Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-01 / 281. szám

2015. DECEMBER 1., KEDD KITEKINTŐ g Első díjat, közönségdíjat és az ifjúsági zsűri különdíját nyerte el a Pagony A kreativitás diadalmaskodott A paksi Pagony együttes nyer­te el a 18. Paksi Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesz­tivál fődíját és az ifjúsági zsű­ri különdíját. Weller Fruzsina énekes pedig közönségdíjat kapott a fesztiválon, amelyre közel ötven zenekar nevezett. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Az elmúlt év után, ami­kor a Pistiest zenekarnak ítél­ték a fődíjat, ismét hazai siker született a Paksi Országos Ama­tőr Pop-Rock-Iazz Fesztiválon. A zsűri elsősorban az újszerűsé­get, a kreativitást díjazta, amikor a több műfaj képviselőiből verbu­válódott és ezeknek a stílusok­nak a jegyeit ötvöző paksi együt­test első helyre sorolta. Idén 42 zenekar jelentkezett, amelyek közül Ruff Ferenc fesztiváligaz­gató beszámolója szerint har­mincegyet találtak alkalmasnak a szereplésre. Az előválogatót kö­vetően 17 zenekar kapott lehető­séget arra, hogy élőben is meg­mutassa tudását, egyikük a ver­seny napján visszalépett. Szerte az országból, sőt Erdélyből is ér­keztek különféle stílusú, főként fiatalok alkotta csapatok, hogy megméressék magukat a neves zsűri előtt, amelynek munkájá­ba idén a kiváló gitáros, egyben hangmérnök, Dandó Zoltán és Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitká­hangszer ■ kon — ■ t A Pagony együttes önálló elképzelésekre épülő műsorral állt színpadra, újszerű dolgot alkottak A Pagony együttes a kontrasztra épít Nagy meglepetésként érte a győzelem a Pagony együttes tagjait, akik kissé remegő láb­bal álltak színpadra, hallva az előttük szereplő együtteseket. A csapat azok után alakult, hogy Kerner Péter és Magyar Zoltán tavaly karácsony előtt összefu­tott, és a közös zenélés mellett döntött. Az első koncert után csatlakozott a dobos, majd sor­ra a többiek különféle műfajok­ból. Alapkoncepció a kontrasz­tok erősítése. A fesztiválgyőztes zenekar tagjai, ahogy ők magu­kat bemutatják: „a tiszta szívű” Weller Fruzsina - ének, „az uta­zó" Magyar Zoltán - gitár, „a le­xikon" Tar Sándor - basszusgi­tár, „a tintavérű” Kriszt Antal - dobok, „az őrült” Kerner Péter - billentyű, rap, ének, valamint a „nagylexikonéként titulált, le­mezjátszókat kezelő Édl Péter, aki ezúttal betegség miatt távol maradt. Számos különdíj is gazdára talált Az idei Amatör Pop-Rock-Jazz Fesztivál nyertese a paksi Pa­gony, második lett a budapes­ti Quart8, a harmadik díjat a Ta­tát képviselő Skannibals vitte haza. Legjobb énekesnek Por­tik Líviát választották Gyergyő- szentmiklósról (The Blast), a leg­jobb gitáros címet a Németh Bendegúz Trió frontembere, Né­meth Bendegúz kapta, a buda­pesti trió másik tagja, Nagyfi Marci a legjobb dobos címmel gazdagodott. Két díjat vitt haza Gyermelyre az Aurevoire együt­tes, Gelencsér Gábort a legjobb basszusgitárosnak. Szabó Zsol­tot a legjobb extrém hangsze­resnek „kiáltották ki”. A legjobb szövegért járó díj a harmadik he lyezett tatai Skannibalsé lett. A paksi Pagony megkapta az ifjú­sági zsűri különdíját, az együt­tes énekesnője, Weller Fruzsina pedig a közönségdíjjal lett gaz­dagabb. ra is bekapcsolódott. Ruff Ferenc fesztiváligazgató, aki más sereg­szemléken rendszeresen zsűriz, azt mondta, évről évre magasabb a színvonal, amit elsősorban an­nak tulajdonít, hogy nagyon jó művészképzők vannak az or­szágban. A paksihoz hasonló se­regszemlék fontosságát egyre többen ismerik fel, mondta, hoz­zátéve, hogy idén az önkormány­zat és a helyi vállalkozók mellett támogatta a rendezvényt a Cseh Tamás Program is. A paksi fesztivál jellemzője, hogy a 10-15 perces bemutatko­zást követően értékelik a zsűrita­gok a produkciókat, kitérve min­den fontos részletre. A dicsérő szavak mellett gyakorta hang­zott fel jobbító szándékú kriti­ka is. Habár az értékelés szerint akadtak precízebb, színvonala­sabb előadást produkáló zené­szek, mégis a paksi Pagony lett a fesztivál győztese. Mint a zsű­ri tagjai elmondták: a többséggel ellentétben, akik jobbára a nagy elődöket ismétlik, a Pagony önál­ló elképzelésekre épülő műsor­ral állt színpadra. Nekik köszön­hetően megszakadt a színpadon a ’80-90-es évek hegemóniája, és újszerű dolog született. Zseniáli­san ötvözte a zenekar azokat a műfajokat, ahonnan a tagjai ér­keztek. Az ítészeknek az újsze­rűség mellett az is tetszett, aho­gyan a férfi és női éneket társí­tották a műfajok sokszínűségé­nek talaján. PROGRAMSOROLÓ ISMERETTERJESZTÉS Szekszárd: A szüfrazsett (angol film­dráma), 17 óra. Fekete mise (ameri­kai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: Puskás Petra fest­mény kiállítását Nagy Krisztián nyit­ja meg, közreműködnek a Bartók Béla Zeneiskola fafúvós tanszaká­nak növendékei, 17 óra. Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ, Márvány terem: a Szek- szárdkörnyéki Foltvarró Egyesület adventi kiállítása, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ, Csatár terem: Bertók László Firkák a szalmaszálra című kötetének bemutatója, 18 óra. Há­zigazda Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője, közreműködik Frank Ildikó. Szekszárd PTE KPVK: Beszélge­tés a migrációról - dr. Kobolka Ist­ván ezredes, migrációkutató és dr. Kiss Natália kultúrakutató előadá­sa, 16.30. SZERDA MOZI Szekszárd: A szüfrazsett (angol film­dráma), 17 óra. Fekete mise (ameri­kai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Markovics Mihály Pra­voszláv ikonok című kiállításának megnyitója és Lóczy István: Adam Müller-Guttenbrunn - A svábok be­jövetele című könyvének bemutató­ja, 18 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Patak Márta A test min­dent tud című kötetét Nagy Janka Teodóra etnográfus, mutatja be, 16 óra. IREGSZEMCSE A Tolnai Népújság „A havi bevásárlását mi álljuk!” elneve­zésű nyereményjátékának múlt heti nyertese Tóthi László. Iregszemcsei előfizetőnk régóta járatja a lapot, reggel hat órakor már olvassák benne a híreket. A sorsolásokon még nem volt szerencséjük, a most átvett 15 ezer forint értékű vásárlási utalványra azt mondták, az ünnepek előtt na­gyon jól jött a családnak. Mi pedig szeretettel gratulálunk hozzá! F. V. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban szakértőink segítségével olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tet­tek volna fel. Bármire kíváncsi­ak, forduljanak bizalommal Ma­uthner Ilonához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakember­nek. Elérhetnek minket az ilona. mauthner@partner. mediaworks. hu e-mail címen, hívhatnak a 0630/650-3020-as számon mun­kaidőben, illetve küldhetnek leve­let is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre, jelige: Az olva­só kérdez. Egy olvasónk zaklatottan hív­ta fel a szerkesztőségünket az állami földek árverése után. Ő hétfőn vett részt az árverésen, és azt mondta, amit tapasztalt, az szerinte nem volt szabályos, hanem botrányos volt. Mint me­sélte, egy 24 hektáros föld kiki­áltási ára 17 millió 400 ezer fo­rint volt, hárman licitáltak rá. A kikiáltási árra mind a hárman feltették a tárcsájukat, majd az árverést vezető ember 200 ezer forinttal emelte a tarifát. Ezután már csak egy adta meg'az