Tolnai Népújság, 2013. július (24. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-01 / 151. szám

2013. JÚLIUS 1., HÉTFŐ 3 MEGYEI TÜKÖR Fenntartható környezetre vágynak permakultúra A Föld és az ember védelmén, a javak igazságos elosztásán alapszik A permakultúra legfőbb célkitűzése az önellátás megvalósítása. Csere útján jutnának a szükséges javakhoz Nagyszékelyben néhány éve jött létre a laza hálóza­tot alkotó, a permakultúra elveit követő Közösségi Önellátásra Ráhangoló Tudatos Együttműködés, azaz a KÖRTE. Vannak sok­gyerekesek és egyedülállók, és szinte minden gazdaság a folyamat más-más fázisánál tart. Hanoi Erzsébet Csak haladjak hosszan, egye­nesen a falu főutcáján, majd ka­nyarodjak be balra és egészen biztosan meg fogom ismerni a házat a hatalmas udvarral. Ezt az instrukciót kaptam indulás előtt Bócsó Renátától, aki párjá­val, Juhász Attilával 2007-ben költözött Nagyszékelybe, hogy ott hozzák létre a permakultú­ra szerinti ökogazdaságukat. Mire odaérek, Attila már rég a kertben dolgozik, az egyik bokor mögül pedig előtűnik a hathatós segéderő, a másfél éves Ari is, aki aztán csatlako­zik hozzánk, mikor édesanyjá­val elindulunk a sűrű növény­zet között kanyargó, keskeny ösvényen. - A permakultúra egy rugalmas szemlélet. Van, aki hagyományos, más viszont modern módon valósítja meg, és nemcsak a mezőgazdaság­ban, hanem az élet más terü­letein is alkalmazzuk az elveit - kezdi az ismertetést Renáta. A szemlélet három alapelven, a Föld védelmén, az ember védel­mén és a javak igazságos elosz­tásán nyugszik. A gazdálkodás minden elemét egységes öko­lógiai rendszerként fogják fel, amelyben a növények, az álla­tok, az építmények, a dombor­zat és a vízrajzi adottságok egy­mást erősítő tényezők, és ennek része az ember is. Önellátás a cél Renáta és Attila agrármér­nök. Mindketten laborvezetők voltak a tápiószelei Növényi Di- verzitás Központban, ám úgy érezték váltaniuk kell. Egy él­hetőbb és fenntarthatóbb kör­nyezet iránti vágy vezette őket előbb Agostyánba, az „élőfa­lu előszobájába”, majd onnan Nagyszékelybe. A romos házat, amelyet megvásároltak, idő­vel élhető otthonná alakították, megőrizve annak puritánságát. Ugyanakkor a modern techni­kát nem száműzték az életük­ből - a kapcsolatot is interneten keresztül vettük föl -, csupán minimálisra csökkentették, és amennyire lehet, „elrekesztet- ték” magukat a híradásoktól. - El vannak torzítva, és nem tud­nak pozitív híreket adni - in­dokolja a döntést Renáta. Lete­lepedtünk az erdőkert végében a talajtakarásra használt, már puha háncsra. Ari élvezi a ha­tártalannak tűnő kertet, ismer­kedik annak lakóival, például a velem is barátságra törekvő szőrös potrohú rovarral, a bun- dásbogárral, és az embernek az az érzése támad, hogy ebben a csupa zöld környezetben nem is férnének meg a rossz hírek. Renáta megmutatja a ház hátsó traktusát is, ahol a nyári szál­lásuk van. Fekhelyük egy jó­kora szalmaágy, a közelében gyümölcsaszaló és kemence, amelyben a lepénykenyér sül. Szívesen fogyasztott étel ez sok különleges zöldséggel töltve. A nagy kert azonban nem­csak a saját igényeket szolgálja. Renáta és Attila tájfajták meg­őrzésével foglalkoznak, a ma­gokat ingyen adják tovább. És bár valamicske pénz manap­ság mindenképpen kell a bol­doguláshoz, a permakultúra egyik legfőbb célkitűzése még­is az önellátás megvalósítása. Ezt viszont egyénileg nehéz el­érni, így hosszú távon azt sze­retnék, ha a családok speciali­zálódnának, és csere útján jut­na hozzá ki-ki a szükséges ter­ményekhez, termékekhez. A presztízs más Menjek vissza a faluközpont­ba, a templomnál forduljak jobbra, a ház homlokzatán lé­vő, vésett fatábla pedig elárul­ja: megérkeztem Hargitáékhoz, egy újabb KÖRTE-családhoz. így indított útra Renáta. Célba érésemet a kutyák is hirdetik, de a biztonság kedvéért a csen- gőkallantyút is meghúzom. A madzag másik végén, a veran* dán egy kis harang jelzi a házi­gazdának, Katinak, hogy meg­jöttem. Beinvitál, s míg befejezi a mosogatást azt javasolja, néz­zem meg öt gyermeke fotóját a falon. Nagyszékelybe ugyan csak a négy fiatalabb tartott a családdal, hiszen a legidősebb lány akkor már egyetemre járt Budapesten, nemrégiben pedig a másodszülött is csatlakozott hozzá. Katalin azt mondja, a költö­zés előtt már jó ideje fontolgat­ták, hogy a fővárost egészséges, friss levegőjű környezetre cse­rélik, de mégis csak 2010 októ­berében éltek a váltásra kínál­kozó, talán utolsó lehetőséggel. A családfő, Péter azonban to­vábbra is óraadó tanár a nagy­kőrösi Károli Gáspár Reformá­tus Egyetemen, ezért hetente néhány napot távol tölt a csa­ládtól. A gyerekeket Katalin in­dítja el reggelente az iskolába, kertészkedik, gyógynövényter­mesztéssel foglalkozik, ellátja a háziállatokat, kutyákat, csirké­ket, lovakat, amiket aligha le­het összehasonlítani a pesti ott­honukban tartott hörcsöggel. Katalin egyébként mélyépí­tő üzemmérnöki állását hagyta ott. - A presztízse más annak, ha az ember azt mondja ma­gáról, hogy mérnök, vagy azt, hogy őstermelő, mégis ugyan­az az ember - mondja, miköz­ben körbe vezet a gyógynövé­nyektől illatozó kerten. Sok út nyitva Elindulok azon az úton, ame­lyiken megérkeztem a faluba, Gabinak van egy nagy kutyája és nyulakat tart - adta meg az útbaigazítást Pünkösti Gabriel­lához Katalin, így amint meglá­tom a nyúlházakat az udvaron, tudom, jó helyen járok. Azt már Gabitől tudom meg, hogy az el­ső nyuszit tombolán nyerte és vett neki egy párt is, ő viszont egyelőre társ nélkül él Nagy­székelyben. Majd’ két évvel ezelőtt, a válása után keresett olyan helyet, ahol kapcsolata lehet a természettel, a földdel, a növényekkel, és Nagyszékely mellett szólt, hogy a KÖRTE ré­vén egy közösség tagja lehet. Az önellátás lehetőségétét ő is abban látja, ha a háztar­tások kiemelten foglalkoznak egy-egy termékkel, majd cseré­lik azokat. Gabi keramikusként dolgozik, alkotásait vásárokon kínálja és népgyógyászattal foglalkozik. Az ország számos pontján élt már, itt viszont akár hosszú távon is el tudja kép­zelni az életét. Ám azt mond­ja, még sok út nyitva áll előtte. Más utat kell bejárnia akkor, ha egyedül marad és mást, ha ha társsal, vagy családdal él. mmrnism ■ Ön el tudná képzelni az éle­tét a civilizációtól távol? Szavazzon hírportálunkon ma 16 óráig: TE0L.hu W A szavazás eredményét holnapi számunkban közöljük. HÍRSÁV A nyitó előadás magasra tette a mércét DUNAFÖLDVÁR Szenzációs elő­adással kezdődött szombaton a Földvári Nyári Esték, amely július 16-áig kínál szabad­téri színházi produkciókat a vár udvarán. A nyitó előadás magasra tette a mércét, nagy közönségsikert aratott a So­se halunk meg musical. A kö­vetkező állomás július 6-án a Budapest Jazz Orchestra és Malek Andrea közös, latinos hangulatú koncertje. ■ V. T. Saját pénzből tették rendbe a vízelvezetőket györköny Az elmúlt hetek­ben a paksi úton munkála­tok folytak. A központtól az út mindkét oldalán mélyí­tették, kiépítették az árkot. A