Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-24 / 275. szám

2015. NOVEMBER 24., KEDD KITEKINTŐ g Az ország legjobb nyolc német hagyományőrző együttese közé is beválasztották A tánc egy életstílus, létforma Remek műsorral, reggelig tar­tó mulatsággal ünnepelte alapí­tásának huszadik évfordulóját a Németkéri Német Nemzetisé­gi Tánccsoport. Mind az előadá­son, mind a bálban telt ház volt. Vida Tünde vtunde67@gmail.com NÉMETKÉR Jó .közösség, remek ki­kapcsolódási lehetőség, a hagyo­mányőrzés, kapcsolattartás esz­köze, a falu jó hírnevének öregbí­tője - mindezt egymagában teste­síti meg a Németkéri Német Nem­zetiségi Tánccsoport. - Büszkeség - ez volt az első reakciója Horváth- né Gál Erika polgármesternek ar­ra a kérdésre, számára, mit jelent az együttes, amely alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte hétvégén az egyébként irigylésre méltóan szépen felújított művelő­dési házban. Az épület falait ezút­tal jó lett volna kissé szélesebbre tárni, tolni, akkor talán minden érdeklődőnek jutott volna hely, így viszont többen az előtérben ágaskodva nézhették csak meg a tartalmas műsort, amivel a jubile­umra készültek a táncosok. Hor- váthné Gál Erika azt mondta, a táncosok többségét tanította, em­lékszik minden botlásukra, a dur- cás pillanatokra, hiszen egészen pici iskolások voltak, amikor a csoport megalakult. Azóta felnőt­tek, többen dolgoznak, egyetemis­ták lettek, néhányan ma is táncol­nak. A csoport pedig a helybeli rendezvények állandó résztvevő­je lett. - Nagyon összetartóak, na­gyon akarnak, nagyon jó lábaik vannak - mondta a polgármester kiemelve, hogy külön öröm, hogy sok helyre hívják őket, s messzire viszik Németkér hírét. Horváthné Gál Erikával szem­ben Dániel Mónika nem emlék­szik a kezdetekre, hiszen csu­pán hétéves volt. - Biztosan édes­anyám íratott be - mondta. - Ez egy életstílus. Szeretek táncolni, ha megfosztanának tőle, lehet, meghalnék - fűzte hozzá. Azt is elárulta, hogy a tánc öröme feled­teti a lemondást, amivel a próbák járnak. A tánc tartást ad, és egy jó baráti társaságot is - tette hoz­zá. Azt is elárulta, hogy már csak egy pici drukk van benne a fellé­pések előtt, amikor pedig a szín­padon van, fantasztikus érzés a közönség szeretete. Herman Emil, az együttes mű­vészeti vezetője is kiemelte, hogy igazán jó baráti társasággá váltak. A felnőttcsapatban 25 táncos van, a gyermekcsoportba 22-en jár­nak, de egyre több fiatal szeretne csatlakozni hozzájuk. Emil tízéve­sen kezdett táncolni, előbb német nemzetiségi néptánc oktató kép­zésre járt, majd a táncművészeti főiskola továbbképzésén is részt vett annak érdekében, hogy meg­szerezze a kellő tudást. A csoport vezetését, a fellépések szerveze­tését 200ó-ban, az oktatást 2010- ben vette át. Ahogy minden ötö­dik évben, idén is nagy gonddal készültek a jubileumra. Bemutat­ta mindkét korosztály repertoárja legjavát, kedves ismerősöket hív­tak a műsort színesíteni az ország számos pontjáról. A Roger Schil­ling Paksról, a Lochberg Tánccso­port Zsámbékról, az UnterRock zenekar Pécsről érkezett. Rajtuk kívül Krämer Róbert harmonika­játékát és a helybéli német kórus előadását is élvezhette a közönség. A műsor és az ünnepi köszön­tők után lazább keretek között, de tánccal ünnepeltek tovább. A jó hangulatú bál reggelig tartott. A jubileum Mint ahogyan az a gálaműsor kö­szöntőjében is elhangzott, a Né­metkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport 1995-ben alakult. Fodor Károlyné hívta életre hely­beli idős emberek ösztönző tá­mogatásával, akik a hagyomá­nyok átadása mellett a kezdetek­ben a táncos gyermekek útját is egyengették. Az együttes életé­ben meghatározó szerepet töltött be Glöckner János koreográfus. Az évek alatt az együttes a ma­gyarországi német néptánckultú­ra jeles képviselőjévé vált, amit kimagasló szakmai eredményei, neves hazai rendezvényekre szó­ló meghívásai bizonyítanak. Az együttes repertoárjában Tolna megyéből sváb táncok mellett baranyai és észak-magyarországi koreográfiák is szerepelnek. Vé- gígtáncolták a megyét, a Dunán­túlt, felléptek az ország számos pontján, többször vendégszere­peitek Németországban, Erdély­ben, jártak Ausztriában, Bulgáriá­ban. Rendszeresen vesznek részt minősítésén. Az eredmények kö­zül a tavaly. Nagymányokon szer­zett arany minősítésre legbüsz­kébb Herman Emil együttesveze­tő. Akkor az ország legjobb nyolc német hagyományőrző együtte­se közé választották a németkéri tánccsoportot. Egyben ez volt az első alkalom, hogy Herman Emil saját koreográfiáját vitte zsűri elé. Most is nagy volt az érdeklődés Összesen 150 gyerek mutatkozott be VÉRADÁS KEDD Qomborar Véradó Állomás ____ 8.00-14.00 Szekszérd Egyetemi kar ______________9.30-14.00 SZ ERDA Dunaszentgyőrgy Faluház__________10.30-15.30 VÍZ ÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-135 cm, Paks-22 cm, Dombori-14 cm, Árvízkapu 404 cm, Baja 101 cm. A Sió Palánknál 187 cm. TRAFFIPAX 05:40-08:00 Szekszad, Rákóczi u. 126. 08:20-10:00 _______Tolna-Mözs, Béri B. Á u. 28. 09 :00-11:00 Várdomb, Kossuth U.50/A. 09:00-11:00____________M6 jobb 153. km li lt.;7;;; Bos (ont 100. km 09:00-11:00__________Bonyhád, Perczel u. 123. 09 :86-11:30...............................M6 bal 134. km 10 :00-12:00____________Bonyhád, Árpád u. 38. ígíSr 12:00 j . Tolna, Aftgtmányu. 73. 12:30-1530______________6c» főút 107. km 13 00-14:30 Tolnán és az5136608 számú át 13:00-15:00______________6cs főút 141. km 13D0-15 DR 5114e»út4-Km 13:00-15:00______ Pata, Tolnai út 6/B. 13 :30-15:30__________Bonyhád, Kossuth u. 64. 15 :00-16:00________________631csút2.km 15 30:173CL ____Szekszárd, Béri B.lu. 106. 16 00-18.00____________________M97. km 15 00-1800............Bonyhád. Dr. Holta L u,43/A. 16 30-18J30 _ M6 jobb 108. km 1645-18:45 ____..............6cs főút 117. km 1&0 0-20Q0_________Szekszárd. Tartsay u. 2. 2100­23:00 M6 jobb 164. km BONYHÁD Lezajlott a bonyhádi könyvtárban november 18-án a már hagyományossá vált német nyelvű „Ki mit tud?”. A verseny két kategóriájában két helyszí­nen összesen úgy 150 gyermek mutatkozott be, tudtuk meg Matisz Nóra könyvtárostól. Az egyéni kategóriában 23-an mér­ték össze tudásukat, a csoportos kategóriában 9 csápat indult. Ér­keztek versenyzők Bonyhádról, Mórágyról, Bátaapátiból, Cikó- ról. Egyéniben hat gyermeket dí­jazott a zsűri: a mórágyi 3. osztá­lyos Bagyom Zsófiát, az első osz­tályos vörösmartys Fauszt Ber­nadettet, a Széchenyi iskolából a harmadikos Köllő Kendét, a Vö­rösmarty iskola második osztá­lyos diákját, Böcz Nórát, az el­sős Bechtel Gerda Hangát a Vö­rösmarty iskolából és a széche- nyis, harmadik osztályos Vácsa Dorinát. A csoportos verseny el­ső helyezettje a Vörösmarty Ál­talános Iskola 2.b. osztálya, má­sodik a cikói Perczel Mór Általá­nos Iskola 3. osztálya, a harma­dik helyen a mórágyi általános iskola 2. osztályosai végeztek. A versenyt a bonyhádi német nem­zetiségi önkormányzat támogat­ta. B. K. A Tolnai Népújság kiadványa * ,„tne: 06'74J?«0-5i0 .SBSWäM*"*® 1 wa hirdető _____ne-40l8*-”__— »I ele^0 haeí 'Oftíf iBSSJIS Címünk: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Mauthner Ilona Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500, Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin AZ OLVASÓ KÉRDEZ T"\ ovatunkban szakértőink se- gítségével olyan kérdések- JL Vre keressük a választ, ame­lyeket személyesen nem tettek vol­na fel. Bármire kíváncsiak, fordul­janak bizalommal Mauthner Ilo­nához, aki továbbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elérhet­nek minket az ilona.mauthner@ partner.mediaworks.hu e-ma- il címen, hívhatnak a 0630/650- 3020-as számon munkaidőben, il­letve küldhetnek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. cím­re. Jelige: Az olvasó kérdez. OLVA­SÓNK a következőket kérdezte: KEDD MOZI Szekszárd: Anyám és más futóbo­londok a családból (magyar film­dráma), 17 óra. Az éhezők viadala - A kiválasztott 2. rész 3D (ameri­kai kalandfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bogyiszló Polgármesteri hivatal, folyósógaléria: Ecsettel írt hétköz­napok - Cseh Gábor festőművész kiállítását Tóth István polgármester nyitja meg, közreműködnek a zene­iskola növendékei, 17 óra. A tárlat év végéig látható. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Németek Háza: Kovács Imre László ezredes előadása a 50 éve házas, mikor összeháza­sodtak a férjével az ő házába köl­töztek, többször hozzáépítettek, javítgatták, de az épület tovább­ra is csak a férj nevén maradt. Kérdése, ha valami történne a férjével, akkor neki mi járna? olvasónk arról nem írt, van- nak-e gyermekeik, esetleg a férjé­nek mástól van-e gyermeke. Dr. Gáli Ferenc szekszárdi ügyvéd (a Budapesti Ügyvédi Kamara tag­ja) válaszolt: - A leírt tényállás szerint valószínű, hogy a ház a férj házastársi különvagyonába tartozik, így az ingatlan tulajdon­PROGRAMOK Német Hadisírgondozó Népi Szö­vetség történetéről, magyarorszá­gi tevékenységéről és eredménye­iről, 15.30. EGÉSZSÉGHÉT Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ előtere: A test energiahálózatának megismerése, az abban lévő zavarok helyreállítá­sa, előadó: Illés Tiborné Cili lélek­gyógyász 17 óra SZERDA MOZI Szekszárd: Anyám és más futóbo­londok a családból (magyar film­dráma), 17 óra. Az éhezők viadala - A kiválasztott 2. rész 3D (ameri­kai kalandfilm), 19 óra. Tamási: Tökmag és Gázolaj - Va­joga már a házasságkötés idő­pontját megelőzően őt megillette. A hozzáépítés és javítgatás, ha ér­téknövelő beruházásnak minő­sül, közös tulajdont képez. A kö­zös tulajdon fele részben - eltérő megállapodás hiányában - a fe­leséget illeti meg, ingatlan-nyil­vántartáson kívüli tulajdonszer­zésnek minősül. Ha a férj meg­hal, akkor leszármazók vagy ági örökösök (szülők, nagyszülők, testvérek, azok gyerekei) esetén a tulajdonjogokét, a haszonélveze­ti jog (özvegyi jog) a feleséget ille­ti meg. káció négy keréken (francia vígjá­ték), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Amaretto Étterem (Béri Balogh Ádám utca 4.): Nagy Janka Teodóra és Szabó Géza Tol­na néprajzi tájai című kötetét Ba­lázs Kovács Sándor etnográfus mu­tatja be, 16 óra. Szekszárd PTE KPVK (egyete­mi kar): az Is a Universal Morality Possible? című könyv bemutatója, 11.30. EGÉSZSÉGHÉT Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ előtere: Gom­bák országa - ehető és mérges gombák, előadó: Mezei Attila go.m- baszakértő i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom