Tolnai Népújság, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-25 / 147. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP 2015. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK Az egykori regölyiekért égett a 300 gyertya REGÖLY Június 19-én és 20-án rendezte a települése a faluna­pokat, mely már hatodik éve a nagy sikerű Veterán Gépjármű találkozóval együtt zajlott, tájé­koztatott Kelemen Csaba polgár- mester. Az eseményre sok száz vendég érkezett a faluba. Pénte­ken a kiváló hangulatú, telthá­zas operett esttel indult a prog­ramsorozat. Mivel a község idén ünnepli újratelepítésének 300. évfordulóját, a nyitó szentmisén 300 gyertya égett az elmúlt év­századokban itt élt emberekért. Az ünnep jó alkalom volt elis­merések átadására is. Benke Já- nosné védőnő a regölyi gyerme­kek érdekében végzett munká­jáért díszpolgári címet kapott. Az önkormányzat posztumusz díszpolgári címet Császár Ist­ván építésznek és Dávid Gyula tanácselnöknek adományozott. Mindketten sokat tettek a tele­pülés épüléséért, fejlődéséért. A délután folyamán a számta­lan változatos, táncos, zenés, vi­dám program mellett hüllősimo- gatás, képkiállítás, pereckalács kóstolás, ugrálóvár, trambulino- zás, Lowrider show és az elma­radhatatlan veterán gépjármű kiállítás és felvonulás tette szí­nessé a napot. Ez utóbbit illető­en több, mint száz motorkerék­párban, 28 autóban és 17 trak­torban gyönyörködhettek az ér­deklődők. Aki estig nem fáradt el, az a hajnalig tartó utcabálban rophatta kifulladásig. B. K. Bogyiszlón tartották a Duna-projekt zárórendezvényét Megerősített védelem Befejeződött hazánk egyik leg­nagyobb árvízvédelmi beruhá­zása, az ünnepélyes záróren­dezvényt kedden tartották Bo­gyiszlón, a Sió-torkolati műnél. Hanoi Erzsébet erzsebet.hanol@mediaworks.hu TOLNA megye - Az éghajlatvál­tozásból adódó, egyre gyakrab­ban, egyre magasabb szinten le­vonuló árvizek nagy igénybevé­telnek tették ki a töltéseket, így a védvonalak fejlesztése halaszt­hatatlan feladattá vált. Akkor is készen kell állnunk, ha éven­te vonul le rekordméretű árvíz, és akkor is, ha mindössze tizen­két évente - mondta Áder János köztársasági elnök a Duna pro­jekt zárórendezvényén Bogyisz­lón, a Sió-torkolatnál. Somlyó- dy Balázs, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója ar­ról beszélt, hogy a Duna-projekt eredményeként jelentősen nőtt az árvízi biztonság a folyó ma­gyarországi szakaszán. A felújítási munkák az első­rendű állami árvízvédelmi véd­vonalakat érintették: hat megye 152 településének biztonságát növelte a beruházás. A legfonto­sabb cél a rendszer megerősíté­se, az árvízi veszélyeztetettség csökkentése és ez által az embe­ri élet védelme volt. A mintegy 510 ezer lakost érintő beruházás öt vízügyi igazgatóság területén több mint Az ünnepélyes zárórendezvényt kedden tartották Bogyiszlón, a Sió-torkolati műnél. A beruházás Tolnában 10 települést érint A megye tíz települését érinti 28 milliárd forintos uniós támo­gatásból valósult meg. A projekt részeként többek között 25 ár- vízvédelmi műtárgyat - példá­ul zsilipeket, szivattyútelepe­ket, szivárgókat - korszerűsí­tettek vagy építettek, több mint 100 kilométer hosszú szakaszon töltéskorona-burkolási és burko­latfelújítási munkákat végeztek el, valamint 12 kilométer hosz- szúságban új árvízvédelmi töl­tés épült. Tolna megye tíz települését - Báta. Bogyiszló, Fadd-Dombo- ri, Tolna, Gerjen, Paks. Madocsa. Bölcske, Őcsény, Decs - érintet­te a Duna-projekt. Felújították a Sió árvízkaput és létesítményeit, korszerűsítették a műtárgy acél- és vasbetonszerkezeteit és gépi berendezéseit, továbbá szakasz- védelmi központot alakítottak ki a raktár és vezérlótorony épüle­tének felújításával, bővítésével. Emellett több mint 53 kilométer hosszan megerősítették a töltést, például töltésmagasításra, -széle­sítésre. koronaburkolásra és -szé­lesítésre, szelvénybövítésre került sor. Felújították az ipari műtárgy­ként szolgáló Báta I. szivattyúte­lep épületét, nyomócsövét és el­záró szerkezetét, rekonstruálták a Lankóci szivattyútelep épületét és acélszerkezeteit. Korszerűsí­tették és kibővítették a szakasz- védelmi központot Bölcskén. va­lamint több paksi zsilip felújítását is elvégezték. A Duna-projekt tel­jes költségéből 4.5 milliárd forin­tot fordítottak a térség árvízi biz­tonságának növelésére. A tudós bekapcsolódott a laborgyakorlatba is Nobel-díjassal találkoztak A bonyhádi gimnazisták és tanáraik a Nobel-díjas tudós, Erwin Neher társaságában * m * * HIRDETÉS Idén is sikeres, hangulatos volt a Dombo-Coop Nap Kitett magáért a cég Bodó János Attila vezérigazgató ajándékot ad át az egyik nyertesnek SZEGED Június közepén hazánk­ban járt Erwin Neher Nobel-dí­jas kutató, aki 1991-ben a patch clamp (folt-feszültségzár) tech­nika kidolgozásáért kapta az orvostudományi Nobel-díjat. A tudós a Szegedi Tudós Akadé­mia meghívására érkezett a Ti- sza-parti városba. A kétnapos rendezvényre a Bonyhádi Pető­fi Sándor Evangélikus Gimná­zium biológia fakultációsai idei versenyeredményeik alapján kaptak meghívást. Bonyhádot öt diák (Bede Jusztin, Tanner Mar­tin, Takács Péter, Molnár Brigit­ta és Kontra Margit) és három ta­nár, dr. Krausz Krisztina, Nagy Andrea és Pápai János képvi­selte. Először egyórás előadást tartott Erwin Neher, aki a sejt­membránokon keresztüli anyag- szállítás vizsgálati lehetősége­ivel és természetesen a patch clamp technika felfedezéséhez vezető útról beszélt. A rendezvé­nyen jelen volt felesége, Eva-Ma- ria Neher is, aki a Göttingeni X-lab megalapítója és vezetője. Ő a labor létrejöttéről és ered­ményeiről beszélt. A nap folya­mán Szent-Györgyi-s diákok elő­adását is meghallgathatta a kö­zönség. Ezt követően a bonyhá­di diákok laborgyakorlaton vet­tek részt, melynek egy részébe nagy meglepetésére bekapcsoló­dott Erwin Neher és Eva-Maria Neher is. Röviden elbeszélgettek a völgységi diákokkal. A labora­tóriumban modern molekuláris biológia technikával ismerked­tek meg, DNS-t vizsgáltak gél- elektroforézis segítségével. A bonyhádi iskola laboratóriuma - pályázati pénzből - a közelmúlt­ban vásárolt hasonló, DNS és fe­hérjék szétválasztására szolgáló berendezést. A második napon további elő­adások hangzottak el, és egy ki­ránduláson is részt vehettek a meghívott vendégek. A rendez­vényt a Szegedi Színházban le­bonyolított gálaelőadás zárta. A bonyhádi diákok számára nagy megerősítést jelentett a találko­zó abban a magas színvonalú munkában, amit az iskolában végeznek. B. L. DOMBÓVÁR Rendkívül gazdag programkínálattal várta a domb­óváriakat és a környékben élő­ket a hétvégi Dombó-Coop Nap. Ahogy Bodó János Attila, a Dom­bó-Coop Zrt. vezérigazgatója fo­galmazott: fontos, hogy a min­dennapi hajtás mellett jusson idő a hagyományok megőrzésére és újak megteremtésére. Ennek megfelelően rendezték meg már ötödik alkalommal a Dombó-Co- op Napot, amelyen a kultúra mel­lett szerepet kapott az egészsé­ges életmód népszerűsítése és a közösségépítés is, a cég ugyanis évek óta élen jár a társadalmi fe­lelősségvállalásban. A nap során főként a helyi és városkörnyéki egyesületek és előadók szórakoztatták a kö­zönséget. A program a Dombó­vári Kutyás Egyesület bemuta­tójával kezdődött, majd a nem­régiben alakult Z2 Cross Gym jóvoltából különböző edzésfor­mákkal ismerkedhettek az ér­deklődők. De aerobik-, zumba-, cross fitt- és kosárlabda-bemu­tató is volt a Dombóvári Aerobik és Szabadidős Egyesületnek, a Zumbacsoportnak és a Dombó­vári Kosár Sulinak köszönhe­tően. Tölösi Roland és társai, a Dride csapat látványos kötélug­ró, labdazsonglőr és extrém ke­rékpáros attrakcióval rukkolt elő. Népdalokat, valamint vicces, sőt, pikáns adomákat adott elő a Dombóvári Székely Dalkör, őket pedig a Kapospulai Víz­mente tánccsoport követte a színpadon, illetve fellépett a Za­fír Hastánccsoport és a Perfect Dance Tánc-sport Egyesület is. Népszerű slágereket hallhatott a közönség a Püfülüsz együt­tes, Bigi Boy, a Dombóvári Ze­nész Egyesület és Staudt Rená­ta előadásában. Este koncertet adott az amatőr zenészekből ál­ló Grid Session, majd az Euroví­ziós Dalfesztivál döntőjét meg­járt Compact Disco szórakoz­tatta a közönséget másfél órán keresztül. Zárásként retrobu- li volt Shabba vezényletével. A nap házigazdája Sváb Öcsi volt. A nap folyamán a gyerekek kézműves-foglalkozáson is részt vehettek, volt mászófal és ugrá­lóvár, illetve rajzversenyen is bi­zonyíthatták kreativitásukat. Az alkotók között a Mega-Papír által felajánlott nyereményeket sorsolták ki. De nemcsak a gye­rekek számára, a felnőtteknek is volt nyereményjáték, amelyen nagy értékű ajándékok találtak gazdára. Népszerű volt a rend­őrök, tűzoltók és mentők autóit, felszereléseit bemutató helyszín, ahol még az illuminált állapotot szimuláló részegszemüveget is kipróbálhatták a gyerekek. Mindezeken felül a Hotel Dombóvár megújult teraszán, kibővített kínálatával, valamint lángossal és hideg sörrel várta a vendégeket. A szervezők szeretnék köszö- netüket kifejezni a rendezvény­re ellátogatóknak, a fellépők­nek, valamint a támogató part­nereknek. H. E. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom