Tolnai Népújság, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-28 / 99. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2016. ÁPRILIS 28., CSÜTÖRTÖK Segítség a nyelv gyakorlásában BONYHÁD A Solymár Imre Városi Könyvtár német nyel­vű levelezőversenyére idén hetvenhárom 9-12. évfo­lyamos diák jelentkezett. A feladatok sokféle téma­kört érintettek, többek kö­zött az érettségin is előfor­duló témák, típusfeladatok, melyek mérik az olvasásér­tést és íráskészséget is. A hétfői döntőbe 17 tanuló ju­tott be, s végül az 1. helyen végzett Sánta Csenge (Pe- tőfi-gimnázium), 2. lett Ka­tona Mária (Arany-gimnázi­um), a 3. pedig Kiss Virág (Perczel-középiskola). A diá­kok jutalmazását a bonyhá­di német önkormányzat tá­mogatta. B. K. Sütivel dobálta, majd ütötte a férfit BONYHÁD Egy 28 éves férfi süteménnyel dobálta, majd megütötte 70 éves szom­szédját kedden 14 óra kö­rül, írja a police.hu. A Bony­hádi Rendőrkapitányság ga­rázdaság vétség elköveté­sének megalapozott gyanú­ja miatt indított nyomozást a’férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján az elkö­vető lakásának lépcsőházá­ban szóváltást követően kez­dett dulakodni az idősebb férfival, aki ennek következ­tében meg is sérült. K. B. Lezárták a tolnai rendőrök az ügyet TOLNA A Tolnai Rendőrőrs nyomozást folytatott lopás bűntett elkövetésének meg­alapozott gyanúja miatt egy 19 éves férfi ellen, aki még 2015. december 17-én éj­szaka bemászott egy ház kerítésén, majd a szerszá- moskamrából eltulajdoní­tott egy fúrógépet. A terhelt szabadlábon védekezhet. A Tolnai Rendőrőrs munkatár­sai a nyomozást lezárták, az ügy iratait az illetékes járási ügyészségnek a napokban átadták. K. B. A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” kezdeményezés lé­nyege, hogy a fogyatékkal élő résztvevők és az őket fogadó munkáltatók lehetőséget kap­janak egymás megismerésére, a kölcsönös tapasztalatszerzés­re. Megyénkben hárman vettek részt a tegnapi programban. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Egy-egy álom vál­hatott valóra szerdán a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” elne­vezésű kezdeményezésnek kö­szönhetően. A különleges nyílt napon fogyatékkal élő emberek kaptak lehetőséget arra, hogy Több helyszín A programot országosan a Salva Vita Alapítvány fogja össze. Tavaly 15 fogadó szer­vezet csatlakozott a kezdemé­nyezéshez, idén viszont már nemcsak Budapesten, hanem öt vidéki helyszínen. így Szek- szárd mellett Debrecenben, Miskolcon, Pécsen és Szege­den is lehetőséget biztosítat- tak a fogyatékkal élő embe­reknek. Szekszárdon a meg­változott munkaképességű és fogyatékos emberek elhelyez­kedését segítő Fonavita NKft. szervezésében lehetett be­kapcsolódni a programba. kipróbálhassák magukat a vá­gyott munkakörben. A résztve­vőket Sajó Ágnes, a koordináló Fonavita Nonprofit Kft. foglal­koztatási tanácsadója mutatta be. A hallássérült Gyöngyi sze­ret gyógynövényekkel foglalkoz­ni, sokat olvas a témában, ezért amikor jelentkezett a felhívásra, a szekszárdi Herbária üzlettel vették fel a kapcsolatot. A bolt ve­zetése örömmel fogadta a meg­keresést, így Gyöngyi egy nap­ra az eladójuk lehetett. Az infor­matika iránt érdeklődő, szintén hallássérült Péter pedig a PTE Kultúratudományi, Pedagógus- képző és Vidékfejlesztési Ka­rán rendszergazdaként segéd­kezett tegnap. Míg a sporthoz ezer szállal kötődő, mozgásában akadályozott Attila a Kosárlabda Sport Club Szekszárd edzői gár­dájához csatlakozott, és trénin­get tartott az U13-as hazai dön­tőre készülő lánycsapatnak. Sza­bó Noémi, a klub szakmai igaz­gatója a nyílt nappal kapcsolat­ban tartott tegnapi sajtótájékoz­tatón elmondta: Attila rendkí­vül jól érezte magát, és a reggeli edzést követően az irodai mun­kába is bekapcsolódott. Azt is hozzátette, hogy a lányokat elő­ző nap felkészítette az új, ideigle­nes edző érkezésére, akik nyitot­tan, érdeklődve fogadták őt. Ásványi Szabolcs, a Fonavita ügyvezetője arról beszélt, hogy bátorítani kell a fogyatékkal élő embereket, mert a tapasztalatuk sok esetben az, hogy lenézik, le­sajnálják őket, holott pont olyan értékes emberek, mint bárki más. De bátorításra szorulnak a többségi társadalom tagjai is, mivel tapasztalatok nélkül féle­lemmel, fenntartásokkal közelí­tenek azokhoz, akik különböz­nek. Ezért fontos, hogy minél gyakrabban kapcsolatba kerül­hessenek egymással fogyaték­kal élő és ép emberek, mivel az pozitív tapasztalatokat eredmé­nyez. A hosszú távú cél pedig, hogy idővel mindenki számára magától értetődő legyen, hogy a fogyatékkal élő emberek is mun­kát vállalnak - hangsúlyozta az ügyvezető. Fogadják el! A sajtótájékoztatón dr. Hor­váth Béla. a PTE KPVK dékán­ja kiemelte: fontosnak