Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-05 / 285. szám

2015. DECEMBER 5., SZOMBAT KITEKINTŐ g A megyei Príma díjas Kovács Ferencet örömmel tölti el tanítványai sikere Kovács Ferenc festőművész szereti az első benyomás alapján, kint a természetben elkészíteni képeit A színek és a táj szerelmese Kovács Ferenc bonyhádi festő­művész-tanár Magyar képző­művészet kategóriában kapott nemrégiben Tolna megyei Pri­ma Díjat. A színek szerelme­se édesanyjának köszönhető­en került kapcsolatba a rajzo­lással, ő pedig pedagógusként mindig szívén viselte a gyere­kek művészeti képzését. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu BONYHÁD A gyerekrajz fejlődé­se és esztétikuma című munká­jához kisfia rajzait dolgozta fel annak idején Kovács Ferenc, és nemcsak a tanításban vette en­nek hasznát, de még a Magyar Tudományos Akadémia is érté­kelte dolgozatát Azt mondja: na­gyon sok kiváló gyerekrajz van, és hogy egy egyszerű firka is le­het kifejező. - ló néhány művész megpróbálta azt a felszabadult- ságot utánozni, amivel egy kis­gyermek rajzol. De nehezen le­het, mert hiányzik ezekből az al­kotásokból az őszinteség - véli a festőművész. Nemcsak a Tolna Megyei Gyer­mekrajz Pályázatot és Kiállítást hívta életre negyvenöt évvel ez­előtt, de a megye rajztanárainak is rendszeresen szervezett művé­szettörténeti utakat. Ezekről szól­va szívesen mesélt például arról, miként látta Milánóban Az utol­só vacsorát vagy Toledóban Gre­co Orgaz gróf temetése című re­A formákat teljesen leredukálja Már igen korán rabul ejtették a formák, és még inkább a szí­nek. A Holt-Duna mellett laktak, és nyitott volt előtte a nyugati ég­bolt, mely mindig más színekben pompázott. Ezt a látványt több­ször megfestette, természetesen más és más színekkel. - Az utób­bi időben az a törekvésem, hogy szinte csak színek szerepeljenek a képeimen, a formát teljesen le­redukálom - mutatja Kovács Fe­renc a környező tájat, a kertben nagyító alá vehette. Egyre több ismeretet szerzett a pedagógiá­ban, ami a magasabb szintű al­kotói munkához is segítő kezet nyújtott neki. Akárcsak a hazai, vagy külföldi tárlatok, amelye­ken részt vett, amelyeket látott. Az 1949-ben alakult felnőtt Bonyhádi Képzőművészeti Kör munkáját 1970 óta irányítja a gyermekszakkörökkel együtt, összesöpört lombot vagy a part­oldal virágait ábrázoló munkáit, melyek közül több pasztellkrétá­val készült. De a Machu Picchuról vagy a siroki várról készült képén is látszik a szűrő: ő maga. Kovács Ferenc bejárta Magyar- országot és Európa legnagyobb képgyűjteménnyel rendelkező városait, illetve gyerekkori vágya is teljesült azzal, hogy saját sze­mével láthatta a prekolumbián művészet gyöngyszemeit. és 30 éven át szervezte, vezette a Tolna megyei tehetséges rajzos gyerekek alkotótáborát. Mint mondta, szeret a tanítványaival lenni és motiválni őket az új cé­lok elérésére. A 79 éves alkotó ma is szeret a természetben első benyomás után festeni, és érzelmi alapon fogadja be a látottakat. Ennek eredményei a „Kovács Ferenc-es” alkotások. mekművét. Tanulni persze nem­csak a nagy művészek alkotá­sainak tanulmányozásából le­hetett. Édesanyja, akinek rend­kívüli szépérzéke volt, javasol­ta, hogy Baján a tanítóképzőben (középiskola - A szerk.) tanul­jon tovább, mert ott rajzoktatás is folyt. Később Pécsett a tanárkép­zőn a rajz és a földrajz szakot is elvégezte, majd a Képzőművésze­ti Főiskolán is tanult. Rövid ideig Nagydorogon tanított, Bonyhád- ra 1963-ban került a felesége ré­vén. A Vörösmarty Általános Is­kolában dolgozott egészen nyug­díjazásáig, innen hívták óraadó­nak gimnáziumba, főiskolára és egyetemi karra is. 1972-től majd’ 30 éven át Tolna megye veze­tő rajz-szakfelügyelőjeként tevé­kenykedett, bár bevallotta, elein­te ódzkodott attól, hogy elfogad­ja a felkérést. Aztán amikor el­mélyedt ebben a feladatban, úgy érezte, hogy kitágult előtte a vi­lág. Ebben az időszakban kezdett el rendszeresen alkotni. Szak- felügyelőként betekintést nyer­hetett az általános és a középis­kolákban zajló képzésekbe, de a környező települések néprajzi és képzőművészeti remekműveit is iC*»í4 Édesanyja irányította a művészet felé Kovács Ferenc Nagybaracskán boldogságot jelentenek számára született 1937-ben. A megyei Pri- a gyermekművek, és a mára már ma gálán bemutatott, róla készült felnőtt alkotótársak képeinek is kisfilmben elmesélte, édesanyjá- úgy tud örülni, mintha azok a saját nak köszönhetően került kapcso- munkái lennének. Kiemelte: régi latba a rajzolással, és pedagógus- álma egy alapítvány létrehozása, ként o is mindig szivén viselte a amellyel tehetséges gyerekeket gyerekek művészeti képzését. Kő- tudnának támogatni. A díj ennek szönő beszédében hangsúlyozta, megvalósulásához járul hozzá. PROGRAMSOROLO JUBILEUM SZOMBAT ADVENT Szekszárd Béla király téri színpad: a Misztrál együttes adventi koncert­je, 17 óra. Scarabeus rendezvényte­rem (Béla király tér 5.): a HéraKét- Két együttes koncertje, 19 óra. Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Mikulás ünnepség, 10 óra. Bonyhád Családsegítő és Gyer­mekjóléti Szolgálat: karácsonyi kézműves foglalkozás, 9-12 óráig. Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár: karácsonyi kézmű­ves foglalkozás Alföldiné Ács Eriká­val, 15 óra. Előzetes bejelentkezés szükséges. Tolna MAG-Ház: .,Sünizene Miku­lás" - zenés ünnepi foglalkozás 3 éves korig, 10 óra. Mézeskalács, dí­szítés, 16 óra. Bezerédj Pál Szabad­időközpont: Furfangos Krampuszok vicces próbái Torna és csapat köz­reműködésével, karácsonyi készü­lődés a Kis Kézműves Tanodával, Böbe babaruha börze, 16 órától. A Mikulás érkezése, 18 óra. Zséda koncertje, 19,30. MOZI Bölcske: Dínó tesó (am. animációs kalandfilm), 16 óra. Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia film- vígjáték), 18 óra. Valami követ (ameri­kai horror-thriller), 20.30. Dunaföldvár: A kis herceg (francia animációs film), 10 óra. Pán (ameri­kai családi kalandfilm), 14 óra. Bazi nagy francia lagzik (francia vígjáték), 16 óra. 007 Spectre - A Fantom visz- szatér (amerikai-angol akcióthriller), 18 óra. Az Éhezők Viadala - A kivá­lasztott befejező rész (amerikai ka­landfilm), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D, 15 óra. Szerdai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai drá­ma), 19 óra. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Dínó tesó (am. animáci­ós kalandfilm), 16 óra. Ne zavarja­tok - Csak egy óra nyugalmat! (fran­cia filmvígjáték), 18 óra. Valami kö­vet (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D, 15 óra. Szerdai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai drá­ma), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Harc Alkotmány utca 19.: Biró Ág­nes origami és gyöngy, valamint Lánginé Bogos Amália festmény ki­állítása. A tárlatot Vígh Ferencné és Csaba Józsefné ismerteti, 15 óra. Szekszárd Református templom: a Szekszárdi Református Egyházköz­ség templomának 230 éves jubile­uma. Úrasztali közösséggel egybe­kötött istentisztelet, 10 óra. A római katolikus plébánia közösségi terme (Béla király tér 9.): A templom törté­netét bemutató előadás, 15 óra. Re­formátus gyülekezeti ház (Bezerédj utca 3.): A templomot és a gyüleke­zetét bemutató kiállítás megnyitója, 16.30. Szeretetvendégség, 17 óra. ADVENT Szekszárd Béla király tér: Miku­lás-futás, 16.30. A Szekszárdi Ad­vent ünnepélyes megnyitója: a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergar­ten óvodásainak műsora, Ács Rezső polgármester és Bacsmai László es­peres köszöntője, gyertyagyújtás és a tér díszkivilágításának felkapcso­lása, „Kiing, Glökchen!” zenés kará- csonyvárás a Magyarországi Német Színház közreműködésével, a városi Mikulás érkezése, 17 óra. Őcsény Hősi emlékmű: ünnepi be­szédet mond Lapossy Péter római katolikus diakónus, az adventi gyer­tyát a hittanoktatásban résztvevő gyermekek gyújtják meg, 17 óra. Majd a gyermekekhez megérkezik a Mikulás, a felnőtteket pedig for­ralt borral kínálják. Paks ASE Sportcsarnok: karácso­nyi díszek készítése, játéksarok, arc­festés, légvár, a Mikulás érkezése, 9-12 óráig. Tolna Katolikus templom: a Szek­szárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kó­rus hangversenye a Tolnán és kör­nyékén élő rászoruló gyerekek meg­ajándékozásáért, 16.30. Tolna Bezerédj Pál Szabadidőköz­pont: a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar adventi koncertje, 17 óra. TRAFFIPAX 05:0007:00 SZOMBAT 55-ös főút 120. km 09330-10:40 60S (óit 134. km 09:00-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. Q93Ő1T00 6os főút 120. km 09:00-11:00 60s főút 153. km 0933011:30 M6 bal 84. km 09:30-1130 Bátaszék, Budai utca 90. 123014:30 Rakasd, Kossuth u. 309. 13:0015:30 6-os főút 93. km 33:00-16:00 Pate, Tolnai út 48. 13:3015:30 M6 bal 153. km 14:0016:00 Várdomb, Kossuth u. 126, 15301700 Bonyhád, Perczel utca 123. 1530-1730 60S főút 139. km 16:3018:30 M6 jobb 153. km 1630-18:30 Szekszárd, Kesetyüsi u. 20. 17301930 60s főút 100. km 18301930 60s főút 141. km 19:0021:00 Szekszárd, Béri B. Á. 106. 20302230 Bonyhád. Rákóczi u. 144. 21:0023:30 M6 jobb 90. km 21:0023:00 60s főút 113. km 05:0007:00 VASÁRNAP M6 jobb 164. km OftOO-ltOO M6 bal 92. km 09:0011:00 6-os főút 93. km OftOO-lLflO 5113-as út 3, km 09:00-11:00 Kakasd, Kossuth u. 309. 09301130 M6 jobb 164. km 09:3011:30 Hőgyész, Fő u. 108. 11:00-13:00 Szekszárd, Béri B.Á. 106 12:3014:30 Zomba, Rákóczi u. 56. 12:3014:30 60s főút 153. km 13:0015:00 M6 bal 153. km 13:0015:30 ik» főút 100. tan 13:0016:30 M6 bal 111 km 153017:00 ____________6Sos főút 0. km 15 :001730 Bős főút 141. km 15301730 Bonyhád, Porczel u. 123. 16:3018:30 Várdomb, Kossuth 11.126 17:0019:00 ( ■ -: 60s főút 113. km 17:301930 Szekszárd, Keselyűsi út 20. 1730-19,30 Bonyhád, Rákóczi u. 76 17:30-19:30 213023:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. MSbaimkm 21:0023:00 60s főút 120. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 16 cm, Paks 123 cm, Dombori 118 cm, Árvízkapu 482 cm, Baja 199 cm. A Sió Palánknál 179 cm. SZEDRES A II. világháború befejezésének hetvenedik évfordulója alkal­mából tartott történelemversenyen az első öt helyen végzett szedre- si felső tagozatos diák (Hajdú Bálint, Andi Norbert, Szabó Antónia, Ta­vaszi Edit és Orsós Anett) Barteczka Mária felkészítő nevelő kíséreté­ben látogatást tett a község központjában lévő háborús emlékműnél, amely az ötven szedresi hősi halottnak és a közel hatvanfős deportált zsidó közösségnek állít emléket. B. K. Sokba kerülhet, ha megijedünk Az elmúlt hetekben többen kaptak közlekedési bírságot Ausztriából. Sokan olyanok is befizették, akik nem is jártak akkor azon a környéken. De mi­ért ijednek meg a legtöbben egy hivatalos levéltől, miért nem néznek utána és mire figyel­jünk, hogy ne fizessünk felesle­gesen? A HÉT TÉMÁJA Gáspár László, az ezerarcú sztár Nem is gondolta amikor fel­kérték, hogy ő lesz idén Ma­gyarország legsokoldalúbb előadója. Gáspár Laci az idei, rekord nézettségű Sztárban sztár után azt mondja: a győze­lem feletti boldogságon kívül felfrissülést is hozott a műsor. Úgy hatott rá, mint egy vérát­ömlesztés. INTERJÚ Czuczor-Gidai Zsófi otthon is életrevaló Mindenki kedvence lett a Hungary’s Got Talent egyik utóbbi adásában Czuczor-Gi­dai Zsófi. A hatéves óvodás iga­zi cserfes kislány, nem rejti vé­ka alá, mit gondol. A műsorban a zsűrit is „kiosztotta”, s bár nem rosszalkodós típus, édesanyja szerint odahaza is nagyon ele­ven apróság. sztárvilág y

Next

/
Oldalképek
Tartalom