össze­_______VÉRADÁS Ked d Dombóvár Véradó Állomás 8.00-14.00 Értény Művelődési Ház 10.00-12.00 Szakály Művelődési Ház 13.00-15.00 get. Ezt követően érte őket meg­lepetés, amikor az az egy em­ber saját magára is licitált, vagy­is szinte folyamatosán tartotta a tárcsáját, egészen addig amíg 200 ezer forintonként el nem ju­tottak a 38 millió 900 ezer forin­tig. Ők miután egyszer kimarad­tak a továbbiakban nem is szól­hattak bele a licitálásba. Olva­sónk azt kérdezte, hogy az ön­magára való licitálás szabá­lyos-e, miért engedik meg az ilyen árverést, ezzel a módszer­rel ugyanis kiszorítják a többie­ket a földvásárlásból. A Tolna Megyei Kormányhiva­tal a földárverésen az olvasó ál­tal tapasztalt licitálással kapcso­latban az alábbi tájékoztatást adta: „A 262/2010. (XI. 17) Kor­mányrendelet 32. § (10-12) bekez­désében foglaltak szerint: (10) Az árverés megkezdésekor az árve­rezőkkel közölni kell az árverés­re kerülő földrészlet kikiáltási árát, amely nem lehet kevesebb a földrészletre vonatkozó érték- becslésben megállapított, vagy a 4/B. § alapján kiszámított, 50 000forintra kerekített összeg­VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-122 cm, Paks 7 cm, Dombori 30 cm, Árvízkapu 425 cm, Baja 147 cm. A Sió Palánknál 188 cm. nél, és fel kell hívni az árvere­zőket az ajánlatuk megtételére. (11) Az árverést addig kell foly­tatni, amíg az ajánlattevők aján­latot tesznek. Az utolsó ajánlat elhangzását követően, az esetle­ges további ajánlattételre irányu­ló háromszori felszólítást követő­en az árverés az adott földrész­let vonatkozásában lezárul. (12) Az árverések során alkalmazan­dó licitküszöb összege 5 millió fo­rintot nem meghaladó kikiáltá­si ár esetén 50 000forint, 5 mil­lióforintot meghaladó kikiáltási ár esetén 100 000forint, 10 mil­lió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 200 000forint, 50 mil­lió forintot meghaladó kikiáltá­si ár esetén 500 000forint. A li­citküszöböktől az árverezők nem térhetnek el. A fentiek alapján a vázolt megoldást jogszabály nem tiltja, amennyiben a licit­lépcsők betartásával a folyama­tosan emelt árakra is fenntart­ja az ajánlatát az egyetlen licitá­ló, akkor az utolsó érvényes aján­latig folytatni kell az árverést, és az utolsó érvényes ajánlat lesz az értékesítési ár.” TÉVÉ-AJÁNLÓ Demi Moore, meg a háta HÉTKÖZNAP és ráadásul kedd révén nem sok nézniva­ló akad a tévében. (Persze mondhatná a kedves olva­só, hogy miért, a hétfő jobb?) Azért találtunk olyan műsort, melyet akár olvasgatás, szá­mítógépezés közben is el­nézegetünk, vagy akár ren­desen, igaziból megtekint­hetünk, mert régen láttuk. A Sztriptízről van szó, mely al­kotást Demi Moore vitt el a hátán vagy inkább a mellén. Merthogy Erin Grant (Demi Moore), a volt FBI-ügynöknő sztriptízt táncol egy éjszakai lokálban. Azért van szüksé­ge erre a munkára, mert visz- sza akarja szerezni hétéves kislányát, akit azzal az in­dokkal vett el tőle a bíróság, hogy az asszony nem tud­ja eltartani. Egy este az is­mert politikus, David Dilbeck (Búrt Reynolds) is a nézők között van. Amikor Jerry, Erin egyik hódolója kitalálja, ho­gyan zsarolhatnák meg Dil- becket, még senki sem sejti, hova vezet egy látszólag egy­szerű zsarolás. A zsarolót ha­marosan megölik, és AI Gar­cia (Armand Assante) nyomo­zó indul útnak, hogy kiderít­se, mi folyik a színfalak mö­gött. Megjelenik a történet­ben Shad (Ving Rhames), a bár kidobóembere is, aki sa­ját zsarolási terveit szövöge­ti, továbbá Erin pszichopata exférje (Robert Patrick), aki kisstílű tolvajként tengeti életét. B. K. SZTRIPTÍZ: Viasat3, 21.00

Next

/
Oldalképek
Tartalom