Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-31 / 255. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. OKTOBER 31., SZOMBAT HÍREK Facsemeték a gyerekeknek TAMÁSI Kilencedik alkalommal ültettek fákat az előző évben született gyerekeknek. Most a 2014-ben született kispol­gárokat köszöntötték a Tamá­si Aranyerdő Óvoda udvarán. Az önkormányzat jóvoltából tíz fa gyökeresedhet meg, illetve em­léktáblát is állítottak a 70 tamá­si újszülött tiszteletére. A tevő­leges munkából, úgy mint ülte­tés, Porga Ferenc polgármester is kivette a részét. B. K. Bombát találtak Tevelen TEVE;. Bombának látszó tárgyat találtak október 28-án, szerdán délelőtt Tevelen, a szennyvíztisz­tító telep mellett. Molnár Ágnes, a megyei sajtóreferens elmond­ta, hogy a rendőrség ügyeletére 11 óra 5 perckor érkezett a beje­lentés, majd a helyszínre vonuló rendőrök értesítették a Magyar Honvédség Tűzszerész ügyele­tét, és a robbanó test szétsze­relése és elszállítása idejére a helyszínt lezárták. H. E. Tűzifát kérhetnek a rászorulók PAks A fűtési szezon kezdetével tűzifa adományozásával tudja tá­mogatni a rászorulókat az önkor­mányzat. A rendkívüli települé­si támogatás évente három alka­lommal igényelhető, ennek ter­hére kérhető a tűzifa. A támoga­tás nagysága függ a család lét­számától és a jövedelmi viszo­nyaitól. Az igényeket a polgár- mesteri hivatal szociális osztá­lyán lehet benyújtani. V. T. Lezárják kedden az útszakaszt KS Lezárják kedden a Dózsa György utcai I. számú postát és a mögötte húzódó Báthori utcát összekötő járdaszakaszt. Az elő­re láthatóan egy héten át tartó korlátozást a víznyelőrács cse­réje tette szükségessé. Ez alatt az idő alatt az 1. sz. postahivatal csak a Dózsa György u. felől kö­zelíthető meg. V.T. Hogyan lehet a küzdelemből együttműködés? Perbeszed helyett jobb a párbeszéd Perbeszéd helyett párbeszéd, ez a lényege a bírósági mediá- ciós eljárásnak, vagyis a külső közvetítő segítségével a felek maguk keresik meg a mindkét fél számára elfogadható meg­oldást. Az eljárás részleteiről ad tájékoztatást sorozatában a Szekszárdi Törvényszék. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks.hu SOROZATOT indít a Szekszárdi Tör­vényszék, amely a bírósági köz­vetítésről, a mediációról kíván tájékoztatást nyújtani. Az elkép­zelésekről dr. Csábráki Hajnal­kát, a Szekszárdi Törvényszék Polgári-Gazdasági- Közigazga­tási Munkaügyi Kollégiumá­nak vezetőjét kérdeztük.- Miért tartja fontosnak a bí­róság, hogy a közvetítői el­járásról részletes tájékoz­tatást nyújtson?- A peres eljárások cél­ja általánosan ismert, lényegében köztudott, hogy mi a házasság fel­bontása iránti, vagy a kártérítési per célja, tud­ják az emberek, hogy mi­lyen ügyekben kezdemé­nyezzenek pert. A 2012-ben bevezetett és a gyakorlatban is előforduló közvetítői eljárás­ról ez még nem mondható el. A külföldi példák és a más terüle­teken alkalmazott mediáció ha­zai tapasztalatai alapján kiala­kított eljárás célja - szemben a peres eljárással - nem a jogvita eldöntése, hanem annak a felek általi, kölcsönös előnyökkel járó rendezése és megállapodás lét­rehozása a közvetítő közremű­ködésével. Ezért számos és lé­nyeges ponton különbözik a pe­res eljárástól, amelyekre fel kí­vánjuk hívni a figyelmet.- Mi az eljárás lényege?- Az eljárás lényege egyrészt a párbeszéd visszaállítása. Azért szükséges a kívülálló harmadik személy közreműködése, mert a vitában érintett felek kapcso­lata a konfliktus miatt oly mér­tékben megromolhat, hogy ami­re sor kerül a perre, közvetlenül már nem is kom­munikálnak. A közvetítés más­részt a problé­ma megoldá­sával kapcso­latos álláspon­tok, szükség- í'l letek, igények, megoldási le- ¥ hetőségek to- \ vábbítását je­lenti a másik fél számára. - Mediáció, vagy közve­títés, me­lyik kifeje­zés a he­lyes?-Mind­kettő. A jog- szabályok nem a latin ki­A bírósági közvetítők 1. Dr. Fodor Krisztina csoportve­zető bíró; Telefon: 74/505-800/1201. E-mail: fodork@szekszard.biro- sag.hu; Ügyfélfogadás helye: Szekszárd. Dózsa Gy. u. 2. Ideje: kedd 9 órától 11 óráig, 13 órától 15 óráig 2. Dr. Andódi László törvényszé­ki bíró; Telefon: 74/505-800/1181. E-mail: andodil@szekszard.biro- sag.hu; Ügyfélfogadás helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2. Ideje: szerda 9 órától 11 óráig, 13 órától 15 óráig fejezést, hanem annak magyar fordítását, a közvetítést használ­ják és speciális szabályokat tar­talmaznak a mediáció sajátos te­rületére, a bíróságok által folyta­tott közvetítésre.- Konkrét segítséget is ad a tá­jékoztatás azoknak, akik vitás ügyüket nem képesek maguk rendezni?- Igen, a tájékoztatás további célja, olyan alapvető ismeretek nyújtása, melyek ahhoz szük­ségesek, hogy érhetővé váljék: milyen esetben és mikor cél­szerű közvetítői eljárást kezde­ményezni. Ezért be szeretnénk mutatni a közvetítői eljárás és a per kapcsolatát, az eljárás fo­lyamatát, abban a felek szere­pét, illetve a megállapodást és annak előnyeit. A közvetítői el­járás részleteiben is tartalmaz annyi újdonságot, hogy ezek­ről is érdemes beszélni. A so­rozatban a törvényszék kije­lölt közvetítői az eljárás folya­matát járják végig. Ennek so­rán a közvetítők beszámolnak általánosítható tapasztalataik­ról és arról is, hogy meglátá­suk szerint a felekre hogyan hatott a közvetítés. A ter­vek szerint befejezésül a közve­títők munkáját koordináló bí­ró ad képet arról, hogy milyen hatással van az ítélkezési mun­kára a közvetítői eljárás. Az ol­vasóknak a szerkesztőséghez küldött, a közvetítéssel kapcso­latos kérdéseire is szívesen vá­laszolunk. A következő rész­ben adnánk tájékoztatást ar­ról, hogy mikor, milyen feltéte­lek mellett lehet bírósági köz­vetítést kérni, illetve a felek és a bíró - aki az előtte folyó ügy­ben maga is kezdeményezhet közvetítői eljárást - milyen kö­rülményeket értékel, amikor a közvetítés mellett dönt. A bíró­sági közvetítői eljárásról rész­letes tájékoztató olvasható a bí­róság honlapján. Figyelmetlenül tolatott, elütött egy gyalogost SZEKSZÁRD Figyelmetlenül tola­tott a 38 éves pécsi férfi Szek- szárdon és elütött egy gyalogost. A Szekszádi Törvényszék bűnös­nek mondta ki a férfit maradan­dó fogyatékosságot okozó köz­úti baleset gondatlan okozásá­nak vétségében, és ezért 50 na­pi tétel pénzbüntetésre ítélte. A büntetés napi tételét 1500 forint­ban határozta meg a bíróság. Ha vádlott nem fizetné meg a kisza­bott 75 ezer forintot, úgy azt na­pi tételenként fogházra kell vál­toztatni. A több mint 55 ezer fo­rint bűnügyi költséget a vádlott viseli. Az ítélet jogerős. A pécsi férfi 2013. július 11- én 16 óra után pár perccel Szek- szárdon nem kellő körültekin­téssel tolatott, illetve nem gon­doskodott megfelelő irányí­tó személy közreműködéséről. Emiatt a munkáltatója tulajdo­nában lévő tehergépkocsival ne­kiütközött az úttesten áthala­dó gyalogosnak, aki elesett és nyolc napon túl gyógyuló sérü­léseket szenvedett. Kificamodott az egyik ujja, eltörött egy újper­ce és az alsó állcsontja. Később kiderült, hogy a keze maradan­dó sérülésekkel gyógyult, az egyik ujját nem tudja kinyújta­ni, ezért az ügyész ennek meg­felelően módosította a vádat. A szakvélemény szerint a mara­dandó fogyatékosság 15 százalé­kos baleseti eredetű egészségká­rosodásnak felel meg. 1.1. Mozdulj minden-kor mindenhol BONYHÁD Nagy sikerű, vetítés­sel egybekötött előadást tartott csütörtökön a Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban Monspart Sa­rolta „Mozdulj minden-kor, min­denhol” címmel. A tájfutó világ­bajnok, tizennégyszeres magyar bajnok - az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távot - az egészsé­ges táplálkozás és a rendszeres testedzés egyensúlyára hívta fel a figyelmet szórakoztató bemu­tatójával. A rendezvény végén a mintegy 40 résztevő - akik kö­zött volt atléta, futballista és ér­deklődő is - három perces közös tornával búcsúzott az előadótól. B. L. A táncszínházi darab arról mesél, hogy milyen fájdalmas, ha valakinek le kell mondania élete álmáról A Honvéd együttes megtöltötte a nézőteret PAKS Megtöltötte a Csengey Dé­nes Kulturális Központ szín­háztermét a „Bár emlékezete maradjon meg...” című táncelő­adás. Igaz nem akárkik, a Hon­véd Együttes jelenlegi és egyko­ri tagjai álltak színpadra, köz­tük egy rég nem látott paksi is­merős: Appelshoffer János, aki először Pakson koptatta a vilá­got jelentő deszkákat. A Nép­művésze Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyú díjas tánc­művész aki koreográfusként is jegyzi a darabot, 1988-ban, öt­évesen kezdett táncolni a Tűz- virág Táncegyüttesben. 2001- ben került a Táncművészeti Fő­iskolára, s ezzel egy időben a Honvéd tánckarába. Visszatéré­A táncosok elkápráztatták a közönséget és intenzíven kommunikáltak velük se a hazai közönség elé - ami­re tizenkét év után került sor - igazán „ütős” volt, a darab és a táncosok intenzíven kommu­nikáltak a közönséggel. A né­zők a táncoslét napos és árnyol­dalát ismerhették meg az össz- művészeti jelzővel is illethe­tő előadás jóvoltából, ami ez­zel együtt általános problémák­ra is rávilágított. A táncszínhá­zi darab arról mesél, hogy mi­lyen fájdalmas, ha valakinek le kell mondania élete álmáról, ha fel kell adnia hivatását. Dráma­ian érvényes ez a táncos karri­erre, az aktív évek rövidsége, a fizikai korlátok okán. Attól még inkább konkrét és hiteles a já­ték, hogy a főszereplő mindezt már a saját bőrén érezheti, hi­szen a Honvéd ma már „nyug­díjas” táncosa alakítja a főhőst. A mostani paksi bemutatónak aktualitást adott, hogy időköz­ben Appelshoffer János eleget téve a felkérésnek fontos fel­adatot vállalt a táncművészeti főiskola néptánc tanszékén, így bizonyára háttérbe kerül tán­cos karrierje, így kicsit róla is szólt a „Bár emlékezete marad­jon meg...”. A táncművész kore­ográfiáihoz Novák Péter írt igen megnyerő szöveget édesapja, Novák tata, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-dí- jas és Erkel Ferenc-díjas kore­ográfus, rendező, visszaemlé­kezései alapján. V. T. 1 v

Next

/
Oldalképek
Tartalom