Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-24 / 275. szám

4. MEGYEI KÖRKÉP 2015. NOVEMBER 24., KEDD Gulyás Katalin, a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója Szabó Balázsnak, a szekszárdi Tesco vezetőjének gratulál AKG: az év végéig kitolták a határidőt TOLNA MEGYE Mint a múlt héten beszámoltunk róla, több ezer gazdálkodó szeretne pályázni az agrár-környezetgazdálkodá­si (AKG) támogatásra, de úgy tű­nik rövid lesz a december 7-i ha­táridő. A gazdálkodók ugyanis a pályázatukat csak úgy adhatják be, ha azt előzetesen földmérő­vel felmérették. Ennek jegyző­könyvét mellékelni kell. Úgy tűnt, a szoros menetrend miatt sokan kimaradhatnak. A leg­frissebb hírek szerint viszont a Miniszterelnökség meghosz- szabbítja a pályázatok benyújtá­sának határidejét. A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályá­zati felhívások előírásainak vál­tozásaira tekintettel a Minisz­terelnökség a szakmai szerve­zetekkel egyetértésben döntött a kérelmek benyújtási határ­idejének meghosszabbításáról. Az érintettek a felhívásokra de­cember 31-ig kizárólag elektro­nikus úton nyújthatják be pá­lyázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. M.l. Uj eszközöket kapott a szolgálat BONYHÁD Új eszközöket kapott a bonyhádi védőnői szolgálat. Be- réti Tímea, a védőnői szolgála­tot működtető Zöldkereszt Vé­dőnői Kft. ügyvezetője szerint legyen szó az iskolai szűrések­ről, vagy éppen az elsősegély- nyújtó tanfolyamról, egyaránt nagy hasznát veszik az összes­ségében közel 800 ezer forint értékű csomagnak. Filóné Fe- rencz Ibolya, Bonyhád polgár- mestere azt mondta, akárcsak az eddigiekben, a jövőben is igyekszik a város minden segít­séget megadni a védőnői szol­gálatnak. Ezt példázza a mos­tani, pályázati forrásból finan­szírozott eszközbeszerzés, és az évente nyújtott működési támo­gatás is. A polgármester öröm­mel jegyezte meg, hogy idén - az eszközbeszerzést is ide értve - egymillió forinttal támogat­hatta a város a védőnői szolgá­latot, melynek hét munkatársa van, akik öt területi és kettő is­kolai körzetben látják el felada­taikat. B. K. Sokszoros véradókat köszön­töttek, és a véradó mozgalmat kiemelten támogató munkahe­lyeket ismertek el a Magyar Vö­röskereszt Tolna megyei szerve­zetének szombati ünnepségén. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Nemes Csaba 114-sze- res véradóként idén Pro Vita díj­ban részesül, amelyet majd Bu­dapesten, a központi ünnepsé­gen vehet át, de a Magyar Vörös- kereszt Tolna megyei szervezeté­nek szombati ünnepségén is kö­szöntötték őt. A teveli férfi mélta­tásában elhangzott, hogy már a 18. születésnapját véradással ün­nepelte, és azóta évente általában négy alkalommal jelentkezik vér­adásra. Ha arra lakóhelyén éppen nincs lehetőség, akkor beutazik a szekszárdi Véradó Állomásra. DOMBÓVÁR „Dombóváriak a Nagy Háborúban” címmel helytörténe­ti kötet kiadását tervezik. Szabó Loránd polgármester elmondta, a könyv ötlete dr. Reisz lózsef em­léktáblájának tavalyi avatásához kapcsolódik. Az előkészületek al­kalmával ugyanis a „szegények orvosaként” ismert és Auschwitz­Véradóbarát Munkahelyként a Samsonite Hungária Bőrönd Kft. is országos elismerésben ré­szesül. A cég több mint húsz éve biztosít lehetőséget a véradásra. A szekszárdi telephelyen 2010 óta évente két alkalommal tartanak kiszállásos véradást, és ennek köszönhetően a dolgozók koré­ban elhunyt doktor dédunokája, Reisz Adrienn számos feljegyzést és dokumentumot adott át Dom­bóvárnak, többek között dr. Reisz József naplóját is, amelynek egy részét az I. világháború idején tel­jesített frontorvosi szolgálat során írta. A hagyatékot Dombóvár Vá­ros Könyvtára vette gondozásba, ben megkétszereződött a donorok száma. A szekszárdi ünnepségen Véradó Mozgalomért ezüst emlék­érem kitüntetést vehetett át Szabó Balázs, a szekszárdi Tesco Áru­ház igazgatója, aki nemcsak hely­színt és ajándékot biztosít a vér­adásokhoz, hanem maga is rend­szeresen karját nyújtja. A Magyar és oly’ annyira felkeltette a dol­gozók és az olvasók érdeklődését, hogy 2015. májusában gyűjtésbe kezdtek, és kiállítást szerveztek a dombóváriak tulajdonában lévő I. világháborús dokumentumokból, relikviákból. A tárlat anyagát fel­használva kezdtek a könyv össze­állításba. Virágné Bán Emma in­Vöröskereszt Országos Vezetősé­ge a Prettl Hungária Kft. és a Cab- Tech Kft. részére a véradó mozga­lomban kifejtett tevékenységéért támogatói oklevelet adományo­zott. Az ünnepségnek a Kolping Katolikus Iskola adott otthont, és az Intézmény tantestülete gondos­kodott a vidám műsorról. tézményvezető kereste meg a kép­viselő-testületet, hogy támogatást kérjen a „Dombóváriak a Nagy Háborúban” című könyv kiadá­sához. Az önkormányzat a kezde­ményezés mellé állt, és 1,3 millió forintot biztosít, amely az előzetes árajánlatok alapján óOO példány megjelentetését fedezi. H. E. Csőszfórum csekély érdeklődés mellett TOLNA Csekély volt az érdeklődés a tolnai önkormányzat által meg­hirdetett mezőőri fórum iránt. A földhasználók közül csupán a két nagy helyi cég, az Aranykalász szövetkezet és a Mözsi Mezőgaz­dasági Kft. képviseltette magát. (A két cég az összes tolnai termő- terület kb. egyharmadán gazdál­kodik.) Pirgi József alpolgármes­ter elmondta: a mezőőri szolgálat létrehozását helyi gazdák kezde­ményezték. A testület elviekben támogatta a felvetést, azzal, hogy meg kell vizsgálni annak feltéte­leit. Az elkészült anyag szerint egy 3 fős szolgálat megalakításá­nak egyszeri költsége - az álla­mi támogatást leszámítva - 1,24 millió forint lenne. A működé­si kiadások pedig évente kb. 6,4 millió forintot tennének ki, az ál­lami támogatáson felül. Mivel a város nem tud újabb anyagi ter­heket magára vállalni, a fenti ösz- szeget a földhasználók által fize­Az érintettek véle­ményére lettek volna kíváncsiak tendő mezőőri járulékból kelle­ne fedezni. A város területéhez mintegy 4300 hektár termőföld tartozik, így ez kb. 1500 forintos hektáronkénti hozzájárulást igé­nyelne évente. A fórumot azért hívták össze, hogy kikérjék az érintettek véle­ményét. A gazdák azonban - a két cég képviselőit kivéve - el sem jöttek a rendezvényre. Az Aranykalász szövetkezet ré­széről jelezték: a határban első­sorban az erdőkből történő falo­pások, illetve az illegális szemét- lerakás okoz károkat. A zömében búzát, kukoricát termő szántóföl­deken a lopási károk a mezőőri já­rulékként fizetendő összeg töre­dékét teszik ki. Emiatt nem is lát­ják értelmét a szolgálat létrehozá­sának. A mözsi kft. ügyvezetője sze­rint a terménylopás folyamatos, de nehéz megbecsülni annak mértékét. Vannak olyan növény- kultúrák is, például a burgonya, amit nehéz megvédeni. Szerinte is igen jelentős az illegális sze­métlerakás, amelynek megfé­kezése a város érdeke is lenne. A mözsi kft. támogatni tudná a mezőőri szolgálat felállítását. A képviselő-testület decembe­ri ülésén tárgyalja a témát. S. K. Több tízszeres véradókat köszöntöttek Kardos Árpád 158-szoros, Kel­ler Márton 124-szeres, Csapó Ferenc 113-szoros, míg Agócs József 106-szoros véradóként vehetett át oklevelet és aján­dékot. Nyolcvanszoros véradó­ként Nyárádi Csaba, Németh At­tila és Totterveich György Mi­hály, hetvenszeresként Pajtás István, Marosi József. Kemény Valter Péter, Szépy László End­re és Németh Sándor, hatvan­szorosként Acsádi Lajos, János- sy Zoltán György és Pál István, ötvenszeresként Szőcs Árpád, Vígh János. Tárnái Tamás, Sza­bó István és Szénási János ka­pott elismerést. Negyvenszeres véradóként köszöntötték Vis- nyei Adorján Zsoltot, Vecsei Já­nost, dr. Mísetics Gábor Lászlót, Márton Ferencet, Halász Gábort. Farkas Istvánt, Bodrogi Feren­cet, Elrich Jánost, Tóth Zoltánt, Schmidt Ilonát és Szajkó Józse­fet. Harmincszoros véradóként Bacsmai László, Bálványossy Zoltán Ottó, Ernszt Károly, Feke­te Mihály Endre, Gémes István, Kun Attila, László Béla, Mada­rász Zsuzsanna, Poloma Tibor, Regős Gábor György, ifj. Szabá- csy József. Varga Zoltánná, Be- recz István, Gajdócsi Józsefné, Varga János és Rák Tibor vehe­tett át oklevelet. Egy kiállítás anyagát felhasználva kezdtek a könyv összeállításához Dombóváriak a Nagy Háborúban A szekszárdi lányok taroltak SZEKSZÁRD-VESZPRÉM A szekszár­di résztvevők mindegyike díjjal tért haza Veszprémből, az „Örök pódium” 7. Országos Vers-és Pró­zamondó Versenyről. A gyereke­ket felkészítő Csizmazia Ferenc- né elmondta, hogy a Garay Álta­lános Iskolát képviselő Főglein Liza Kató első, Ferger Viktória Hanna második, míg Miller Sá­ri Anna harmadik lett az I. kate­góriában, vagyis az 5-8. osztályo­sok mezőnyében. A Garay Gim­názium diákja, Csizmazia Dóra - akit édesanyja mellett Báló Ma­riann készített fel a versenyre - a 9-12. évfolyamosok között sze­rezte meg a harmadik helyet. , Csizmazia Ferencné elmond­ta, a lányok három verssel ké­szültek a versenyre. A délelőt­ti elődöntőben ezek közül a sza­badon választott költeményt sza­valták el, majd a délutáni döntő­ben a hattagú zsűri által válasz­tottat. A döntnökök a szekszár­di diákok értékelésében dicsér­ték a magyar beszéd szép hasz­nálatát, az ahhoz társuló őszinte megnyilvánulásaikat, természe­tes színpadi jelenlétüket. A vers- és prózamondó ver­sennyel az 1999-ben elhunyt Pintér Tibor emléke előtt tiszte­legnek a szervezők, immár hete­dik éve. Az országszerte ismert előadóművész, rendező, népmű­velő egész munkásságát a vers, az irodalom népszerűsítésének szentelte. H. E. A keresztény nagykorúság SIMONTORNYA Fennkölt és örömteli esemény helyszíne volt a simontornyai római katolikus templom a közel­múltban. Mint arról Varga László, a város kommunikációs munkatársa tájékoztatott, dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye püspöke érkezett a városba, hogy a felkészült fiataloknak kiszolgáltassa a bérmálás, a keresztény nagykorúság szentségét. Zab András plébános kilenc simontornyai és nyolc ozorai hittanost mu­tatott be, akik bérmálással ajándékul kapták a Szentlelket, vele erőt és küldetést, hogy Krisztus tanúi lehes­senek az Egyházban és a világban. V. M. Büntetés helyett ajándékoztak TOLNA Láthatósági mellényeket, fényvisszaverő csíkokat, kerék­párlámpákat ajándékoztak Tol­na Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai pénteken, nem sok­kal sötétedés után Tolnán, a De­ák Ferenc utcában az arra hala­dó gyalogosoknak, kerékpáro­soknak. Komlósiné Kiss Anett c. r. őrnagy a helyszínen elmond­ta: az akciót a „Látni és látszani” kampány keretében szervezték, amelynek célja a kerékpáros és gyalogos balesetek megelőzése, a figyelemfelhívás a jobb látható­ság fontosságára,. A megfelelő vi­lágítás nélkül közlekedő kerék­párosok ezen az estén nem bün­tetést kaptak, hanem a biciklijük­re felszerelendő lámpákat. S. K. t é

Next

/
Oldalképek
Tartalom