Tolnai Népújság, 2014. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

2014-04-10 / 84. szám

2014. ÁPRILIS 10., CSÜTÖRTÖK 3 MEGYEI TÜKÖR Nem lesz drágább a tojás húsvét előtt A darabár mellett fel kell tüntetni a kilónkénti árát is Egymást érik a tojásakciók a bevásárlóközpontokban, így húsvét előtt tíz nappal. Míg tavaly fölfelé, addig idén lefelé indultak el az árak, mert sok és olcsó lengyel to­jás érkezik hazánkba. Mauthner Ilona Az uniós csatlakozást követő­en a magyar tojástermelők egy spirálba kerültek, mondta Föl­di Péter, a Baromfi Termék Ta­nács’ szaktanácsadója. Egyes tagországok alacsony árai mi­att a hazai termelők tönkre­mentek. Ezt követően azért kellett behozni külföldről a to­jást, mert itthon nem volt belő­le elég, mert nem érte meg ve­le foglalkozni a sok olcsó kül­földi miatt. A szekszárdi, a bátaszéki és a bonyhádi piacon a 32-38 forintos tojás még eladható, mondták az árusok. Ennél töb­bet szerintük a vásárlók nem fizetnének. Elképzelhető, hogy idén húsvét előtt sem lesz drá­gább még a falusi tojás sem, hi­szen az üzletekben ennél jóval olcsóbban (előfordul, hogy 30 forint alatt is) lehet belőle vá­sárolni. Földi Péter elmondta, a falusi tojásfelhozatal a tel­jes hazai mennyiség 40 száza­lékát adja, de az arány fokoza­tosan csökken. A szakember hozzátette, a regisztrált tojás- termelők száma (országosan) 410, ebből igazán pagy cég 14 van, ahol esetenként száz­ezer tyúknál többet tartanak, így az éves hozam itt eléri a 20 milliót is. Egy kívülálló nem igazán érti, miért kerül a termelő­nek sokba egy darab tojás. Föl­di Péter elmondta, a tojóhibrid ára 170 forint, mire felneve­li a termelő, már 900 forintjá­A húsvéti népi hagyomány elengedhetetlen tartozéka a tojás. Bátán művészien díszítik (Archív kép) ba van. Ekkor kezd el csak toj­ni. A tyúk napi takarmánykölt­sége, amelyért cserébe egy to­jást produkál, 10 forintba rül. Ehhez jön hozzá a baromfi- telepen az energiaköltség, vil­lanyszámla, munkabér. Egy to­jótyúk egyébként 57 héten ke­resztül termel, ha éves szinten eléri a 300 darabot, akkor már jól teljesített. A tojás mérete a takarmányozástól is függ, kez­detben kicsi, majd ahogy öreg­szik a tyúk, úgy nőnek a tojá­sai, de vékonyodik a héja. A tojás önköltségi .ára min­dent beleszámolva 19-20 fo­rint, körülbelül ennyit, vagy 1-2 forinttal többet kap a ter­melő. Hogyan lesz akkor a 20 forintos tojásból 30-35? A cso­magolás tojásonként 3 forint, de a felvásárló is keres rajta pár forintot, a kereskedő pe­dig 30 százálékos haszon alatt nem is nyúl hozzá. Tolnában 6 kisebb tojótelep x , van, mindegyik bejelentkezett, így a telepeket rendszeresen el­lenőrzik. Két éve hatályos az a rendelet, mely szerint a tojások darabára mellett fel kell tüntet­ni a tojás kilónkénti árát is, így össze tudjuk hasonlítani, hogy a különböző méretű tojások árai között mekkora a különbség. Együk rendszeresen, fehérjeforrás sok vitaminnal Fessünk és hímezzünk húsvétra a gyerekekkel A parlamentből kimaradók is megtalálják a feladataikat még az országgyűlési választá­sok ideiglenes végeredményét sem hirdették ki, de már foly­nak a találgatások a kormány összetételről, arról, hogy melyik politikus milyen poszton folytat­ja a munkát. Kérdés az is, hogy mit terveznek a parlamentből helyhiány miatt kimaradt kép­viselők. Közben már megkezdő­dött a május 25-i európai parla­menti választás kampánya.- Csütörtökön tartunk orszá­gos választmányi ülést Buda­pesten, csak ezt követően tu­dunk információkkal szolgálni az EP választással kapcsolatban - nyilatkozta lapunknak Potá- pi Árpád János. A Fidesz Tolna megyei vezetője a hamarosan felálló kormány összetételére, személyekre vonatkozó kérdé­sünkre elmondta, a kormányt a miniszterelnök állítja össze, az ő hatáskörébe tartozik a kérdés. ■ Dr. Puskás Imre egyelőre 2014 októberéig tervez, ugyanis addig a megyei közgyűlés elnöke Tóth Ferenc kormánymeg­bízott elmondta, a döntés nem csak rajta múlik, ha erre fel­kérést kap, szívesen folytat­ja a megkezdett munkát, mert van még mit tenni. - Ha erre a posztra én vagyok az alkalmas ember, akkor örömmel folyta­tóm - mondta a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője. Dr. Puskás Injre akként nyi­latkozott, hogy jelenleg 2014 ok­tóberéig tervez előre, ugyanis az önkormányzati választáso­kig a megyei közgyűlés elnöke. Patay Vilmos, az Országos Szövetkezeti Tanács elnöké­nek válaszából kiderült, hogy más formában, de folytatja azt a munkát, amit képviselőként el­kezdett. A múlt héten ugyanis megalakult és bejegyzés alatt áll a Hangya Holding Szövetkezet, amelynek elnökévé választották. A holding összefogja az ország közel 300 beszerző, értékesítő, feldolgozó, új típusú szövetkeze­tét, és képviseli azok érdekeit. Dr. Braun Mártont tegnap nem sikerült elérnünk, de egy korábbi beszélgetésben azt mondta, hogy a képviselő­ség mellett eddig is dolgozott, mint a Magyar Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. ■ 1.1. egy átlagos tyúktojás 68 kaló­ria, vitamintartalma jelentős, C-, A-, D-, E-, B-vitaminok, folsav, foszfor, vas, cink, kalcium, sze­lén, magnézium is van benne. A tojást elsőrendű fehérjeforrás, a szervezet működéséhez szüksé­ges esszenciális aminosavakat is tartalmazza. Egy tojás a napi fehérje szükségletünk 12 száza­lékát fedezi. A fogyasztóvédelmi felügyelők arra hívják fel a vá­sárlók figyelmét, hogy olyan ke­reskedőtől, piaci árustól vegye­nek tojást is, akiknek ismerik a termékeit. Fontos odafigyelni a fogyaszthatósági időre, hiszen a megvásárolt mennyiséget általá­ban több alkalommal szeret­nénk felhasználni. A húsvét tartozéka a festett to­jás, az egyszerű pirostól a kü­lönböző technikákkal készített hímesig. Ha teletojást szeret­nénk festeni, akkor lassú tűzön 10 percig főzzük. Ha kifújt to­jást, akkor mind két oldalát egy vékony tűvel szúrjuk ki, és erő­sen fújjuk ki. Viasszal a legegy­szerűbb a díszítés, (felmelegítve, egy vékony eszközzel) rajzolás után jöhet a festés. Régen termé­szetes, növényi alapú festékeket használtak (pl.: hagymahéjat), manapság a boltokban kapha­tót. írás nélkül is festhetjük a tojást, utána megrajzoljuk, ecet­be tesszük, lemaratjuk róla a színt, de amikor letöröljük róla a viaszt, megmarad a minta. Aknába esett kutyát mentettek a tűzoltók bátaszék Az Alsónyéki úton egy közterületi aknában egy beszorult kutyát találtak a já­rókelők kedden délután. Az állatot a bátaszéki önkor­mányzati tűzoltók mentették ki szorult helyzetéből - tájé­koztatott Boros Brigitta, a ka­tasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. ■ H. E. Kiválasztották a falu legjobb borait alsónyék Bla József királyle­ánykája és Brenner Ignác ca­bernet sauvignonja lett az idei alsónyéki borverseny két nagydíjasa. A Kultúrházban rendezett versenyre összesen 30 fehér- és 28 vörösbort ne­veztek a gazdák, és a döntnö- kök végül a két nagydíj mel­lett 11 arany-, 14 ezüst- és 18 bronz minősítést osztottak ki. A zsűri elnöke Nagy István volt, tagjai Gelencsér Sándor, Récsei János, Balázs István és Osváth András. ■ H. E. Legfontosabb a családi béke, az összetartó erő sárszentlőrinc-uzd Család­ja körében ünnepelte 90. szü­letésnapját Boda Ferencné Uz- don, ahol születése óta él. Há­rom gyermeke, 5 unokája és 7 dédunokája köszöntötte őt családjaikkal együtt. Háztar­tásbeliként nevelte gyerme­keit, unokáit nagy szeretet­tel. Egész életében meghatá­rozó volt a föld szeretete, álla­tokat tartott, földet művelt. A mai napig szívesen ragad fa­kanalat a kezébe. És, ahogyan; gyermekei, unokái mondják, mindig istenien sütött-főzött. Azt mondta, a család szerete­te, békéje, összetartó ereje a legfontosabb számára. ■ V. T. Boda Ferencné díszes tortájával Rendőri bemutatók, előadások programsorozat Robog tovább a bűnmegelőzési roadshow Még sok terve lett volna dr. sümegi zoltán Az egész várost sokkolta a halálhír TAMÁSI A Vályi Péter Szakkép­ző Iskolai Tagintézmény adott otthont a bűnmegelőzési roads­how első állomásának. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna' Megyei Kormány- hivatal által életre hívott prog­ramot dr. Bíró Gyula, a Tolna Megyei Kormányhivatal Igaz­ságügyi Szolgálatának vezető­je nyitotta meg. Beszédében a bűnmegelőzés fontosságára és az áldozatvédelem lehetőségére hívta fel a figyelmet. A foglalko­zások között minden résztvevő találhatott kedvére valót, de a legtöbben valamennyi előadá­son és vetélkedőn részt vettek. A legnagyobb sikert a fegyver­bemutató aratta, de népes tábor Megnézték az ujjlenyomatukat volt kíváncsi a nyomrögzítő esz­közök arzenáljára is. A tornate­remben magyar és roma tánco­kat tanulhattak az érdeklődők, az udvaron pedig kipróbálhat­ták magukat a kerékpáros aka­dálypályán is. Bicikligravíro- zásra is lehetőség volt. A bűn- megelőzési témákkal kapcso­latos kirakós játék okozott né­mi fejtörést, ám mindenképpen megérte a fáradságot. A részt­vevők ajándékot kaptak a mun­káért cserébe. A roadshow következő állo­mása április 11-én, pénteken lesz Nagymányokon, tájékozta­tott Molnár Ágnes, a Tolna Me­gyei Rendőr-főkapitányság saj­tószóvivője. ■ Ihárosi I. tolna Az egész várost megdöb­bentette a hír: dr. Sümegi Zol­tán, Tolna 51 éves polgármes­tere kedden este váratlanul el­hunyt. Szerda délutánra összehív­ták a helyi képviselő-testület rendkívüli ülését, ahol döntöt­tek arról, hogy az önkormány­zat saját halottjának tekinti el­hunyt vezetőjét. Az ülésen el­hangzott az is: a vonatkozó jog­szabály rendelkezése alapján nem írnak ki időközi polgár- mester-, illetve képviselő-vá­lasztást Tolnán. (Dr. Sümegi Zoltán polgármester egyben helyi képviselő is volt.) Az idén ősszel esedékes önkormányzati választásokig Appelshoffer Ág­nes alpolgármester látja el a vá­rosvezetői feladatokat. A pol­gármester helyettese az ülésen könnyeivel küszködve arról be­szélt, hogy legjobb tudásuk sze­rint igyekeznek tovább vinni a polgármester által elindított fejlesztéseket. A kialakult hely­zetre való tekintettel mindenki­től segítséget és türelmet kért. Dr. Sümegi Zoltán 1962. jú­nius 25-én született. A jogász végzettségű fiatalembert 28 évesen választották először pol­gármesterré: 1990-től 1993-ig Bogyiszlót irányította. Ezután Tolnára került jegyzőnek, ké­sőbb, 1999-2003 között a me­gyei önkormányzat főjegyző- jeként dolgozott. 2006-ban vá­lasztották meg Tolna polgár- mesterévé, 2010-ben a többség ismét neki szavazott bizalmat. Azt tervezte, hogy idén ősszel harmadszor is megméretteti magát polgármester-jelöltként. A Fidesz-KDNP színeiben te­vékenykedő dr. Sümegi Zoltán sikeres városvezető volt, amit többek között jelez, hogy jelen­leg is több fontos nagyberuhá­zás zajlik a városban. Ő kezde­ményezte a Tolnai járás létreho­zását is. Ereje teljében volt, még számos terve lett volna a város boldogulása érdekében. Dr. Sümegi Zoltánt ügyvéd­ként dolgozó felesége és három gyermekük is gyászolja. ■ Steinbach Zs. \ 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom