tej, de a vá­sárlók többsége csak az árat nézi, így ezek a dobozos tejnek nevezett termékek kelendőek. A bolt pedig éppen ezért for­galmazza. A nyerstej felvásár­lási ára ma Magyarországon az unió 28 tagállama közül a leg­alacsonyabb, bár tény, a tej ára és a túltermelésből adódó gon­dok ugyanúgy sújtják az oszt­rák, a német vagy a francia ál­lattartót, így ők is tiltakoznak az alacsony felvásárlás miatt.- De ők saját magukhoz ké­pest kerültek most nehéz hely­zetbe, ami azt jelenti, hogy az eddigi jó körülményeikhez ké­pest csökkentek az áraik, amit a saját kormányuk a nemze­ti és uniós forrásból igyekszik kompenzálni - mondta Schwei­tzer József. - Mi meg Tevelen nem kaptuk meg az agrár-kör­nyezetgazdálkodási támoga­tást sem, pedig az segítség lett volna. Az állattartással foglal­kozó vállalkozásokhoz, szövet­kezetekhez családok sorsa is kapcsolódik, hiszen ha felszá­moljuk a tehenészetet, akkor nálunk legalább harminc em­bert kellene elküldeni. Felszámolni sem könnyű Márciusban két nagykereskedő vállalat telephelyein tüntettek a tehéntartók, majd folytatták a demonstrációkat áprilisban is a kereskedelmi üzletláncok épü­letei előtt. Tegnap Budapesten, a Kossuth téren ötszázan jöttek össze az ország különböző me­gyéiből, és 52 tehenet is vittek magukkal. (Ennyire kaptak en­gedélyt.) Eddig csak ígéreteket kaptak, valós megoldást nem. Most a miniszterelnökségtől várják a megoldást. Meddig bír­ják ezekkel a feltételekkel? - merül fel naponta a kérdés a tehéntartó gazdák között. A te­veli szövetkezetben például az elmúlt években 1,5 milliárd fo­rintot költöttek a telep korsze­rűsítésére hitelből és támoga­tással. Azért sem könnyű fel­számolni a gazdálkodást, mert aki beruházási támogatást ka­pott, annak 5 évig állattartási kötelezettsége is van. Házon belül nem sikerült A Tej Terméktanács adatai sze­rint több termelő azt fontolgat­ja, hogy egy-két hónapon be­lül, a betárolt tömegtakarmá­nyok felhasználása után csök­kenti az állományát, vagy tel­jesen abbahagyja a tejterme­lést. A fogyasztók az alacsony árból csak annyit vesznek ész­re, hogy több az akció az üzlet­láncokban, de a kisebb boltok­ban, főleg vidéken ezzel nem élnek az üzemeltetők, még ak­kor sem, ha olcsóbban kapják a tejet, tejterméket a feldolgo­zóktól. A szakmaközi szerveze­teket eleve azért hozzák létre, hogy a teljes termékpálya sze­replőit összefogva, lehetőleg „házon belül” oldják meg a pi­acszabályozási problémákat. Eddig azonban a terméktanács­ban nem sikerült olyan megál­lapodást aláírniuk, amely ér­demben javítaná a tejtermelők és -feldolgozók helyzetét. Lépjen az egészségéért, jelentkezzen most, és hagyja, hogy duplán segítsenek! Az érrendszer vizsgálata ingyenes • Nem tud már annyit sétálni, mint régen? • Fél még az apró mozdulatok­tól is, mert begörcsöl a lába? • Baj van a memóriájával? • Még melegben is fázik a lá­ba? • Idegesíti a fülzúgás? Panaszai hátterében köny­nyen lehet, hogy az érrendsze­ri betegség áll! Figyeljen oda a jelekre, hisz a keringés rom­lásának súlyos végkimenete­le lehet a végtagi amputáció, a szívelégtelenség vagy az agyi katasztrófa. Különösen fontos mindazoknak észben tartani ezt a betegséget, akik dohá­nyoznak, cukorbetegek, ma­gas a vérnyomásuk vagy a koleszterinszintjük. Sajnos a kor előrehaladtával, a növek­vő stresszel is fokozódik a ve­szélyeztetettek köre. Könnyen meggyőződhet róla, hogy alsó végtagi érszűkület okozza-e panaszait. A Nashwan-Para­­sound Centrumokban, mely az ország egyre több pontján elérhető doppleres vizsgálat­tal gyorsan, könnyen és fáj­dalommentesen tudhatja meg. A Nashwan-Parasound talál­mánnyal való kúrával köny­­nyen csökkentheti illétve meg­szüntetheti az érszűkület által okozott panaszokat. Mindösz­­sze 20 kezelés szükséges ah­hoz, hogy az ultrahang segít­ségével a beszűkült, elzáró-A vizsgálat ingyenes és csak pár percet vesz igénybe dott érszakasz környékén mel­­lékérkeringés képződjön. Jelentkezzen be most, és hagyja, hogy duplán segítse­nek. Nem csak a kezelés teszi könnyebbé az életét, hanem mindazoknak, akik elkezdik a kezelést, a kúra alapárából 30.000 forint kedvezményt biz­tosítanak. A kupon felmutatá­sával további 10.000 forint ked­vezmény jár. Június 6-án és 20- án Szekszárd, Mátyás király utca 8. alatt található Nash­wan-Parasound Centrumban a vizsgálat ingyenes. További felvilágosítás: www.medhungary.com, 06 72/551-714, 06 20/327-6835, Drónnnal is végezhetnek felderítést SZEKSZÁRD Közbiztonsági re­ferensek számára szervezett szakosított továbbképzést a Tolna Megyei Katasztrófavé­delmi Igazgatóság, újabb is­meretekkel segítve a munká­jukat. Boros Brigitta szóvivő elmondta, hogy azokon a te­lepüléseken kell közbizton­sági referenst foglalkoztat­ni, amelyeket az egyes vagy a kettes katasztrófavédelmi osztályba sorolta be. A refe­renseknek a helyi szintű ka­tasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának segí­tésében van szerepük. A továbbképzés elméleti ré­szében a vízügyi szakterület aktuális kérdéseit, az árvízi kockázati térképezés eredmé­nyeit ismerhették meg, majd az operatív tevékenység helyi tapasztalatairól hallhattak előadást. A gyakorlati rész­ben pedig a katasztrófavé­delmi mobil labor működését mutatták be a referenseknek, illetve egy drónos felderítést. Tavaly óta ugyanis egy drón is segíti a Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság munkáját, amelynek egy-egy kockázati helyszín beazonosí­tásakor, veszélyesanyag-öm­­lés, árvíz, baleseti dugó, vagy akár eltűnt személy keresése során vehetik hasznát. A képzésen nemcsak Tolna, hanem Baranya és Bács-Kis­­kun megye közbiztonsági re­ferensei is részt vettek. H. E. Nemzetközi volt az ESZI diáknapja PAKS Az intézmény közelgő jubileuma jegyében zajlott az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium idei diáknapja. Az eseményre a galántai Ko­dály Zoltán Gimnáziumból és az ESZI trencséni valamint krakkói testvériskolájából is érkeztek csoportok. A DÖK napok keretében nemzetkö­zi labdarúgó tornát, játékos és ügyességi feladatokat va­lamint osztályok közötti főző­versenyt is rendeztek. A kül­földi vendégeknek lehetősé­get biztosítottak az iskola és a város megismerésére, szer­veztek a vendéglátók atom­erőmű-látogatást, sárkányha­józást és grillezést is. V. T. HIRDETÉS 06 30/339-6963, 06 70/267-3432 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 06 20/495- 8280, 06 30/596-8599, 06 30/336-9525. A kezelőcent­rum a vizsgálati idő változtatá­sának jogát fenntartja. Nashwan-Parasound Kezelőcentrum | -10.000 forint | Érvényes: 2016.06.30-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom