Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-18 / 296. szám

4 ALMANACH 2015 - KISVEJKE - MEGYEI TÜKÖR 2015. DECEMBER 18., PENTEK Tágasabb, korszerűbb háziorvosi rendelő várja a pácienseket januártól Mindig szebb es szebb a község Dimbes-dombos táj, rende­zett utcák és persze a kajszi. Legtöbbünknek ez jut eszébe Kisvejkéről. A község mindig szebb és szebb, legutóbb a há ziorvosi rendelő újult meg. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu KISVEJKE Tágasabb, talán ez az egyik legszembetűnőbb válto­zás a kisvejkei háziorvosi ren­delőben. Ennek oka persze pró­zai: új szárnyat építtetett az ön- kormányzat az épülethez. Új a szolgálati és a páciensek vizes­blokkja, kényelmesebb a váró. Azt a helyiséget, amelyben ko­rábban a rendelések voltak, a védőnői szolgálat veszi birtok­ba, a korábbinál jóval praktiku­sabb ez a megoldás. A villamos rendszert teljesen kicserélték, a fűtést is korszerűsítették, de mint azt Höfler lózseftől meg­tudtuk, a fogorvosi rendelőben is kicserélték ablakokat.- Éveken keresztül hitel nél­kül gazdálkodott a falu, ezért 6,5 millió forint támogatást ka­pott. 1990 óta vagyok polgár- mester, azóta kisebb javításo­kon kívül nemigen jutott a ren­delőre, így a képviselő-testü­lettel abban máradtunk, hogy ezt a pénzt ennek az épületnek a felújítására fordítjuk. Azt is tudtuk, hogy ez az összeg nem elég az elképzeléseink megvaló­sításához, ezért a község 8 mil­lió forintot áldozott erre a célra. Az eredmény magáért beszél - véli a polgármester. Hozzátet­te, ugyanakkor a bútorzat teljes cseréjére nem volt módjuk. Sze­rencsére a német önkormány­zat besegített, és 70 ezer forint értékben székeket, szekrényt ajánlott fel. A többi régi darab helyett pedig a pályázati lehe­tőségek függvényében vásárol­nak újat. Höfler lózseftől azt is meg­tudtuk, az ideiglenes rendelő je­lenleg még a polgármesteri hi­vatalban működik, januártól vi­szont már a megújult épületben várja dr. Erményi Gyula házior­vos a betegeket. 4" . w., . ¥ ■ 4' 1 f \í Dr. Erményi Tibor háziorvos, dr. Antal Tamás fogorvos, j Zsalakóné dr. Studer Krisztina, a Bonyhádi Járási Hivatal vezetője és Höfler József polgármester az avatás után Segít az önkormányzat A kisvejkei önkormányzat erejéhez mérten igyek­szik segíteni a falu lakóit. A képviselő-testület úgy döntött, 84 gyermeket támogat karácsonyi csomaggal, melynek értéke fejenként 5 ezer fo­rint. Ugyanezt az összeget a falu idősei is meg­kapták. összesen 86-an. Höfler József polgár- mester elmondta, több mint negyvenen jöttek el a nyugdíjasok köszöntésére, amelyen az óvodá­sok, a néptáncosok és a mucsfai asszonykórus adott műsort, de virslis. boros vacsora is volt. A település idén is részt vesz a Belügyminiszté­rium szociális tíizifaprogramjában, ezzel segítve a hátrányos helyzetben, illetve egyes esetekben a halmozottan hátrányos helyzetben levőket. Kisvejke idén 800 ezer forintot fordíthat erre a célra, azaz 42 köbméter fát oszthat szét. A falu­vezető nem titkolta, nehéz feladat arról dönteni, kinek mennyi fa jár. Helyi termékek a Spájzban Spájz. Ez a neve a Völgység Kin­cse Gyümölcsfeldolgozó Szociá­lis Szövetkezet helyi termék bolt­jának. Mint azt dr. Tóth György igazgatósági elnöktől megtud­tuk, nemcsak saját terméke­ket, lekvárokat, gyümölcsleve- ket és gyógynövényes ivóleveket és a Danubia Frucht gyümölcse­it árusítják, hanem a környékbe­li őstermelők, kézművesek porté­kái is megtalálhatók itt, így őket is lehetőséghez juttatják. - A je­lenlegi törekvés a hozzánk ha­sonló szövetkezetek esetében az úgynevezett rövid ellátási lánc ki­alakítása, ez már folyamatban is van - mondta a Völgység Kincse vezetője. Ennek lényegét is elma­gyarázta: a helyi terméket úgy ér­tékesítik, hogy az őstermelőnek nem kell jelen lennie. A készítés, termelés és az árusítás ugyan­is gyakran komoly feladat elő ál­lítja őket. A hálózatosodás, azaz a szociális szövetkezetek közöt­ti együttműködés pedig például a marketing vagy a beszerzés terü­letén visz előre, az eddigieknél jó­val nagyobb volumenű lehetősé­geket kínál. Nem mellesleg a fo­gyasztó is nyer: több programot és élményt, valamint egészsé­ges, finom élelmiszereket. Dr. Tóth György a kisvejkei helyitermék-bolt előtt A cikkeket Budavári Kata írta, a fotókat Mártonfai Dénes készítette. Az összeállítás megjelenését támogatta: a KISVEJKEI ÖNKORMÁNYZAT. Hagyományt teremtenének az új rendezvénnyel Hőgyészi Adventi Napok Marihuánát termesztett a tanyájánál SZEKSZÄRO Termesztéssel elkö­vetett kábítószer birtoklásá­nak bűntette miatt emelt vádat a Szekszárdi Járási és Nyomo­zó Ügyészség egy 38 éves szek­szárdi férfi ellen. A rendőrök jú­liusban más bűnügyben mentek ki a vádlott lakóhelyére, a szek­szárdi tanyavilágba, ahol egy marihuána ültetvényt fedez­tek fel. A vádlott a melléképü­let mögött kialakított teraszon több mint 40 cserépben, vödör­ben és kaspóban nevelte a nö­vényeket. A tanya felső szint­jét pedig kifejezetten ezen növé­nyek termesztéséhez és szellőz­tetéséhez használatos eszközök­kel szerelte fel. A nyomozók 52 tő marihuánát foglaltak le, me­lyekről a szakértő megállapítot­ta, hogy azok kábítószernek mi­nősülő delta-9-THC-t tartalmaz­nak. A vádlott vizeletéből szin­tén kimutatták a hatóanyagot. A férfi az első növényeket interne­ten vásárolt magból termesztet­te, majd az így kifejlődött töve­ket saját fogyasztására tovább­szaporította. A vád szerinti a bűncselekmény 1-től 5 évig ter­jedő szabadságvesztéssel bün­tetendő, mivel a lefoglalt növé­nyek száma meghaladja a cse­kély mennyiség felső határának számító öt darabot, de nem éri el a jelentős mennyiség alsó hatá­rának minősülő százat. A bün­tetlen előéletű vádlottal szem­ben az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabása mellett a kannabisz növények elkobzását szorgal­mazza, tájékoztatott dr. Páli Pé­ter, a Tolna Megyei Főügyészség eseti sajtószóvivője. 1.1. HŐGYÉSZ Az idén először, hagyo­mányteremtő szándékkal Ad­venti Napokat szervezett a mű­velődési ház Hőgyészen.- Az idei, kibővített rendez­vénynek volt előzménye, koráb­ban közvetlenül az ünnep előtt az önkormányzat karácsonyvá­ró napokat szervezett. Ezt fej­lesztettük tovább, belefoglal­va az egész adventi időszakot - nyilatkozta Maráth Tamás, a művelődési ház igazgatója. Mint elmondta, a helyszín meg­választásánál az is fontos volt, hogy lehetőség szerint minden egy helyen legyen, ne szétszór­va a faluban, továbbá fontos volt az is, hogy könnyen meg­közelíthető, ugyanakkor csen­des, nyugodt, biztonságos kör­nyezet várja az ünnepelni vá­gyókat. Ezért esett a választás a művelődési ház előtti térre, amely nagyon szépen mutat a díszkivilágításban, háttérben a templom épületével. A falu ka­rácsonyfája mellett ott áll a bet­lehem, amelynek az elmúlt két évben a helyi általános iskola egy pályázat keretében viselte gondját, most pedig a művelődé­si ház vállalta át ezt a feladatot. További programok December 18.. péntek, 18.00 Falukarácsony a művelődési házban. December 22-én és 23- án reggel 8 órától este 8 óráig tea, forralt bor, kuglóf, dió. mo­gyoró. szaloncukor kínálás, „ál- latsimogató”, kirakodóvásár. A művelődési házban pedig egész decemberben változatos és szí­nes műsorok várják a közönsé­get. Az Adventi Napok alatt tom­bolajegyeket vásárolhatnak az érdeklődők, melynek bevételét a hőgyészi óvodának ajánlják fel a gyermeknapi rendezvényük le­bonyolítására. Maráth Tamás, aki egyben a Hőgyészi Magazin főszerkesztője és a helyi tévé ve­zetője is. hozzátette, hogy mind az újság, mind a televízió kínála­tát az ünnephez igazították. A programsorozat az első ad­venti vasárnapon kezdődött, az ünnepi díszbe öltözött té­ren ekkor gyújtották meg az el­ső gyertyát a község adventi ko­szorúján. A résztvevőket pedig teával és forralt borral vendé­gelték meg. Ezt követően min­den vasárnap közösen gyújtót-- ták, gyújtják meg a gyertyákat, és természetesen minden alka­lommal műsor színesítette, il­letve színesíti az eseményt. El­ső alkalommal az ovisok léptek fel, ezt a Mikulás ünnepség kö­vette, aztán a TLG Színpad be­mutatója - felkészítő Veszprémi András - volt, a záró alkalom­mal pedig a Szent Kereszt Ének­kar lép fel. Maráth Tamás azt is elmond­ta. köszönhetően a helyi és kör­nyékbeli vállalkozók és ma­gánszemélyek támogatásának, és a közönség érdeklődésének, az Adventi Napoknak jövőre biztosan lesz folytatása, lehe­tőség szerint kibővítve a prog­ramok sorát. V. M. ______________________________________HIRDETÉS AD VENTI NAPOK HŐGYÉSZ 2015 TÁMOGATÓK Fő támogató: Kopp Ádám Kiemelt támogatók: Bottá György, Kreszl Tibor, Stuco Kft., Feith Tibor, Győri Balázs, Kozma Tibor További támogatók: fadoboz.hu. Réti Zoltán, Völgyi István, Czompó Géza, Évi-Virág, Bősz Katalin. Kínai Bolt, Horváth Pincészet, Böhm Nóra-Körömkozmetíka, OÁZIS Virág-Ajándék, Banal Haír Style. Tóth László, Kertész Vince, CBA-Hőgyész, Kop-Ka Zrt, Kreszi-Pékség, Barkácsboit HŐgyész Munkatársaink, segítőink, önkénteseink: Polácsi Éva, Misór Eszter, Pesti Attifa, Kertész Vince, Zajáros Tamás, Oszlánszky János, Karika Norbert, Nagyné Kaposi Kataiin, Dudás Katalin. Maráth József, Klein Miklós, Benkő Dávid, Komoróczki Krisztina, Hettich Gábor. Hettich-Pék Violetta, Sipos Anikó, Véhmann János, Kapoiyi Józsefnó, Poiácsí Ferencné, Gadányiné Luft Judit A felállított fenyőfa Makrai Péter felajánlása. Jotekonysagi est lesz a templomban SZEKSZÄRO Jótékonysági estet tar­tanak december 19-én 18 órai kezdettel a megyeszékhely evan­gélikus templomában (Luther tér 1.). A rendezvény a Twickel Bir­tok, a Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mű­vészeti Iskola, a Szekszárd és Kör­nyéke Társult Evangélikus Egy­házközség, valamint a megye- székhely önkormányzata együtt­működésében valósul meg. A programban a Waldorf iskola ta­nulói az alkalomhoz illő, karácso­nyi műsorral kedveskednek a je­lenlévőknek. Ezt követi a rászoru­lók megajándékozása, majd a ka­rácsonyi jótékonysági est szerény vacsorával zárul. 1.1. A Betlehemben Törő György Fafaragó Népi Iparművész munkái láthatók. SZEDRES Luca-napi jókívánságokkal kedveskedtek a szedresi Beze- rédj István Általános Iskola diákszínpadosai Kovács Anna vezetésével a falu lakóinak. A maskarába öltözött tanulók felkeresték az intézmé­nyeket és boltokat, ahol szívesen fogadták őket, és ajándékokkal kö­szönték meg nekik a lucázást. A gyerekek az ajándékok egy részét jó­ízűen elfogyasztották, de jutott belőle társaiknak is. B. K. #

Next

/
Oldalképek
Tartalom