Tolnai Népújság, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-01 / 51. szám

2016. MÁRCIUS 1., KEDD KITEKINTŐ g Az örömteli esemény után neki kell állni az elengedhetetlen adminisztrációnak Nász után változik a név, a cím A nők kilencven százaléka nevet változtat az esküvő után, és a házas felek egyi­ke vagy éppen mind a kettő új lakcímre költözik. Indulhat az igazolványok cseréje és a változások bejelentése szol­gáltatóknál, hivatalokban. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Edina angol ál­lampolgárságú férfivel kötött házasságot itt, Tolna megyében. Úgy döntött, felveszi férje veze­téknevét, és a házassági anya­könyvi kivonatba már így ke­rült be a neve. Az esküvőt köve­tő első munkanapon elment új személyit és lakcímkártyát csi­náltatni, és csak ott tudatosult benne, hogy a határátlépésre jogosító személyi iratok híján nem hagyhatja el az országot, legalábbis szabályosan. A férje már vissza is utazott Angliába, Edina pedig kényszerszabadsá­gát tölti itthon, várva az új iga­zolványára. A házasságkötést követően ugyanis a régi nevet tartalmazó személyi igazolvány érvényte­lenné válik, és az összes iratot a házassági anyakönyvi kivonat­ban szereplő névre kell kiállít­tatni. A névváltozás után nyolc napon belül kezdeményezni kell a személyi igazolvány cse­réjét, de az új nevet a .többi ok­mányra is érdemes minél előbb átvezettetni. A személyi igazol­ványt kizárólag személyesen le­het igényelni a kormányablak­nál, de egy füst alatt érdemes le­cserélni a lakcímkártyát, az út­levelet, a jogosítványt és a for­galmi engedélyt is. Ezeken kí­vül gondolni kell az adókártya és a tajkártya cseréjére is. Jó hír, hogy idén január 1-től a szemé­lyi, a lakcímkártya, az adókár­tya, a jogosítvány és az adókár­tya cseréje ingyenes. Névválto­zás esetében a tajkártya cseréje is ingyenes. Ráadásul a házasságkötés a névváltozás mellett legtöbb­ször lakcímváltozással is jár, hiszen az ifjú pár lehetőség sze­rint egy fedél alatt kezdi meg közös életét, valamelyikük la­kásában vagy egy közös új la­kásban. Ez utóbbi esetben van szükség például a közműátírás­ra (gáz, víz, áram, szemétszál­lítás, egyebek), de a lakcímvál­tozást be kell jelenteni minden szervezetnek és szolgáltató­nak, amellyel szerződésben áll­nak, például az internet- és tele­fonszolgáltatónak. A személyes ügyintézés költségei - beleszá­mítva utazást, parkolást, esetle­ges szabadnapot - több ezer fo­rintot is jelenthetnek szolgáltat­ónként. Választék a most házasodóknak A családjogi törvény értelé­ben 2004. január 1-je óta a házasságra lépők az előző­eknél sokkal szabadabban köthetik össze családi neve­iket. A feleség megőrizheti eredeti nevét (Kiss Éva); fel­veheti férjéét a -né megje­löléssel (Nagy Pálné); hasz­nálhatja a kettőt egymás után (Nagy Pálné Kiss Éva, vagy Nagyné Kiss Éva); vá­laszthatja összekapcsolva (Kiss-Nagy Éva, Nagy-Kiss Éva); és viselheti férje nevét egyszeres vagy kétszeres vál­tozatban (Nagy Éva, Nagyné Nagy Éva). A férj megtarthat­ja eredeti nevét (Nagy Pál); felveheti felesége családi ne­vét (Kiss Pál); használhat­ja a kötőjellel összekapcsolt változatokat (Nagy-Kiss Pál, Kiss-Nagy Pál). A vegyes csa­ládi nevek bevezetésével bő­vültek a gyermekek névadá­si lehetőségei is. A fenti há­zaspár gyermekei viselhetik a Kiss, a Nagy, a Kiss-Nagy és Nagy-Kiss vezetéknevet egyaránt. Az egy házassá­gon belül született gyerme­kek azonban csak azonos családi nevet viselhetnek. A 2004. január 1. előtt tör­tént házasságokra és szüle­tésekre az új szabályok nem vonatkoznak, de az új lehe­tőségeket azok is kihasznál­hatják, akik korábban kötöt­tek házasságot vagy koráb­ban született gyerekük. Eh­hez névváltoztatási kérelmet kell benyújtani. Legtöbben a nevet is házasítják Egy felmérés szerint a kötő­jeles változat vezet. A meg­kérdezett menyasszonyok 30 százaléka ugyanis a fér­je és a saját vezetéknevét is összeházasítaná az eskü­vő során (Kiss-Nagy Éva). En­nek fényében különösen ér­dekes. hogy a hagyományos Nagy Pálné formát is mint­egy 20 százalékuk válasz­taná. Minden tizedik ifjú ara saját családneve helyett fér­je vezetéknevét használná (Nagy Éva), és ugyanennyi­en voksoltak a Nagyné Kiss Éva verzióra. A férj és a fe­leség teljes nevét megtar­tó Nagy Pálné Kiss Éva for­mát csak a párok 3 százalé­ka választaná, és 23 száza­lék még nem döntött végle­ges asszonynevéről. (Forrás: valtozasbejelento.hu) AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kér­désekre keressük a vá­laszt, amelyeket személyesen nem tettek volna fel. Bármi­re kíváncsiak, forduljanak bi­zalommal Mauthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a meg­felelő szakembernek. Elérhet­nek minket az ilo- na.mauthner@part- ner.mediaworks. hu e-mail címen, hív­hatnak a 0630/650- 3020-as számon munkaidőben, illet­ve küldhetnek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre. Jelige: Az ol­vasó kérdez. Az olvasó kérdez rovatban február 15-én megjelent egy tájékoztatás azzal kapcso­latban, hogy Szekszárdon az egyedül élők egy igazolás be­szerzése mellett fizethetnek 60 literes kuka után is szemét- szállítási díjat. Bonyhádról ér­kezett egy olvasói levél, mely­ben azt kérdezik, hogy ez tör­vényi lehetőség-e, vagy min­den önkormányzatnak meg kell hozni az ezzel kapcsola­tos döntését, és hogy Bonyhád önkormányzata szándékozik-e ilyen döntést hozni a közeljö­vőben? Várjuk szíves válaszát, mert Bonyhádon is nagyon sok az egyedül élő ember, és nagy segítség lenne a csökken­tett díj - fűzte hoz­zá a levélíró. A kérdéseket to­vábbítottuk a bony­hádi önkormányzat­nak, ahonnét a kö­vetkező választ kap­tuk: „A jogszabály­nak megfelelően - és más szolgáltatókhoz hasonlóan - természetesen a város közüze­mi cége, a Bonycom Nkft. is megteremtette ennek feltéte­leit, hogy ezáltal is segíthes­sük az itt élőket - válaszolta Filóné Ferencz Ibolya. Bony­hád polgármestere hozzátette, az igazolást személyesen lehet kérni a Bonyhádi Közös Ön- kormányzati Hivatalban a ha­tósági osztályon, ügyfélfoga­dási időben.” Nemcsak Szekszárdon, másutt is fizethetnek 60 literes kuka után szemétszállítási díjat az egyedül élők Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI Szekszárd: Egyiptom istenei 3D (amerikai kalandfilm), 17 óra. A fiú (amerikai horror­film), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Vármegyeháza: a Konyha Művészet 1990- 2006 című fotókiállítást He- imann Zoltán borosgazda nyitja meg, 15 óra. Házigaz­da Odor János Gábor mú­zeumigazgató, közreműkö­dik Orbán György előadómű­vész, a Liszt Ferenc Zeneis­kola rézfúvós együttese és a Vendéglátó Szakképző Isko­la diákjai. ELŐADÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Életünk megrontói... - dr. Wágner Gyula belgyógyász főorvos előadása, 14 óra. SZERDA MOZI Szekszárd: Egyiptom istenei 3D (amerikai kalandfilm), 17 óra. A fiú (amerikai horror­film), 19 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Szekszárd Placc Ifjúsági Kö­zösségi Tér: Forgách András­sal Ágoston Zoltán, a Jelen­kor főszerkesztője beszélget, 18 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Hungária Takarék: A vizek szerelmese - Stekly Zsuzsa akvarell kiállítását Kovács Ferenc festőművész nyitja meg, köszöntőt mond Brauer János, a Hungária Ta­karék Igazgatóság elnöke, 15.30. Bonyhád Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár: Húsvétváró - Banai László tojáspatko- ló, Jáhn Éva tojásfestő, Ga­lambos Józsefné csipkeké­szítő és Szabó Béláné tojás­festő kiállítása, megnyitja Csaba Józsefné, közreműkö­dik a Váraljai Hagyományőrző Egyesület Dalos köre, 17 óra. Az Egyiptom istenei című amerikai film látványos szórakozást ígér TRAFFIPAX 0530-07:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 08:30-10:30 Bonyhád, Rákóczi u. 78. 08:30-11:30 M6 jobb 111 lan 09:00-1100 6-os főút 120. km 0930-1130 M6 jobb 164. km 09 30-1145 Iregszemcse, Rákóczi u. 110. 10:00-1100 6-os főút 141. km 12:40-14:40 Tamási, Fő u. 82. 13:00-1500 M6 bal 153. km 13:00-15:00 M6 bal 120. km 13:00-1530 Bonyhád. Perczel u. 123. 13:00-15:30 6-os foot 107. km 14:00-1630 Szekszárd, Béri B, Á. u. 106. 15:30-17:30 6-os főút 153. km 15:40-16:40 Dombóvár, Pannónia u. 20. 16:00-19:00 M6 bal 108. km 1630-1830 Várdomb. Kossuth u. 126. 16:30-18:30 Szekszárd, Tartsay u. 2. 17:00-18:00 .....611-« ót 3. Km 17 :00-19:00 6-os főút 113. km ia00-2030 6-os főút 154. km 2100-23:00 6-os főút 100. km VÉRADÁS KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Lengyel Polgármesteri Hivatal 11.30-14.30 Aparhant Művelődési Ház 15.30-17.30 SZERDA Pairs Kulturális Központ 9.00-16.00 HIRDETÉSFELVÉTEL: HÉTKÖZNAP 8-TŐL 16-IG HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ; SZEKSZÁRD. LISZT FERENC TÉR 3. +36/74 511-534 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 150 cm, Paks 341 cm, Dom bori 423 cm, Árvízkapu 799 cm, Baja 533 cm. A Sió Palánknál 371 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom