Tolnai Népújság, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-25 / 147. szám

2015. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP g Öt településen várhatóan már ma irtani kezdik a vérszívó rovarokat Kezdődik a szúnyoggyérítés Az elmúlt hetek időjárásának következtében nagyobb tömeg­ben jelentek meg a szúnyogok, amelyek akár megtízezersze- rezhetik magukat, ha magas a páratartalom. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Májusban menet­rendszerűen megjelentek a vér­szívók, hogy csípésükkel sok kel­lemetlenséget okozzanak, nem csak az embereknek. Általában 1-6 hétig élnek. Idegesítő' züm­mögésük számukra pozitív tarta­lommal bír - valójában nem más, mint nászra hívó hang. A nőstény szúnyogok okozzák a csípést. Az esti, szürkületi órákban aktívak: este hat és tíz óra között kell szá­mítani a támadásukra. A nősté­nyek - a hímekhez hasonlóan - életük nagy részében növényi nedveket szívogatnak, azonban a legtöbb fajnál a sikeres petera­káshoz - szaporodáshoz, fajfenn­tartáshoz - szükség van madarak vagy emlősök vérének szívására is - életükben legalább egyszer. Minden elszívott vércsepp több száz pete lerakásában segíti őket.- Fadd-Dombori, Volent-öböl és Fadd Tokaj utcai része a szú- nyogfertőzöttség szempontjából kiemelt terület. Ezek nagyon kö­zel vannak a vízhez - mondta el lapunknak Wusching Gábor, a faddi Fatodi Kft. ügyvezetője. - A mostani időjárás kedvez a vér­t }•* n­A szúnyogok távol tartásáról § a vízparti településeken isj| érdemes gondoskodni. IHj a gyérítés ellenére is, mert H az irtás után elég egy kedvező széllökés, amely ismét rengeteget vérszívót hozhat J a területre flHHPHÉ Már elkezdődött a gyérítés Idén június 23-án vette kezde­tét a központi szúnyoggyérítési program. Az önkormányzatok a központi program mellett önál­lóan is végezhetnek szúnyoggyé­rítést. a kiemelt turisztikai hely­színek a Magyar Turizmus Zrt. tá­mogatását is kérhetik. Az önkor­mányzatoknak idén is van lehe­tőségük jelezni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató­ság felé, ha településükön jelen­tős szúnyogártalmat tapasztal­nak. A bejelentést a megyei igaz­gatóságok ügyfélszolgálati elér­hetőségein tehetik meg. A légi kivitelezés az esti órákban törté­nik, míg a földi kijuttatást nap­lementekor kezdik, hogy a szú­nyoggyérítés hatékony legyen, és minél kisebb kockázatot jelent­sen a méhekre. Látásuk alapján is válogatnak A szúnyogok egyes embereket szívesebben csípnek meg, mint másokat. Ez nem csupán hie­delem, hanem valóban így van. A szúnyogokat a kilélegzett le­vegőben lévő szén-dioxid vonz­za leginkább, emiatt a gyorsabb anyagcseréjű, testesebb embe­reket és a várandós kismamá­kat kedvelik, továbbá azokat, akiknek magasabb a testhőmér­sékletük. A szúnyogok a látá­suk alapján is válogatnak: állító­lag nagyobb eséllyel veszik ész­re a fekete, a sötétkék és a piros ruhát viselőket. A szúnyogok csí­pésük által többféle súlyos be­tegséget terjesztenek. Hazánk­ban a bőrférgességet és a szív- férgességet - utóbbi az elmúlt években egyre gyakrabban for­dul elő, újabb veszélyt jelent. szívóknak, hiszen a csapadékot, lehűlést biztosan melegebb idő követi majd. A magas páratarta­lom és az úgynevezett pangó vi­zek a legkedvezőbbek a szúnyo­goknak. Nagyon szapora rova­rok, megtízezerszerezhetik ma­gukat, ha kedvezőek a feltételek. A lárvák egyébként hosszú ide­ig élnek az iszapban, csak akkor kelnek ki, ha számukra ideáli­sak az időjárási körülmények - de akkor tömegével. A kistérsé­gi irtások ideig-óráig voltak csak jók. Egy kedvező széllökés akár több millió szúnyogot vihet a már korábban irtott területekre. A Duna menti településeken természetes helyzet a jelenlé­tük. Régen kisebb mennyiség­ben voltak jelen. Az utóbbi évek­ben azonban tendencia, hogy az extrém árvizes, belvizes idősza­kok után szinte elviselhetetlen mennyiségben jelennek meg a vérszívók. Tervezett irtások Június 25., csütörtök Új parkolási rend a helyiek igénye szerint BONYHÁD A város képviselő-tes- tülete keddi ülésén elfogadta az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályai­ról szóló rendeletet. A 2011. évi CXCVI. törvény rögzíti a helyha­tóságok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és fe­lelős gazdálkodásnak követelmé­nyeit - mondta el lapunknak, Fi- lóné Ferencz Ibolya, Bonyhád pol­gármestere. A rendelet lényege az átlátható és felelős vagyongazdál­kodás a nemzeti vagyonról szó­ló törvény alapján. A városvezető hozzátette: ilyen átfogó rendelete még nem volt a városnak. Két igazgatói pályá­zat elbírálásáról is döntött a testület Két igazgatói pályázat elbírálá­sáról is döntött a testület. A Soly­már Imre Városi Könyvtárat Kult Imréné, a Völgységi Múzeumot dr. Szőts Zoltán irányítja tovább­ra is. Mindkét vezető kinevezése öt évre szól. A tavaszi közmeghallgatáson lakossági igényként merült fel, hogy a K&H Banknál lévő parko­lóban új parkolási rendet alakítsa­nak ki. Ehhez módosítani kellett a várakozóhelyek igénybevételei­nek feltételeiről szóló 2011-es he­lyi rendeletet. A Szabadság térhez hasonlóan korlátozva lesz a parko­lás időtartama a Perczel Mór utcá­ban található bankfiók előtt: a be­álló helyek folyamatos biztosítá­sa érdekében egy óra időtartam­ban lett meghatározva a várako­zás ideje. A módosított rendelet jú­lius 1-től lép hatályba lép. B. L. HIRDETÉS JÖJJÖN BE HOZZÁNK 2015. 06.22. ÉS 2015.07. 03. KÖZÖTT, KALKULÁLJON ÉS VÁLASSZON AJÁNDÉKAINK KÖZÜL. Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghiteiét Takarék Kiváltó Hitelre a takarékszövetkezetek segítségével! Éljen a forintosítás adta hitelkiváltás lehetőségével! Az akció részletes feltételei megtalálhatók a Takarék Kiváltó Hitel Ajándék Akció Részvételi Feltételeiben és a www.takarekoskivalto.hu honlapon. A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenn­tartják. www.takarekoskivalto.hu Hannibál Gyuricza Mihály mihaly.gyuricza@mediaworks.hu H annibál ante portás - Hannibál a kapuk előtt. Volt nagy izgalom Rómában, úgy Kr. előtt kétszáz esztendővel, ami­kor az afrikai pun vezér nagy sereggel közeledett a vá­roshoz, a birodalom központjához. Most is van némi riadalom, és nemcsak Rómában, hanem Európában szinte mindenütt. Ráadá­sul az afrikai és ázsiai menekülők sokan vannak, Hannibál több sereget is összeállíthatna belőlük. Nemcsak a kapuk előtt állnak, hanem, a tengerről és „Európa lágy alteste”, a Balkán felől köze­lítve már bejutottak az öreg kontinens belsejébe is. Én ugyan még egyet sem láttam közülük - pedig déli határunk felől nyugatra szökve valószínűleg jó néhányan Tolna megyét is érintik, mond­juk az 55-ös úton. Sok ezren jöttek, jönnek, és még többen lesz­nek, ha csak a sok, saját önös érdekei miatt aggódó európai ország ki nem talál valamit. A maga módján mindegyik igyekszik lépni. Van, amelyik ágyúnaszádot küld a tengerre. Nekünk sem tengerünk, sem ágyúnaszádunk nincs, kerítést építünk. Ez utóbbi téren nem vagyunk egyedül, lásd a spanyolo­kat, bolgárokat, izraelieket, hogy a történelmi példákról már ne is beszéljünk. A baj csak az, hogy nagyon sokan látják úgy, ez nem igazi megoldás. Meg az sem, hogy a kontinens belsejéből vissza akarják küldeni az illegális bevándorlókat a széleken, a shenge- ni határ mentén lévő országokba. Ezekben sem látják őket szíve­sen, s ők sem arról álmodnak, hogy Bulgáriában, Magyarorszá­gon kezdjenek új életet. Mi meg akár bele is rokkanhatunk, ha fokozódik a folyamat, s tényleg nekünk kell gondoskodni a sok, jobb, könnyebb élet után vágyódó, esetleg az életét mentő em­bertársunkról. Ki kellene találni valamit, együtt, nekünk euró­paiaknak. Nekünk nincs se tengerünk, se ágyúnaszádunk - mi kerítést építünk > Percenként frissülő Tolna megyei és országos hirek Közélet Sport Időjárás Szórakozás Vásárlás Bűnügyek Képgaléria Naponta több mint 12 000 látogató, 70 000 oldalletöltés i *•] n: Fii í’í i =ícvá =i i»]: i ii: i: *

Next

/
Oldalképek
Tartalom