vízelvezető árok rendezé­se előzte meg a település leg­rosszabb útszakaszának ká­tyúzását és aszfaltozását. A költségeket az önkormány­zat saját forrásból biztosítot­ta, tájékoztatott Braun Zol­tán polgármester. ■ V. T. A gyerek kevesebb volt, az esküvő több tolna megye Az év első há­rom hónapjában 464 gyer­mek született, és 818-an hal­tak meg Tolnában a KSH adatai szerint. A gyermekek száma két százalékkal, az el­halálozás egy százalékkal volt kevesebb, mint 2012. ha­sonló időszakában. A házas­ságkötések száma azonban emelkedett a tavalyihoz ké­pest, január-márciusban 87 házasságot kötöttek a megyé­ben, közel húsz százalékkal többet, mint tavaly ugyan­ezen időszakban. ■ V. M. Ő volt Tolnában idén az első baba Ünnepségek a szent király emlékére rendezvények A város védőszentjének középiskola és híd is őrzi a nevét Szerényen ugyan, de javultak a várakozások Szekszárd A Szent János és Pál kápolna mellett tartott ünne­pi szentmisével vette kezdetét a megyeszékhelyen a Szent László emlékünnep pénteken délután. A misét követően a Művészetek Házában folytatódott az ünnep­ség, amelyen Horváth István, Szekszárd polgármestere mon­dott köszöntőt. Beszédében ki­tért Szent László történelemfor­máló szerepére. Mint elhang­zott, nagy királyunk szigorú, ám igazságos törvényalkotó volt. Szent László a katonák, polgár­őrök, Erdély és a Debrecen-Nyír- egyházi Egyházmegye védő­szentje, és nem utolsó sorban Szekszárdé. Nevét őrzi a szek­szárdi Duna-híd, a szakképző A szentmisét Bacsmai László plébános és Bíró László püspök celebrálta iskola, és a Béla király téren ál­ló szobor, Nagy Benedek alkotá­sa azon a helyen, ahol a legenda szerint, hajdan Szent László kút­ja állt. Misével, történelmi elő­adásokkal, kulturális rendezvé­nyekkel emlékezünk szent kirá­lyunkra, s a már hagyományos pörkölt főzéssel, ami az összetar­tozás erősítésére kínál lehetősé­get. A köszöntőt követően Bíró László tábori püspök Szent Lász­lóra emlékezett, majd az egyház és a város ezer évéről hangzott el egyháztörténeti előadás. A Szent László naphoz kapcsolódott a szekszárdi pörkölt és bor ünne­pe szombat délután a Szekszár­di Borvidék Nonprofit Kft. szer­vezésében. ■ V. M. Szerény emelkedés figyelhető meg a fogyasztói várakozásokat illetően 2013 második negyed­évében. A GfK Hungária leg­újabb felmérése szerint különö­sen a következő 12 hónapot il­letően pozitívak a várakozások. Mindezek ellenére a vásárlá­si hajlandóság indexe nem vál­tozott számottevően, mindössze egy pontot emelkedett. A mun­kanélküliség alakulásával kap­csolatos vélekedések hasonló ké­pet mutatnak mint az előző ne­gyedévben: tíz lakosból 4 számít növekedésre. Az inflációs vára­kozásokat illetően sem történt számottevő változás, a lakosság 73 százaléka továbbra is az árak emelkedésére számít. A hitelfel­vételi kedv nem változott: míg márciusban a lakosság 25 szá­zaléka vélte úgy, hogy most nem alkalmas az idő kölcsön felvé­telére, addig júniusban 30 szá­zalék gondolkodott hasonlókép­pen. A megtakarításokkal kap­csolatos bizonytalanság a 2012 decemberi szinten áll: idén júni­usban a válaszadók 41 százaléka bizonytalan ama kérdés eldönté­sében, felhasználja-e a megtaka­rításait egy korábban tervezett vásárlásra, míg 19 százalék sze­rint most egyáltalán nem érde­mes nagyobb háztartási eszközt vásárolni. Az ingatlanpiacot ille­tően öt válaszadóból mindössze kettő tartja jó befektetésnek a la­kásvásárlást. ■ V. M. > % <k I #

Next

/
Oldalképek
Tartalom