Tolnai Népújság, 2015. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-30 / 75. szám

4 KÖRKÉP 2015. MÁRCIUS 30.. HÉTFŐ Áprilisban lesz a felmérés szonda A még hatékonyabb tájékoztatás érdekében szerveződik Honti Gabriella: a véleményfelmérés az RHK Kft. és a társulások számára is fontos visszajelzés Döntőbe jutottak a Töpörtyük és az Aprók is szekszárd A Bartina Néptánc Együttes mindkét résztvevő cso­portja bejutott a Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiái Ver­seny döntőjébe. Matókné Kapá­si Julianna művészeti vezető el­mondta, hogy a Töpörtyük Mihó Erika és Tóth Zoltán sárközi tán­cokból összeállított Fogjunk tö­rököt című koreográfiájával, az Aprók pedig Huszárikné Böröcz Zsófia és Tóth Zoltán a Holt-Du- na partján című bogyiszlói tán­cokból összeállított koreográfi­ájával érdemelték ki a továbbju­tást jelentő aranyminősítést. A zsűri a néhány héttel ez­előtti szekszárdi és a nemrégi­ben tartott szolnoki előselejte­ző után hozta nyilvánosságra annak a tizennégy koreográfiá­nak a listáját, amelyeket a dön­tőre érdemesnek találtak. Közü­lük egy 13 tagú társadalmi zsű­ri pontozással választja ki azt a hatot, amelyek megkaphatják az „Örökség nívódíjas gyermek­tánc koreográfia” címet. A dön­tőt április 11-én, Százhalombat­tán tartják. ■ H. E. Közösségépítő kezdemenyezés a könyvtártól bonyhád A Solymár Imre Váro­si Könyvtár - a város testvérte­lepülési kapcsolatainak megerő­sítése céljából - Wemau, Tardos- kedd, Hochheim, Jastrowie, Tre- uchtlingen, Pancsova, Borszék és természetesen Bonyhád be­vonásával „Üdvözlet a testvérvá­rosból” címmel képeslapterve­ző felhívást tett közzé. A szerve­zők A/4 formátumú, rajz, vagy fotómontázs technikával készült alkotásokat várnak, amelyeket a bibliotékának címezve (7150 Bonyhád, Perczel u. 50.) postán lehet beküldeni a június 1-jei ha­táridőig. A pályamunkákon fel kell tüntetni az alkotó nevét, ko­rát, e-mail, illetve levelezési cí­mét. A legjobb munkákból kiál­lítást rendez a könyvtár, amely­nek ünnepélyes megnyitóját jú­lius 31-én, a „Bukovinai Találko­zások” Nemzetközi Folklórfesz­tivál részeként tartják. A pályá­zatról bővebb információt Kult Imréné igazgatótól kérhetnek az érdeklődők. ■ V. B. Több mint tíz éve annak, hogy először küldött kérde­zőbiztosokat a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) telephelyének körzetébe. 2005 óta kétéven­te zajlanak a felmérések, idén áprilisban lesz a követ­kező. Vizin Balázs 2002-ben, amikor Bátaapá- ti mellett még javában foly­tak a kutatások a végleges tá­roló, az azóta megépült Nem­zeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) területének kijelölésé­re, csupán az itteni tájékoztató társulás, a Társadalmi Ellenőr­ző Tájékoztató Társulás (TETT) tagtelepülésein zajlott közvéle­mény-kutatás. 2005 óta a társaság min­den második esztendőben kü- lön-külön három telephelye, a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT), a bátaapáti NRHT és a nyugat-mecseki nagy aktivi­tású kutatások által érintett te­lepüléseken elvégezteti a felmé­rést (a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója környezeté­ben hagyományosan nem önál­lóan készítteti, hanem az atom­erőmű kutatásához csatlakozik az RHK Kft).- A lekérdezés során kide­rül, hogyan változtak a helybe­liek ismeretei a radioaktív hul­ladékkal kapcsolatban, miként vélekednek az RHK Kft. térség­ben végzett tevékenységéről, il­letve az ott élők tájékoztatását segítő önkormányzati társulás munkájáról - világított rá Hon­ti Gabriella. Az RHK Kft. kommunikáci­ós osztályvezetője kifejtette, ez a véleményfelmérés fontos visz- szaigazolás mind társaságuk, mind pedig a három társulás, az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT), a TETT és a Nyugat-me­cseki Társadalmi Informáci­ós és Területfejlesztési Önkor­mányzati Társulás (NYMTIT) számára. Ugyanis ebből lemér­hető, hogy a környéken élők kö­rében mekkora bizalom öve­zi az RHK Kft. telephelyein fo­lyó munkát, mennyire sikeres a tájékoztató tevékenység, hogy megfelelő-e az együttműkö­dés a cég és a helybeliek érde­keit képviselő társulás között. A nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka ugyanis nem képzelhető el az érintett terület lakosságának bizalma nélkül, a kapott válaszok pedig segíte­nek, hogy kiderüljön, hol kell ráerősíteni a kommunikációra. Honti Gabriella örömmel je­gyezte meg: a korábbi évek azt mutatták, hogy a társulások­hoz tartozó települések lakosai az országos átlaghoz képest ki­magasló általános ismeretekkel rendelkeznek a radioaktív hul­ladékról, és mindhárom térség­ben folyamatosan nőtt körük­ben a tárolók, illetve a kutatá­si tevékenység elfogadottsága, valamint a társulások ismert- sége-elismertsége is. Az idei közvélemény-kutatás március közepén indult. Ekkor az ITT területén, április köze­pén pedig a TETT, valamint az NYMTIT településein várható, hogy a kérdezőbiztosok beko- pogtatnak-becsöngetnek a vé­letlenszerűen kiválasztott por­tákra. A megkérdezettek száma a közvélemény-kutatás szak­mai szabályainak megfelelően társulásonként nyolcszáz-ezer fő lesz. Az előző felméréshez hasonlóan, idén is lesz rá lehe­tőség, hogy a 20-25 perces in­terjú során maguk a megkér­dezettek is tegyenek fel kérdé­seket. A szakemberek válaszai az adott társulás lapjában és a honlapján lesznek majd olvas­hatók - fűzte hozzá a kommu­nikációs osztályvezető. Tizenhárommillió forint támogatás jut a sportra tolna Az új sportkoncepció sze­rint némileg átalakított rend­szerben támogatja idén a tolnai önkormányzat a helyi sportot. Míg korábban a város műkö­dési bevételeinek 1 százalékát fordították erre a célra, - a ke­ret 93 százalékét versenysport­ra, 7 százalékát tömegsportra -, idén a testület határozta meg a keretösszegeket. Változás az is, hogy a versenysport finanszíro­zásán belül is két keretet külö­nítettek el: a kiemelt egyesüle­tek támogatása mellett a sport- ingatlan üzemeltetési támoga­tást is igénybe veheti két klub. Számszerűen: tavaly a sportfi­nanszírozásra 11,153 millió fo­rint jutott, idén összesen 13,39 millió. Az egyesületek támo­gatása tavaly 10,37 millió volt, idén 9,5 millió, ehhez jön még a sportingatlan üzemelteté­si támogatás Í3,09 millió forint­tal. A tömegsportra tavaly 780 ezer, idén 800 ezer forint jut. Az egyesületek közül a kajak-kenu klub 2,2 millió forintot (plusz 670 ezer forint sportingatlan üzemeltetési támogatást), a lab­darúgók 2,2 milliót (plusz 2,42 milliót ingatlan üzemeltetés­re) kapnak. A kézilabda klubot 2 millióval, a futsal egyesüle­tet 1,4 millióval, a karate klubot 1 millióval, az asztaliteniszező­ket 700 ezer forinttal támogatja a város. ■ S. K. Ingyen felmérik a járművek műszaki állapotát szekszárd Ingyenesen felmérik a járművek műszaki állapotát április 2-án a közlekedési ható­ság koordinációjában, a megyei kormányhivatal Szekszárd, Sár­víz u. 10. szám alatti műszaki vizsga állomásán. A felmérés ki­terjed például használt gumiab­roncsok ellenőrzésére, az ablak­törlő lapátok műszaki állapotá­nak, működőképességének, ab­laktörlő folyadék szintjének vizs­gálatára. Megnézik a világító- és jelzőberendezéseket, futómű és kerékfelfüggesztést. Hatósági díj ellenében az időszakos műszaki vizsgálatot is elvégzik. Időpon­tot a jarmu-tolna@nkh.gov.hu cí­men lehet foglalni. ■ 1.1. Ötvenéves a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. Ebből az alkalomból rendeztek jubileumi koncertet szomba­ton este a Művészetek Házában Simon Péter karnagy vezetésével. A kórus 1965-ben alakult Szekszárd és kör­nyéke zeneszerető pedagógusaiból. Kezdetben a szűkebb pátria zenei hagyományainak ápolását, interpretálását tűzték ki célul, majd repertoárjuk egyházi zenével bővült. A hazai fesztiválok mellett felléptek Ausztria, Franciaor­szág, Hollandia, Németország, a volt Szovjetunió és Jugoszlávia városaiban, (ii) Megújul a közvilágítás fejlesztés Húsvétkor már LED-ek adják a fényt a faluban szakály Húsvétra már LED-es világítása lesz a községnek. Ek­kora fejeződik be ugyanis a fa­lu egyik nagy fejlesztése, a köz- világítás korszerűsítése. A be­ruházás négy év alatt megtérül majd, ugyanis ellentétben más fényforrásokkal, a LED-ek álta­lában nem „égnek ki”, megfele­lő minőség és karbantartás mel­lett, évi 4000 óra működést fel­tételezve 12-15 évig kitartanak. A másik nagy projekt a köz­épületek energia ellátásának modernizálása. Mint azt Tö­rő Péter polgármestertől meg­tudtuk, a polgármesteri hiva­tal és az általános iskola épüle­tére napelemeket telepítenek, a munkálatok a nyár végére feje­ződnek be. A napelemek révén a geotermikus fűtés még gazda­ságosabb lesz. Ráadásul a nap­energia környezetkímélő és a legmodernebb technikát kép­viseli. Szakályban az önkormány­zat hangsúlyt fektet a folyama­tos fejlesztésre, és ezt sikerült eddig úgy megvalósítani, hogy a komoly beruházások ellené­re a költségvetés pozitív mér­leget mutat. Néhány éve feje­ződött be az ivóvízminőség ja­vító program, amelynek során új kutat fúrtak, és egy komp­lett tisztítóberendezést is átad­tak. Az energetikai beruházás során a községi intézmények épületeiben kicserélték a nyí­lászárókat, megtörtént a külső szigetelés, illetve geotermikus fűtési rendszert alakítottak ki. A községben a sikeres közfog­lalkoztatási programoknak kö­szönhetően nem a munkanél­küliség az első számú problé­ma, a Start munkaprogram ré­vén a falu nagyrészt önellátó. A jövőben folytatni akarják a be­vált jó gyakorlatot, és azon fá­radoznak, hogy kisebb és na­gyobb fejlesztési terveiket sike­resen megvalósítsák. ■ V. M. Az írás Szakály Község Önkormányzatának támogatásával készült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom