Tolnai Népújság, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-01 / 151. szám

2 KORKÉP 2013. JÚLIUS 1, HÉTFŐ JEGYZET KATUS ESZTER Boldog új életet mindenkinek! JÚLIUS ELSEJE - Új félév, Új (fél) élet. És még hétfőre is esik. Mi ez, ha nem egy égi jel? akik nem tartották be újévi fogadalmaikat, most kap­nak egy második esélyt. A mai nappal ugyanis annyi minden változik, hogy kár lenne nem kihasználni a le­hetőséget. SZOMSZÉDUNK, HORVÁTOR­SZÁG például Európai Uniós tagállam lett. Egyesek sze­rint majd rájönnek, hogy nem ez volt életük legjobb döntése, míg mások úgy vé­lik, már rég ott (vagyis itt) lett volna a helyük. A határ mindenesetre még nyitot­tabb lesz, mint volt, annak minden előnyével. Aki tehát eddig visszafogta magát, most már nyugodtan nyithat a bécsi cukrászda mellé egy zágrábi halsütödét. AZTÁN MEGNYÍLNAK a nemzeti dohányboltok. Mától csak itt lehet majd cigarettát venni. Persze, ha még futja rá a lassan ezer forintos doboz­ár mellett. De nézzük a jó oldalát: egy ösztönző ok a leszokásra. mától lép életbe az e-útdíj is: a 3,5 tonnánál nehezebb teherautóknak használat­arányos díjat kell fizetniük a magyar gyorsforgalmi váía- mint főutakon. Jó hír: megéri a fuvaros céget GPS-alapú nyomkövető rendszereket gyártó, beszerelő szervizre cserélni. de mától szigorodik a Btk. is, olcsóbbak lesznek a roaming-díjak és az inter­neten vásárolt vonatjegyek, tovább csökken a rezsi, a SZÉP-kártyával lehet gyógyfürdő- és strand­belépőt fizetni, az állami szférában dolgozók pedig nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést egyszerre. ráadásul, ma a patikák és a hivatalok zárva tartanak, így minden feltétel adott, hogy bezárkózzunk otthon, ünnepeljünk és megújul­junk. Ha akarunk, ha nem. Hatvanmillió forint kellene prosztataszűrés Az új műszer hatékonysága lényegesen nagyobb Nyugállományba ypnul a nyáron Ónodi Szabolcs igazgató pécs Egy új gép segítségével hatékonyabban lehetne szűr­ni a prosztatarákot Pécsett - a berendezésre azonban nincsen pénz. Fülöp Zoltán A prosztatarák Magyarorszá­gon a férfiak második leg­gyakrabban diagnosztizált rosszindulatú betegsége, és a második leggyakoribb daga­natos halálok.- Probléma, hogy a korai, még gyógyítható állapotban a prosztatadaganatnak nincse­nek tünetei - tudtuk meg dr. Farkas László professzortól, a pécsi Urológiai Klinika igaz­gatójától. - Általában 50 éves kortól javasoljuk az első szű­rővizsgálat elvégzését. Ez egy vérvételből, illetve a proszta­ta végbélen keresztül történő vizsgálatából áll. Azoknál a betegeknél, akiknél felmerül a prosztatarák lehetősége, szö­vettani mintavétellel kell iga­zolni vagy kizárni a betegséget. Az eddigi módszerek mel­lett egy új diagnosztikai eljárás vált ismertté: az Európai Uro­lógus Társaság márciusi kong­resszusán mutattak be egy ultrahangvezéreit mintavételi eljárást, mely 3D-s képalkotás formájában teszi láthatóvá a prosztatát, illetve kirajzolja a még korai stádiumú prosz­tatadaganatot. Ezen esetekben egyidejűleg célzott mintavétel is lehetővé válik.- Maga a beavatkozás 2-3 perces, végbélen keresztüli ultrahangvizsgálatból, majd ezt követően húszperces szá­mítógépes adatelemzésből áll - mondta Benkő Tamás, az Urológiai Klinika tanársegéd­je. - Pozitív esetben újabb 2-3 perces ultrahangvizsgálattal egybekötött célzott mintavétel következik. A diagnosztikai egység ára 55-60 millió forint, amelyre anyagi fedezettel nem rendelkezünk. Egy tervezett együttműködés keretében nyílt lehetőségünk az elmúlt héten a berendezés kipróbálására, melynek keretében 3 nap alatt 53 beteget vizsgáltunk meg. A módszer rutinszerű alkalma­zása komoly előrelépést jelente, de egyelőre ennek kevés reali­tása van anyagiak hiányában. Ötven év felett a szakemberek szerint már panaszok nélkül is rendszeresen el kell járni a szűrővizsgálatokra Még erős az ellenérzés a prosztatarák a prosztata rosszindulatú daganatos meg­betegedése. Az öröklődés ge­netikailag még nem bizonyí­tott, azonban családi halmo­zódások ismertek. A férfiak halálozási statisztikájában előkelő helyet foglal el: az 50 év feletti életkorban a kórkép gyakorisága növekszik, elér­heti a 10 százalékot is. Ebben szerepe van a megelőzés, illet­ve a korai diagnosztika hiá­nyosságainak - ráadásul a férfiak többsége idegenke­dik a szűrővizsgálattól. A prosztata anatómiai elhe­lyezkedése miatt rejtett szerv­nek tekinthető, nehezen hoz­záférhető: a legegyszerűbb és tájékozódó jellegű vizsgálata végbélen keresztül történik. Évente ötszáz minta A pécsi egyetem Urológiai Kli­nikáján évente körülbelül öt­száz mintavételt történik, me­lyek 10 százalékában igazoló­dik be prosztatadaganat, és ezt követően kezdődhet meg a gyógykezelés. Jelenleg a min­tavétel végbélen keresztül, ult­rahangcélzással történik, me­lyet a prosztata meghatáro­zott területeiről vesznek a szakma szabályai szerint, ál­talában 10-12 tűszúrással. Ezen vizsgálat hátránya, hogy a korai stádiumban a proszta­tarák nem látható. A közel­múltban bemutatott diagnosz­tikai egység 1-2 szúrással dol­gozik, s háromdimenziós kép­alkotás révén alkalmas a tu­mortérfogat pontos meghatá­rozására is. Szeptemberi szűrőnap A magyar Urológus Társaság 2005 óta minden szeptember­ben megszervezi a Prosztata Tudatosság Napját. Ennek je­gyében a klinika munkatársai Pécsett is minden évben vár­ják azokat a férfiakat, akik a szűrővizsgálaton kívánnak részt venni. Fontos leszögezni: ezeken a szűréseken azokat várják, akik panaszmentesek, - a betegek előtt természete­sen bármikor nyitva a szak- rendelés ajtaja. A szakértők mindazonáltal hangsúlyoz­zák: az urológiai problémák­kal azért is érdemes orvoshoz fordulni, mert azok nem csu­pán az életminőséget rontják, hanem gyakran összefüggés­ben lehetnek egyéb szervi be­tegségekkel is. bonyhád Augusztus 1-jével nyugállományba vonul Ónodi Szabolcs, a Petőfi Sándor Evan­gélikus Gimnázium igazgatója, aki 14 évig vezette a bonyhádi intézményt a pedagógusi pá­lyán eltöltött 47 éve alatt. Eb­ből az alkalomból köszöntötték kollégái, barátai, ismerősei a gimnázium atlétikai csarnoká­ban rendezett ünnepségen. Gáncs Péter, a Magyar- országi Evangélikus Egyház püspöke, Szabó Vilmos Béla, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese, Kákay István Dezső, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának igazgatója, Potápi Árpád János, Bonyhád polgár- mestere, valamint Trucza Sza­bolcs, Ónodi Szabolcs egykori tanítványa méltatta beszédé­ben a nyugállományba vonuló vezetőt, aki őszinte köszönettel fogadta az elismerő szavakat. A gimnázium pedagógusai közül Hohlné Probszt Éva és Nyitrai Menyhért igazgató- helyettesek emelték ki Ónodi Szabolcs mindennapos, példás szerepvállalását, Bandelné Erb Etelka Éva gazdasági vezető pedig az intézmény fejlődésére, beruházásaira tért ki, amelyek­ben szintén nagy szerepe volt az igazgatónak. A méltatások során nemcsak neki mondtak köszö­netét, hanem feleségének, Er­zsébetnek is, aki segítette férjét céljai elérésében. A gimnázium tanárai, dolgozói egy kedves kis műsorral is készültek: énekek­kel, szavalatokkal gazdagították a közel két és fél órás programot. Ezt követően Krähling Dániel nyugalmazott evangélikus lel­kész, a gimnázium igazgatóta­nácsának elnöke mondott pohár­köszöntőt. ■ V. B. Ónodi Szabolcs igazgató Nemzetiségek: csak a névjegyzékben szereplők voksolhatnak lista Jövőre már a hazai kisebbségek is küldhetnek képviselőket, illetve szószólókat a Tisztelt Házba baranya-tolna Részben új sza­bályok mentén zajlanak majd a nemzetiségi önkormányzati vá­lasztások, s jövőre a nemzetisé­gekhez tartozók is küldhetnek majd képviselőket az Ország- gyűlésbe. A kisebbségekhez tartozók csak akkor vehetnek majd részt ezeken a voksoláso­kon, ha azokat megelőzően fel­iratkoznak a választói névjegy­zékbe. Miután Baranya és Tol­na megyében országos össze­hasonlításban is igen magas a nemzetiségiek aránya, minden bizonnyal sokan élnek majd a lehetőséggel. November elsejét követően nyílik meg a regiszt­ráció, az érintettek az interne­tes ügyfélkapun, a választások hivatalos weboldalán, illetve a települési önkormányzatok jegyzőjénél kérhetik felvételü­ket a névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál. Csak azokon a településeken lehet nemzetiségi választást tar­tani 2014-től, ahol a legutóbbi népszámláláson legalább har­mincán az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat. Ezt a megszorítást az etnobiz- nisz kiszűrése érdekében ve­zették be. Ugyancsak ezt a célt szolgálja az is, hogy a jelöltek­nek nyilatkozniuk kell arról, hogy az adott közösség nyelvét beszélik, kultúráját ismerik. Országos listát jövőre már nemcsak a pártok, hanem a Jövőre új szabályok alapján választanak majd a kisebbségek is nemzetiségek is állíthatnak, ehhez a névjegyzékben nem­zetiségi választópolgárként szereplők egy százalékának ajánlása szükséges. Nemze­tiségenként egy kisebbségi mandátum megszerzésére nyílik lehetőség úgy, hogy előbb összesítik az ötszázalé­kos küszöböt elérő pártokra és a nemzetiségi listákra le­adott szavazatokat, és az így kapott összeget elosztják az országos listán megszerezhető mandátumok számával (93- mal), majd ezt az eredményt néggyel. így alakul ki a ked­vezményes kvóta, amelynek elérése a mandátumszerzés feltétele. Németek az élen BARANYÁBAN 2011-BEN 52 998- an vallották magukat vala­mely nemzetiséghez tartozó­nak. A legtöbben a németek vannak: mintegy 25 800-an. Őket követik a cigányok, a har­madik legnagyobb számú a horvát népcsoport 7200fővel. Tolna megyében ugyancsak a németek állnak az élen, mint­egy 12 ezer fő vallotta magát e nemzetiséghez tartozónak. A cigány nemzetiségűek csoport­ja a másik nagyobb létszámú kisebbségi közösség Tolnában, 2011-ben mintegy 9100 fő val­lotta magát cigány nemzetiség­hez tartozónak. é t t i Í

Next

/
Oldalképek
Tartalom