Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-05 / 285. szám

g GAZDASÁG 2015. DECEMBER 5., SZOMBAT Eredményes céghez még kevés a fiatalos lendület Negyvenes alapítók Dobogós szektorok í. Kereskedelem és gépjárműjavítás 2. Építőipar 3. Feldolgozóipar Érdekes módón a tradicionális ágazatban tudtak megkapasz­kodni a sikeresebb cégek. Ilyenek a gépjárműjavítással foglalkozó vállalkozások is A BUX index alakulása (2015. december 4., pont) 9.00 17.00 MW-GRAFIKA FORRÁS: BÉT BÉT-nyertesek (2015. december 4.) Részvény Utolsó ár(Ft) Változás (%) Millió Ft I CIGPANNONIA 155 3,33 4 MTELEKOM 417 1,21 214 GSPARK 2334 1 3 MÓL 13805 0,77 1001 FHB 675 0,15 9 BÉT-vesztesek (2015. december 4.) Részvény Utolsó ár (Ft) Millió Ft (/0) I SYNERG0N 24-11,11 5 PANNERGY 366-3,68 CD ro OT P 5964-1,42 3963 APPENINN 207-0,48 4 RICHTER 5399-0,48 1627 BÉT-áruszekció (forint/tonna, 2015. december 3.) Dátum Új élsz. ar (Ft) MA1MI BÚZA 2016. március 51300 TAKARMÁNYBÚZA 2016 március 48100 TAKARMÁNYKUKORICA 2016. március 47500 TAKARMÁNYKUKORICA 2016. május 48500 TAKARMÁNYKUKORICA 2016. július 50500 FORRÁS: BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam (2015. december 4.) □ €/Ft 312,93 2,80 Ft □ $/Ft 287,36-6,30 Ft □ CHF/Ft 287.62 0,73 Ft Valutaárfolyamok (forint/eutó, 2015. december 4.) Veteli Eladási I Budapest Bank 304,27 323,09 CIBBank 300,97 326,05 Citibank 300,22 326,07 Erste Bank 304,67 322,23 FHB Bank 303,68 321,82 K&H Bank 303,67 321,17 MKB Bank 303,54 322,96 OTP Bank 304,34 321,88 Raiffeisen Bank 303,80 322,60 A sikeres társaságok - az ala­pítás utáni ötödik év után a 100 millió forintnál nagyobb árbevételű cégek - vezetőinek átlagéletkora 44 év, vagyis ala­Mediaworks-összeállítás kozpontiszerkesztoseg@mediaworks.hu BUDAPEST A pályafutásuk dele- lőjén álló férfiak és nők alapít­ják a sikeres magyar vállalko­zásokat. Az Opten céginformáci­ós szolgáltató az idén ötéves cé­geket vizsgálva arra jutott, hogy az ötödik évükre 100 millió fo­rintnál nagyobb árbevételt el­érők cégek tulajdonosai átlago­san 44 évesek, egyharmaduk nő, és a legtöbben a kereskede­lemben vezették sikerre vállal­kozásukat. A több mint 41 ezer 2009-ben alapított vállalkozás közül csak 2183 mondhatja el magáról, hogy 2014-ben 100 millió forin­tot meghaladó árbevételt ért el. Az öt éve alapított cégek 40 szá­zaléka nemhogy ennyire nem volt sikeres, de egyenesen meg is szűnt. A többiek 100 millió fo­rintnál kisebb árbevétellel tevé­kenykednek. Az árbevétel nem minden: az üzleti siker alapja az eredmény, ám a nagy árbevételt elérők között csak 9 százalék a 2014-ben veszteséget elkönyve- lők aránya, és ezek többségének is voltak jobb évei. Az Opten azt vizsgálta, ml a közös ezekben a társaságokban. Nos, a tevékenységi kör semmi­képpen sem ad eligazítást, és azoknak sincs igazuk, akik sze­rint kizárólag a fiatalság és az innováció viszi előre a világot. A sikeres cégek közül mesz- sze a legtöbben, szám szerint 783-an a „kereskedelem és gép­járműjavítás” területén vetet­ték meg lábukat, ami, jóllehet az e-kereskedelem elterjedésé­vel komoly változáson megy ke­resztül napjainkban, mégiscsak tradicionális ágazatnak tekint­hető, ahogyan a második helye­zett építőipar (268 társaság) is. A harmadik helyre a feldolgozó- ipar futott be 234 vállalkozással. „A jelenség értékelésekor nem szabad elmenni amellett, hogy mindhárom dobogós ágazat je­lentős készletállománnyal és nagy mennyiségű átfutó anyag­gal dolgozik, ezért esetükben a nagy árbevétel jelentős ráfordí­tással párosul” - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformáci­ós igazgatója. Némiképp meglepő, hogy az „informatika és kommuniká­ció” tevékenységi körben csak 68 cég tudott 100 milliós árbevé­tel fölé jutni. A tudásalapú gaz­daságról álmodókat ugyanakkor megnyugtathatja a tény, hogy a „szakmai, tudományos és műsza­ki tevékenység” ágazatban már nagyobb számban találhatók si­keres vállalkozások (204 cég, 4. helyezés). Könnyen elképzelhe­tő, hogy közöttük számos infor­matikai területen működő cé­get is találhatunk, hiszen a tevé­kenységi körök itt némiképp ösz- szemosódnak: sokszor pusztán a tulajdonosok elhatározásán mú­lik, hogy alapításkor mit jelölnek meg a cég fő tevékenységeként. A sikeres társaságok vezető­inek átlagéletkora 44 év, vagy­is alapításkor közel jártak a 40- hez. „Ez némiképp cáfolja azt a sztereotípiát, miszerint a vállal­kozás sikerének titka az ifjon­ti lendület. Sokkal inkább ar­ról árulkodik, hogy a siker zálo­ga az üzleti rutin” - mondja Per­tics Richárd. Ezt támasztja alá az is, hogy a 2183 sikeres vállal­kozás közül csak 959 olyat talált az Opten, amelyben valameny- nyi tulajdonosnak ez volt az el­ső működő vállalkozása; a tulaj­donosok döntő többsége tulajdo­nosként vagy cégjegyzésre jogo­sult személyként korábban már részt vett más társaságok irányí­tásában. HÍREK Az Unicredit az Év bankja LONDON A The Banker brit pénz­ügyi magazin az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nek ítélte Az év bankja Magyarországon díjat. A pénzintézet a külső kihívások ellenére is növelni tudta adó­zott nyereségét 2014-ben. A fo­lyóirat idén 152 országban osz­totta ki a legjobb banknak járó díjat. Patai Mihály elnök-vezér­igazgató elmondta: a legna­gyobb kihívás a lakáscélú devi­zahitelek forintosítása és a hi­telesek törvény által előírt kom­penzációja volt logisztikai és pénzügyi szempontból; mindez az UniCredit banknak 107 mil­lió euróba került. MW 2,4 százalékkal nőtt a GDP BUDAPEST A harmadik negyedév­ben 2,4 százalékkal nőtt a brut­tó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához képest - jelentette tegnap a KSH. Az adat árnyalatnyival jobb a no­vember 13-ai első becslésben közölt 2,3 százaléknál. Az év első három negyedévében 2,8 százalékkal nőtt a gazdaság a múlt év azonos időszakához ké­pest. Makrogazdasági elemzők változatlanul 3 százalék körü­li növekedésre számítanak az idén. MTI Fontos határidő az evásoknak BUDAPEST Az újonnan bejelent­kező adózók december 21-éig választhatják 2016-ra az egy­szerűsített vállalkozói adót (eva). Az eváról szóló törvény hatálya alá bejelentkezni, vagy az alól kijelentkezni az egyéni vállalkozók a 15T103-as, a tár­sas vállalkozók a 15T203 szá­mú adatbejelentő lapon tudnak a NAV-nál. Az adatlapok letölt­hetők a NAV honlapjáról (http:// www.nav.gov.hu ). Aki 2015-ben az evésként adózott és jövőre is fenn akarja tartani ezt, nem kell újra bejelentkeznie. MW/MTI Egyre több nőnél a siker kulcsa U „A sikeres tár­saságok tu- lajdonosai- f nak egyharma- da nő - mond- ja Pertics Ri- Tlr chárd. Az igaz­gató szerint ez szemben áll a köz- vélekedéssel, miszerint a nők kockázatviselési hajlandósága csekélyebb, mint a férfiaké. - Az összes vállalkozást vizsgálva a cégjegyzésre jogosultak között ennél is magasabb arányban ta­lálunk női vezetőket, általában azonban nem a vezetés csúcsa­in. hanem inkább a második-har­madik vonalban. Itt viszont olyan hölgyeket látunk, akik kockáztat­nak, céget alapítanak és vezet­nek sikerrel, sokan közülük talán éppen azért, mert eredeti mun­kakörükben szembetalálták ma­gukat az üvegplafon jelenségé­vel'’ - mondja lapunknak az Op­ten igazgatója. Csúszó fizetések: a Kincstár nem ad kamatot Egy heti bér hiányozhat MAGYARORSZÁG Nem vállalja a Ma­gyar Államkincstár a felelőssé­get több százezer közszolgálat­ban dolgozó ember fizetésének késése miatt - derült ki a lapunk­hoz eljuttatott információk alap­ján. A Magyar Államkincstár kérdésünkre kifejtette, hogy az intézményekhez december 2-áig eljuttatta a fizetéseket. „A mun­kabér utalását - ahogyan eddig is - az intézmények indítják a saját banki számlájukról” - tették hoz­zá. Arra a felvetésünkre, hogy fi­zetnek-e kamatot a csúszásért a Kincstár így felelt: „a Magyar Ál­lamkincstár tehát nem felelős az esetleges csúszásokért, így a Kincstárra nézve kamatfizetési kötelezettség sem merülhet fel.” A kincstár levélben tájékoztat­ta az intézményeket az átállás­ról, tájékoztatási kötelességének tehát eleget tett. Lapunk kérdé­sére kifejtették: „valamennyi in­tézményben a közszolgálati jog­viszonnyal rendelkezők eseté­ben a hónap 5. napjáig, a köz- alkalmazottak és a munkatör­vénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a hó­nap 10. napjáig kell megkapni a munkabérüket”. Más információk szerint a csú­szás oka, hogy a Magyar Állam- kincstár november 6. és 15. kö­zött átállt a KIR3 nevű bérszám­fejtő rendszerről a KIRA-ra. A KIRA-t már hónapokkal ezelőtt be kellett volna vezetni, lapunk információi alapján azonban a tesztüzem során folyamatosan akadozott, összeomlott. Több kórházban még ennél is nagyobb káoszt okozott az átál­lás, ugyanis egy hónappal később kapták meg az októberi fizetést a dolgozók. A kispénzű közalkal­mazottaknak a többhetes csúszás komoly problémát okoz, ezért me­rült fel, hogy a számláikon kelet­kező késedelmi díjak, kamatok pluszterhet jelentenek, amelyet valakinek ki kellene fizetnie. Törvény szerint egyébként minden hónap 10-ig meg kell ér­keznie a fizetésnek, legalábbis ennél későbbi időpont nem sze­repelhet a közalkalmazott szer­ződésében. Sok helyen azonban 2-án szoktak utalni, az ő esetük­ben néhány napos csúszás is fel­borítja a hónap tervezett ütemét. Csejk Miklós Rendszerhibák: a baj nem jár egyedül Meg nem erősített sajtóinformá­ciók szerint jövő január elején több százezren nem kapják meg a teljes decemberi fizetésüket. Az ok: a bérszámfejtő rendszer csak a december 25-ig keletke­zett béreket tudja feldolgozni. A kieső egy hetet februári fizetés­sel kaphatják meg a dolgozók. Ha működik a rendszer. Agrártámogatások: dől az uniós pénz a földekre Jól húzott az ágazat Czerván György államtitkár azt is fontos eredménynek tartja, hogy a foglal­koztatottak száma 2014-ben tovább nőtt, megközelítette a 190 ezret BUDAPEST Soha rosszabb évet a tavalyinál a magyar mezőgaz­daságban; az ágazat kibocsá­tásának évek óta tartó növeke­dése ugyanis 2014-ben is foly­tatódott, mivel mind a növény- termesztés, mind az élő álla­tok és állati termékek kibocsá­tása meghaladta az előző évit - jelentette ki a 2014-es Agrár­jelentést ismertetve Czerván György államtitkár. Kiemel­te: a mezőgazdaság folyó alap­áron számított kibocsátása a múlt évben 2447 milliárd forint volt, 5,6 százalékkal több, mint 2013-ban. Ezen belül a növény- termesztési és kertészeti ter­mékek kibocsátása 6,6 száza­lékkal (1454 milliárd forintra) az élő állatoké 2,6 százalékkal (553 milliárd forintra) az állati termékeké pedig 8,6 százalék­kal (273 milliárd forintra) nőtt. Tavaly a mezőgazdasági terme­lés költségei a növekvő kibocsá­tás mellett az előző évi szinten maradtak. Ezért javult a terme­lés jövedelmezősége; így a me­zőgazdasági tevékenységből származó nettó vállalkozói jö­vedelem ló,5 százalékkal volt magasabb, mint 2013-ban. December elejéig több mint 150 milliárd forint agártámo­gatáshoz jutott mintegy 36 ezer magyar gazdálkodó, az év végéig pedig csaknem 200 milliárd forint előleg folyósí­tása várható - ezt már a Me­zőgazdasági és Vidékfejlesz­tési Hivatal elnöke közölte az MTI-vel. Gyuricza Csaba hoz­zátette: a támogatások 70 szá­zalékát fizeti ki Magyarország előlegként, szemben a korábbi 50 százalékkal, amit az unió magyar javaslatra fogadott el. Az előlegek kifizetése 2016 jú­niusig tarthat. Minden eddigi­nél több, 35 különböző jogcí­men igényelhetnek támogatást a gazdálkodók; eddig 8 külön­böző jogcímen indult meg az előlegfizetés. Magyarország az egyetlen tagállam, amelyik nemzeti hatáskörben vállalta, hogy ilyen sok jogcímen fizet előleget. Ausztriában vagy az Egyesült Királyságban sem in­dult még meg az előlegfizetés, ami a magyar gazdáknak ver­senyelőnyt jelenthet. MW

Next

/
Oldalképek
Tartalom