tart­ják, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan egyetemi polgá­rok legyenek, mint bárki más, ezért támogató szolgálat mű­ködik az intézményben. Arra buzdítja tanítványait, ne for­dítsák el a fejüket attól, aki valamiben más. és ne is bá­mulják meg, csak fogadják el. A város részérói dr. Haag Éva alpolgármester köszön­tötte a megjelenteket, és biz­tatta őket arra. hogy ne te­gyenek le a vágyaikról. Gyöngyi a Herbáriában találta meg a helyét eladóként tegnap Szekszárd visszavárja a diákokat SZEKSZÁRD Először rendezett közös városi ballagást a szek­szárdi önkormányzat. Szerdán reggel 39 osztálytól, 761 diák­tól köszönt el Ács Rezső polgár- mester a megyeszékhelyen élők nevében, azt is hozzátéve: Szek­szárd mindig hazavárja őket. Arra kérte őket: ha a továbbta­nulás miatt vagy más okból el is költöznek a városból, érezzék Szekszárdot az otthonuknak, és jöjjenek ide vissza örömmel, például a rendezvényekre. El­mondta, nem a most előttük ál­ló vizsgák lesznek a legnehe­zebb próbatételek az életükben. Beszélt a középiskolai években szövődött barátságok fontossá­gáról, és arról is, hogy az eltelt időszakban szerzett élményeik nem törlődnek ki az emlékeze­tükből. A tanároknak, elsősor­ban az osztályfőnököknek meg­köszönte, hogy pótszülőként egyengették tanítványaik útját. A végzősöknek azt kívánta, ér­jék el kitűzött céljaikat. Csőkör Renáta, a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájának ballagó diákja meg­köszönte a városnak és vezeté­sének, hogy a közösség tagjá­vá fogadta őket. Hangsúlyozta, hogy gazdagodtak a várds kí­nálta lehetőségek és programok által, és bár most az ő szemszö­gükből megváltozik Szekszárd szerepe, mindig fontos hely lesz az életükben. Az ünnepséget a PTE Kultú­ratudományi, Pedagóguskép­ző és Vidékfejlesztési Kar THZ zenekara „Kezdjetek el élni” cí­mű műsora színesítette. A diá­kok és az osztályfőnökök az önkormányzattól gravírozott tollat kaptak ajándékba, a ren­dezvény zárásaként pedig a le­vegőbe emelkedtek az iskolá­kat, osztályokat jelképező szí­nes lufik. B. K. Tollat kaptak a polgármestertől Az ovaros élhetőségét, saját portájuk intimitását féltik mindazok, akik szót emelnek a társasházak ellen A lakossággal közösen keresik a megoldást PAKS Rendkívül nagy érdeklő­dés kísérte a Magyarné Nagy Edina képviselő által összehí­vott lakossági fórumot, amely egy témára - a társasházak építésére fókuszált. A kérdé­sek, kritikák elsősorban Hor­váth András főépítész felé zápo­roztak. Ki higgadtan, tényekre alapozva adta elő véleményét, míg akadtak érzelmektől fűtöt- tebb hozzászólások is. A kez­dés után nem sokkal elhang­zott egy-két beszólás, de Süli János polgármester önmérsék­letre kérte a jelenlévőket mond­ván, hogy azért szervezték a fó­rumot, hogy helyet adjanak a véleményeknek. Beregnyei Miklós nyitotta a sort, aki egy Bajcsy-Zsilinszky utcában épü­lő, szerinte túl nagy zsúfoltsá­got, forgalmaz okozó több laká­sos ház felhúzása ellen emelt szót. Azt javasolta a városveze­tésnek, hogy hirdessenek egy évre moratóriumot, s az alatt dolgozzák ki az új szabály- rendszert annak érdekében, hogy megmaradjon az, ami vé­leménye szerint az elmúlt év­tizedekben jól funkcionált. Őt követve sorra emelkedtek szó­lásra a Vörösmarty, a Villany, a Kosár, a Kápolna utcában la­kók, akik szerint, ha egy csalá­di ház helyén többlakásos tár­sasház lesz, zsúfolt lesz az utca, nem lesz parkolóhely, nem bírja el a közművek gerincvezetéke a Magyarné Nagy Edina: a többség érdekét vennék figyelembe terhelést, házaik, udvaraik pe­dig elveszítik az eddigi intimi­tásukat, nem lehet majd „egy gatyában” kimenni az udvarra. Vida György a Szent János utcá­ból azt panaszolta, hogy a por­táját úgy közrefogják a magas társasházak, hogy a nap se süt be. Hasonló gondja van a Ká­polna utcában Rujder András­nak, akinek a családi házától karnyújtásnyira nőtt ki a föld­ből egy telekhatártól telekhatá­rig épült társasház. Sőt - mint mondja - szerinte az alap van a telekhatáron, a 15 centis hő- szigetelés már az ő portájára nyúlik. A hozzászólók szerint a városvezetésnek mindezt meg kellene akadályozni. Vida T. A tilalom marad Horváth András beszélt arról, hogy az elmúlt másfél évtized­ben határozott városvezetői szándék volt. hogy ne a város­széli új telepek fejlődjenek, ha­nem a központban lévő házakat újítsák fel. építsék át. A helyi szabályokat úgy módosítanák, hogy lehetőséget adjanak a fej­lődésnek. de élhető maradjon a belváros. Süli János emlékezte­tett a minap elrendelt változta­tási tilalomra, ami fennmarad, amíg kollektív bölcsességgel megtalálják a megoldást, hogy az építkezések ésszerű meder­ben maradjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom