Tolnai Népújság, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-04 / 54. szám

^ MEGYEI KÖRKÉP 2016. MÁRCIUS 4., PENTEK HÍREK A Jobbik szerint nagy a tét PAKS Gáspár Viktor lesz a Jobbik Magyarországért Moz­galom jelöltje a 7-es körzet­ben a május 8-i paksi időközi választásokon - jelentette be Horváth Zoltán elnök. Gáspár Viktor közéleti szereplését a MlÉP-ben kezdte 2006-ban, majd alapítója és elnöke volt a Jobbik paksi szervezetének, amelynek színeiben 2010- ben és 2014-ben is indult az önkormányzati választáso­kon. Eredeti szakmája aszta­los, majd érettségit, diplomát szerzett. Szavai szerint az idő­közi választás többről szól, mint egy képviselő személyé­ről, mert Pakson a történelmi Fidesz-verés megbukott, s a párt minden erőt megmozgat, hogy átvegye a hatalmat. V.T. Jó ötletek kellenek a fejlesztésekhez TAMÁSI Az önkormányzat vi­deópályázatot hirdet a vá­ros középiskoláinak 9-13. év­folyamán tanuló diákok szá­mára „Tamási - én így szeret­ném” címmel. A pályázat cél­ja, hogy a városvezetés meg­ismerhesse, hogy a fiatalok milyennek képzelik el a jövő Tamásiját. A maximum ötta­gú csapatoknak egy öt per­ces videót kell forgatniuk. A filmet a YouTube-ra kell feltöl­teni, a linket e-mailben kell elküldeni a tampolgh@tama- si.hu címre a csapat nevével együtt. A pályamunkák beér­kezésének határideje április 11., 16 óra. A pályaművekkel külföldi utazást, tabletet és vásárlási utalványt nyerhet­nek a diákok. B. L. Húsvétváró tárlat nyílt a könyvtárban BONYHÁDJó hangulatú kiállí­tásmegnyitó zajlott szerdán a bonyhádi Solymár Imre Váro­si Könyvtárban, melyet a Vár­aljai Hagyományőrző Egyesü­let Daloskörének műsora szí­nesített. A Húsvétváró tárla­tot Csaba Józsefné ajánlot­ta az érdeklődők figyelmébe. Banai László hőgyészi tojás- patkoló, Jáhn Éva váraljai to­jásfestő, Galambos József­né bonyhádvarasdi csipkeké­szítő és Szabó Béláné kismá- nyoki tojásfestő munkáit eb­ben a hónapban a könyvtár nyitvatartási idejében láthat­ja a közönség. B. K. Különdíjjal jutalmazta a Tol­na Megyei Önkormányzat a „Tolna megye természeti ér­tékeiért” Alapítványt a ci­vilek napja alkalmából ren­dezett ünnepségen. A dom­bóvári székhelyű szervezet több mint húsz éve végez ki­emelkedő ifjúságnevelő és szemléletformáló munkát. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu DOMBÓVÁR Oktatás, védelem­re javasolható területek fel­kutatása és vizsgálata, védett területek őrzése, ifjúságne­velés, fokozottan védett fajok védelmi és telepítési munká­ja, sérült, beteg állatok menté­se, természetvédelmi és szak­táboroztatás, erdei iskola mű­ködtetése. Ez mind részét ké­pezi a „Tolna megye természe­ti értékeiért” Alapítvány több mint húsz éve tartó munkájá­nak, amelyet nemrégiben kü­löndíjjal ismertek el a civilek napján. A szervezet 1995-ben ala­kult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Dombóvári Csoport­jának alapítványaként. Nagy Sándor titkár elmondta: az ed­digi legnagyobb eredménynek azt tartják, hogy ifjúságneve­lő tevékenységük révén több ezer diákkal kerültek kapcso­latba. A város iskoláiban több mint 30 éve működtetik a ma­darászsulit, 1984 és 2015 kö­zött közel 4600 gyerek járt a tüskei táborban, és mintegy 4400-an vettek részt szakmai programon. De büszkék fiatal­jaik természettudományos ver­senyeken, középiskolai vetél­kedőkön és felsőoktatási intéz­mények felvételijein elért ered­ményeire is. Nagy Sándor elmondta, hogy életkortól függetlenül legnépszerűbb nevelési termé­szetvédelmi tevékenységük az odúprogram és a madárbefo­gás, de sokakat vonzanak a je­les napokhoz kapcsolódó prog­ramok is, így például a „Sas­figyelő hétvége”, a „Vizes élő­helyek világnapja”, a „Mada­rak és fák napja” vagy a „Fü­lemülék éjszakája” is. A tüskei Madárvártán rendezett erdei iskolában és szaktáborokban pedig több száz gyerek for­dul meg minden évben. A ta­valy augusztusi tábor különle­ges élménnyel is szolgált, hi­szen először fogtak harist, ami 2016-ban az év madara. Országos programokban vesznek részt A „Tolna megye természeti ér­tékeiért” Alapítvány tagjai or­szágos monitoring- és fajvé­delmi programokban is részt vettek, ennek egyik eredmé­nye Dombóvár madárfauná­jának kutatása, megfigyelé­se és adatbankja. Nagy Sán­dor hangsúlyozta: kevés tele­pülés rendelkezik olyan ornito­lógia adatmennyiséggel, mint Dombóvár. Az eddig megfi­gyelt madárfajok száma 206. A 2014-ben megjelent Dom­bóvár madárvilága című könyv 35 év és közel 50 megfigye­lő munkáját összegzi. Ezenfe­lül az alapítvány tulajdonában van a megye madárvilágát be­mutató múzeumi anyag, ame­lyet 1990 óta több mint 11 ez­ren láttak, és amelyet az el­múlt években lepke-, rovar- és fészekgyüjteménnyel tudtak bővíteni. A felajánlásoknak kö­szönhetően a preparált ma­dárfajok száma meghaladja a százat. A tagok kutatómun­kájának köszönhetően lett vé­dett természetvédelmi terület, majd a ramsari egyezménynek megfelelő vizes élőhely Pacs- mag. de szerepük volt a havasi tűzlepke élőhelyének és a va­rost ökológiai folyosóként át­szelő Kis-Konda-patak völgyé­nek védetté nyilvánításában is Dombóváron. Négy fokozottan védett madárfaj A fokozottan védett fehér gó­lya és gyöngybagoly állomány­felmérésében is tevékenyen részt vesz az alapítvány. Tavaly 114 pár fehér gólyát írtak ösz- sze megyénkben, ami az el­múlt 50 év harmadik legala­csonyabb értéke. A fehér gólya éves monitoringját (fészkek, költőpárok, szaporulat számlá­lása) Tolna megyén kívül csak Baranyában végzik hazánk­ban, Európában pedig másutt nincs erre példa. A fehér gólya népszerűsítése és védelme ér­dekében évek óta megrende­zik a Gólya Road-showt, a ma­dárjelöléssel egybekötött szak­mai napnak több száz „látoga­tója van”, 2011-től 369 gólyafi­ókát jelöltek meg. A gyöngybagolyállományt a működési területükön vizsgál­ják. A költőládákból 1994 óta több mint 1000 fióka repült ki, a gyűrűzött egyedek száma megközelíti a hétszázat. Ám az elmúlt évben 31 települé­sen 40 költőládában mindösz- sze 12 pár költését regisztrál­ták, 27 fiókát találtak, húszat gyűrűztek. A faj megtelepedé­sét azzal igyekeznek elősegíte­ni, hogy 2015-ben hat új költő­ládát helyeztek ki. De területén a gyurgyalag és a réti sas éves állományfelmérését is végzi az alapítvány. Nyitva hagyott autókból lopott a férfi SZEKSZÁRD-TOLNA Sok kicsi sokra megy, s ha így folytatja a 31 éves vádlott, előbb-utóbb a börtönben találja magát. Füg­getlenül attól, hogy a sértettek mondhatni tálcán kínálták nem túl jelentős értékeiket a tolvajnak. Hogy miért szokott rá a nem sok bevételt jelentő pitiáner lopkodásra a büntet­len előéletű, szakmunkás vég­zettségű, munkahellyel ren­delkező 30 éves férfi, az kész rejtély. Tény, hogy 2014 szep­temberének vége és decem­ber eleje között fényes nap­pal, hol délelőtt, hol délután, hol meg éppen délben hat sze­mélyautóból emelt el mindent, ami mozdítható volt. Egy eset­ben sem kellett bajlódnia az autók feltörésével, valameny- nyit nyitva találta. A legma­gasabb összeg, amit a vádlott ellopott, valamivel több mint Szerencsére nem volt nagyobb érték egy autóban sem 50 ezer forint volt. Ez nem is té­rült meg. A legnagyobb érték pedig egy közel 35 ezer forin­tot érő olvasószemüveg volt, amit a rendőrök megtaláltak, így a tulajdonosa visszakap­hatta. Ez nem nyitva hagyott autóban, hanem egy kerítés nélküli ház teraszáról elemeit ridikülben volt. A pénz mellett a szempillan­tás alatt elemeit táskákban, hátizsákban akadt forgalmi engedély, neszesszer, gyűrű, kulcsok, rózsafüzér, esernyő, fülbevaló, arckrém, törlőken­dő, szájfény, diákigazolvány, mobiltelefon és rengeteg vá­sárlói, valamint bankkártya, személyi igazolvány, lakcím-, adókártya, s mindenféle ira­tok. Az egyik bankkártyáról 6 ezer forintot emelt le, egy má­sikról 100 ezer forintot nem si­került megszereznie. A Szekszárdi Járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlot­tat összesen 7 rendbeli lopás bűntettében, illetve vétség­ben, valamint csalás bűntet­tében és annak kísérletében. Mindezekért a bíróság 1 év 10 havi börtönre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Öt sértettnek káruk megtérítését ítélte meg a bíróság, és 15 ezer forint ér­tékben vagyonelkobzást ren­del el. Az ítélet jogerős. 1.1. A Nemzeti Ifjúsági Tanács érdekképviseletként párbeszédet teremt a fiatalok és döntéshozók között A kormány megszólítására törekednek SZEKSZÁRD „Érdekel az Érde­ked?! - Szólj bele a fiatalok ér- dek(képviselet)ébe!” címmel tartott Regionális Találkozót a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) és a Duna-Körös-Maros-Tisza Euro- régió Ifjúsági Szövetség csütör­tökön a Placc Ifjúsági Közössé­gi Térben. Főként szekszárdi és bonyhádi fiatalok, a diákönkor­mányzati munkában is szerepet vállaló tanulók vettek részt a ta­nácskozáson, melynek bevezeté­seként Janzsó Ádám, a NIT elnö­ke beszélt az egyesület munká­járól, céljairól. Elmondta, hogy a NIT a fiata­lok és az ifjúsági szervezetek kö­zött, valamint a hazai és a nem­zetközi döntéshozókkal és szer­vezetekkel való hatékony párbe­széd megteremtését tűzte ki cél­jául. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szerve­zetek érdekképviseletének leg­magasabb szintű ellátása, az if­júságpolitika formálása, vala­mint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként. Janzsó Ádám kiemelte, hogy EU-s szin­ten is zajlik a hazaival azonos munka, annak érdekében, hogy az unós döntéshozókig is eljus­son a fiatalok hangja. A NIT munkájáról elmondta, hogy kerekasztal-beszélgetése- ket szerveztek, valamint repre­zentatív kutatások és fókuszcso­portos vizsgálatok során igye­Főként a diákönkormányzatok képviselői vettek részt a tanácskozáson keztek megismerni az igénye­ket, fesztiválokon szólították meg az ifjúságot. Janzsó Ádám és Bánki Bea, a NIT megyei koordinátora a je­lenlévő fiatalok véleményére is kíváncsiak voltak. A diákok el­mondták, hogy több ifjúsági programra, például koncertre lenne igényük. Panaszként je­lezték, hogy a helyközi buszjá­ratok menetrendje nem illeszke­dik a csengetési rendhez, illet­ve egyhangúlag emeltek szót az ellen, hogy naponta 8-9 tanórát kell végig ülniük, így késő dél­után tudnak csak tanulni, kevés időt tudnak a családdal tölteni, nem jut idejük közösségi prog­ramokra, kikapcsolódásra. H. E. Helyben is fontos A város részéről dr. Haag Éva alpolgármester köszöntötte a találkozó résztvevőit. Kiemel­te, hogy helyi szinten is fontos nak tartják, hogy kikérjék az if­júság véleményét, felmerjék az igényeket. Az ilyen jellegű ta­nácskozások hasznosak, fóru­mot biztosítanak a problémák, javaslatok megbeszélésére, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogszabályokban is megjelen jenek az eredményei. Dr. Haag Éva egyben arra buzdította a fi­atalokat. hogy a külföldi tapasz­talatszerzés után itthon haszno­sítsák a megszerzett tudást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom