Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-18 / 296. szám

2015. DECEMBER 18., PENTEK BONYHAD A Pór Apát Alapítványnak ajánlotta a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a hagyományos karácsonyi koncerten összegyűlt adomá­nyokat. Juhász Józsa, a központ vezetője elmondta, több mint húsz éve rendezik meg a hangversenyt, és mindig más szervezeteknek, más helyi célra gyűjtenek. A koncert a bonyhádi közösség ünnepe, melyen a városban működő kórusok, együttesek (képünkön a Bonyheart) adnak műsort, akik jó szívvel ajánlják fel szolgálatukat. Műfajban eltérő, de karácsonyhoz köthető művek, dalok hangzottak el a katolikus templomban. Horváth Klárától, a Pór Apát Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk, az adományt hitéleti tevékenységre fordítják. B. K. Bíznak benne, hogy máshol is követik a példát Új támogatási forma Települési gyógyszertámoga­tás, a közterületek haszná­ról szóló rendelet módosítása, sportegyesület támogatása. Többek között e témák szere­peltek a szekszárdi közgyűlés tegnapi ülésén. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Példaértékű döntés született a szekszárdi közgyűlé­sen a települési gyógyszertámo­gatás bevezetéséről. Mint arról dr. Varga Katalin jegyző tájékozta­tott, a közgyógyellátás megszűné­sével sokan kiestek egy támogatá­si formából. Az önkormányzatnak lehetősége volt eseti gyógyszertá­mogatást nyújtani, a szekszárdi önkormányzat ezt fejleszti tovább azzal, hogy a közgyógyellátás he­lyettesítésére bevezeti a települési gyógyszertámogatást 2016. már­cius 1-étől. A támogatást hat hó­napra, természetbeni ellátásként, egyelőre gyógyszer utalvány for­májában adják ki, fél éves időtar­tamra, amely a jogosultsági idő elteltével ismételten kérelmez­hető. A támogatás összege nem haladhatja meg a havi rendsze­res gyógyszerköltség összegét, és egy családra vonatkozóan havon­ta maximálisan 14.000 forint ad­ható. Ács Rezső polgármester (Fi- desz-KDNP) elmondta, a gyógy­szertámogatás éves kerete 30 mil­lió forint, amelyet saját költségve­téséből finanszíroz a város. A pol­gármester reméli, hogy az intéz­kedéssel más településeknek is példát mutatnak. A Szekszárdi Utánpóüásneve- lő Football Club 2016. június 30-i visszafizetési határidővel 26 millió forint összegű visszatérítendő tá­mogatást kért az önkormányzattól az egyesületben futballozó gyer­mekek edzéseihez szükséges fel­tételek folyamatos biztosításához. A közgyűlés megszavazta a támo­gatást, kiemelve, hogy a klub idén egy olyan nagyberuházást hajtott végre - új öltöző komplexum épí­tése -, amely nem csak az egyesü­let mintegy 300 tagját, hanem a lé­tesítményt igénybe vevő még leg­alább 800 embert szolgál ki. A közgyűlés döntött a közte­rület-használati díjak emelésé­ről. Az indoklásban elhangzott, az emelés elsősorban a bejövő vállalkozásokat érinti - cirkusz, mutatványos, kirakodó -, az így keletkező, várhatóan 500 ezer fo­rintos pluszbevételt pedig többek között a rendezvények még szín­vonalasabb lebonyolítására for­díthatja a város. Az ülés végén a kérdések és interpellációk következtek. Za- ják Rita (MSZP-PM-Együtt-DK) a szünidei gyermekétkeztetésről, a tűzifa-támogatásról, illetve az Alfa Nova károsultakkal kapcso­latban tett fel kérdéseket, ame­lyeket a polgármester válaszolt meg. Ezt követték az interpelláci­ók, az ezekre adott választ a kép­viselő nem fogadta el, a közgyű­lés viszont igen. Egy interpelláció­ra írásban érkezik majd a válasz. Uj tag a szerkesztőbizottságban A historikus értékű, kiemelkedő­en pozitív, dicsőséges eseménye­ket Szekszárd Aranykönyve rögzí­ti. amelyet háromtagú szerkesz- tócsoport ír meg. A köztisztelet­ben álló személyekből álló bi­zottság megbízatása három évre szól. A közgyűlés az elmúlt há­rom évre Németh Juditot. Kis Pál Istvánt és dr. Dobos Gyula nyu­galmazott levéltár-igazgatót kér­lt ___________________________ te fel az Aranykönyv szerkeszté­sére. A szerkesztócsoport megbí­zatása lejárt. Az előző tagok kö­zül Nemeth Judit és dr. Dobos Gyula továbbra is részt vállal a szerkesztésben, a harmadik tag személyéről pedig a tegnapi köz­gyűlés döntött. A csoport harma­dik tagja Némethné László Zsu­zsanna ismert atléta, a Szenior Atlétikai Club elnöke lett. Keresik a legoptimálisabb megoldást További egyeztetés szükséges a szolgáltató és az önkormányzat között a helyi tömegközlekedés ügyében. Ezt Ács Rezső polgár- mester fogalmazta meg képviselői kérdésre adott válaszában. Dr. Me­zei László (MSZP-PM-Együtt-DK) annak kapcsán vetette fel kérdé­sét, hogy a Dél-Dunántúli Közle­kedési Központ Zrt. és a város kö­zötti szerződés alapján a 2014­ben keletkezett veszteség meg­térítését kérte az önkormányzat­tól. A tömegközlekedés biztosítá­sa az önkormányzat feladata, a szolgáltatást az esetleges veszte­séggel együtt is biztosítania kell. Ugyanakkor a két félnek keresni kell a megoldást az optimálisabb kihasználtság és a veszteség mér­séklése felé. A szerződése a jövő év végén jár le. Börtönlázadás Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu A z Emberi Jogok Európai Bírósága összesen 231 millió forint kártérítést ítélt meg 43 magyar rabnak, mert túlzsúfolt cel­lákban tartották őket fogva, ez pedig ellentétes az Emberi logok Európai Egyezményével, mert sérti a megalázó vagy ember­telen bánásmód tilalmát. Legtöbben a túlzsúfoltság miatt tettek panaszt, illetve a cellák­ban nem volt biztosított a magánszférájuk védelme, mert a mellék- helyiség egy függönnyel volt elválasztva a cellától. Csendes börtön­lázadás zajlik itthon, hiszen több ezer hasonló felperes ügye van a strasbourgi bíróság előtt. Jelenleg 140 százalékos a túltelítettség a magyar börtönökben. Csökkenthető lenne a túlzsúfoltság, ha az elő­zetesben lévők esetében gyakrabban alkalmazna a magyar igaz­ságszolgáltatás olyan korláto­zó intézkedést, ami nem jár fog- vatartással. Ezekben az esetek­ben célszerű lenne bevezetni a jeladós lábperecet, így minimá­lis költséggel mindenki saját otthonában tölthetné le a bün­tetését. Az is abszurd, hogy 16 éves kor alatt nincs lehetőség enyhébb büntetési nem alkalmazá­sára. A józan ész az ellenkezőjét diktálná: először az enyhébb (ol­csóbb) eszközt kellene bevetni. Axióma, a börtön szabadságvesztést jelent, nem pedig emberkínzást. Európai standard van a börtönökre - ezt be kell tartani a magyar hatóságoknak. Ha európai standard­ról van szó, akkor mindenki európai Fizetéseket követel. Ilyen stan­dard azonban nincs, mert az az ország teljesítményének függvénye. A börtönnek nem azért kell vállalhatónak lennie, mert sajnál­juk a bűnözőket. Az, hogy a börtönnek a társadalomtól való elzá­rással, és nem az elzárás körülményeivel kell büntetnie, nemcsak az elítélt, hanem a társadalom érdeke is. A börtönnek a társadalomtól való elzárással kell(ene) büntetnie Százötven gyerek karácsonya szebb BONYKÁD Megható ünnepséggel zárult a Solymár Imre Városi Könyvtár „Legyen minden gye­reknek karácsony!” elnevezé­sű cipős doboz akciója szerdán este, tudtuk meg Matisz Nóra könyvtárostól. A közönség cso- bánolást, bukovinai székely bet­lehemest láthatott a Teveli Fia­talok Egyesületének előadásá­ban. A könyvtár évről évre ka­rácsonyi ajándékgyűjtést szer­vez a Bonyhádon tanuló, halmo­zottan hátrányos helyzetű gyer­mekek számára. Idén körülbe­lül 150 csomag érkezett. A név­re szóló ajándékokat ünnepé­lyes keretek között adta át a Mi­kulás a könyvtárban az osztály­verseny győztesének segédle­tével. A legtöbb csomagot már harmadik éve a Széchenyi-is- kolából Vargáné Erős Éva osztá­lya hozza. A karácsonyi hangu­latot Stix Mária és Németh Ti­bor éneke teremtette meg. Most közel 100 csomagot osztottak ki a könyvtárban, a többit a szek­szárdi Hétszínvilág Gyermekott­hon lakói kapják. B. K. HIRDETÉS TAKARÉK Több mint bank. A Takarék megújult. A Takarék új arculattal, szolgáltatásokkal és kiegészítő pénzügyi garanciával várja önt. Egységes, versenyképes banki szolgáltatások. 1500 fiók, 1000 ATM országszerte. Garanciaközösség a nagyobb betétbiztonságért. Modern jelzálogbanki tudás az otthonteremtésért, új tagunktól, az FHB-tól. Látogassa meg weboidalunkat és tudjon meg többet! www.megujult.takarek.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom