Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-10 / 238. szám

2015. OKTÓBER 10., SZOMBAT KITEKINTŐ g Dr. Vízi Mártának bőven van publikálni valója mindkét kutatással kapcsolatban Ete és Ozora múltját tárja elénk Hogy mi a szenzáció, az gyak­ran tálalás kérdése. Lehetne a ló alakú síp, mellyel a hajdan volt Etében játszott egy haj­dan volt gyermek. Vagy azok az ásványvizes palackok, melyek 200-300 évesek. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Egy ideje terveztük már dr. Vizi Mártával, hogy rendkívüli tárlatvezetést tart, és bemutatja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum látványtárá­ban azokat a leleteket, melyeket Ozorán és Étén talált. A nyáron nyílt látványosság ereje rész­ben a tárgyak nagy számában rejlik, ugyanakkor egy-egy da­rab is megfoghatja a látogatót. Azt a termet, melyet dr. Vizi Márta rendezett be, a népi ke­rámiák és a római kori leletek foglalják impozáns keretbe. A látszólag és korban össze nem illő tárgyak itt, a látványtárban egymásra rímelnek. - Ozoráról és Étéről származnak azok a le­letek, melyek hozzám köthetők - mondja a régész. Annak idején a szegedi József Attila Tudományegyetem törté- nelem-orosz-régészet szakos végzőse a tamási gimnázium­ban talált magának állást: a kö­zépiskolában kilenc éven át ta­nította a diákokat. Egy szeren­csés és jókor érkezett véletlen folytán kerülhetett 1985-ben az ozorai várat feltérképező Feld István kutató csapatába, majd már a kellő szakmai hír­név birtokában folytathatta pá­lyafutását a Wosinsky Mór Me­gyei Múzeumban 1994-től. Az elmúlt esztendőkben több ásatást vezetett kollégá­ival, az egyik legismertebb a Decs melletti, egykori Ete me­zőváros feltárása, melyet Mik­lós Zsuzsával együtt valósí­tott meg. A település vélhető­en 1600 körül pusztulhatott el, valószínűleg martalócok dúlták fel. Fénykorában 800- 1000 lakója volt. Arra a kér­désre, hogy gazdag vagy sze­gény mezővárosról van szó, dr. Vizi Márta azt válaszolta, hogy a mocsaras terület vé­dettséget jelentett, ráadásul itt volt egy komoly dunai átkelő­hely, és egy gótikus, nagymé­retű templom. Ennek tudatá­ban, illetve a leleteket tekint­ve is úgy tűnik: igen, gazdag település volt Ete. A szakember sorra húzza ki a fiókokat, és mutatja a kése­ket, a végüket borító bronz le­mezkéket, aztán a hatalmas zárakat, lakatokat, vélhetően a hódoltság idején innen elme­nekült ház tulajdonosa kíván­ta biztonságos helyen tudni az értékeit. De vannak itt játékok, csehországi drága díszedény, és ami jóval fontosabb: kályha­Van még bőven tennivaló Dr. Vizi Mártának még jó soká ni iehet például a kereskedel ig munkát ad Ozora és Ete is, mi kapcsolatokra - mondja a hiszen Ozorán például jelen- régész. Azt is megtudtuk, még leg is zajlik feltárás, funkcióbó- bőven van publikálni való mind- vítés. Egyes darabokat pedig két kutatással kapcsolatban, anyagvizsgálatra küld. hiszen emellett a múzeum munkatár- nem mindegy például, hogy az saként szakfelügyeleti munká- ozorai várkastélyban álló mi- ja is van. illetve a nagyobb épít­ves kályha hol készült. - Ez kezések előtt is végeznek feftá­azért fontos, mert következtet- rásokat a megyében. Segítik egymás munkáját Az ozorai fém leletanyag fel­dolgozása során dr. Gere Lász­ló, dr. Vizi Márta férje a bronz­ból készült töredékek között vi­lágítási eszközként szolgáló tár­gyak csoportját határozta meg. Az Ozorán talált töredékek meg­határozásához Jan van Eyck: Az Amolfini házaspár című képe adott segítséget. A házaspár feje felett függő csillár cseppfo­gó tányérja azonos az ozoraival. Ez a csillár volt augusztusban a hónap műtárgya a megyei mú­zeumban. Arra a kérdésre, hogy otthon szoktak-e „szakmázni”, Vizi Márta nevetve válaszolta, hogy bizony előfordul, de mivel szeretik a munkájukat, ez talán nem is baj. cserepek, pozitívok és negatí­vok. Kiderült, fazekasház mű­ködött itt edényégető kemen­cékkel. Gyönyörű tapétamintás kályhákat készíthettek, még a grafitbevonat nyoma is látszik, mutatja Vizi Márta a tárlóban fekvő cserépre mutatva. Ozora és Ete között tehát van kapcsolat, mindkét településen komoly nyomai vannak a kály- hásságnak. Az ozorai kályhát figurális díszek és máz ékítet­te. Azt valószínűleg sokan tud­ják, hogy a várkastély építtető­je, az Ozorai Pipóként emlege­tett Philippo Scolari szülővá­rosából, Firenzéből hívott épí­tészeket, kőfaragó mestereket, akik egy cseppnyi Itáliát va­rázsoltak a tolnai dombok kö­zé. Megtehette, hogy a salzbur­gi érseki palotában látott cse­répkályhához hasonlót építtes­sen itt a kor divatjának megfe­lelően. AZ OLVASÓ KÉRDEZ R ovatunkban olyan kérdé­sekre keressük a választ, amelyeket személyesen nem tettek volna fel. Bármire kí­váncsiak, forduljanak bizalom­mal Mauthner Ilonához, aki to­vábbítja a kérdést a megfelelő szakembernek. Elérhetőségeink: ilona. mauthner@partner. media- works.hu, 0630/650-3020, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Jel­ige: Az olvasó kérdez. Szekszárdi olvasónk vállalkozóként dolgozik, 1953-as születésű férfi. Azt kérdezte, mikor mehet öregsé­gi nyugdíjba. Számításai szerint ta­lán jövőre. Van-e valamilyen teen­dője ezt megelőzően a nyugdíjigaz­gatóság felé? Kérni kell-e a nyugdíj megállapítását vagy arról automati­kusan értesítik az érintettet, ha az eléri az adott életkort? A Tolna Megyei Kormányhiva­tal Családtámogatási és Társa­dalombiztosítási Főosztálya az alábbi tájékoztatást adta: TAMÁSI A Könyves vasárnapra készül a tamási bibliotéka az Őszi könyv­tári napok zárásaként. Csütörtökön Mráz Ágoston politológus volt a vendég, előtte Ékes László új könyvéről hallhattak az érdeklődők, illet­ve dr. Séllei Lajos Együk magunkat egészségesre címmel tartott elő­adást (képünkön). Vasárnap kézműves foglalkozással, egészségügyi szűrésekkel, ételbemutatóval és Figura Ede Madárijesztő szerelem című zenés gyermekelőadásával várják a látogatókat. B. K. „Az 1997. évi törvény alap­ján az öregségi nyugdíjkorha­tár az 1953-as évben születet­tek esetében a betöltött 63. élet­év. A jogszabály a férfiak és nők között nem tesz különbsé­get. Az öregségi nyugdíj meg­állapítására - az erre a célra rendszeresített - igénybejelen­tő lap benyújtásával terjeszthet elő igényt az öregségi nyugdíj- korhatárt megelőző (általában két hónappal) időpontban. Vál­lalkozóként nyilatkoznia kell arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé járulék tarto­zása nincs. Az igény elbírálá­sában a hivatal segítségére le­het az ügyfél abban, hogy nyi­latkozik a munkaviszonyairól és azok időtartamairól is. Nem szükséges a korhatárt megelő­zően egyéb kérelmet benyújta­ni. A nyugellátás megállapítá­sa nem automatikusan, hanem kérelemre történik.” Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 fotojat, olvasói levelet, információját varja budavári katai Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLO SZOMBAT MOZI Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 15 és 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Széktársaság Kárpát- hy Magdával - egészségnap, 10 óra. A mazsorettek bemutatkozá­sa, 16 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Őszi kézműves foglalko­zás Ványi-Tegzes Szilviával, 14 óra. Családi társasjáték parti, 15 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: Egész nap az olvasó­teremben - rejtvények, fejtörők, lo­gikai játékok, felnőtt színezek 9-18 óráig. Rájátszás duó - Grecsó Krisz­tián & Kollár-Klemencz László zenés irodalmi műsora, 15 óra. Zeke Gyu­la Volt egy feketém című könyvének bemutatója, illetve Tóth Sándor ba­rista: A kávé elterjedése című elő­adása kávékóstolóval egybekötve, 17 óra. Gyermekkönyvtár: 10 éve együtt - jubileumi családi délután, 15 órától. Csókalányok - a Fecske bábcsoport előadása, arcfestés a Pogrányl Györgyivel, kézműves mű­hely - hangszerkészítés. Anita Me­seországa - a vendég Rubányi Ani­ta mesemondó, 17.30. „Vége van a nyárnak...” - verszengők, 18 óra, majd Kántor István és Erdős Orso­lya zenés műsora. IDŐSEK VILÁGNAPJA Szekszárd Garay Gimnázium, dísz­terem: ünnepi beszédet mond Csil- lagné Szánthó Polixéna, a város hu­mán bizottságának elnöke, 9 óra, Majd elismerő okleveleket adnak át, amelyet kulturális műsor követ. Bátaszék Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: 45 éves a Bátaszéki Székely Kórus, 17 óra. VASÁRNAP Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Paks: Ne zavarjatok! (francia komé­dia), 19 óra. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 15 és 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. KÖNYVES VASÁRNAP Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Mesék egy percben, 9 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Az egészséges emész­tés 7 pontja - Leitert Glória és Túri László előadása, kóstoló élő ételek­ből, italokból cukor-, laktóz- és glu- ténmentesen, 14 óra. Keresztrejt­vénysorsolás, 15 óra. Zenél a Körö­si zenekar, 15.30. Teleki Júlia: Tör­ténelmünk fehér foltja - előadás és könyvbemutató az 1944/45-ös vajdasági vérengzésről. Bevezetőt mond Kun Ferencz, az Országos Rá­kóczi Szövetség alapítója, kuráto­ra, 16 óra. Egészségdélután a gyer­mekkönyvtárban 14-17 óráig: Vita­minokkal egészségesen - Rittin- gerné Papp Gabriella védőnő elő­adása gyerekeknek és szüleiknek; „Hamm... bekapta!” - vitaminfor- rás-kóstoló; zöldség-gyümölcsszo- bor készítése. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: rejtvények, fejtörők, lo­gikai játékok, felnőtt színezők, játé­kok Dombai Szilviával, a Europe Di­rect vezetőjével 9-13 óráig. A Kári- kittyom AntiCeleb Orchestra kon­certje, 10 óra. Gyermekkönyvtár: Süni játékóra - Kozma Ildikó és Ko­vács Réka zenés foglalkozása ba­báknak, 9 óra. Kapcsolódás az or­szágos játékokhoz, diavetítés, rejt­vények. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: kézműves foglalkozás gyerekeknek, egészségügyi szűré­sek (vérnyomás, testsúly, testzsír, vércukor mérés), könnyen elkészít­hető ételek bemutatása Kleinheinz Éva segítségéve 9-10 óráig. „Madár­ijesztő szerelem" - Figura Ede ze­nés előadása gyerekeknek, 10 óra. TRAFFIPAX 08:40-10:40 SZOMBAT Szekszárd, Rákóczi u. 126. oaoo-noo M6 bal 134. km 09:15-11:30 M6 jobb 164. km 1110-12.00 ToinaMózs. Béri B.Á U.28. 12:50-14:00 Tolna, Alkotmány u. 73. 1345-15:00 M6-ball53.km 13:30-15:30 Bonyhád, Rákóczi utca 161. 14:30-1630 Tolna es az 5136fros út Tolna-Dombori 1530-17:30 Szekszárd, Rákóczi u. 3440. 1630-18«) 60s Kút 153. km 1700-19:00 6osfóút93.km 17:30-18:45 M6 jobb 153. km 17:30-18:50 631-es út 2. km íaocmoo Szekszárd, Tartsayu. 2. 20:00-22« 60s főút 120. km 21:00-23« M6 jobb 108. km VASÁRNAP 08:40-10:00 6« Imit 139. km 09:15-10:45 M6 jobb 153. km 1ÜÖ0-12« Bonyhád, Dózsa Gy. u. 61 1020-11:20 Kakasd, Kossuth u. 309. 1100-12« M6 jobb 164. km 12:1044:30 60s főút 157. km 13« 14« Németkéf, Széchenyi 0.45. 13:00-16« Szekszárd, Béri Balogh Á u. 106. 13:30-15:00 M6 bal 153, len 14:30-1830 M6 jobb Hl. km 14:45-16:45 Bonyhád, Kossuth n. 1& 15:00-16« Paks, Kishegyi u. 14. 16:0018:00 60s főút 153. km 16:15-17:15 Paks, Elkerülő út, Dunacenter 16:30-18:30 5113-as út 3. km 17:0019:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 173018:30 6-o»lóútl20,Km 173018:45 NI6 jobb 153. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap délelőtt 10 orakor: Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál 153 cm, -39 cm, -35 cm, 371 cm, 75 cm. 177 cm. 1 Dr. Vizi Márta mutatja a Wosinsky-múzeum látványtárában azokat a leleteket, melyeket Ozorán és Étén talált

Next

/
Oldalképek
Tartalom