Tolnai Népújság, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-07 / 32. szám

4 2014. FEBRUÁR 7., PÉNTEK BONYHÁDI JÁRÁS i HÍRSÁV A bonyhádi gimnazista képviseli megyénket BONYHÁD-GYULA Tóth Bence, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 12. osztályos di­ákja első helyezést ért el az Implom József Kárpát-me­dencei Helyesírási Verseny megyei fordulójában, így a gimnáziumi kategóriában ő képviseli Tolna megyét az országos fordulóban, ame­lyet február 27. és március 1. között tartanak Gyulán. Bencét dr. Antóni Judit ta­nárnő készítette fel a tudás­próbára. ■ V. B. Továbbra is mindennap van rendelés tevel Új doktor látja el a há­ziorvosi feladatokat Teve­len. Dr. Sebestyén József jár át Bonyhádról helyettesíteni, miután dr. Muráti György úgy döntött, hogy nem prak­tizál tovább. Bár már egy ideje nyugdíjas éveit tölti, dr. Muráti György tavaly el­határozta, hogy 2014 elejétől felhagy hivatásával. Több, mint 35 éve lakik és dolgo­zott a völgységi községben, kellemes és szép emlékek fűzik ide. ■ V. B. Székelyföldi fotók a bibliotékában bonyhád Tündérkerti pil­lanatok címmel, Cs. May­er Katalin Erdélyben ké­szült fotóiból nyílt kiállítás a napokban a Solymár Im­re Városi Könyvtárban. A tárlatot Terescsényi Kata­lin ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. CS. Mayer Ka­talin a fotózás mellett fest és a toliforgatásban is örö­mét leli. A kicsiknek szánt írásai a Dörmögő Dömötör gyermekmagazinban jelen­nek meg. ■ V. B. A kép címe: Mama védelmében Elismerésre méltó szerepvállalás hitvallás Brauer János szerint fontos az értékteremtő közösségek patronálása Brauer János nagy megtiszteltetésként tekint a díjakra Brauer János, János, elnök, Brumi. Nem a megszólítás a lényeg ebben az esetben, hanem az, hogy a helyiek mindig számíthatnak a Hungária Takarék vezetőjé­nek közvetlenségére, nyitott­ságára. A közösségekért vég­zett példaértékű munkájáért a napokban két elismerést is átvehetett. Vízin Balázs Helyi és környékbeli alkotók festményei a bejáratnál, az emeletre vezető folyosón, az irodáknál lévő falakon, egyszó­val mindenütt. Ha galériában járna az ember, akkor ebben nem lenne semmi meglepő. De az élmény a bonyhádi Hungá­ria Takarékban ért bennün­ket. Igaz, néhány perc eltelté­vel már ez is a világ legtermé­szetesebb dolgának tűnt, Brau­er János szavaiból pontosan ki­derült, milyen jelentősége van a térségben szorgoskodó ama­tőr alkotókat támogató kezde­ményezésnek. - Huszonkét év­vel ezelőtt indult útjára a soro­zat, azóta nagyon sok festő ké­peit csodálhatták meg a Taka­rékba érkező ügyfelek - tekin­tett az irodájával szemben ta­lálható alkotásra Brauer lá- nos, amely éppen Tóth Attilá- né Szalay Ágnes keze munká­ját dicséri. A Hungária Taka­rék elnök-ügyvezető igazga­tója, ha akarná sem tudná vé­ka alá rejteni művészetpárto­ló énét, olyan lelkesedéssel be­szélt a kiállításokról. Ezen pél­dás, nemcsak a festészetre ki­terjedő szerepvállalását ismer­te el a napokban a Bárka Mű­vészeti Szalon, a „Kézjegy” Tol­nai Toliforgatók Klubja és a Ke­resztény Értelmiségiek Szövet­ségének tolnai csoportja „A Tolna megyei művészetért” plakettel, illetve a Tolna Me­gyei Önkormányzat a Bazso- | nyi Arany Mecénás-díjjal. Azt 3 mondta, mindkét kitüntetés £ különösen kedves számára. - % Úgy érzem, az elismerések rá- 1 világítanak arra az értékköz­pontú szemléletre, amelyet a Takarékos kollektíva évtize­dek óta magáénak vall: hogy a számok mögött embereket, ci­vil szervezeteket, önkormány­zatokat, vállalkozókat látunk. Meggyőződésünk, hogy a sze­mélyes jelenlét, a kölcsönös partnerség nem ér véget ak­kor, amikor az ügyfél elintéz­te nálunk a pénzügyeit. Velük összefogva, őket támogatva a helyi közösségekért, kezdemé­nyezésekért kell dolgoznunk - hangsúlyozta Brauer lános. Az önkéntességben és a civil szerveződésben rejlő erőt, érté­ket már gyermekként megta­pasztalta. - Édesapám - aki re­mekül dobolt, és általa szeret­tem meg én is ezen a hangsze­ren játszani - tagja volt Bony- hádon annak a szimfonikus zenekarnak, amelyet amatőr művészek alkottak. Ahogy ott ültem mellette a fellépéseken, tudatosult bennem, milyen nagyszerű érzés közösségben lenni, tevékenykedni - emlé­kezett vissza a kitüntetett. A gondolatmenetet folytatva hoz­zátette, középiskolában a mate­matikatanára javaslatára ő lett az iskolai szövetkezet vezető­je, mint fogalmazott, ez irány­tűként szolgált későbbi életé­ben. A középiskolás évek alatt sajátította el a pénzügyi kultú­rát és a szövetkezeti alapelve­ket, amely ismeretanyag 1983- ban teljesedett ki, amikor csat­lakozott a Takarék csapatához. Brauer János örömmel nyug­tázta, hogy a helyi közössé­gekben messze menőkig part­nerre leltek ezen gondolatiság megtartásában, tovább adá­sában. Azt mondta, a Hungá­ria Takarék egyik nagy sike­re, hogy már közel 1000 civil szervezet bízta meg őket szám­lájuk vezetésével. De ugyan­csak ilyen fontosnak tartja az önkormányzatokkal és a vál­lalkozókkal kialakított együtt­működést, hiszen e három ügy­félkör összekapcsolódik a min­dennapok során, és így lesz tel­jes a helyben megvalósuló ösz- szefogás. Megjegyezte, mind­ez alappillérül szolgál a műkö­désükben, amelyet az eredmé­nyek is tükröznek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­tének (PSZÁF) összesítése sze­rint 2011-ben és 2012-ben az ország legjobb szövetkezeti hi­telintézete lett a Hungária Ta­karék. Az elnök reményét fe­jezte ki, hogy sikerül megis­mételniük ezt a teljesítményt, s hogy a jövőben is az elsők kö­zött tartják őket számon gaz­dasági eredményeik alapján. - Felkészültünk a 2014-es fel­adatokra, folytatjuk a megkez­dett munkát és új, a térség fej­lődését elősegítő termékek, kondíciók bevezetését tervez­zük - zárta a díjazott. Három évtizede vezető BRAUER JÁNOS 1949. január 27 én született Bonyhádon. Helyben végezte az általános- és a közép­iskolát. Az érettségi vizsgát köve­tően a gyöngyösi GATE Mezőgaz­dasági Főiskolai Karon diplomá­zott gazdasági mérnök, pénzügyi szakirányon. A nagymányoki Községi Tanácsnál kezdett dol­gozni 1969-ben pénzügyi előadó­ként, amely feladatot 1973-ig lát­ta el. 1974-től '77-ig a Bonyhád és Vidéke ÁFÉSZ-nál helyezkedett el hálózati ellenőrként. Ezt követő­en, '78-tól 1982-ig a szekszárdi Kereskedelmi, Pénzügyi Dolgo­zók Szakszervezeténél vállalt fel­adatot szervezőként. 1983-ban került a Völgység-Hegyhát Taka­rékszövetkezethez (mai nevén Hungária Takarék), amelyet az­óta is ő irányít. Időközben két társadalmi tisztséget is elvállalt: 2007-től elnöke az Országos Ta­karékszövetkezeti Szövetség Ta­karék Akadémiájának, 2008-tól pedig a Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesületét is ő vezeti. Munkáját, társadalmi szerepvállalását számos kitünte­téssel ismerték el. 2000-ben Per- czel Díjat kapott Bonyhádtól, 2003-ban az országban elsőként vehette át a gróf Károlyi Sán- dor-díjat, amelyet a Takarék­bank Zrt. alapított. 2005-ben Magyar Gazdaságért Díjjal tün­tette ki a GKM, 2008-ban „Az Év Vállalkozója" Díjat vehette át a VOSZ-tól. A Hangya Szövetkezet 2009- ben a „Szövetkezeti mun­káért” elismerésben részesítette, 2010- ben a Tolna Megyei Önkor­mányzat Közgyűlése Beszédes Jó- zsef-díjjal ismerte el munkáját. Idén a Bárka Művészeti Szalon, a „Kézjegy” Tolnai Toliforgatók Klubja és a Keresztény Értelmisé­giek Szövetségének tolnai cso­portja „A Tolna megyei művésze­tért" plakettel tüntette ki művé­szetpártoló tevékenységéért. Leg­utóbb pedig a Bazsonyi Arany Mecénás-díjat vehette át a me­gyei önkormányzattól. házas, két gyermeke született: Beatrix és László. Négy unoka boldog nagypapája, ha teheti, minden szabadidejét velük tölti. A hétvégéket pedig a Baranya megyei Mecseknádasdon, a csa­ládi vállalkozásban működtetett Aranypatkó Lovaspanzióban. Hobbija a zene, az Animate együttes alapítója. Tovább korszerűsödik a bonyhádi kórház Szemügyre vették a szép szárnyasokat kiállítás Egy Kiskunfélegyházi keringő galamb lett a kakasdi bemutató szépe bonyhád Egy nyertes pályázat­nak köszönhetően teljes körű­en megújul a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet tüdőgyógyá­szati részlege. Dr. Barcza Zsolt főigazgató-főorvos kérdésünk­re elmondta, az intézmény je­lenleg négy épületrészből álló együttes, tömbösítés útján az egyik megszűnik, a tüdőgyó­gyászati funkciók a főépülethez integrálódnak. A betegellátást ezáltal három épületben oldja meg az intézmény, amely költ­ségcsökkenést eredményez. Az építési beruházással érin­tett terület megújul, az orvosi és az ápolási eszközpark, vala­mint az informatikai rendszer korszerűsödik. - Például a digi­tális mellkas-átvilágítás ered­ményeként korábbi fázisában felismerhetők lesznek a tüdő- betegségek, amely hozzájárul az olcsóbb terápiás ellátáshoz, a betegek életminőségének tel­jes visszaállításához - emelte ki a főigazgató. Dr. Barcza Zsolttól azt is megtudtuk, a tüdőgyógyászat mellett az egynapos sebészet is bővül. A projekt 2015-ös zá­rását követően az OEP által fi­nanszírozott egynapos sebésze­ti esetszám is növekszik. Hang­súlyozta, a többletfinanszíro­zással és a beszerzett új eszkö­zökkel egyes műtéttípusoknál csökkenthető lesz a várólista. ■ Vízin B. kakasd Nem sokszor lát az em­ber egy helyen annyi szép szár­nyast, mint a napokban a ka­kasdi Faluházban. Közel 350 galambot, 30 díszbaromfit, több egzotikus madarat és rágcsálót vehettek szemügyre az érdeklő­dők a Tolnai Galamb és Kisál­lattenyésztők Egyesülete által szervezett kiállításon, amely­re 43 Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megyei tenyésztő hoz­ta el kedvencét. Horváth Gá­bortól, a civil szervezet elnöké­től megtudtuk: a bemutató egy­ben szakmai megmérettetés is, a minősítést végző bíráktól visszajelzést kapnak a tenyész­tők, hogy jó irányba tartanak-e munkájukban. - Az eredmé­A bírák közel 350 galambot és 30 baromfit értékeltek a kiállításon nyék egyértelmű fejlődést mu­tatnak, e téren nincsen prob­léma, viszont az utánpótlást te­kintve igen, sajnos egyre keve­sebb fiatal választja ezt a szép hobbit - állapította meg Hor­váth Gábor. Hozzáfűzte, hogy megkedveltessék a gyerekek­kel a madarakat, igyekeznek minél több növendéket megszó­lítani a kiállítások alkalmával, így volt ez a legutóbbi progra­mon is, sőt, a fiatalok kiválaszt­hatták a kakasdi bemutató szé­pét. A címet Vidács Ferenc Kis­kunfélegyházi keringő galamb­ja nyerte el. Emellett 27 bemu­tatógyőztes-, 15 egyesületi- és egyéb díjakat is kiosztottak. ■ V.B. f fs I t

Next

/
Oldalképek
Tartalom